NOU 1999: 14

Forberedelse av inntektsoppgjøret 1999

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn, mandat og sammensetning av utvalget

På møtet i Kontaktutvalget 17. august 1998 ble det fra Statsministeren foreslått å holde en inntektspolitisk konferanse hvor medlemmene av Kontaktutvalget kunne drøfte spørsmål knyttet til inntektsoppgjøret 1999.

Den 28. september 1998 ble medlemmene av Kontaktutvalget inviteret til en inntektspolitisk konferanse på Thorbjørnrud kurs- og konferansehotell på Jevnaker den 16. og 17. desember 1998.

På konferansen ble det blant annet enighet om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg som skulle forberede tariffoppgjørene i 1999. Det var enighet om at siktemålet med tariffoppgjørene i 1999 var å bidra til full sysselsetting og en kostnadsutvikling på linje med andre land slik Solidaritetsalternativet la til grunn. På denne bakgrunn skulle utvalget:

 • Sammen med arbeidet i Det tekniske beregningsutvalget og annen tilgjengelig informasjon belyse utviklingen i pris-, lønns- og kostnadsutviklingen og sysselsettingssituasjonen

 • Vurdere innpassing av etter- og videreutdanning i forbindelse med tariffoppgjøret 1999.

Utvalget skulle ha en utenforstående leder og for øvrig ha representasjon fra Landsorganisasjonen i Norge, Akademikernes Fellesorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon, Kommunenes Sentralforbund, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

På denne bakgrunn oppnevnte Arbeids- og administrasjonsdepartementet den 4.januar 1999 et utvalg som skulle forberede tariffoppgjørene 1999. Siden Akademikerne fra årsskiftet 1999 kom med i Kontaktutvalget, ble det besluttet at de også skulle delta i utvalgsarbeidet.

Utvalget fikk følgende mandat:

«Utvalget skal på bakgrunn av inntektsoppgjøret i 1998 gi et grunnlag for tariffoppgjøret 1999. Siktemålet med gjennomføringen av tariffoppgjøret i 1999 er å bidra til full sysselsetting og en kostnadsutvikling på linje med andre land slik Solidaritetsalternativet la til grunn.

Utvalgets oppdrag er to-sidig:

 1. Utvalget skal belyse den økonomiske situasjonen foran 1999-oppgjøret med særlig vekt på pris-, lønns- og kostnadsutviklingen og sysselsettingssituasjonen. Arbeidet i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene - som i stor grad vil foregå samtidig med arbeidet i det nye utvalget - og annen tilgjengelig informasjon vil være et naturlig grunnlagsmateriale. Det kan være aktuelt med særskilt kontakt med Beregningsutvalget for tilrettelegging av aktuelt materiale.

 2. Under tariffoppgjøret i 1998 avtalte partene i de større tariffområdene at etter- og videreutdanning skulle drøftes videre ved 1999-oppgjøret. I flere av områdene skal partene fram mot oppgjøret i 1999 utrede nærmere spørsmål om etter- og videreutdanning. I tillegg foreligger utredninger fra offentlige utvalg. Utredningen «Ny kompetanse» (NOU 1997:25) var en del av grunnlaget for St meld nr 42 (1997-98) - «Kompetansereformen» - som ble behandlet av Stortinget i januar 1999. Utvalget skal med utgangspunkt i dette og med bakgrunn i vurderingen under pkt 1 vurdere innpassing av etter- og videreutdanning i forbindelse med tariffoppgjøret 1999.»

Følgende ble oppnevnt:

 1. adm. direktør Oluf Arntsen, leder av utvalget,

 2. leder av Landsorganisasjonen i Norge Yngve Hågensen,

 3. adm. direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon Karl Glad,

 4. styreleder i Kommunenes Sentralforbund Halvdan Skard,

 5. adm. direktør i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Anne-Grete Ellingsen,

 6. leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Randi Bjørgen,

 7. leder i Akademikernes Fellesorganisasjon Magne Sognvoll, (Aud Blankholm, som overtok som leder 28. januar 1999, har møtt for AF i utvalget.)

 8. leder i Akademikerne An-Magritt Aanonsen,

 9. ekspedisjonssjef Lorents Lorentsen, Finansdepartementet,

 10. ekspedisjonssjef Bernhard Nestaas, Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Representanter for Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Finansdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har vært sekretariat for utvalget. Medlemmene i utvalget har møtt med rådgivere og sekretariatet har underveis hatt møter med rådgivergruppen.

Utvalget har hatt 7 møter og har i sitt arbeid vært enige om å legge til grunn de samme forutsetninger som deltakerne på den inntektspolitiske konferansen 16. og 17. desember 1998 la til grunn for tariffoppgjøret 1999.

Til forsiden