NOU 2005: 17

Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper)

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 2. juli 2004 ble det oppnevnt et lovutvalg til å foreslå nødvendige regelverksendringer for å gjennomføre tre EØS-relevante direktiver på verdipapirmarkedsområdet. Verdipapirmarkedslovutvalget legger med dette frem delinnstilling om endring av reglene om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper) for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF i norsk rett.

Oslo, 25. august 2005

Rune Sæbø

Jan Bjørland

Ingebjørg Harto

Ida Espolin Johnson

Per Broch Mathisen

Erik Thrane

Hilde J. Vihovde

Lisbeth Økland

Kjetil Wibe

Christoffer Bergene

Cornelius Sogn Ness

Til forsiden