Til Kommunal- og regionaldepartementet

Utvalet som skulle vurdere og eventuelt kome med framlegg til revisjon av lovgjevinga for burettslag og bustadbyggjelag, legg med dette fram tilråding til ei ny lov om bustadbyggjelag og ei ny lov om burettslag.

Det er dissensar om reglane om utdeling til andelseigarar i bustadbyggjelag, om rammene for gebyr i tilknyting til utleige og omsetning av burettslagsbustader og dei nærare reglane om rett til å leige ut burettslagsbustader. Elles er tilrådinga samrøystes.

Oslo, 29. juni 2000

Kåre Lilleholt

Dagfinn Bollingmo

Wenche Fersum

Per Eggum Mauseth

Martin Mæland

Olav Ohnstad

Nina Elisabeth Sunde

Inger Vold Zapffe

Kristin Normann Aarum

Kristin Bjella

Til dokumentets forside