NOU 2003: 20

Etter inntektsoppgjørene 2003

Til innholdsfortegnelse

9 Tabellvedlegg

Tabell 9.1 Skattesatser og beløpsgrenser mv. etter 1999-, 2000-, 2001-, 2002 og 2003-regler

  1999- regler2000- regler2001- regler2002- regler2003- regler
a. Trygdeavgift
Lønnsinntekt7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst
Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst
Annen næringsinntekt1)10,7 pst10,7 pst10,7 pst10,7 pst10,7 pst
Pensjonsinntekt3,0 pst3,0 pst3,0 pst3,0 pst3,0 pst
b Toppskatt til staten
Trinn 1
Sats2)13,5 pst.13,5 pst.13,5 pst.13,5 pst.13,5 pst.
Innslagspunkt, klasse 1269 100 kr277 800 kr289 000 kr320 000 kr340 700 kr
Innslagspunkt, klasse 2318 600 kr329 000 kr342 200 kr342 200 kr364 000 kr
Trinn 2
Sats3)Opphevet19,5 pst.19,5 pst.19,5 pst.19,5 pst.
Innslagspunkt, klasse 1Opphevet762 700 kr793 200 kr830 000 kr872 000 kr
Innslagspunkt, klasse 2Opphevet762 700 kr793 200 kr830 000 kr872 000 kr
Skatter på alminnelig inntekt
c Kommune, fylkes- og fellesskatt
Finnmark og Nord- Troms24,5 pst24,5 pst24,5 pst24,5 pst24,5 pst
Landet ellers28,0 pst28,0 pst28,0 pst28,0 pst28,0 pst
d Maksimale marginale skattesatser
Samlet maksimal marginalskatt på lønn og personinntekt fra næringsvirksomhet i jordbruk, skogbruk og fiske49,3 pst55,3 pst55,3 pst55,3 pst55,3 pst
Samlet maksimal marginalskatt på personinntekt fra annen næringsvirksomhet52,2 pst55,3 pst55,3 pst55,3 pst55,3 pst
Standardfradrag mv.
e Klassefradrag
Klasse 126 300 kr27 700 kr28 800 kr30 100 kr31 600 kr
Klasse 252 600 kr55 400 kr57 600 kr60 200 kr63 200 kr
f Minstefradrag
Sats21,0 pst22,0 pst.22,0 pst23,0 pst24,0 pst
Øvre grense34 900 kr36 600 kr40 300 kr43 000 kr45 700 kr
Nedre grense3 900 kr4 000 kr4000 kr4000 kr4000 kr
Lønnsfradrag4)30 600 kr31 800 kr31 800 kr31 800 kr
g Særfradrag for alder17 640 kr17 640 kr17 640 kr18 360 kr18 360 kr
h Særfradrag for uførhet17 640 kr17 640 kr17 640 kr18 360 kr18 360 kr
i Avtrappingssats, skattereduksjonsregelen55,0 pst55,0 pst55,0 pst55,0 pst55,0 pst
j Skattefrie nettoinntekter, pensjonister
Enslige71 800 kr73 800 kr76 800 kr81 100 kr85 200 kr
Ektepar117 500 kr120 600 kr125 400 kr131 700 kr138 300 kr
l foreldrefradrag (for barn under 12 år)
Øvre grense, ett barn25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Øvre grense, to eller flere barn30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr
m Forsørgerfradrag i skatt (per barn)
Barn (under 16 år)1 820 kr1 820 krOpphevetOpphevetOpphevet
Ungdom (mellom 16 og 18 år)2 540 kr1 820 krOpphevetOpphevetOpphevet
n Generelle satser for barnetrygd5)
1. barn11 112 kr9 948 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr
2. barn11 112 kr9 948 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr
3. barn13 092 kr10 944 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr
4. barn13 092 kr10 944 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr
5. og følgende barn13 092 kr10 944 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr
o Sum barnetrygd og forsørgerfradrag (til orientering)
1. barn12 932 kr11 768 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr
2. barn25 864 kr23 536 kr23 328 kr23 328 kr23 328 kr
3. barn40 776 kr36 300 kr34 992 kr34 992 kr34 992 kr
4. barn55 688 kr49 064 kr46 656 kr46 656 kr46 656 kr
Tillegg per barn utover 4 barn14 912 kr12 764 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr
p Ekstra barnetrygd til barn mellom 1-3 år6)7 884 kr7 884 kr7 884 kr7 884 krOpphevet
q Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms3 792 kr3 792 kr3 792 kr3 792 kr3 792 kr

1)For næringsinntekt over 12 G betales 7,8 pst. trygdeavgift.

2)For skattytere i Finnmark og Nord-Troms utgjør satsen 9,5 pst.

3)Trinn 2 i toppskatten gjaldt ikke for skattytere i Nord-Troms og Finnmark fram t.o.m. 1998. Det nye trinn 2 i toppskatten som ble innført f.o.m. 2000 gjelder derimot også for skattytere i Nord-Troms og Finnmark.

4)Skattyter må velge mellom minstefradrag og lønnsfradrag.

5)F.o.m. 1. mai 2000 ble barnetrygden utvidet til å gjelde t.o.m. den måneden barnet fyller 18 år. Fra 1. juli 2000 gjelder barnetrygden t.o.m. måneden før barnet fyller 18 år.

6)Ekstra barnetrygd til barn mellom 1 og 3 år fjernes fra 1. august 2003

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 9.2 Utvikling i grunnbeløpet, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige fødte uføre/unge uføre i perioden 1.5.1993-30.4.-2004. Kroner

        Årlig pensjon til enslige fødte uføre/unge uføre1)
  GrunnbeløpetÅrlig minstepensjon for ensligÅrlig minstepensjon for ekteparPensjon før 1.1.922)Pensjon tidligst fra 1.1.923)
1.05.93-31.12.9337 30059 86896 81692 68888 992
1.01.94-30.04.9437 30059 868101 0884)92 68888 992
1.05.94-31.12.9438 08061 116103 20094 62090 852
1.01.95-30.04.955)38 08061 512103 99294 62090 852
1.05.95-30.04.9639 23063 372107 13697 48893 600
1.05.96-30.04.9741 00066 240111 984101 89297 836
1.05.97-30.04.986)42 50069 360117 456105 672101 412
1.05.98-30.04.997)45 37081 360140 040112 752108 252
1.05.99-30.04.0046 95084 204144 912116 676112 032
1.05.00-30.04.0149 09088 032151 512121 992117 132
1.05.01-30.04.0251 36092 100158 532127 632122 544
1.05.02-30.04.0354 17097 140167 208134 616129 252
1.05.03-30.04.0456 861101 964181 2008)141 300135 660

1)Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år har rett til en garantert minstetilleggspensjon fra folketrygden.

2)Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 45 pst.

3)Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 42 pst.

4)Hevingen av særtilleggsats for ektepar fra 1.1.94. Ny sats 2*60,5 pst. av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av satsen for enslige.

5)Heving av særtilleggssatsen fra 1.1.95. Høy sats utgjør 61,55 pst. av grunnbeløpet.

6)Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.97. Høy sats utgjør 63,2 pst. av grunnbeløpet.

7)Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.98. Høy sats utgjør 79,33 pst. av grunnbeløpet.

8)Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5.2003. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,8 G.

Kilde: Sosialdepartementet.

Tabell 9.3 Fordelingen av total lønnsinntekt før skatt1) for personer med lønn over 60 pst. av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn2). 1986, 1993 og 2001

Desil198619932001Reell endring3) .
  Gj.snitt. KronerAndel ProsentGj.snitt. KronerAndel ProsentGj.snitt. KronerAndel Prosent1986-2001 Prosent
188 7005,6124 7005,6176 8005,521,5
2104 1006,6145 9006,6207 6006,521,6
3117 8007,4163 3007,4232 4007,320,3
4128 7008,1178 5008,1253 6007,920,1
5138 4008,7193 1008,7274 2008,620,8
6150 2009,5208 5009,4296 4009,320,3
7164 30010,4226 70010,2322 50010,119,7
8181 70011,5250 40011,3357 70011,220,0
9209 20013,2289 70013,1419 10013,122,1
10301 70019,0432 90019,6653 40020,532,1
Alle158 500100,0221 400100,0319 400100,022,9
Gini-koeffisient0,1990,2020,212
Antall personer1 346 0001 430 2461 649 679

1)Lønnsdefinisjonen er hentet fra selvangivelsesregisteret. Dette innebærer at bl.a. overtid, arbeidsledighetstrygd og enkelte naturalytelser er inkludert.

2)Alle personer med lønnsinntekt over 60 pst. av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er med. Dette tilsvarer en grense på 80 640 kroner i 1986, 113 520 kroner i 1993 og 159 600 kroner i 2001.

3)Endring i realverdien (målt i 2001-kroner) av gjennomsnittlig lønnsinntekt for den enkelte desil.

Kilde: Registerbasert inntektsstatistikk (1993, 2000), Inntekts- og Formuesundersøkelsen (1986). Statistisk sentralbyrå

Tabell 9.4 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for pensjonister1). Andel i prosent av samlet inntekt før skatt der ikke annet fremgår. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 1993 og 2001

1993 DesilLønnsinntektNæringsinntektKapitalinntekt2)OverføringerSamlet gj.sn inntekt før skatt, nivåSkatt mm.Inntekt etter skatt
12,8-0,5-0,798,343 3547,792,3
21,90,16,092,060 7166,493,6
31,40,27,590,868 8115,794,3
41,70,48,389,778 8538,092,0
51,90,47,590,290 18010,689,4
62,30,57,290,0102 77212,887,2
72,60,57,189,9116 76014,385,7
83,10,67,688,7133 32415,484,6
94,30,78,686,4157 06116,683,4
106,11,319,173,6254 09521,978,1
Alle3,40,69,986,0110 59114,485,6
2001 Desil
12,9-0,8-3,6101,469 80011,788,3
22,50,15,591,997 1009,490,6
32,10,26,791,0110 7009,590,5
42,50,35,891,4125 40011,788,3
52,90,35,691,2139 70013,386,7
63,40,45,690,6156 00015,085,0
73,80,45,989,9174 90016,483,6
84,40,56,588,6198 00017,682,4
95,50,67,486,4231 80019,081,0
106,71,219,872,3363 30024,076,0
Alle4,30,58,886,4166 70016,883,2

1)Trygdede og pensjonister hvor pensjonsytelsene er minst lik minstepensjon og overstiger eventuell yrkesinntekt. Dette var en gruppe på 936 082 personer i 1993 og 988 014 personer i 2001.

2)Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 9.5 Timelønnskostnader i industrien hos Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis vekst fra året før1)

  19921993199419951996199719981999200020012002
Belgia2)2,84,81,22,91,63,41,50,32,84,21,1
Canada2)5,32,01,72,2-0,82,92,81,63,54,33,2
Danmark2)3,32,83,23,63,93,73,94,24,03,73,9
Finland2)3,34,94,67,82,82,65,03,45,25,03,4
Frankrike2)4,03,02,52,71,72,51,73,83,02,83,2
Italia2)5,15,11,54,66,92,9-0,72,91,81,52,5
Nederland2)5,03,74,32,22,42,73,13,13,94,74,4
Storbritannia2)6,64,75,04,44,34,24,54,04,65,04,0
Sverige2)4,63,34,25,46,64,43,61,72,93,43,8
Sveits2)-0,5-0,53,31,53,63,63,61,51,42,51,7
Tyskland2)5,25,95,55,45,12,30,82,92,83,63,0
Østerrike2)6,85,34,2-0,22,61,30,82,63,53,03,0
Japan2)3,72,82,03,20,83,42,6-0,30,01,9-2,5
USA2)4,62,72,82,21,31,95,34,07,07,43,1
Spania2)11,78,72,92,34,12,92,52,72,83,43,0
Irland2)4,95,73,33,03,13,15,05,75,17,96,2
Hellas2)14,113,313,013,68,88,84,64,25,94,65,0
Portugal3)11,67,74,86,04,94,84,84,54,85,44,8
Singapore2)9,38,37,94,85,25,2-5,1-1,09,7-3,10,0
Sør-Korea2)17,010,815,09,314,26,40,510,98,18,67,9
Thailand3)9,58,710,611,311,411,113,75,56,84,25,4
Taiwan2)10,37,06,46,14,44,22,83,43,8-1,52,0
Polen2)..39,038,334,227,021,614,710,410,09,08,0
Tsjekkia4)..19,916,218,217,912,710,16,56,35,05,5
Ungarn5)..22,023,719,723,521,715,111,012,815,010,0
Norges handelspartnere5,04,24,04,54,73,53,13,33,74,13,3
Memo: Norge, virkedagskorrigert3,61,52,93,94,14,46,26,25,15,46,1

1)Der det har vært tilgjengelige data er det oppgitt vekst i timelønnskostnader i industrien. For enkelte år og land har ikke slike data vært tilgjengelige, og andre lønnsbegreper er derfor benyttet. Dette gjelder tallene fra EU-kommisjonen som viser vekst i timelønnskostnader per sysselsatt i industrien.

2)Kilde: IMF.

3Kilde: Beregningsutvalget (hele perioden).

4Kilder: Fram til 1999: OECD, 2000 -2001: Beregningsutvalget, 2002: EU-kommisjonen.

5Kilder: Fram til 1999: OECD, 2000-2002: Beregningsutvalget.

Tabell 9.6 Lønnsomhetsutviklingen i Norge. Makroøkonomiske mål. Prosent.1)

  19921993199419951996199719981999200020012002
I) Driftsresultatandel (netto)
- Industri17,820,921,425,221,920,919,820,822,018,117,22)
- Varehandel19,525,124,225,424,424,923,222,320,819,4..
- Hotell og restaurant11,912,712,813,013,414,414,013,813,17,4..
- Post og telekommunikasjon21,525,022,313,520,332,630,733,916,92,0..
- Forretningsmessig tjenesteyting28,830,630,830,128,529,128,229,829,130,1..
- Personlig tjenesteyting31,830,231,331,234,535,136,736,237,841,8..
II) Kapitalavkastningsrate (netto)
- Industri8,310,511,414,312,011,911,111,712,49,69,32)
- Varehandel14,020,120,923,924,626,825,624,422,921,0..
- Hotell og restaurant6,97,57,77,78,18,88,58,68,04,2..
- Post og telekommunikasjon8,59,68,34,46,913,011,713,15,30,5..
- Forretningsmessig tjenesteyting24,226,726,324,422,323,021,622,921,321,5..
- Personlig tjenesteyting9,38,69,08,810,210,411,211,011,713,4..

1)Tallene vil kunne bli påvirket dersom det i en næring er en stor andel selvstendige.

2)Beregningsutvalgets anslag.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 9.7 Brutto driftsresultatandel for utvalgte land.1) Prosent.

  1993199419951996199719981999200020012002
Fastlands-Norge38,438,138,236,635,935,034,134,534,033,9
Tyskland39,440,640,841,442,242,742,141,9....
Danmark39,641,240,940,640,138,238,640,439,539,5
Sverige....41,538,3............
USA36,537,137,738,338,838,438,338,0....
Handelspartnere1)....43,143,243,543,743,643,6....
Memo: Industrien2)
Norge31,531,233,731,130,029,230,631,929,127,9
Danmark28,932,331,930,733,033,834,437,3....
Finland43,544,545,541,844,846,245,049,2....
Tyskland23,124,623,924,425,827,126,929,3....

1) Sammenveid med konkurranseevnevekter. På grunn av manglende data er gjennomsnittet for handelspartnerne beregnet på grunnlag av de landene det foreligger tall for. I 1996 hadde disse landene en samlet vekt på drøyt 85 prosent av handelspartnerne. I 2000 hadde denne andelen sunket til 55 prosent. For å unngå at endringer i utvalget påvirker nivået på driftsresultatet er veksten i driftsresultatandelene benyttet til å framskrive nivået fra 1996.

2)Manglende data gjør at det ikke er mulig å beregne brutto driftsresultatandelen for handelspartnerne samlet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, OECD (National Accounts of OECD Countries Volume 1 1988/1998: Main Aggregates, National Accounts of OECD Countries Volume II 1989-2000) og Beregningsutvalget.

Tabell 9.8 Bedriftsøkonomiske mål for lønnsomheten. Norge. Prosent.

  19941995199619971998199920002001
III) Driftsmargin
- Industri5,87,45,65,44,84,35,04,2
- Varehandel, hotell og restaurant2,92,72,61,82,0
- Samferdsel8,76,87,38,23,6
- Forretningsmessig tjenesteyting7,011,412,810,09,8
- Andre fastlandsnæringer7,76,78,47,95,5
IV) Totalrentabilitet
- Industri9,010,38,18,87,76,17,06,2
- Varehandel, hotell og restaurant9,08,37,15,35,8
- Samferdsel6,95,54,64,54,0
- Forretningsmessig tjenesteyting7,46,55,85,64,5
- Andre fastlandsnæringer7,16,23,9
V) Egenkapitalandel
- Industri30,832,434,336,337,438,935,436,3
- Varehandel, hotell og restaurant28,228,329,029,428,8
- Samferdsel41,041,640,938,737,9
- Forretningsmessig tjenesteyting40,239,138,839,237,1
- Andre fastlandsnæringer41,344,544,142,841,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 9.9 Lønnsomhetsutviklingen basert på mikroøkonomiske mål. Industrien. Norge og handelspartnere. Prosent.

  19941995199619971998199920002001
III) driftsmargin
- Norge5,87,45,65,34,84,35,04,2
- EUR-111)5,46,15,05,95,95,96,2..
- USA7,77,77,47,67,77,97,54,0
- Japan5,55,76,15,85,35,35,84,8
IV) Totalrentabilitet
- Norge9,010,38,18,87,76,17,06,2
- EUR-111)7,18,37,18,38,48,08,5..
- USA8,38,58,48,610,410,69,62,9
- Japan5,25,45,75,44,24,55,34,0
V) Egenkapitalandel
- Norge30,832,434,336,337,438,935,436,3
- EUR-111)36,537,037,938,138,638,839,1..
- USA37,037,838,838,736,936,838,137,2
- Japan32,733,034,535,437,037,039,038,6

1)Et uveid gjennomsnitt av 11 EU-land (Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland og Østerrike).

Kilde: BACH og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 9.10 Beregnet årslønnsvekst1) for flere grupper. Utfyllingstabell til tabell 3.1 og 3.2.

  Arbeidere i NHO-bedrifter2):            
  ArbeidereIndustri-Nærings- ogTekstil- ogTreindustriTreforedling- ogGrafiskKjemiskMineralbarb.Elektrokjemisk
Åri altarbeiderenytelsebekledning   papirvareind.industriindustriindustriindustri
1992-932,82,42,42,91,92,41,83,11,22,0
1993-942,62,92,72,13,83,50,82,72,93,9
1994-952,93,43,12,33,75,22,83,83,72,9
1995-964,24,23,64,24,86,03,44,53,86,0
1996-974,33,73,43,64,12,03,94,34,12,7
1997-986,25,65,36,66,45,65,35,65,74,8
1998-994,94,74,23,12,55,34,23,26,16,0
1999-004,54,53,93,94,38,14,42,96,14,3
2000-014,94,94,24,74,35,37,75,35,05,8
2001-025,65,06,14,66,14,83,45,45,24,0
1992-0252,149,846,445,150,659,944,649,153,451,3
Gj. sn per år4,34,13,93,84,24,83,84,14,44,2
Årslønn 2002-kr. 279 600kr. 261 700kr. 234 500kr. 253 800kr. 277 600kr. 328 300kr. 261 700-kr. 299 800
  Arbeidere i NHO-bedrifter2):            
    Bygg- og anleggsvirksomhet   Funksjonærer i NHO-bedrifter   Varehandel
ÅrJern- og metallindustriI altByggevirk.Samferdsel/transportsektorenI altIndustrifunk.Forretnings- og sparebanker5)I altEngroshandelDetaljhandel
1992-933,02,71,31,93,73,53,63,22,93,1
1993-942,90,32,52,33,53,53,82,83,03,2
1994-953,41,13,72,43,73,83,73,33,34,2
1995-963,44,34,55,24,34,34,75,35,04,6
1996-974,65,85,83,94,84,74,94,75,14,1
1997-985,66,96,86,46,66,86,86,25,47,1
1998-995,35,75,84,84,84,75,25,04,83,7
1999-004,15,35,54,24,64,75,44,84,94,8
2000-015,04,95,25,37,15,34,25,55,74,5
2001-025,55,35,35,45,66,16,34,74,66,2
1992-0252,051,057,250,560,858,860,756,054,855,9
Gj. sn. per år4,34,24,64,24,94,74,94,54,54,5
Årslønn 2002kr. 273 500kr. 288 700kr. 286 000kr. 237 600-kr. 399 800kr. 363 700kr. 311 300kr. 347 500kr. 263 300
        Staten   Kommunene
ÅrHotell- og rest.3)ForsikringForretningsm. tjenesteytingI altSivil ytre etat4)Forretn. drift4)SkoleverketI altHelseForretn. drift4)
1992-931,73,43,92,64,22,42,12,52,83,5
1993-941,95,02,82,22,33,81,72,42,42,2
1994-952,32,32,63,13,62,72,72,82,94,2
1995-964,34,14,04,44,53,84,14,45,15,0
1996-974,05,54,34,34,22,14,03,94,02,4
1997-986,27,35,96,47,66,85,85,95,9-
1998-994,14,35,44,72,03,14,55,0--
1999-004,43,94,54,64,74,46,04,0--
2000-013,64,24,74,23,44,37,83,5--
2001-025,66,05,25,96,44,08,26,0--
1992-0245,256,752,751,452,044,357,848,5--
Gj. sn. per år3,84,64,34,24,33,74,74,0--
Årslønn 2002-kr. 379 800kr. 376 500kr. 313 400kr. 308 400kr. 307 200kr. 331 700kr. 264 400--

1) Veksttallene er per årsverk for arbeidere i NHO-bedrifter, staten, skoleverket, kommunene og for hotell- og restaurantvirksomhet. For de andre er de for heltidsansatte.

2)Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3)Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Både heltids- og deltidsansatte er med i veksttallet. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte. Veksttallet fra 1996 til 1997 er justert for bedrifter som tidligere var medlemmer i Forbundet for Overnatting og Servering (FOS), og som ikke var med i statistikken for 1996. Denne gruppen utgjør 30-40 prosent i grunnlagsmaterialet og er med i veksttallet for 1997-98 og etterfølgende år.

4)Lønnsutviklingen mellom lønnsstatistikkens tellingstidspunkter. For de andre er det lagt til grunn årsgjennomsnittet.

5)Fondsmeklere i finansinstitusjoner kom med i statistikken i 1995. Disse er ikke med i veksttallet for 1994-95, men er med i beregningen for årene etter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 9.11 Gjennomsnittlig lønnsvekst fra året før og årslønn7) per 1.9/1. 10 for heltidsansatte etter utdanningsgrupper2) og næring1). Kroner og prosent. 1997-2002

  Prosentandeler av utvalgetVekst i prosent fra året førSamlet vekstÅrslønn 1.9/1.10
  2002199819992000200120021997-20022002
Utdanning på grunnskolenivå
Industri i alt146,93,23,83,75,625,4270 700
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt107,44,94,14,65,629,4293 100
Varehandel i alt126,33,84,55,35,327,7282 500
Finanstjenester i alt4)38,73,75,24,26,531,6332 300
Skoleverket i alt19,90,611,53,88,638,9328 900
Staten i alt5)47,82,84,94,44,026,3269 000
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)9)89,11,14,75,48,031,4245 800
Utdanning på videregående skolenivå
Industri i alt667,34,44,04,25,728,2293 400
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt737,35,14,74,95,730,9299 700
Varehandel i alt706,83,75,94,34,327,6297 600
Finanstjenester i alt4)577,24,14,44,26,429,2347 700
Skoleverket i alt49,12,69,45,410,342,3306 100
Staten i alt5)428,32,26,82,76,329,1290 700
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)9)497,91,34,44,77,127,9256 900
Utdanning på videregående skolenivå herav fagutdanning
Industri i alt267,75,14,24,55,229,8301 200
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt-8,56,85,45,76,137,0311 900
Varehandel i alt267,75,14,24,55,229,8301 200
Finanstjenester i alt4)38,52,25,64,35,729,1332 800
Skoleverket i alt19,71,211,63,98,239,3321 900
Staten i alt5)810,02,95,53,16,130,5284 600
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)9)-6,00,44,13,87,723,8257 100
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år
Industri i alt128,76,95,55,06,737,4415 500
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt85,84,74,75,27,531,2409 800
Varehandel i alt139,14,66,57,15,437,2419 000
Finanstjenester i alt4)337,42,85,73,93,625,6456 400
Skoleverket i alt848,81,79,64,210,539,8341 900
Staten i alt5)277,92,46,64,16,230,1325 100
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)9)366,92,25,35,06,328,3302 700
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år
Industri i alt59,06,16,15,27,538,7522 000
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt20,23,16,54,45,721,4502 600
Varehandel i alt39,25,74,19,03,535,5509 200
Finanstjenester i alt4)76,91,09,30,24,623,7569 200
Skoleverket i alt127,22,59,83,99,837,6388 500
Staten i alt5)267,22,75,55,46,630,5382 800
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)67,82,23,44,85,325.9364 500

1)NOS Standard for næringsgrupper. Jordbruk, skogbruk, fiske, hotell- og restaurantvirksomhet (1997-2000), Oslo kommune(1997-1999) og lønnet husarbeid er imidlertid ikke inkludert i statistikkgrunnlaget.

2)NOS Standard for utdanningsgruppering.

3)Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU

4)Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting. Nye tall for 2001. Endring fra 2000 til 2001 basert på tidligere publiserte sammenlignbare tall mens endring mellom 2001 og 2002 er basert på nye tall for 2001.

5)Veksten fra 2001 til 2002 er eksklusive statlige sykehus.

7)Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger.

8)Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabellene 3.1 og 3.2 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabellene 3.1 og 3.2, dvs. avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

9)Veksttallet for 2001-2002 omfatter ikke ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 9.12 Gjennomsnittlig lønn1) per årsverk2) 1.9/1.10 og vekst fra året før etter næring3) og utdanningsgrupper4). Kroner og prosent. 1997-2002

  Ansatte med i undersøkelsenÅrslønn per 1.9/1.10   Vekst i prosent fra året førSamlet vekst
Næring og utdanningsnivå2002199719981999200020012002   199819992000200120021997-2002
Industri i alt146 102238 400255 500267 400279 200291000309 7007,24,74,44,26,429,9
Utdanning på grunnskolenivå20 837214 400229 500236 600246 300254 900269 2007,13,14,13,55,625,6
Utdanning på videregående skolenivå96 784227 700244 400254 800265 600276 200291 9007,34,34,24,05,728,2
Av dette:
Fagutdanning5)36 625231 900249 800262 400274 000285 800300 9007,75,14,44,35,329,8
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år17 267299 900326 700348 900367 700386 400411 7008,96,85,45,16,637,3
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år6 520374 100408 900433 000458 900483 300519 7009,35,96,05,37,538,9
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning4 694233 700243 500246 200248 700254 300271 5004,21,11,02,26,816,2
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt42 236236 400253 300265 800277 400290 200307 6007,24,94,34,66,030,2
Utdanning på grunnskolenivå4 288226 100242 300254 300264 400276 200291 8007,15,04,04,55,729,1
Utdanning på videregående skolenivå30 747228 700245 000257 600269 700282 900299 2007,15,14,74,95,730,8
Av dette:
Fagutdanning5)16 026227 700246 900263 800277 900293 700311 8008,56,85,35,76,237,0
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år3 435311 400328 300343 600359 600378 800406 7005,44,64,75,37,430,6
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år927413 900414 300427 200454 300475 600501 1000,13,16,34,75,421,1
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning2 839231 600246 200256 100261 000271 800286 0006,34,01,94,15,223,5
Varehandel i alt140 057231 900247 800259 100271 000286 400300 2006,94,64,65,74,829,4
Utdanning på grunnskolenivå18 440211 900225 400234 500241 100260 600267 3006,44,02,88,12,626,2
Utdanning på videregående skolenivå99 073223 900237 300248 000260 000273 400284 3006,04,54,85,24,027,0
Av dette:
Fagutdanning5)16 539219 800236 400250 500264 900280 700292 4007,56,05,86,04,233,0
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år14 585285 800313 900333 500355 900382 200402 8009,96,26,77,45,440,9
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år2 510362 600401 700426 500444 700482 800503 90010,86,24,38,64,439,0
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning5 449244 600244 100241 700243 000253 400269 400-0,2-1,00,64,36,310,1
Finanstjenester i alt6)41 709283 900306 800318 900335 200368 800391 1008,14,05,16,76,033,5
Utdanning på grunnskolenivå1 331237 100256 800264 800277 800301 600322 6008,33,14,95,67,032,3
Utdanning på videregående skolenivå24 806257 800276 900288 100300 000319 400340 6007,44,14,14,56,729,7
Av dette:
Fagutdanning5)1 084245 600267 700273 900287 600310 100329 4009,02,35,04,76,230,3
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år12 607336 200361 700371 300391 700436 000452 4007,62,75,56,63,828,9
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år2 561433 200463 000467 100510 700547 600569 7006,90,99,37,74,032,1
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning404317 400346 000370 000390 500417 000394 8009,06,95,510,3-5,328,5
Kommune i alt7)287 913----252 400271 200----7,5-
Utdanning på grunnskolenivå29 658----222 400241 600----8,7-
Utdanning på videregående skolenivå165 722----236 400254 900----7,9-
Av dette:----
Fagutdanning5)30 816----236 900255 500----7,8-
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år76 565----280 800299 200----6,5-
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år8)11 109----344 200361 600----5,0-
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning4 859----261 700266 800----2,0-

1)Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabellene 3.1 og 3.2 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabellene 3.1 og 3.2, dvs. avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

2)Omfatter både heltids og deltidsansatte der deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter

3)NOS Standard for næringsgrupper. Jordbruk, skogbruk, fiske, hotell- og restaurantvirksomhet (1997-2000), Oslo kommune(1997-1999) og lønnet husarbeid er imidlertid ikke inkludert i statistikkgrunnlaget.

4)NOS Standard for utdanningsgruppering

5)Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

6)Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting. Nye tall for 2001. Endring fra 2000 til 2001 basert på tidligere publiserte sammenlignbare tall mens endring mellom 2001 og 2002 er basert på nye tall for 2001.

7)Veksttallet for 2001-2002 omfatter ikke ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus

8)Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 9.13 Gjennomsnittlig årslønn1) per heltidsekvivalent2) for deltidsansatte i utvalgte næringer3) 1997-2002.

  Deltidsansatte med i undersøkelsenÅrslønn per 1. september/1. oktober   Vekst i prosent fra året førSamlet vekst
  2002199719981999200020012002   199819992000200120021997-2002
Industri i alt12 067208 300224 000231 300250 500254 400269 2007,53,38,31,65,829,2
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt1 967217 500226 100238 500246 400262 900280 8004,05,53,36,76,829,1
Varehandel i alt52 802182 200193 100202 800208 900222 800230 1006,05,03,06,73,326,3
Finanstjenester i alt4)6 083229 700249 300258 400264 100294 500314 8008,53,72,211,56,937,0

1)Gjennomsnittlig beregnet årslønn ut frå registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabellene 3.1 og 3.2 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabellene 3.1 og 3.2, dvs. fast avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

2)Omfatter deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter. Månedsfortjenesten per heltidsekvivalent for deltidsansatte er regnet ut på grunnlag av gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke for de heltidsansatte, dvs. alle med avtalt arbeidstid på 33 timer per uke eller mer. Dersom gjennomsnittlig arbeidstid for heltidsansatte er 37 timer i uka, vil for eksempel en deltidsansatt som arbeider 15 timer i uka ha en vekt på 0,41 (15/37) regnet som heltidsekvivalent. Lønnen for den deltidsansatte regnet per heltidsekvivalent framkommer ved å multiplisere lønnen til vedkommende deltidsansatt med 2,47 (37/15).

3)NOS Standard for næringsgrupper

4)Omfatter bank- og forsikringsvirksomhet og annen finansiell tjenesteyting. Nye tall for 2001. Endring fra 2000 til 2001 basert på tidligere publiserte sammenlignbare tall, mens endring mellom 2001 og 2002 er basert på nye tall for 2001.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 9.14 Kvinners lønn som andel av menns fordelt på næring1) og utdanning2), herunder fagutdanning3). Heltidsansatte. 1997-2002

                Årslønn menn7)Årslønn kvinner7)
  19971998199920002001 gml2001 ny200220022002
Industri i alt86,786,886,988,088,288,2319 500281 800
Utdanning på grunnskolenivå87,888,189,188,888,989,1277 800247 400
Utdanning på videregående skolenivå88,587,888,389,889,489,6299 400268 200
Av dette
Fagutdanning3)91,189,691,392,492,192,3303 300279 900
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år80,381,882,182,283,283,8431 300361 400
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år83,881,779,780,682,981,4541 000440 600
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt95,091,392,294,294,793,8309 400290 100
Utdanning på grunnskolenivå92,091,190,389,192,985,9294 500252 900
Utdanning på videregående skolenivå95,791,192,094,293,693,4300 600280 900
Av dette
Fagutdanning3)92,988,491,188,592,490,7312 300283 300
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år82,179,879,682,484,378,5420 200329 900
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år78,682,478,179,579,481,0511 400414 100
Varehandel i alt81,480,681,981,582,883,6331 800277 400
Utdanning på grunnskolenivå82,782,983,584,184,685,4294 800251 900
Utdanning på videregående skolenivå82,782,583,282,784,084,2311 200261 900
Av dette
Fagutdanning3)84,784,285,486,986,085,3300 700256 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år74,575,377,076,775,877,8448 800349 000
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år79,276,982,378,781,181,0542 600439 700
Finanstjenester i alt4)74,474,275,275,173,173,4454 800333 700
Utdanning på grunnskolenivå82,581,682,782,781,779,4375 900298 400
Utdanning på videregående skolenivå79,879,779,980,379,278,6392 400308 300
Av dette
Fagutdanning3)82,378,881,580,178,579,9361 700289 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år76,176,578,578,775,276,0500 100380 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år75,575,479,577,978,578,2604 600472 500
Statsansatte i alt5)89,989,689,788,688,989,089,2337 000300 700
Utdanning på grunnskolenivå93,292,792,992,891,690,492,6277 200256 800
Utdanning på videregående skolenivå90,690,290,488,289,089,088,5303 400268 500
Av dette
Fagutdanning3)89,788,689,087,689,089,089,0289 500257 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år93,293,193,091,591,390,991,2336 500307 000
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år91,691,690,789,890,190,290,2395 700356 900
Skoleverket i alt93,693,794,194,094,595,4354 900338 500
Utdanning på grunnskolenivå---------
Utdanning på videregående skolenivå87,388,090,389,891,091,4318 900291 500
Av dette
Fagutdanning3)84,083,987,487,789,187,9328 900289 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år95,094,995,295,195,596,4349 400336 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år95,095,094,995,295,795,9394 800378 700
Kommune i alt8) (Heltidsansatte)87,987,687,387,987,691,592,4292 900270 700
Utdanning på grunnskolenivå93,092,892,291,992,791,492,7256 300237 700
Utdanning på videregående skolenivå91,292,892,992,893,392,692,9268 700249 500
Av dette
Fagutdanning3)90,193,193,592,592,292,592,2265 600244 900
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år90,492,092,293,292,390,891,7321 400294 900
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år6)86,885,385,985,785,491,692,1376 700346 900
Kommune i alt8) (Heltid + deltidsansatte)91,4290 000265 200
Utdanning på grunnskolenivå93,2255 000237 700
Utdanning på videregående skolenivå94,4266 400251 500
Av dette
Fagutdanning3)93,9265 200249 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år92,5317 500293 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år6)91,7375 500344 100

1)NOS Standard for næringsgrupper. Jordbruk, skogbruk, fiske, hotell- og restaurantvirksomhet (1997-2000), Oslo kommune(1997-1999) og lønnet husarbeid er imidlertid ikke inkludert i statistikkgrunnlaget.

2)NOS Standard for utdanningsgruppering.

3)Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

4)Nye tall for 2001.

5)Eksklusive statlige sykehus i 2001 ny og 2002.

6)Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger.

7)Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabellene 3.1 og 3.2 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabellene 3.1 og 3.2, dvs. avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

8)Ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus er ikke inkludert fra 2001.

Kilde: SSB og Beregningsutvalget

Tabell 9.15 Kvinners lønn som andel av menns fordelt på utdanning3), herunder fagutdanning1) og næring2). Heltidsansatte. 1997-2002

                Årslønn7) mennÅrslønn7) kvinner
  19971998199920002001 gml2001 ny200220022002
Utdanning på grunnskolenivå
Industri i alt87,888,189,188,888,989,1277 800247 400
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt92,091,190,389,192,985,9294 500252 900
Varehandel i alt82,782,983,584,184,685,4294 800251 900
Finanstjenester i alt4)82,581,682,782,781,779,4375 900298 400
Skoleverket i alt---------
Staten i alt5)93,292,792,992,891,690,492,6277 200256 800
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)93,092,892,291,992,791,492,7256 300237 700
Utdanning på videregående skolenivå
Industri i alt88,587,888,389,889,489,6299 400268 200
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt95,791,192,094,293,693,4300 600280 900
Varehandel i alt82,782,583,282,784,084,2311 200261 900
Finanstjenester i alt4)79,879,779,980,379,278,6392 400308 300
Skoleverket i alt87,388,090,389,891,091,4318 900291 500
Staten i alt5)90,690,290,488,289,089,088,5303 400268 500
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)91,292,892,992,893,392,692,9268 700249 500
Utdanning på videregående skolenivå herav fagutdanning
Industri i alt91,189,691,392,492,192,3303 300279 900
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt92,988,491,188,592,490,7312 300283 300
Varehandel i alt84,784,285,486,986,085,3300 700256 500
Finanstjenester i alt4)82,378,881,580,178,579,9361 700289 100
Skoleverket i alt84,083,987,487,789,187,9328 900289 100
Staten i alt5)89,788,689,087,689,089,089,0289 500257 600
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)90,193,193,592,592,292,593,2261 800243 900
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år
Industri i alt80,381,882,182,283,283,8431 300361 400
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt82,179,879,682,484,378,5420 200329 900
Varehandel i alt74,575,377,076,775,877,8448 800349 000
Finanstjenester i alt4)76,176,578,578,775,276,0500 100380 100
Skoleverket i alt95,094,995,295,195,596,4349 400336 700
Staten i alt5)93,293,193,091,591,390,991,2336 500307 000
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)90,492,092,293,292,390,891,7321 400294 900
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år
Industri i alt83,881,779,780,682,981,4541 000440 600
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt78,682,478,179,579,481,0511 400414 100
Varehandel i alt79,276,982,378,781,181,0542 600439 700
Finanstjenester i alt4)75,575,479,577,978,578,2604 600472 500
Skoleverket i alt95,095,094,995,295,795,9394 800378 700
Staten i alt5)91,691,690,789,890,190,290,2395 700356 900
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt8)6)86,885,385,985,785,491,692,1376 700346 900

1)Se fotnote 3 vedleggstabell 9.14

2)NOS Standard for næringsgrupper. Se fotnote 1 vedleggstabell 9.14

3)NOS standard for utdanningsgruppering.

4)Nye tall for 2001.

5)Eksklusive statlige sykehus i 2001 og 2002.

6)Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger

7)Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabellene 3.1 og 3.2 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabellene 3.1 og 3.2, dvs. avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

8)Ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus er ikke inkludert fra 2001ny

Kilde: SSB og Beregningsutvalget

Til forsiden