NOU 2005: 17

Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper)

Til innholdsfortegnelse

11 Selskapenes informasjon om oppkjøpsvernregler mm.

11.1 EØS-rett

Etter art. 10 skal medlemsstatene sikre at de selskaper som omfattes av direktivet offentliggjør detaljerte opplysninger om nærmere bestemte forhold som må antas å være relevant for en tilbyder. Opplysningene skal offentliggjøres gjennom selskapets årsberetning, jf. art. 10(2). Etter art. 10(1) bokstav (a)-(k) skal det gis detaljerte opplysninger om følgende forhold:

 1. kapitalstrukturen, herunder opplysninger om verdipapirer som ikke er opptatt til handel på et regulert marked i en medlemsstat, angivelse av eventuelle aksjeklasser med opplysninger om de rettigheter og forpliktelser som knytter seg til hver aksjeklasse, og den prosentdel av aksjekapitalen som den utgjør

 2. enhver begrensning i retten til å overdra aksjer eller andre verdipapirer, herunder begrensninger i retten til å eie verdipapirer, eller krav om samtykke til overdragelse fra selskapet eller de øvrige aksjeeiere

 3. vesentlige direkte eller indirekte aksjebesittelser (for eksempel på tvers av vertikale strukturer eller krysseierskap av aksjer) som omhandlet i artikkel 85 i direktiv 2001/34/EF

 4. innehavere av verdipapirer med særlige kontrollrettigheter og en beskrivelse av disse rettigheter

 5. kontrollsystemer i forbindelse med eventuelle ansatteaksjeordninger, når stemmeretten ikke utøves direkte av ansatteaksjeeierne

 6. stemmerettsbegrensninger, herunder stemmerettsbegrensninger for aksjeeiere med en nærmere bestemt andel av aksjekapitalen eller stemmene, frister for utøvelse av stemmerettigheter, eller ordninger der de finansielle rettigheter som knytter seg til aksjene i samarbeid med selskapet atskilles fra eierskapet av aksjene

 7. aksjeeieravtaler, som er kjent av selskapet og kan medføre begrensninger i mulighetene for å overdra aksjer og/eller stemmeretter som omhandlet i direktiv 2001/34/EF

 8. gjeldende regler for utpeking og utskifting av medlemmer av selskapets ledelse samt endring av dets vedtekter

 9. ledelsens fullmakter, særlig hva angår muligheten for å utstede eller kjøpe tilbake aksjer

 10. vesentlige avtaler, som selskapet har inngått, og som får virkning, endres eller utløper, hvis kontrollen med selskapet endres som følge av et overtakelsestilbud og virkningene, med mindre de er av en slik art at offentliggjørelse vil være til alvorlig skade for selskapet; dette unntaket får ikke anvendelse når selskapet uttrykkelig er forpliktet til å offentliggjøre slike opplysninger i henhold til andre krav i lovgivningen

 11. avtaler mellom selskapet og dets ledelse eller ansatte som medfører at disse mottar kompensasjon hvis de fratrer eller avskjediges uten grunn eller hvis deres stilling nedlegges som følge av et overtakelsestilbud.

I tillegg til at opplysninger om de ovenfor nevnte forhold skal fremgå av selskapets årsberetning, skal medlemsstatene sikre at selskapets styre avgir en redegjørelse om de samme forhold på selskapets årlige generalforsamling, jf. direktivet art. 10(3).

11.2 Norsk rett

Krav til innhold i årsberetningen for regnskapspliktige som ikke er små foretak følger av regnskapsloven § 3-3a. Det følger bl.a. av bestemmelsen at det i årsberetningen skal gis en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står overfor. I sin analyse skal årsberetningen, der det passer, inneholde henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp oppført i årsregnskapet. Det skal også gis opplysninger om finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Det skal redegjøres for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Årsberetningen skal også inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet. For regnskapspliktig som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.

Det følger videre av regnskapsloven § 7-26 at aksjeselskap og allmennaksjeselskap i årsregnskapet skal opplyse om aksjekapitalen og aksjenes pålydende fordelt på hver aksjeklasse. Det skal opplyses om vedtektsbestemmelser om stemmerett, og om alle rettigheter som kan medføre at det blir utstedt nye aksjer med angivelse av hovedtrekkene i de vilkår som gjelder for retten. Det skal videre opplyses om selskapets 20 største aksjeeiere og deres eierandeler. Opplysning om aksjeeiere som eier under 1 prosent av aksjene kan utelates. Det skal også opplyses om aksjer eller andeler i selskapet samt rettigheter til slike, som eies av henholdsvis daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen. Store foretak skal gi opplysninger som nevnt i tredje ledd spesifisert på de enkelte medlemmer av styret og deres personlig nærstående samt de enkelte ledende ansatte og deres personlig nærstående. Selskaper som skal avgi regnskap i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards), jf. forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder med tilpasninger til EØS-avtalen, jf. regnskapsloven § 3-9, vil i tillegg være underlagt omfattende opplysningskrav i henhold til dette regelsett. Kravene i regnskapsloven § 7-26 vil imidlertid også gjelde for disse selskapene, jf. regnskapsloven § 3-1 siste ledd.

11.3 Utvalgets vurdering

Utvalget vil bemerke at en rekke av de opplysninger som omhandlet i direktivet art. 10 allerede er underlagt offentliggjørings- og opplysningskrav i henhold til gjeldende norske regler om krav til årsberetning og årsregnskap, i tillegg til at flere av opplysningene vil fremkomme av selskapets vedtekter i henhold til allmennaksjeloven, eller være offentliggjort i henhold til børsregelverket. Etter direktivet art. 10 er det imidlertid et krav om at samtlige av de angitte forhold må fremgå av selskapets årsberetning, i tillegg til at selskapets styre skal gi en redegjørelse om de samme forhold på selskapets årlige generalforsamling. Når det gjelder den redegjørelse som skal avgis av selskapets styre, vil utvalget bemerke at direktivet ikke gir noen nærmere veiledning i forhold til hvilke krav som stilles i så henseende, slik at det antakelig må kunne legges til grunn at det vil være tilstrekkelig at det gis en muntlig redegjørelse for de omhandlede forhold. Utvalget foreslår at det inntas en bestemmelse i børsforskriften som pålegger selskaper som er opptatt til notering på et regulert marked å innta detaljerte opplysninger som angitt i direktivet art. 10(1) i årsberetningen, i tillegg til at selskapets styre må gi en redegjørelse om de samme forhold på selskapets årlige generalforsamling.

Til forsiden