NOU 2005: 17

Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper)

Til innholdsfortegnelse

7 Tilbudspris og vederlag ved pliktige tilbud

7.1 EØS-rett

Direktivet art. 5 stiller særskilte krav til bl.a. tilbudsprisen og vederlaget ved fremsettelse av pliktige tilbud.

Det følger av art. 5(1) at det ved inntreden av tilbudsplikt skal rettes et tilbud til samtlige aksjeeiere som omfatter alle deres eierandeler i selskapet («all the holders of those securities for all their holdings»). Dette omfatter ikke aksjer uten stemmerett som faller utenfor direktivets anvendelsesområde, jf. definisjonen i art. 2(1) bokstav (e) og art. 1(1) om anvendelsesområdet.

Det følger videre av art. 5(1) at tilbudsprisen skal være «the equitable price as defined in paragraph 4«. Etter art. 5(4) første ledd anses «equitable price» å være:

«The highest price paid for the same securities by the offeror, or person acting in concert with him, over a period, to be determined by the Member States, of not less than six months and not more than twelve before the bid...»

Etter art. 5(4) annet ledd kan medlemsstatene, under forutsetning av at de generelle prinsipper for minoritetsbeskyttelse er overholdt, gi tilsynsmyndigheten anledning til å justere prisen i forhåndsdefinerte tilfeller og i henhold til klart definerte kriterier. Medlemsstatene kan i den anledning utarbeide en liste over de omstendigheter som kan foranledige at den høyeste pris endres oppad eller nedad, som for eksempel hvis den høyeste pris er avtalt mellom kjøper og selger, hvis kursen på aksjene er manipulert, hvis kursene generelt eller i det foreliggende tilfelle er blitt påvirket av ekstraordinære begivenheter, eller med sikte på å redde et selskap i vanskeligheter. Medlemsstatene kan likeledes definere de kriterier som skal anvendes i disse tilfellene, for eksempel gjennomsnittskursen over en bestemt periode, selskapets likvidasjonsverdi eller andre objektive kriterier som er alminnelig anvendt i finansanalyser.

Vederlaget som tilbys kan etter art. 5(5) første ledd være «securities, cash or a combination of both». I den grad aksjeeierne ikke tilbys likvide omsettelige verdipapirer notert på et regulert marked, skal tilbudet ha et kontantalternativ, jf. art. 5(5) annet ledd. Dersom tilbyder eller noen denne skal konsolideres med mot vederlag i kontanter har ervervet aksjer som representerer mer enn 5 prosent av stemmene i målselskapet i løpet av perioden fastsatt i henhold til art. 5(4) første ledd, skal tilbudet inneholde et alternativ om vederlag i kontanter, jf. art. 5(5) tredje ledd. Medlemslandene er etter art. 5(5) fjerde ledd gitt anledning til å kreve at tilbudet inneholder et kontantvederlag i alle tilfeller.

7.2 Norsk rett

Det følger av vphl. § 4-10 annet ledd at et pliktig tilbud skal omfatte alle selskapets aksjer, herunder aksjer med begrenset stemmevekt eller uten stemmerett. Etter vphl. § 4-10 fjerde ledd skal tilbudsprisen være minst like høy som det høyeste vederlag tilbyderen har betalt eller avtalt i perioden 6 måneder før tilbudsplikten inntrådte. Dersom det er klart at markedskursen når tilbudsplikten inntrer er høyere enn den pris som følger av første punktum, skal tilbudsprisen være minst like høy som markedskursen. Har tilbyderen etter at tilbudsplikten inntrådte og før utløpet av tilbudsperioden betalt eller avtalt høyere vederlag enn tilbudsprisen, skal nytt tilbud anses fremsatt med en tilbudspris som svarer til det høyere vederlag. Etter vphl. § 4-5 vil den prisen nærstående betaler eller avtaler måtte medregnes.

Det følger av vphl. § 4-10 sjette ledd at oppgjør i henhold til tilbudet skal skje i penger. Et tilbud kan likevel gi aksjeeierne rett til å velge annet oppgjør. Oppgjøret skal garanteres av finansinstitusjon som er gitt adgang til å drive virksomhet i Norge etter nærmere regler fastsatt av børsen. Oppgjør skal finne sted snarest og senest innen 14 dager etter tilbudsperiodens utløp.

7.3 Utvalgets vurdering

Utvalget legger til grunn at gjeldende norske regler oppfyller de minimumskrav som følger av direktivet når det gjelder krav til tilbudspris og vederlag ved pliktige tilbud, og finner det ikke nødvendig å foreslå materielle endringer på dette punkt.

Til forsiden