NOU 2000: 2

Behandlingsreiser til utlandet— Et offentlig ansvar?

Til innholdsfortegnelse

1 Brev av 20. april 1999 til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) fra utvalget.

Sosial- og helsedepartementet har nedsatt et offentlig utvalg for å vurdere ulike sider ved behandlingsreiser til utlandet. Utvalget er ledet av prof. Jan Tore Gran. I mandatet er utvalget bedt om å

 1. Gjennomgå dagens ordning.

 2. Vurdere om denne omfatter grupper som har størst behov.

 3. Vurdere om behandlingsopplegget står i forhold til forventete behandlingsresultater.

 4. Gi anbefalinger om hvordan ordningen bør være i fremtiden.

 5. Vurdere om dagens prioritering av grupper er hensiktsmessig.

 6. Vurdere om andre grupper som ikke faller inn under dagens ordning bør prioriteres.

 7. Vurdere den medisinske nytteverdi behandlingsopplegget har for ulike pasientgrupper.

 8. Vurdere hvilket omfang tilbudene i utlandet skal ha i forhold til den behandling som foregår i Norge.

 9. Vurdere prinsipper for prioritering mellom pasientgrupper.

 10. Vurdere prinsipper for prioritering mellom enkeltpasienter.

 11. Foreslå modeller for prioritering mellom pasientgrupper.

 12. Vurdere nivået for egenandel, samt sammenlikne denne med egenandeler for tilsvarende behandling innenlands.

 13. Utrede økonomiske og administrative kostnader ved foreslåtte modeller.

Utvalget vil med dette invitere pasientorganisasjonene til å komme med innspill i form av en kort redegjørelse for synspunkter på

 1. dagens ordning

 2. fremtidig behov

 3. behov for eventuelle endringer i allerede eksisterende tilbud.

FFO og SAFO bes om å vurdere hvilke organisasjoner som kan være aktuelle, samt formidle henvendelsen til disse. Utvalget ønsker synspunkter både fra grupper som allerede er omfattet av ordningen og grupper som ønsker å være omfattet.

Innspill fra brukerorganisasjonene bør komme så tidlig som mulig i utvalgets arbeidsperiode, slik at vi kan ta hensyn til synspunktene allerede fra starten av. Fristen for innspill er derfor satt til 20. mai 1999.

På et senere tidspunkt vil utvalget eventuelt komme tilbake med en forespørsel om representanter for gruppene vil gjøre rede for sine syn på et av utvalgets møter.

Til forsiden