NOU 2002: 04

Ny straffelov— Straffelovkommisjonens delutredning VII

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Straffelovkommisjonen ble oppnevnt ved kgl res 26. september 1980 med oppgave å utarbeide et forslag til ny straffelov. Lederen, professor dr juris Anders Bratholm, og de fleste av kommisjonens øvrige medlemmer fratrådte etter avgivelsen av delutredning V, NOU 1992: 23 Ny straffelov – alminnelige bestemmelser. Den nåværende kommisjonen ble utnevnt ved Justisdepartementets brev 9. februar 1994. Kommisjonen legger med dette fram sin delutredning VII.

Utredningen inneholder et revidert utkast til straffelovens alminnelige del, som i hovedsak bygger på lovutkastet i Straffelovkommisjonens delutredning V. Utredningen inneholder videre skisser til kapitler og bestemmelser som foreslås lagt til grunn ved utarbeidingen av lovutkast til straffelovens spesielle del. I sammenheng med dette foreslår kommisjonen at en rekke straffebud i den nåværende straffeloven ikke videreføres. Kommisjonen har også i noen utstrekning tatt for seg forholdet til annen lovgivning. Dessuten inneholder utredningen kapitler om kriminalisering, strafferammer og plassering av straffebud i straffeloven eller særlovgivningen. I disse kapitlene finner man prinsipielle synspunkter som kommisjonen anbefaler lagt til grunn for alt lovarbeid på strafferettens område, herunder det videre arbeidet med utformingen av en ny straffelov. Utredningen inneholder også et kapittel som tar for seg utviklingslinjene i straffelovgivningen i det 20. århundre.

Utredningen er for det meste enstemmig, men det er dissenser på enkelte punkter.

Oslo, 4. mars 2002

Einar Høgetveit leder

Kirsti Coward

Ingunn Fossgard

Ragnar Hauge

Frode Sulland

Andreas Heffermehl Hilde Sannes Runar Torgersen

Til forsiden