NOU 2005: 17

Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper)

Til innholdsfortegnelse

17 Utkast til lov om endringer i lov av 19. juni 1997 nr. 79 ­ om verdipapirhandel og enkelte andre lover (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper)

I

I lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) gjøres følgende endringer:

§ 4-1 første ledd skal lyde:

Den som gjennom erverv blir eier av aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene i et norsk selskap hvis aksjer er notert på norsk regulert marked ( notert selskap), plikter å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet. Tilbudsplikten bortfaller dersom det foretas salg i samsvar med § 4-8, jf. § 4-9.

Boks 17.1

Forslag til alternativt § 4-1 første ledd fra mindretall ( Degré, Thrane og Vihovde ):

«Den som gjennom erverv blir eier av aksjer som representerer mer enn 30 prosent av stemmene i et norsk selskap hvis aksjer er notert på norsk regulert marked ( notert selskap), plikter å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet. Tilbudsplikten bortfaller dersom det foretas salg i samsvar med § 4-8 , jf. § 4-9.»

I følgende forslag til bestemmelser endres «1/3» til «30 prosent»: § 4-1 fjerde ledd, mindretallets forslag til § 4-6 første ledd, samt § 4-6 annet ledd.

§ 4-1 annet til femte ledd skal lyde:

Som erverv etter første ledd regnes også erverv av

 1. aksjer som representerer mer enn 50 prosent av stemmene i et selskap hvis vesentligste virksomhet består i å eie aksjer i et selskap som nevnt i første ledd,

 2. andel i ansvarlig selskap eller kommandittselskap som eier aksjer i selskap som nevnt i første ledd, der andelshaverne bare er nærstående som nevnt i § 1–4 ,

 3. tilsvarende andel i utenlandsk selskap som svarer til selskapsformer som nevnt i nr. 1 og 2, samt andre utenlandske foretak dersom tilbudsmyndigheten bestemmer dette.

§ 4-5 gjelder tilsvarende ved erverv som nevnt i annet ledd nr. 1 og 3 .

Dersom erverv av rett til å bli eier av aksjer må anses som reelt erverv av aksjene, kan tilbudsmyndigheten pålegge tilbudsplikt for den som gjennom slikt erverv får rett til å bli eier av aksjer som sammen med vedkommendes øvrige aksjer representerer mer enn 1/3 av stemmene i et notert selskap

Denne bestemmelsen gjelder også når erververen tidligere har fremsatt frivillig tilbud. Dette gjelder likevel ikke dersom

 1. det frivillige tilbudet var fremsatt i samsvar med reglene om pliktige tilbud,

 2. tilbudspliktgrensen som nevnt i første ledd passeres som følge av tilbudet, og

 3. det var opplyst i tilbudsdokumentet at det frivillige tilbudet fremsettes i samsvar med reglene om pliktige tilbud og at dette medfører at det ikke vil inntre tilbudsplikt selv om tilbudspliktgrensen som nevnt i første ledd passeres som følge av tilbudet.

§ 4-1 nytt sjette ledd skal lyde:

Første ledd gjelder tilsvarende ved erverv fra én vedkommende er identifisert med etter § 4-5 når erververen alene eller sammen med en eller flere av de nærstående passerer tilbudspliktgrensen som følge av ervervet.

§ 4-2 første ledd skal lyde:

Tilbudsplikt etter § 4-1 og § 4-6 inntrer ikke ved erverv i form av

 1. arv eller gave,

 2. vederlag ved skifte,

 3. vederlag ved fisjon eller fusjon av aksjeselskap eller allmenn aksjeselskap .

§ 4-2 tredje ledd blir annet ledd. § 4-2 annet ledd blir tredje ledd.

§ 4-2 annet ledd skal lyde:

Tilbudsmyndigheten kan i særlige tilfeller pålegge tilbudsplikt ved erverv som nevnt i første ledd.

§ 4-2 tredje ledd skal lyde:

Tilbudsmyndigheten kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra tilbudsplikten ved erverv fra én vedkommende er identifisert med etter § 4-5, jf. § 4-1 sjette ledd .

§ 4-3 første ledd skal lyde:

Tilbudsplikt etter § 4-1 og § 4-6 inntrer ikke når en finansinstitusjon erverver aksjer i et selskap for å unngå eller begrense tap på engasjement. Institusjonen skal straks gi melding om slikt erverv til tilbudsmyndigheten.Tilbudsmyndigheten kan pålegge institusjonen plikt til innen en fastsatt frist å fremsette tilbud som nevnt i § 4–1 eller å avhende aksjer slik at tilbudsplikten bortfaller.

§ 4-3 annet ledd oppheves.

§ 4-4 skal lyde:

§ 4-4. Tilbudsmyndigheten

Med tilbudsmyndigheten menes etter dette kapittel det regulerte marked hvor aksjene i selskapet som er gjenstand for overtakelsestilbudet er notert. Departementet kan i forskrift bestemme at hele eller deler av tilbudsmyndighetens kompetanse, skal utøves av Kredittilsynet.

Tilbudsmyndigheten skal samarbeide og utveksle informasjon med tilsvarende utenlandske myndigheter i spørsmål som omfattes av dette kapittel.

§ 4-5 skal lyde:

§ 4-5. Konsolidering

I forhold til reglene om tilbudsplikt regnes like med en aksjeeiers egne aksjer, aksjer som eies eller erverves av nærstående som nevnt i § 1-4. Tilbudsplikt inntrer uavhengig av om ervervet foretas av aksjeeieren selv eller av aksjeeierens nærstående som nevnt i § 1-4. Ved gjentatt tilbudsplikt regnes like med en erververs tidligere fremsatte tilbud, tilbud som tidligere er fremsatt av nærstående som nevnt i § 1-4.

Tilbudsmyndigheten avgjør om det skal foretas identifikasjon etter første ledd. Tilbudsmyndig­heten s vedtak skal meddeles deltakerne i den identifiserte gruppen.

Boks 17.2

Forslag til alternativt § 4-6 nytt første ledd fra mindretall (Degré):

«Aksjeeier som eier aksjer som representerer mer enn 1/3 og ikke mer enn 50 prosent av stemmene i et notert selskap, plikter å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet ved ethvert erverv av aksjer som øker stemmerettsandelen i selskapet (gjentatt tilbudsplikt).»

Overgangsreglene i romertall IV nr. 2 tilpasses mindretallets forslag

§ 4-6 overskriften og nytt første ledd skal lyde:

§ 4-6. Gjentatt tilbudsplikt og e tterfølgende erverv

Aksjeeier som gjennom erverv blir eier av aksjer som representerer mer enn 50 prosent av stemmene i et notert selskap, plikter å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet (gjentatt tilbudsplikt).

Nåværende første ledd blir annet ledd.

§ 4-6 annet ledd skal lyde:

Aksjeeier som har passert tilbudspliktgrense som nevnt i § 4-1 eller § 4-6 første ledd på en måte som ikke utløser tilbudsplikt, og derfor ikke har fremsatt pliktig tilbud, plikter ved et hvert etterfølgende erverv som øker stemmeandelen å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet.

§ 4-6 nytt tredje og fjerde ledd skal lyde:

Tilbudsplikten etter første og annet ledd gjelder likevel ikke dersom det foretas salg av aksjer i samsvar med § 4-8, jf. § 4-9.

Tilbyder som kjøper eller avtaler kjøp til høyere pris enn tilbudsprisen innen seks måneder etter utløpet av tilbudsperioden, skal betale differansen mellom høyeste betalte eller avtalte pris og tilbudsprisen til aksjeeiere som har akseptert tilbudet. Dette gjelder likevel ikke dersom andre enn tilbyder fremsetter et pliktig eller frivillig tilbud på selskapet etter reglene i dette kapittel.

Boks 17.3

Forslag fra mindretall ( Utvalgsleder, Broch Mathisen og Harto ):

Forslaget til § 4-6 nytt fjerde ledd sløyfes.

§ 4-8 overskriften og første ledd skal lyde:

§ 4-8. Melding til tilbudsmyndigheten

Når tilbudsplikt inntrer etter §§ 4-1 til 4-6 skal den som har tilbudsplikt straks gi melding om dette til tilbudsmyndigheten og til selskapet. I meldingen skal det angis om det vil bli fremsatt tilbud om kjøp av de øvrige aksjer i selskapet eller om det vil foretas salg i henhold til § 4-9. Tilbudsmyndigheten skal offentliggjøre meldingen.

§ 4-8 nytt annet ledd skal lyde:

Den tilbudspliktige og selskapet skal umiddelbart etter at meldingen er offentliggjort informere sine ansatte.

§ 4-8 nåværende annet til fjerde ledd blir nytt tredje til femte ledd.

§ 4-8 tredje ledd skal lyde:

Dersom det ikke gis melding etter første ledd, eller tilbudsplikten på annen måte bestrides, skal tilbudsmyndigheten treffe vedtak vedrørende de spørsmål saken reiser.

§ 4-9 annet ledd skal lyde:

Salget skal omfatte den del av aksjene som overstiger grensen som nevnt i § 4–1. Ved tilbudsplikt etter § 4-6, kan salget begrenses til de aksjer som er ervervet ved det etterfølgende ervervet.

§ 4-10 tredje ledd skal lyde:

Et tilbud kan bare gjøres betinget av at det gis nødvendig myndighetsgodkjennelse eller at myndighetene ikke griper inn og forbyr gjennomføring av ervervet. Dersom vedkommende lov ikke oppstiller frist for når vedtak om myndighetsgodkjennelse eller inngrep må foreligge, kan aksjeeiere som har akseptert tilbudet trekke aksepten når det har gått 6 måneder siden tilbudet ble fremsatt, med mindre tilbyder da har frafalt betingelsen.

Boks 17.4

Forslag til alternativt § 4-10 tredje ledd fra mindretall ( BrochMathisen og Espolin Johnson ):

Forslaget sløyfes. Nåværende § 4-10 tredje ledd videreføres.

§ 4-10 syvende ledd skal lyde:

Oppgjøret skal garanteres av finansinstitusjon med tillatelse til å stille slik garanti i Norge. Tilbudsmyndigheten kan gi nærmere forskrifterom garanti som nevnt i første punktum.

§ 4-11 nytt annet ledd skal lyde:

Departementet kan gi nærmere forskrifter om adgang til å fravike lovens alminnelige krav til lengste tillatte tilbudsperiode.

§ 4-13 annet ledd ny nr. 2 skal lyde:

2. opplysninger om hvilke aksjer eller aksjeklasser tilbudet gjelder,

§ 4-13 annet ledd nåværende nr. 2 til 12 blir nr. 3 til 13.

§ 4-13 annet ledd nr. 5 skal lyde:

5. tilbudsprisen og hvilken metode som er brukt for å fastsette tilbudsprisen , oppgjørsfrist og oppgjørsform, samt hvilke garantier som stilles for oppfyllelse av tilbyders forpliktelser,

§ 4-13 annet ledd nr. 13 skal lyde:

13. juridiske og skattemessige konsekvenser av tilbudet,

§ 4-13 annet ledd ny nr. 14 til 16 skal lyde:

14. den største og minste andel av aksjer som tilbyder forplikter seg til å erverve,

15. opplysninger om utbetaling av erstatning som tilbys for rettigheter som kan bli tilsidesatt som følge av EØS-regler som svarer til direktiv 2004/25/EF artikkel 11,

16. opplysninger om lovvalg og verneting vedrørende tvister som måtte oppstå i forbindelse med inngåtte avtaler mellom tilbyder og aksjeeierne.

§ 4-13 tredje ledd skal lyde:

Tilbudsdokumentet skal undertegnes av tilbyder .

§ 4-14 første og annet ledd skal lyde:

Tilbudet og tilbudsdokumentet skal godkjennes av tilbudsmyndigheten før tilbudet fremsettes eller offentliggjøres.

Etter at tilbudet er godkjent skal den tilbudspliktige sende det til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. Selskapet plikter å medvirke til at utsendelse kan finne sted.

§ 4-14 nytt tredje og fjerde ledd skal lyde:

Etter at tilbudet er godkjent skal den tilbudspliktige og selskapet gjøre tilbudet kjent for sine ansatte.

Tilbudsdokument som er godkjent av kontrollmyndigheten i en annen EØS-stat, skal anses godkjent fra det tidspunkt det foreligger melding fra EØS-staten om at tilbudsdokumentet er utarbeidet i samsvar med EØS-regler som svarer til direktiv 2004/25/EF, og godkjent av kontrollmyndigheten i vedkommende EØS-stat. Tilbudsmyndigheten kan likevel stille krav om at tilbudsdokumentet oversettes.

§ 4-15 skal lyde:

§ 4-15. Gebyr

Tilbudsmyndigheten kan kreve gebyr av tilbyder til dekning av utgifter ved godkjenning som nevnt i § 4-14.

§ 4-16 første ledd skal lyde:

Når det fremsettes tilbud etter reglene om tilbudsplikt, skal selskapets styre utarbeide og offentliggjøre et dokument som inneholder styrets begrunnede vurdering av tilbudets konsekvenser i forhold til selskapets interesser, herunder hvilken effekt tilbudsgivers strategiske planer som angitt i tilbudsdokumentet vil kunne få for de ansatte og for lokaliseringen av selskapets virksomhet. Dersom styret ikke finner å kunne gi en anbefaling til aksjeeierne om hvorvidt de bør akseptere tilbudet eller ikke, skal det redegjøres nærmere for bakgrunnen for dette . Det skal også opplyses om styremedlemmenes og daglig leders eventuelle standpunkt til tilbudet i egenskap av aksjeeiere i selskapet. Dersom styret innen rimelig tid mottar en særskilt uttalelse fra de ansatte om tilbudets innvirkning på sysselsettingen, skal denne vedlegges dokumentet.

§ 4-16 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Uttalelsen skal sendes tilbudsmyndigheten , samt gjøres kjent for aksjeeierne og de ansatte.

Er tilbud fremsatt av noen som er medlem av styret i selskapet, eller er tilbudet fremsatt i forståelse med selskapets styre, avgjør tilbudsmyndigheten hvem som skal avgi uttalelse som nevnt i første ledd på vegne av selskapet.

§ 4-17 første ledd skal lyde:

Etter at selskapet er underrettet om at tilbud skal fremsettes etter § 4-1, § 4-2 annet ledd eller § 4-6 og inntil tilbudsperioden er utløpt og resultatet klart, kan styret eller daglig leder ikke treffe vedtak om

 1. utstedelse av aksjer eller andre finansielle instrumenter av selskapet eller av et datterselskap,

 2. fusjon av selskapet eller datterselskap,

 3. salg eller kjøp av vesentlige virksomhetsområder i selskapet eller dets datterselskaper, eller andre disposisjoner av vesentlig betydning for arten eller omfanget av virksomheten, eller

 4. kjøp eller salg av selskapets aksjer.

§ 4-17 nytt tredje til femte ledd skal lyde:

Selskapets generalforsamling kan gjennom vedtekt fastsette at EØS-regler som svarer til direktiv 2004/25/EF artikkel 9(2) og (3), jf. artikkel 12(2), skal gjelde for selskapet.

Selskapets generalforsamling kan gjennom vedtekt også fastsette at EØS-regler som svarer til direktiv 2004/25/EF artikkel 11, jf. artikkel 12(2), skal gjelde. I et eventuelt vedtak etter første punktum skal selskapets generalforsamling fastsette de nærmere betingelser for beregning og utbetaling av erstatning i henhold til artikkel 11(5) i samme direktiv.

Selskaper som har fattet vedtak i henhold til tredje og fjerde ledd skal melde dette til tilbudsmyndigheten, samt til de kompetente myndigheter i andre medlemsstater der selskapet er opptatt til notering på et regulert marked, eller hvor det er anmodet om slik notering.

Ny § 4-17 a skal lyde:

§ 4-17 a. Offentliggjøring av tilbud

Tilbyder skal straks offentliggjøre resultatet av et hvert fremsatt tilbud.

§ 4-18 første og annet ledd skal lyde:

Bestemmelsene i § 4-10 siste ledd og §§ 4-12 til 4-17 a får tilsvarende anvendelse ved frivillige tilbud som innebærer at tilbudsplikt etter § 4-1 inntrer hvis tilbudet aksepteres av de som kan benytte det.

Første ledd gjelder ikke ved tilbud som rettes særskilt til enkelte aksjeeiere med mindre tilbudet fremsettes samtidig eller i sammenheng og har samme innhold.

§ 4-18 nytt tredje til femte ledd skal lyde:

Den som har fattet en beslutning om fremsettelse av frivillig tilbud som omhandlet i første ledd, skal straks gi melding til tilbudsmyndigheten og til selskapet. Tilbudsmyndigheten skal offentliggjøre meldingen. Tilbyder og selskapet skal umiddelbart etter at meldingen er offentliggjort informere sine ansatte.

Tilbudet skal fremsettes innen rimelig tid etter at beslutning om fremsettelse av frivillig tilbud er fattet.

Frivillig tilbud som omhandlet i første ledd skal angi en frist for aksjeeier til å akseptere tilbudet som ikke kan settes kortere enn to uker og ikke lenger enn 10 uker. Departementet kan gi nærmere forskrifter om adgang til å fravike lovens alminnelige krav til lengste tillatte tilbudsperiode.

§ 4-19 skal lyde:

§ 4-19 Utøvelse av aksjeeierrettigheter ved forsømmelse av tilbudsplikt

Aksjeeiere som forsømmer sin tilbudsplikt etter § 4-1, § 4-2 annet ledd eller § 4-6 kan, mens tilbudsplikten foreligger, ikke utøve andre rettigheter i selskapet enn retten til utbytte og til fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse, uten samtykke fra et flertall av de øvrige aksjeeierne.

§ 4-20 skal lyde:

§ 4-20. Tvangssalg av aksjer

Dersom det ikke er fremmet tilbud etter § 4-1, § 4-2 annet ledd eller § 4-6 og fristen for salg etter § 4-9 overskrides, kan tilbudsmyndigheten selge aksjene etter reglene om tvangssalg så langt de passer. Tvangsfullbyrdelsesloven § 10-6, jf. § 8-16 kommer ikke til anvendelse.

Tilbudsmyndigheten skal varsle den tilbudspliktige om at tvangssalg vil bli foretatt senest to uker før salg foretas

Ny § 4-21 skal lyde:

§ 4-21. Tvungen overføring av aksjer i forbindelse med tilbudsplikt og frivillig tilbud

Har tilbyder etter fremsatt pliktig eller frivillig tilbud ervervet mer enn ni tideler av de stemmeberettigede aksjene i målselskapet og har en tilsvarende del av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen, kan tilbyder beslutte overføring av de øvrige aksjer i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 4-25. Gjenværende aksjeeiere har rett til å kreve at tilbyder overtar aksjene.

Dersom tvungen overføring av aksjer finner sted innen tre måneder etter utløpet av tilbudsfristen etter § 4-11 skal tilbudsprisen legges til grunn ved fastsettelsen av løsningssummen hvis ikke særlige grunner tilsier en annen pris.

Har tilbyder etter fremsettelse av frivillig tilbud ervervet eierandel som angitt i første ledd, kan tvungen overføring av aksjer finne sted uten at det først er fremsatt pliktig tilbud dersom

 1. tvungen overføring iverksettes senest fire uker etter at erverv av aksjer ved frivillig tilbud er gjennomført,

 2. løsningssummen minst tilsvarer det minste tilbudspris ville ha vært ved pliktig tilbud, og

 3. det stilles tilsvarende garanti som ved fremsettelse av pliktig tilbud etter § 4–10 syvende ledd. Allmennaksjeloven § 4-25 femte ledd gjelder ikke i den utstrekning det er stilt slik garanti.

Ny § 4-22 skal lyde:

§ 4-22. Overtakelsestilbud med tilknytning til flere stater

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder tilsvarende i forhold til

 1. selskap med forretningskontor i annen stat, hvis aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer ikke er notert på regulert marked i den stat hvor selskapet har sitt forretningskontor, men på norsk regulert marked, og

 2. selskap med forretningskontor i Norge, hvis aksjer er notert på regulert marked i annen EØS-stat.

Departementet kan for tilfeller som nevnt i første ledd gi nærmere forskrifter om anvendelsen av bestemmelsene i dette kapittel, tilbudsmyndighet og lovvalg.

Tilbudsmyndigheten kan ved enkeltvedtak helt eller delvis gjøre unntak fra bestemmelsene i dette kapittel i forhold til selskap med forretningskontor i Norge, hvis aksjer er notert på regulert marked både i Norge og stat utenfor EØS. Tilsvarende gjelder i forhold til selskap med forretningskontor i stat utenfor EØS hvis aksjer er notert på regulert marked i Norge.

§ 12-6 skal lyde:

§ 12-6. Opplysningsplikt overfor tilbudsmyndig­-heten

Tilbudsmyndigheten kan kreve opplysninger fra verdipapirforetak, selskap og personer som kan ha betydning for spørsmål som omfattes av kapittel 4 . Ved tilsidesettelse av opplysningsplikt gjelder § 14-1.

§ 14-1 første og annet ledd skal lyde:

Tilbudsmyndigheten kan ilegge foretaket eller person som forsømmer sine plikter etter kapittel 4 en daglig mulkt som påløper inntil forholdet er rettet.

Tilbudsmyndigheten fastsetter mulktens størrelse. Mulkten tilfaller statskassen.

II

I lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) gjøres følgende endringer:

§ 4-25 nytt syvende ledd skal lyde:

(7) Ved tvungen innløsning i forbindelse med tilbudsplikt og frivillig tilbud etter verdipapirhandelloven kapittel 4 gjelder det særlige regler i verdipapirhandelloven § 4-21.

III

I lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) gjøres følgende endringer:

§ 5-15 oppheves.

IV

 1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

 2. § 4-6 annet ledd gjelder for aksjeeier som har passert tilbudspliktgrensene som nevnt, etter endringslovens ikrafttredelse. § 4-6 annet ledd gjelder likevel tilsvarende for

  1. den som eier aksjer som representerer mellom 1/3 og 40 prosent av stemmene i selskapet ved endringslovens ikrafttredelse,

  2. den som før endringslovens ikrafttredelse har passert tilbudspliktgrensen på 40 prosent på en måte som ikke utløser tilbudsplikt og derfor ikke har fremsatt pliktig tilbud, og

  3. den som per 1. desember 1997 eide aksjer som representerer mellom 40 og 45 prosent av stemmene, og som uavbrutt har eid aksjer som representerer mer enn 40 prosent av stemmene frem til endringslovens ikrafttredelse uten å fremme tilbud i samsvar med bestemmelsene om pliktig tilbud.

 3. Departementet kan gi forskrift om ytterligere overgangsregler.

Til forsiden