NOU 1999: 22

Domstolene i første instans— Førsteinstansdomstolenes arbeidsoppgaver og struktur

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Strukturutvalget for herreds- og byrettene ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10 oktober 1997. I mandatet ble utvalget gitt i oppgave å utrede forskjellige spørsmål knyttet til førsteinstansdomstolenes organisasjon og arbeidsområde, med sikte på å oppnå en bedre og mer rasjonell drift.

Når bortsees fra spørsmålet om tinglysingen fortsatt skal ligge til domstolene, er utvalgets forslag i det vesentlige enstemmige. Enkelte alternative forslag og særmerknader er tatt med.

Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 25 mai 1999

Jens Edvin A Skoghøy

Anne Austbø

 Karin M Bugge

Atle Helljesen

Gunnar Steintveit

 Steinar Weseth

Berit Opedal Windheim

Reidunn Åbyholm

Cato Evensen

Inge Unneberg

Til forsiden