NOU 1999: 14

Forberedelse av inntektsoppgjøret 1999

Til innholdsfortegnelse

3 Lønns- og prisutviklingen

3.1 Innledning

I utvalgets mandat heter det bl.a at utvalget skal belyse den økonomiske situasjonen foran 1999-oppgjøret med særlig vekt på pris- og kostnadsutviklingen og sysselsettingssituasjonen. Videre heter det at arbeidet i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og annen tilgjengelig informasjon vil være et naturlig grunnlagsmateriale.

Dette kapitlet bygger i hovedsak på det materialet Beregningsutvalget la fram i rapport nr 1 for 1999, avgitt 22. februar. Enkelte avsnitt i Beregningsutvalgets rapport, bl.a kapittel 6.3 om anslag på konsumprisutviklingen i 1999 er gjengitt i sin helhet. Ved tabellhenvisninger er Beregningsutvalget kildehenvisninger også brukt her. I tillegg presenteres lønnsutviklingen etter utdanningskoder m.m i stat og kommuner.

I de tabellene utvalget har hentet fra Beregningsutvalget om lønnsutviklingen, gis det tall for de siste 8-10 årene. Utvalget har lagt størst vekt på å beskrive utviklingen fra 1997 til 1998 og lønnsoverhenget til 1999. Videre omtales utviklingen i industriens konkurranseevne og i husholdningenes inntekter, herunder reallønn etter skatt.

3.2 Lønnsutviklingen

1997-98

Det t1ekniske beregningsutvalget har anslått lønnsveksten fra 1997 til 1998 til 6 ¼ prosent i gjennomsnitt for alle lønnstakere. Dette er om lag 2 prosentpoeng høyere enn året før og den høyeste lønnsveksten siden 1987.

Beregningsutvalgets beregning av lønnsveksten for ulike forhandlingsområder/lønnstaker-grupper framgår av tabellene 3.1 og 3.2. Tabell 3.3 viser gjennomsnittlig lønnsvekst i tre store sektorer i norsk økonomi; industrien, annen privat næringsvirksomhet og offentlig sektor.

I NHOs industribedrifter har Beregningsutvalget anslått gjennomsnittlig lønnsvekst til 6 prosent samlet for arbeidere og funksjonærer, herav har veksten for industriarbeidere vært 5 ½ prosent og for industrifunksjonærer 6 ¾ prosent. For alle ansatte i NHO-bedriftene kan gjennomsnittlig lønnsvekst anslås til om lag 6 ½ prosent, herav har veksten vært 6 ¼ prosent for arbeidere og for funksjonærer 6 ¾ prosent. Det foreligger ikke endelig lønnsstatistikk for 1998 verken for arbeidere eller funksjonærer.

Tabell 3.1 Beregnet årslønnsvekst for noen store områder

  Industri-arbeidere1)Industrifunksjonærer2)Vare-handel3)Forretnings- og sparebankerStats-ansatteSkole-verketKommune-ansatte4)
1988-895,03,64,54,04,84,74,7
1989-905,66,26,76,15,44,64,3
1990-914,85,45,65,94,93,85,5
1991-923,03,83,73,04,33,62,9
1992-932,43,53,23,62,62,12,5
1993-942,93,52,83,82,21,72,4
1994-953,43,83,33,75)3,12,72,8
1995-964,24,35,34,74,44,14,4
1996-973,74,74,74,94,23,53,9
1997-986)5 ½6 ¾6,26,865 ¾6
1988-9848,756,056,757,450,743,147,1
Gj. sn4,04,54,64,64,23,63,9
Årslønn 1997, kr217 600293 400234 400259 300238 600249 400221 800
Årslønn 19987), kr229 600313 200248 900276 900252 900263 700235 100

1)Gjelder for industriarbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke. Omfatter industriarbeidere som inngår i NHOs kvartalsstatistikk.

2)Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

3)Fra og med 1990 omfatter lønnsstatistikken for ansatte i varehandelen i prinsippet alle bedrifter i engros- og detaljhandel som sysselsatte 5 eller flere personer medregnet eiere, og ikke 3 eller flere som tidligere.

4)Kommunene i alt omfatter også helse- og sosialsektoren, men ekskl. skoleverket. Oslo og Bærum er ikke med i tallene i perioden 1990-94. Oslo er heller ikke med for 1995-98.

5)Fondsmeklere i finansinstitusjoner kom med i statistikken i 1995. Disse er ikke med i veksttallet for 1994-95, men er med i årene etter.

6)For noen er 1998-tallene basert på endelige lønnsstatistikk, mens de for andre er basert på foreløpig statistikk eller beregninger.

7)Beregnet av sekretariatet.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 3.2 Beregnet årslønnsvekst for flere grupper (Utfyllingstabell til tabell 3.1)

  Funksjonærer i NHO-bedrifter   Varehandelen           Staten   Kommunene
  I altIndustri-funksj.Forr. og spare-banker4)I altEngrosDetaljHotell og rest.2)Forsikr.Forretn. messig tj.ytingStaten i altSivil ytre etat3)Forretn. drift3)Skole-verketI altHelse-tjenesteForretn. drift3)
1990-915,85,45,95,65,86,26,64,45,44,96,26,93,85,55,6-
1991-924,33,83,03,74,03,63,33,34,24,31,40,43,62,93,5-
1992-933,73,53,63,22,93,11,73,43,92,64,22,42,12,52,83,5
1993-943,53,53,82,83,03,21,95,02,82,22,33,81,72,42,42,2
1994-953,73,83,73,33,34,22,32,32,63,13,62,72,72,82,94,2
1995-964,34,34,75,35,04,64,34,14,04,44,53,84,14,45,15,0
1996-974,84,74,94,75,14,14,05,54,34,24,22,13,53,94,02,4
1997-986 ¾6 ¾6,86,25,47,16 ½5,7-6  --5 ¾6  --
1990-9843,341,842,740,540,142,334,939,0-36,4--30,734,7--
Gj. sn per år4,64,54,54,34,34,53,84,2-4,0--3,43,8--
Årslønn 1997, kr301 300293 400259 300234 400255 400201 000179 200296 700301 800238 600242 200221 900249 400221 800225 600228 800
Årslønn 19985), kr321 600313 200276 900248 900269 2006)215 300190 800313 600-252 900--263 700235 100--

1)Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

2)Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Både heltids- og deltidsansatte er med i veksttallet. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte. Veksttallet fra 1996 til 1997 er justert for bedrifter som tidligere var medlemmer i Forbundet for Overnatting og Servering (FOS), og som ikke var med i statistikken for 1996. Denne gruppen utgjør 30-40 prosent i grunnlagsmaterialet og er med i veksttallet for 1997-98.

3)Lønnsutviklingen mellom lønnsstatistikkens tellingstidspunkter. For de andre er det lagt til grunn årsgjennomsnittet.

4)Fondsmeklere i finansinstitusjoner kom med i statistikken i 1995. Disse er ikke med i veksttallet for 1994-95, men er med i beregningen for årene etter.

5)Beregnet av sekretariatet.

6)HSH vil peke på at gruppen engroshandel i tabell 3.2 inneholder alle ansatte, dvs også store funksjonærgrupper med høyere utdanning. Årslønn for ordinære lagerfunksjonærer og transportarbeidere ansatt i engrosbedrifter som er medlem av HSH var kr 209 400 i 1998.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

For andre grupper i privat sektor har Beregningsutvalget på grunnlag av endelig lønnsstatistikk for 1998 beregnet lønnsveksten til 6,2 prosent i varehandelen totalt. For ansatte i HSH-bedrifter har lønnsveksten vært 6,1 prosent. I forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet, hvor det også foreligger endelig lønnsstatistikk for 1998, har lønnsveksten vært henholdsvis 6,8 og 5,7 prosent.

I offentlig sektor er lønnsveksten foreløpig beregnet til rundt 6 prosent både i stat og kommune.

Tabell 3.3 Årslønnsvekst i prosent for alle grupper og for tre hovedsektorer i økonomien.

  Alle grupper1)Industrien2)Annen næringsvirksomhetOffentlig forvaltning
1988-894,34,53,74,8
1989-905,35,85,34,8
1990-915,35,15,34,9
1991-923,63,33,53,5
1992-932,92,93,22,4
1993-942,73,12,82,2
1994-953,03,62,92,8
1995-964,44,24,74,3
1996-974,34,14,83,9
1997-983)6 ¼66 ½6
1988-9850,951,751,847,4
Gj.sn per år4,24,34,34,0
Årslønn 1997, kr246 800248 400257 300234 000

1)Anslag basert på statistikk for grupper som samlet mottar knapt 90 prosent av samlet utbetalt lønn i Norge.

2)Omfatter både industriarbeidere og funksjonærer.

3)Anslag.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

I tabell 3.4 er årslønnsveksten de siste årene for hovedgruppene i tabell 3.1 splittet opp i bidrag fra overheng, bidrag fra sentralt fastlagte tarifftillegg og bidrag fra lønnsglidning. Tabellen viser at i offentlig sektor har bidraget fra lønnsglidningen i perioden ligget i størrelsesorden 0-½ prosent i året. I gruppene i privat sektor har den variert mellom 1 og 2 prosent unntatt for industrifunksjonærer. For industrifunksjonærer er all lønnsvekst per definisjon lønnsglidning.

Tabell 3.4 Samlet årslønnsvekst fra året før dekomponert i overheng, tarifftillegg og lønnsglidning. 1994-98.

  19941995199619971998
Industriarbeidere: Årslønnsvekst Herav: Overheng Tarifftillegg Lønnsglidning2,9 0,9 0,9 1,13,4 1,1 0,8 1,44,2 1,2 1,4 1,63,7 1,6 0,6 1,55 ½1) 1,3 2,7 1 ½
Industrifunksjonærer: Årslønnsvekst Herav: Overheng Lokale tillegg/lønnsglidning3,5 1,4 2,13,8 1,4 2,44,3 1,7 2,64,7 2,2 2,56 ¾1) 2,3 4 ½
Varehandel: Årslønnsvekst Herav: Overheng Tarifftillegg Lønnsglidning2,8 1,0 1,0 0,83,3 0,8 0,9 1,65,3 1,4 2,1 1,84,7 1,7 1,0 2,06,2 1,5 3,2 1,5
Forretnings- og sparebanker: Årslønnsvekst Herav: Overheng Tarifftillegg Lønnsglidning3,8 1,4 0,7 1,73,7 1,2 1,0 1,54,7 1,6 2,0 1,14,9 1,5 1,4 2,06,8 1,5 3,1 2,2
Statsansatte: Årslønnsvekst Herav: Overheng Tarifftillegg Lønnsglidning2,2 0,9 0,8 0,53,1 0,9 1,9 0,34,4 1,6 2,6 0,24,2 2,2 1,5 0,561) 1,7 – –
Skoleverket: Årslønnsvekst Herav: Overheng Tarifftillegg Lønnsglidning1,7 0,9 0,7 0,12,7 0,8 1,7 0,24,1 1,4 2,6 0,13,52) 2,0 1,6 -0,15 ¾1) 1,3 – –
Kommuneansatte: Årslønnsvekst Herav: Overheng Tarifftillegg Lønnsglidning2,4 1,2 0,9 0,32,8 0,9 1,6 0,34,4 1,1 3,0 0,33,9 2,6 0,9 0,461) 1,3 4 1/3   1/3

1)Foreløpige tall eller beregninger.

2)Tallet er påvirket av at det kom inn en ny stor gruppe i statistikken i 1997.

Kilde: Kilde: Beregningsutvalget, Kommunenes Sentralforbund og Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lønnsoverhenget til 1999

Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis nye lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. Ulike overheng mellom områdene kan ha sammenheng med ulik lønnsvekst foregående år, men kan også ha sammenheng med at lønnstilleggene kom til ulike tider gjennom året. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg som gis tidlig i året.

For alle lønnstakere har Beregningsutvalget anslått gjennomsnittlig overheng til 1999 til 3 ¼ prosent mot 1,6 prosent til 1998.

Tabell 3.5 Lønnsoverhenget i en del områder

Område/gruppe:1997199819992)
Arbeidere i alt i NHO-bedrifter1,61,62 ¾ -3
Herav: industriarbeidere1,61,32 ¾ -3
Funksjonærer i NHO-bedrifter1,92,03 ¼
NHO-bedrifter i alt3)1,71,83
Varehandelen1,71,52
Forretnings- og sparebanker1,51,52,3
Staten2,21,73 ¼
Skoleverket2,01,33 ½
Kommunene2,61,34 ½
Veid gjennomsnitt1)2,01,63 ¼

1)Omfatter noen flere grupper enn de som er med i tabellen.

2)Endelig tall for varehandel og forretnings- og sparebanker.

3)Beregnet av sekretariatet.

Kilde: Kilde: Beregningsutvalget

Overhenget til 1999 for alle gruppene i tabell 3.5 blir klart høyere enn til 1998, særlig gjelder dette i kommunene. Overhenget til 1999 varierer fra 2 prosent for ansatte i varehandel til 4 ½ prosent for ansatte i kommunene. For industriarbeidere er anslaget 2 ¾ - 3 prosent og for statsansatte 3 ¼ prosent. Gjennomsnittlig lønnsoverheng til 1999 for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter under ett kan foreløpig anslås til om lag 3 prosent. For ansatte i HSH-bedrifter kan overhenget til 1999 anslås til om lag 2 prosent.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn Utviklingen fra 1988 til 1998

Tabellene 3.6 og 3.7 viser kvinners gjennomsnittlige årslønn som andel av menns gjennomsnittlige årslønn for en del næringer/grupper de siste 8-10 årene. I løpet av perioden har det vært en bedring i kvinners lønnsnivå i forhold til menns innen alle hovedgruppene vi har tall for. Tilnærmingen var imidlertid sterkest i første halvdel av perioden. Perioden sett under ett var tilnærmingen sterkest for gruppene varehandel og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter, de to gruppene hvor forskjellene i utgangspunktet var størst, og for statsansatte.

Tabellene viser relativt store variasjoner i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn for de gruppene som er med. Områdene er imidlertid ikke sammenliknbare med hensyn til sammensetning. I f eks forretnings- og sparebanker og varehandel er alle ansatte med, mens bare arbeidere er med i industrien - en arbeidstakergruppe med mer enhetlig stillingsstruktur.

Dersom en ser på kvinners gjennomsnittslønn for hele arbeidsmarkedet under ett, er tilnærmingen til nivået for menn svakere enn for enkeltgruppene. Det kan bl a skyldes at kvinners sysselsetting øker mest i områder med lavt og midlere lønnsnivå.

Tabell 3.6 Gjennomsnittlig årslønn1) for kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn i noen store områder. Heltidsansatte.

                        Årslønn 1997  
                        MennKvinnerKvinnean-
  19881989199019911992199319941995199619971998KrKrdel 19972)
Industriarbeidere i NHO-bedrifter87,588,889,790,390,390,590,590,490,690,590,7*221 200200 30018
Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter71,373,074,274,675,075,675,976,377,177,7-310 200241 00024
Varehandelen3)76,677,778,979,579,980,581,482,382,482,883,6248 700205 90034
Forretnings- og sparebanker78,880,081,482,783,383,784,083,883,583,082,6282 300234 50048
Statsansatte4)83,383,784,886,087,088,088,388,989,789,9-248 400223 30035
Skoleverket89,089,489,690,290,791,692,392,893,192,8-259 300240 50053
Ansatte i kommunene88,989,389,890,290,991,091,692,392,591,491,2*232 000212 00058

*)Foreløpige tall.

1)Årslønn eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre tillegg.

2)Basert på tall fra lønnsstatistikken for de enkelte grupper.

3)Fra og med 1990 omfatter lønnsstatistikken for ansatte i varehandelen i prinsippet alle bedrifter i engros- og detaljhandel som sysselsatte 5 eller flere personer medregnet eiere, og ikke 3 eller flere som tidligere.

4)Særlig etter 1988 er enkelte statsetater omorganisert til stiftelser og aksjeselskap, og er tatt ut av statistikkgrunnlaget.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 3.7 Gjennomsnittlig årslønn1) for kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn i en del næringer/grupper. Heltidsansatte.

                  Årslønn 1997
                  MennKvinnerKvinnean-
  19901992199319941995199619971998KrKrdel 19972)
Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter74,675,075,675,976,377,177,7-310 200241 00024
Varehandel3):
 Kontorfunksjonærer70,671,572,072,672,973,174,175,3309 200229 20048
 Butikkfunksjonærer83,385,185,586,787,788,687,587,1207 900182 00053
 Lagerfunksjonærer88,189,390,090,190,491,092,391,4208 100192 10011
Landtransport (arbeidere)93,493,893,894,894,994,894,5-197 200186 5006
Hotell og restaurant-89,691,891,592,292,092,9-188 100174 80067
Forretningsmessig tj. yting71,172,272,673,874,976,175,7-328 800249 00033
Forsikring70,771,871,371,872,474,174,474,4337 200251 10047
Interesseorganisasjoner73,476,477,678,578,879,279,3-310 100245 80056
Kommunene:
 Behandling av klienter75,276,276,777,478,376,975,1-302 700227 40077
 Forretningsdrift--86,687,387,788,087,9-238 500209 70019
Statsansatte4):
 Sivile ytre etat84,385,986,186,187,486,986,8-259 400225 20042
 Anleggs- og næringsdrift86,988,689,888,990,791,692,4-231 700214 10031

1)Årslønn eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre tillegg.

2)Basert på tall fra lønnsstatistikken for de enkelte grupper.

3)Lønnsstatistikken for ansatte i varehandelen omfatter i prinsippet alle bedrifter i engros- og detaljhandel som sysselsetter 5 eller flere personer medregnet eiere.

4)I perioden tabellen dekker er enkelte statsetater omorganisert til stiftelser og aksjeselskap, og er tatt ut av statistikkgrunnlaget.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Nærmere om utviklingen fra 1996 til 1998

Fra 1996 til 1997 gikk kvinners lønn klart tilbake som andel av menns lønn innenfor kommunene. Hovedforklaringen syntes å være sterkere lønnsvekst enn den gjennomsnittlige for de mannsdominerte stillingsgruppene sykehusleger og ansatte i e-verk. Dessuten bidro endret stillings- og aldersstruktur 1. Også innen skoleverket fikk man en viss tilbakegang i kvinners relative lønn fra 1996 til 1997. Betydelige strukturendringer, spesielt knyttet til reform -97, bidro her til den økte lønnsforskjellen mellom kvinner og menn 2. I forretnings- og sparebanker fortsatte tilbakegangen som startet i 1994. For industriarbeidere og for statsansatte var det nær stabilitet mellom kvinners og menns lønn fra 1996 til 1997, mens det fortsatt var en viss tilnærming i varehandelen og for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

I 1998 var det fortsatt tilnærming mellom kvinners og menns lønnsnivå innen varehandel og for industriarbeidere, mens forskjellene økte noe innen bankvirksomhet og i kommunesektoren. Imidlertid er det ved avslutningen av denne rapporten 1998-tall for få grupper.

Lederlønn i private bedrifter

Beregningsutvalget presenterer tall for lønn for ledersjiktet i private bedrifter fra flere kilder:

  • SSBs ordinære lønnsstatistikk

  • NHOs lønnsstatistikk for funksjonærer, fram til 1997

  • Opplysninger i aksjeselskapers årsberetning til Brønnøysundregisteret om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør/daglig leder for årene 1995-97

  • Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister (LTO) for årene 1995-1997.

For 1998 har en på nåværende tidspunkt lønnsutviklingstall for ledersjiktet i forretnings- og sparebanker, forsikringsvirksomhet og for varehandel. For disse gruppene har lønnsveksten i 1998 vært rundt 5-8 prosent mot 6 ¼ prosent for alle lønnstakere i gjennomsnitt. Beregningsutvalget tar sikte på å legge fram foreløpige 1998-tall for topplederes lønn fra LTO-registeret i slutten av mars.

For perioden 1995-97 viser både materialet fra Brønnøysundregisteret og fra LTO at toppledere i gjennomsnitt har hatt en lønnsvekst på om lag 6-7 ½ prosent i 1996 og om lag 5 ½ -10 prosent i 1997 litt avhengig av hvilke bedriftsstørrelser en ser på. Sammenliknet med 1996 var det således en tiltakende lønnsvekst i 1997 for toppledere. Til sammenlikning var lønnsveksten for lønnstakere i gjennomsnitt 4,4 prosent i 1996 og 4,3 prosent i 1997.

For administrerende direktør i aksjeselskaper varierte gjennomsnittslønnen i 1997 fra om lag 440 000 kroner for ledere i bedrifter med 25-49 ansatte til om lag 910 000 kroner i bedrifter med mer enn 250 ansatte, jf tabell 3.8.

I de lederlønnstall Beregningsutvalget presenterte fra LTO-registeret i fjorårets rapport inngikk også fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold. Denne fordelen lar seg imidlertid ikke skille ut fra resten av godtgjøringen til ledere. I årets rapport har en vist hvilken betydning det har for lønnsveksten å inkludere fordel ved kjøp av aksjer til underkurs i topplederes lønn. Det viser seg at fordel ved kjøp av aksjer til underkurs betyr mest for lederne i de større bedriftene. Ved å inkludere denne fordelen i lønnen, som dermed gir et mer omfattende lønnsbegrep enn for lønnstakere ellers, øker gjennomsnittlig lønnsvekst fra 9,2 prosent til 11,0 prosent fra 1996 til 1997 for ledere i bedrifter med 100-249 lønnsforhold og fra 8,0 prosent til 9,5 prosent i bedrifter med over 250 lønnsforhold, jf tabellene 3.9 og 3.10.

Tabell 3.8 Lønnsutviklingen i prosent for administrerende direktør/daglig leder i aksjeselskaper1). 1995-97. Bedrifter med 25 ansatte og over. Identiske ledere.

Antall ansatteAntall ledere med både i 1996 og 1997Gj.sn lønn 19972)Vekst 1995-96Vekst 1996-972)
25 - 492315440 0467,75,4
50 - 991042544 0185,710,0
100 - 249564685 0116,29,0
250 og over235910 9027,46,0

1)Basert på Brønnøysundregisteret.

2)Foreløpige tall.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 3.9 Lønnsutviklingen for administrerende direktør/daglig leder i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper1). 1995-97. Bedrifter med 25 lønnsforhold og over. Identiske ledere.

Antall lønnsforhold2)Antall «ledere» 1996Gj.sn lønn3) i 1997Vekst 1995-96Vekst 1996-97
25 - 494202397 8715,77,3
50 - 991888477 9536,96,2
100 - 249954599 2707,59,2
250 og over442853 0266,58,0

1)Beregninger basert på Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO).

2)Som mål for størrelse på foretakene er benyttet antall lønnsforhold. Antall lønnsforhold angir summen av lønnsoppgaver for samme person fra samme foretak (fødselsnummer * organisasjonsnummer), noe som ikke er det samme som antall ansatte i foretaket.

3)Omfatter lønn, honorarer og naturalytelser.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 3.10 Lønnsutviklingen, inkl. fordel ved aksjekjøp til underkurs for administrerende direktør/daglig leder i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper1). 1996-97. Bedrifter med 25 lønnsforhold og over. Identiske ledere.

Antall lønnsforhold2)Antall «ledere» Fordel ved aksjekjøp til underkursSamlet godtgjørelse3)
    Gj. sn beløp 1996Gj. sn beløp 1997Gj.sn beløp 1997Vekst 1996-97
25 - 49420214894397 9657,3
50 - 9918882 1898 999486 9537,7
100 - 2499542429 717608 98711,0
250 og over4426 13119 187872 2139,5

1)Se fotnote 1, tabell 3.9.

2)Se fotnote 2, tabell 3.9.

3)Omfatter lønn, honorarer, naturalytelser og fordel ved kjøp av aksjer til underkurs.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå

Nærmere om lønnsutviklingen i stat og kommune

I dette avsnittet går en nærmere inn på lønnsutviklingen i stat og kommune. Materialet er ikke basert på Beregningsutvalgets rapport, men er hentet inn fra Kommunenes Sentralforbund og fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Tabell 3.12 viser lønnsutviklingen for de tre undergruppene i tabell 3.11 for en noe lengre periode. I tabell 3.13 vises lønnsveksten etter utdanningsnivå.

Kommunene

Tabell 3.11. Årslønnsvekst1) og overheng i kommunene i alt og for arbeidere og funksjonærer2). Månedsfortjeneste i alt.

  I altArbeidere3)Funksjonærer i altLedende funksjonærer4)
1996-97 Overheng 19983,9 1,32,2 1,32,6 1,42,5 1,3
1997-19985) Overheng 19995)6 4 ½6 ¼ 4 ¾5 ¾ 3 ¼4 ½ 2 ¼

1)I beregningen av årslønnsvekst for 1997-98 og overheng til 1999 er det forutsatt at den lokale potten på 0,78 prosent per 1.11.98 slår ut likt for alle gruppene.

2)Arbeidere og funksjonærer står for om lag 90 000 årsverk i 1998 av totalt om lag 243 000 årsverk.

3)Formenn, fagarbeidere og andre arbeidere.

4)Ledende administrative og tekniske funksjonærer.

5)Foreløpige tall.

Kilde: Kilde: Kommunenes Sentralforbund

Tabell 3.12. Lønnsutviklingen1) for arbeidere og funksjonærer2) 1.10.92-1.10.983). Månedsfortjeneste i alt.

  I altArbeidere4)Funksjonærer i altLedende funksjonærer4)
1992-985)27,927,024,819,1
Gj.sn per år4,24,13,83,0

1)Se fotnote 1, tabell 3.11.

2)Se fotnote 2, tabell 3.11.

3)Denne tabellen viser veksten fra dato til dato. Over en lengre periode vil det likevel være stor grad av samsvar mellom årslønnsveksten og datolønnsveksten.

4)Se fotnote 3 og 4, tabell 3.11.

5)Foreløpige tall for 1998.

Kilde: Kilde: Kommunenes Sentralforbund

Tabell 3.13. Årslønnsvekst etter utdanningsnivå 1996-98.

  Utdanningsnivå I1)Utdanningsnivå II2)Utdanningsnivå III3)Utdanningsnivå IV4)
1996-974,93,93,53,6
1997-985)7 ¾6)5 ¼66 ¼

1)Høyere akademisk utdanning.

2)Akademisk utdanning lavere grad og 3-årig utdanning.

3)Fagbrev og videregående utdanning.

4)Ungdomsskole, folkeskole.

5)Foreløpige tall.

6)De foreløpige tall for lønnsvekst kan virke høyere enn forventet. Tallene kan være påvirket av større omfang av arbeid på ubekvem tid, frivillig utvidet arbeidstid for leger bl. a. som følge av endringer i folketrygdloven, strukturendringer m.m.

Kilde: Kilde: Kommunenes Sentralforbund

Staten

Tabell 3.14 Lønnsutvikling etter utdanningsnivå. 1.10.91-1.10.97. Heltidsansatte.

Kvinner og menn19911997Vekst fra 91-97 i   AntallEndring
  kr kr prosentkr    199119971991-97
Høyere utdanning1)25074029400017,34326018375236885313
3-årig utdanning2)21580827289626,5570889556153875831
Øvrige19249223010619,53761410564895091-10557
Totalt20217624375920,641583133579134166587
Kvinner19911997Vekst fra 91-97 iAntallEndring
kr kr prosentkr 199119971991-97
Høyere utdanning1)23514027487816,939738407470272953
3-årig utdanning2)20523626401028,658774431372972984
Øvrige17402421399017,1312303554733336-2211
Totalt18276022714124,34438143934476603726
Menn19911997Vekst fra 91-97 iAntallEndring
kr kr prosentkr 199119971991-97
Høyere utdanning1)25518030206518,44688514301166612360
3-årig utdanning2)22448428056925,056085524380902847
Øvrige20185223880518,3369537010161755-8346
Totalt21169225291519,5412238964586506-3139

1)Med høyere utdanning menes embetsstudie/magistergrad, hovedfag, sivilingeniørutdanning, sivilagronomeksamen m.m.

2)3-årig høyskole og opp til hovedfagsnivå, cand.maggrad, sykepleieeksamen, ingeniøreksamen m.m.

Kilde: Kilde: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Skoleverket

I perioden 1991-97 har det vært en endring av registreringen i lønnsstatistikken for skoleverket. Sammenliknbare tall har en foreløpig bare for 1996 og 1997.

3.3 Prisutviklingen

Konsumprisindeksen økte med 2,3 prosent fra 1997 til 1998, mot 2,6 prosent året før. Gjennom 1998 varierte prisstigningstakten mellom 2,0 og 2,5 prosent fra tilsvarende måned året før. Lave strømpriser og lav prisvekst internasjonalt bidro til å trekke prisveksten ned i 1998. Ved utgangen av 1998 lå likevel prisstigningstakten i EU-landene og hos våre viktigste handelspartnere på et lavere nivå enn i Norge.

Figur 3.1 Konsumprisene i Norge, hos våre handelspartnere og i EU-landene. Prosentvis endring fra samme måned året før.

Figur 3.1 Konsumprisene i Norge, hos våre handelspartnere og i EU-landene. Prosentvis endring fra samme måned året før.

Kilde: Kilde: OECD, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

En oppsplitting av konsumprisindeksen i Norge på de ulike konsumgruppene viser at de sterkeste bidragene til prisveksten i 1998 kom fra gruppene «matvarer» og «reiser og transport», mens gruppen «klær og skotøy» bidro til å trekke indeksen ned.

Prisene på offentlige tjenester som direkte og indirekte inngår i konsumprisindeksen, har i de senere år hatt en sterkere vekst enn konsumprisindeksen. Denne utviklingen fortsatte i 1998. De samlede kommunale gebyrer knyttet til egen bolig (renovasjon, vann, feiing og avløp) økte i gjennomsnitt med 5 prosent fra januar 1997 til januar 1998. I samme periode steg konsumprisindeksen med 2,0 prosent. De kommunale barnehagesatsene steg med 3,2 prosent fra august 1997 til august 1998, mens konsumprisindeksen steg med 2,1 prosent i denne perioden. Prisene på de fleste andre offentlige tjenester som inngår direkte i konsumprisindeksen hadde en høyere vekst i 1998 enn konsumprisindeksen totalt.

Anslag på prisstigningen i 1999

Beregningsutvalget har som i tidligere år vurdert prisutviklingen i inneværende år. Det understrekes at slike anslag er basert på usikre forutsetninger.

Utvalget har også til rapporten som ble avgitt 22. februar gjennomført beregninger med den makroøkonomiske modellen KVARTS. I tillegg har utvalget som i tidligere år hentet informasjon fra et materiale som utarbeides av Konkurransetilsynet om planlagte prisendringer i næringslivet og offentlige institusjoner fram til mai 1999. Konkurransetilsynets materiale indikerer at det gjennomsnittlige prisnivået i månedene fra januar til mai vil være 2,6 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

I modellberegningene er det lagt til grunn forutsetninger om bl.a. utviklingen i importpriser, råoljepriser og elektrisitetspriser, samt tatt hensyn til effekter på prisutviklingen av det statlige avgifts- og subsidieopplegget. Utvalget har lagt til grunn de samme valutakursforutsetningene som Statistisk sentralbyrå la til grunn i sine prognoser i Økonomisk utsyn over året 1998 (Økonomiske analyser 1/99). Den importveide kronekursen, som i tillegg til euroen også omfatter blant annet dollar og asiatiske valutaer, er forutsatt å styrke seg markert gjennom første halvår 1999 og deretter noe langsommere. Dette innebærer at den gjennomsnittlige importveide kronekursen i 1999 blir 2,5 prosent sterkere enn gjennomsnittskursen i 1998.

I avgiftsopplegget for 1999 er det lagt til grunn Stortingets vedtak om Statsbudsjettet. Vedtaket innebar i hovedsak en justering av mengdeavgiftene fra 1998 til 1999 med 3¼ prosent. Dette avgiftsopplegget anslås å virke om lag nøytralt i forhold til prisveksten.

Modellberegningen ga en gjennomsnittlig stigning i konsumprisene fra 1998 til 1999 på 2,5 prosent. Beregningene viser om lag stabil prisstigning regnet som vekst fra året før. Tarifftilleggene våren 1998 trakk i retning av økt prisvekst i annet halvår av 1998. Det tar tid før priseffekten av høyere kostnader er uttømt, slik at den økte lønnsveksten i fjor trolig vil trekke i retning av høyere prisstigningstakt et stykke ut i 1999. Med en forutsetning om en markert styrkelse av kronen i første halvår vil utviklingen i importprisene bidra til lavere prisvekst utover året. På den annen side var prisfallet på elektrisitet i sommermånedene i fjor sterkere enn lagt til grunn for utviklingen i år, samtidig som det også er lagt til grunn en sterkere stigning i elektrisitetsprisene i fjerde kvartal i år sammenlignet med i fjor. Dette kan trekke i retning av økt prisstigningstakt utover året.

Med bakgrunn i de beregninger og forutsetninger som er gjort, regner Beregningsutvalget med en gjennomsnittlig økning i konsumprisindeksen på om lag 2½ prosent fra 1998 til 1999. Anslaget er usikkert. Blant annet vil en eventuell fortsatt svak kronekurs bidra til høyere konsumprisvekst.

3.4 Landets og husholdningenes inntekter

For første gang på 1990-tallet falt disponibel realinntekt for Norge fra 1997 til 1998. I følge foreløpige nasjonalregnskapstall var nedgangen i 1998 2,9 prosent. I 1997 økte den disponible realinntekten med 4,0 prosent mens økningen året før var hele 9,8 prosent, jf figur 3.2.

Figur 3.2 Disponibel realinntekt for Norge. Vekst fra året før i prosent

Figur 3.2 Disponibel realinntekt for Norge. Vekst fra året før i prosent

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå.

I årene 1990-97 har bidragene fra produksjonsveksten i petroleumsvirksomhetentil veksten i disponibel realinntekt for Norge vært store, om lag 1/3-del av det samlede bidraget fra produksjonsveksten i hele økonomien. I 1998 var det for første gang på 1990-tallet nedgang i petroleumsproduksjonen og bidraget kom ned i -0,7 prosentpoeng.

Produksjonsveksten i øvrige næringer bidro i 1998 med 2,3 prosentpoeng til veksten i disponibel realinntekt for Norge, etter å ha vært markert høyere i de foregående fem årene. I 1997 var bidraget 3,3 prosentpoeng. Høyeste bidrag fra produksjonsveksten i disse næringen på 1990-tallet finner en i 1994 med et vekstbidrag på 4,5 prosent.

På grunn av nedgangen i oljeprisen bidro utviklingen i bytteforholdet overfor utlandet i fjor markert til fallet i disponibel realinntekt for Norge. I følge de foreløpige nasjonalregnskapstallene var bidraget -4,8 prosentpoeng, som i sin helhet kan føres tilbake til utviklingen i oljeprisen. I de tre foregående årene var bidragene positive, etter stort sett å ha vært negative i første halvdel av 1990-tallet.

Videre i dette avsnittet presenteres utviklingen i husholdningenes disponible realinntekt basert på nasjonalregnskapet og beregninger over reallønn etter skatt.

Utviklingen i husholdningenes disponible realinntekter basert på nasjonalregnskapet blir i hovedsak bestemt av fire forhold; inntektsutviklingen, skatteendringer, utviklingen i renteutgiftene og prisutviklingen.

Tabell 3.15 Vekst fra året før i disponibel realinntekt for husholdningene og per person1) 1990-98. Prosent.

  1990199119921993199419951996*1997*1998*
Husholdningene2,13,43,93,42,42,64,93,83,8
Per person1,62,83,32,81,82,14,43,23,1

*)Foreløpige tall.

1)Basert på tall fra folkemengden ved utgangen av 1998.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå

Den forholdsvis sterke veksten i husholdningenes disponible realinntekt de tre siste årene skyldes en klar reallønnsvekst, vekst i sysselsettingen og en økning i offentlige stønader.

I perioden 1990-97 har husholdningenes netto renteutgifter bidratt til å trekke deres disponible realinntekt opp. I 1998 endret dette seg. Økningen i rentene i 3. kvartal 1998 medførte at netto renteutgifter bidro til å trekke husholdningenes disponible realinntekt ned med ca 1 prosentpoeng fra 1997 til 1998. Selv om verdien av husholdningenes bruttofordringer er betydelig større enn verdien av bruttogjelden, er det en større andel av gjelden enn av fordringene som følger utviklingen i pengemarkedsrentene. Dette medførte at husholdningenes renteutgifter steg sterkere enn deres renteinntekter i 1998.

Inntektstallene for husholdningene i nasjonalregnskapet er ikke korrigert for endringer i husholdningenes antall og sammensetning. Korrigerer en for dette, får en fram disponibel realinntekt per person, jf tabell 3.15.

Beregningsutvalget presenterer også tall for endring i reallønn etter skatt for en del lønnstakergrupper, jf tabell 3.16. Beregningene bygger på følgende forutsetninger:

  • Inntektstakeren mottar bare én inntektsart (lønn).

  • Det er bare tatt hensyn til skatteregler som berører alle eller de fleste lønnstakere.

  • Det er ikke tatt hensyn til de store individuelle og varierende mulighetene til å tilpasse seg endringer i skattesystemet.

  • Barnetrygd regnes som negativ skatt. Det er ikke tatt hensyn til andre overføringer fra offentlige budsjetter, herunder kontantstøtten som ble innført fra og med 1.8.98.

  • Det er brukt samme prisindeks (konsumprisindeksen) for alle husholdningstyper ved omregning til reallønn.

En kommer fram til endring i reallønn etter skatt ved først å beregne den nominelle lønnsinntekten etter skatt ved å trekke inntektsskatter og avgifter til folketrygden fra lønnsinntekten. For barnefamilier tar en også hensyn til forsørgerfradraget i skatt og barnetrygden. Lønnsinntekt etter skatt beregnet på denne måten gir uttrykk for hva lønnstakeren har til disposisjon av lønnsinntekten (og eventuelt barnetrygden) til betaling av gjeldsrenter og til kjøp av varer og tjenester etter at samlede skatter er betalt. En kommer deretter fram til endring i reallønn etter skatt ved å deflatere endringen i den nominelle lønnsinntekten etter skatt med endringen i konsumprisindeksen.

Reallønn etter skatt økte med om lag 3,7 prosent fra 1997 til 1998 mot 1,8 prosent året før for et bredt gjennomsnitt av lønnstakere, jf tabell 3.16.

I beregningene tas det ikke hensyn til endringer i lønnstakernes skattemessige fradrag, herunder endringer i netto renteutgifter. Hvordan renteøkningen fra 1997 til 1998 har påvirket lønnstakernes disponible realinntekt (definert som lønn fratrukket skatt og netto kapitalutgifter deflatert med konsumprisindeksen), vil avhenge av den enkeltes gjelds- og fordringsposisjon og rentebetingelser. Om lag en femtedel av lønnstakerne hadde mer renteinntekter enn renteutgifter i 1997 og «tjente» dermed på renteoppgangen i 1998. Ser vi på personer med en lønnsinntekt mellom 200 000 og 250 000 kroner i 1997 hadde rundt 50 prosent i dette intervallet under 20 000 kroner i netto renteutgifter og «tapte» i størrelsesorden 2 900 kroner i gjennomsnitt før skatt som følge av økte renteutgifter fra 1997 til 1998. Den knappe tredelen i dette intervallet som hadde større renteutgifter, har imidlertid «tapt» betydelig mer, jf tabell 3.17.

Tabell 3.16 Beregnet årslønnsvekst og vekst i reallønn etter skatt for noen grupper. Enslige uten fradrag

    1996/971997/98
GrupperÅrslønn i 1997, krLønnsvekstVekst i reallønn etter skatt1)Anslått lønnsvekst8)Vekst i reallønn etter skatt1)
Alle grupper2)246 8004,31,86 ¼3,7
Arbeidere i NHO-bedrifter3)226 5004,31,76 ¼3,6
 Industri217 6003,71,15 ½3,0
 Byggevirksomhet228 8005,83,074,3
 Landtransport196 6003,91,374,3
Funksjonærer i NHO-bedrifter301 3004,82,26 ¾3,9
 Ledende442 3005,52,8--
 Andre266 2004,82,3--
Varehandel4)234 4004,72,16,23,6
 Ledende367 5004,41,95,63,1
 Andre i detaljhandelen197 3004,21,67,24,4
Hotell- og restaurant5)179 2004,01,46 ½3,8
Forretnings- og sparebanker259 3004,92,36,84,0
 Ledende412 3005,32,695,8
 Andre250 8005,32,68,15,1
Forsikring296 7005,52,85,73,2
 Ledende418 6002,30,25,12,7
 Andre266 7005,12,55,83,2
Staten4,21,863,5
 Ledende6)322 8005,72,9--
 Andre238 6004,21,863,5
Kommunene7)3,91,363,4
 Ledende6)322 2005,72,9--
 Andre221 8003,91,363,4
Skolesektoren249 4003,51,25 ¾3,3
Forretningsm. tjenesteyting301 8004,31,9--
 Ledende418 8004,41,9--
 Andre280 1005,42,7--

1)Beregnet på bakgrunn av tall for gjennomsnittlig årslønn.

2)Veid gjennomsnitt med andel av total utbetalt lønn som vekter.

3)Omfatter arbeidere som er med i NHOs kvartalsstatistikk. Gjelder arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

4)Omfatter alle bedrifter i engros- og detaljhandel som i utgangspunktet sysselsetter 5 eller flere personer medregnet eiere.

5)Tallene omfatter både måneds-, time-, og prosentlønte. Både heltids- og deltidsansatte er med i veksttallene. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte.

6)Omfatter byråsjef, underdirektør og avdelingsdirektør.

7)Kommunene i alt omfatter også helse- og sosialsektoren, men eksklusive skolesektoren. Oslo er ikke med.

8)Endelige tall for varehandel, forretnings- og sparebanker og forsikring.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 3.17 Personer med lønnsinntekt, 17 år og eldre1). Andel med netto renteutgifter2) etter størrelsen på netto renteutgift og lønnsinntekt3). 1997. Foreløpige tall

      Netto renteutgifter
Lønnsinntekt   Antall lønnstakereAndel med negativ renteutgift0-9 99910 000- 19 99920 000- 29 99930 000- 39 99940 000- 49 99950 000 og over
Under 100 000142 04349,440,05,82,61,20,50,6
100 000 - 149 999267 89842,440,98,94,21,90,90,8
150 000 - 199 999360 86031,238,815,27,93,81,61,4
200 000 - 249 999447 90321,930,720,313,37,33,52,9
250 000 - 299 999296 13517,224,020,816,610,45,75,3
300 000 - 399 999218 64414,518,419,217,612,97,99,5
400 000 - 499 99969 27214,614,116,116,113,79,615,8
500 000 - 599 99928 39915,012,413,815,213,09,920,6
600 000 og over26 76517,49,911,012,111,09,329,1
Totalt1 857 91926,730,816,111,36,93,84,4

1)Ansatte ifølge sosioøkonomisk status i selvangivelsesstatistikken.

2)Netto renteutgifter består av følgende poster fra den personlige selvangivelsen for 1997: 3.3.1+3.3.2+3.3.4 –3.1.1.-3.1.2.

3)Lønnsinntekt består av postene 2.1.6, 2.1.7 og 2.4.1.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå.

3.5 Industriens konkurranseevne

Beregningsutvalget sier i sin rapport at etter en nokså sammenhengende styrking i perioden 1988 til 1994, ble den kostnadsmessige konkurranseevnen svekket i 1995, 1996 og 1997. Foreløpige tall indikerer at timelønnskostnadene i norsk industri økte med knapt 6 prosent i 1998, som er klart høyere enn tilsvarende anslag for handelspartnerne. Med en kraftig svekkelse av kronekursen fra 1997 til 1998 tyder de foreløpige tallene likevel på at de relative timelønnskostnadene i norsk industri regnet i felles valuta har gått ned med knapt 2 prosent fra 1997 til 1998, jf tabell 3.18.

Sammenliknbare tall som foreligger for arbeidere i industrien, indikerer at l ønnskostnadsnivået i 1998 lå vel 12 prosent over gjennomsnittsnivået for handelspartnerne målt i felles valuta mot 14 prosent i 1997, jf figur 3.3. Nedgangen må ses i sammenheng med svekkelsen av kronekursen. Nivået i 1998 er høyere enn i årene 1993-96, men klart lavere enn på slutten av 1980-årene. Når en trekker inn funksjonærene i sammenlikningen (på et noe skjønnsmessig grunnlag), er forskjellen mellom det samlede lønnskostnadsnivået per timeverk i norsk industri i forhold til handelspartnerne langt mindre.

Det er bare for arbeidere i industrien at det foreligger sammenlignbare tall for lønnskostnader mellom ulike land av tilstrekkelig god kvalitet.

Tabell 3.18 Timelønnskostnader i industrien. Prosentvis endring fra året før1)

  Gj.snitt 1981-881989199019911992199319941995199619971998
Lønnskostnader per time
 Norsk industri10,04,46,46,52,21,52,85,02)4,84,75,9
 Handelspartnerne7,26,97,66,25,63,34,14,24,33,23,1
Relative timelønnskostnader i nasjonal valuta2,7-2,3-1,20,2-3,2-1,7-1,20,70,51,42,7
Valutakurs3)1,7-0,20,71,8-1,02,10,8-3,10,1-0,64,5
Relative timelønnskostnader i felles valuta0,9-2,2-1,8-1,6-2,2-3,8-2,04,00,42,1-1,8

1)Tall for handelspartnerne er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt, der vektene er de samme som ligger til grunn for beregning av industriens effektive valutakurs. Nasjonalregnskapets lønnsbegrep brukes i sammenlikninger av konkurranseevnen mellom land, og det inkluderer både funksjonærer og arbeidere i industrien. Dessuten inngår skifttillegg og overtidsbetaling i industriarbeiderlønningene.

2)Om lag ½ prosentpoeng av veksten kan tilskrives at antall virkedager gikk ned fra 1994 til 1995.

3)Industriens effektive valutakurs. Valutakursen er beregnet som et veid geometrisk gjennomsnitt av enkeltvalutaene, med løpende konkurranseevnevekter på grunnlag av indeksserier med 1985 som basisår. Positive tall innebærer en svekkelse av den norske kronen

Kilde: Kilde: OECD, IMF, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

Figur 3.3 Lønnskostnader per arbeidet time for industriarbeidere i Norge i forhold til handelspartnerne. Handelspartnerne=100

Figur 3.3 Lønnskostnader per arbeidet time for industriarbeidere i Norge i forhold til handelspartnerne. Handelspartnerne=100

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå

Fotnoter

1.

Nytilsatte menn hadde høyere lønnsnivå enn menn som gikk ut av kommunesektoren i 1997, mens det var omvendt for kvinner. I tillegg har flere menn enn kvinner skiftet lønnsrammekode, og dette har bidratt til merlønnsveksten for menn.

2.

Reform-97 førte bl a til en økning i kvinneandelen i grunnskolen fra 1996 til 1997. Det har blitt en relativ økning i antall årsverk på grunntrinnet i forhold til skoleverket under ett. For den kvinnedominerte gruppen førskolelærere som fulgte med 6-åringene inn i skolen er lønnen lavere enn for resten av gruppen.

Til forsiden