NOU 1999: 9

Til laks åt alle kan ingen gjera?— Om årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene og forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen

Til innholdsfortegnelse

10 Oversikt over ekspertgrupper, arbeidsgrupper og andre faglige vurderinger som utvalget har bedt om eller oppnevnt

Effekter av fysiske inngrep i vassdrag med hovedvekt på vassdragsreguleringer

forskningssjef Tor G. Heggberget, NINA

forsker Svein J. Saltveit, Laboratorium for ferskvannsfisk og innlandsfisk, Oslo

forsker Gunnar Raddum, Laboratorium for ferskvannsfisk og innlandsfisk, Bergen

Laksen i havet

forsker Marianne Holm, HI

seniorforsker Lars Petter Hansen, NINA

forsker Jens Chr. Holst, HI

Lakselus

førsteamanuensis Per Jakobsen, Universitetet i Bergen

forsker Bengt Finstad, NINA

forsker Peter A. Heuch, Veterinærinstituttet

forsker Kjersti Birkeland, Universitetet i Bergen

Genetiske interaksjoner mellom oppdrettslaks og vill laks

professor Jarle Mork, NTNU, Trondheim biologiske stasjon

forsker Hans B. Bentsen, Akvaforsk

forsker Øystein Skaala, HI

seniorforsker Kjetil Hindar, NINA

Bestandssituasjon, beskatning, prognosering og aktuelle beskatningsregulerende tiltak

forskningssjef Tor G. Heggberget, NINA

forsker Jens Chr. Holst, HI

seniorforsker Lars Petter Hansen, NINA

fiskeforvalter Eyvind Sølsnes, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Utvikling i norske laksebestandar i høve til ulike trugsmål samanlikna med laksebestandar på Island og Kola

forsker Harald Sægrov, Rådgivende biologer AS

Lakseforsterkingstiltak: Status og forslag til endringer

avdelingsdirektør Yngve Svarte, DN

instituttleder Ketil Skaar, Veterinærinstituttet avd. Trondheim

overingeniør Tore Olav Sandnes, NVE regionkontor Trondheim

seniorkonsulent Sjur Gammelsrud, Statkraft SF

daglig leder Finn Erlend Ødegård, Norske lakseelver

Kalking og forsuringssituasjonen

forskningssjef Atle Hindar, NIVA

førsteamanuensis Antonio Poleo, Universitetet i Oslo

Strategier og tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris

seniorforsker Tor Atle Mo, Veterinærinstituttet

professor Odd Halvorsen, Universitetet i Oslo, Zoologisk museum

Oppdrettsteknologi og drift av oppdrettsanlegg i forhold til rømning

prosjektleder Asle Guneriussen, Akvaplan NIVA

avdelingsdirektør Bjarne Aalvik, F.dir

forsker Harald Rudi, MARINTEK

forsker Asbjørn Bergheim, Rogalandsforskning

Lakseforvaltning

vassdrags- og energidirektør Erling Diesen, NVE

fiskeridirektør Peter Gullestad, F.dir

direktør Stein Lier-Hansen, DN

rådgiver Jan Henry T. Olsen, Bedriftskompetanse AS

leder Tarald Sivertsen, Norske fiskeoppdretteres forening

Oppfølgingsgruppe fysiske inngrep i vassdrag

forskningssjef Tor G. Heggberget, NINA

seksjonsleder Norunn Myklebust, DN

Jan Henning L’Abée-Lund, utvalget

Elise Førde, utvalget

Arne Erlandsen, Energiforsyningens fellesorganisasjon

Jostein Skurdal, utvalgets sekretariat

Vurdering av og forslag til endringer innen lakseforskningen

Øyvind Mårvik, utvalget

Bjørnulf Kristiansen, utvalget

professor Dag Hessen, Universitetet i Oslo

professor Anders Klemetsen, Norges fiskerihøgskole

rådgiver Rolf Giskeødegård, Norges forskningsråd

forskningssjef Tor G. Heggberget, NINA

forsker Jens Chr. Holst, HI

Jostein Skurdal, utvalgets sekretariat

Laks og predasjon med hovedvekt på sjølpattedyr

forsker Nils Røv, NINA

forskningssjef Nils Øien, HI

førsteamanuensis Lars Folkow, Avdeling for arktisk biologi, Universitetet i Tromsø

forsker Nils Arne Hvidsten, NINA

Lakseforvaltning og ordning med nasjonale laksevassdrag

Hans Chr. Bugge, Universitetet i Oslo

Merdteknologisk forskning og utvikling

Axel R. Anfinsen, utvalget

Til dokumentets forside