NOU 2005: 17

Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper)

Til innholdsfortegnelse

12 Øvrige regler for tilbud

12.1 EØS-rett

Etter art. 13 skal medlemsstatene fastsette bestemmelser om visse nærmere angitte forhold knyttet til overtakelsestilbud. Bestemmelsen oppstiller i bokstavene (a) til (e) minimumskrav til medlemsstatenes regler i denne sammenheng.

Art. 13 lyder:

«Member States shall also lay down rules which govern the conduct of bids, at least as regards the following:

(a) the lapsing of bids;

(b) the revision of bids;

(c) competing bids;

(d) the disclosure of the results of bids;

(e) the irrevocability of bids and the condi- tions permitted.»

Utvalget legger til grunn at bokstav (a) omfatter regler om tilbudets bortfall, bokstav (b) om endring av tilbud og bokstav (e) om tilbudets ugjenkallelige karakter samt betingelser. Bokstav (c) stiller krav til at medlemsstatene har regler om konkurrerende bud, mens bokstav (d) stiller krav til regler om offentliggjøring av resultatet av overtakelsestilbud. Art. 13 gjelder både pliktige og frivillige tilbud. Bestemmelsen oppstiller ingen nærmere krav til innholdet av slike regler.

12.2 Norsk rett

Verdipapirhandelloven kapittel 4 har ingen uttrykkelig bestemmelse om bortfall av tilbud, men regler om bortfall må anses å følge forutsetningsvis av lovens system. En aksjeeier som passerer tilbudspliktgrensen skal straks gi melding om at det vil bli fremsatt et tilbud om kjøp av de øvrige aksjer i selskapet eller foretatt nedsalg etter vphl. § 4-9, jf. vphl. § 4-8 første ledd. Utvalget legger til grunn at vphl. § 4-8 tredje ledd må tolkes antitetisk slik at en melding om at tilbud vil bli fremsatt ikke kan trekkes tilbake.

Regler om endring av tilbud fremgår av vphl. 4-12, som fastsetter at tilbyder kan fremsette et nytt tilbud før tilbudsperiodens utløp, dersom tilbudet blir godkjent av børsen. Selskapets aksjeeiere har rett til å velge mellom tilbudene. Dersom det fremsettes et nytt tilbud, skal tilbudsperioden forlenges slik at det gjenstår minst to uker til fristens utløp. Vphl. § 4-10 femte ledd bestemmer at dersom tilbyderen etter at tilbudsplikten inntrådte og før utløpet av tilbudsperioden har betalt eller avtalt høyere vederlag enn tilbudsprisen, skal nytt tilbud anses fremsatt med en tilbudspris som svarer til det høyere vederlag. Tilbudsperioden forlenges på samme måte som etter vphl. § 4-12 annet punktum.

I motsetning til pliktige tilbud, kan frivillige tilbud gjøres betinget. Gjennom betingelser for frivillige tilbud kan tilbyder forbeholde seg retten til å endre eller trekke tilbake tilbudet innenfor rammene av alminnelige avtalerettslige regler. Bestemmelsen i vphl. § 4-12 om nytt tilbud får ikke anvendelse for frivillige tilbud. Det innebærer blant annet at tilbyder kan fremme et nytt frivillig tilbud uten å være bundet av det tidligere tilbudet, dersom det er tatt forbehold om slik endring i det første tilbudet.

Verdipapirhandelloven kapittel 4 oppstiller ingen uttrykkelige regler om konkurrerende tilbud. Adgangen til å fremme nytt tilbud etter vphl. § 4-12 kan imidlertid sees som en regulering av slike situasjoner.

Verdipapirhandelloven kapittel 4 inneholder ingen regler om offentliggjøring av fremsatte tilbud. Børsforskriften § 5-2 oppstiller imidlertid krav til at utsteder av aksjer uoppfordret og umiddelbart skal gi børsen opplysninger som antas å være av betydning for kursen på selskapets aksjer. Utvalget legger til grunn at utfallet av et tilbud normalt vil omfattes av informasjonsplikten for målselskapet. Videre vil tilbyder kunne være pålagt informasjonsplikt etter børsforskriften § 5-3 dersom denne er notert. Dersom tilbyder ikke er notert er han etter gjeldende rett ikke pålagt å offentliggjøre resultatet av et gjennomført tilbud.

12.3 Utvalgets vurdering

Utvalget bemerker at de krav direktivet art. 13 stiller til nasjonale regler, er lite presise. Utvalget antar derfor at medlemsstatene har stor frihet ved implementeringen av direktivet på dette punkt. Utvalget legger bl.a. til grunn at art. 13 ikke nødvendigvis må gjennomføres uttrykkelig i lov eller forskrift. Dersom en alminnelig akseptert forståelse av reglene om overtakelsestilbud eller andre lovfestede eller ulovfestede regler inneholder regulering som nevnt i direktivet art. 13, antar utvalget at bestemmelsen må kunne anses tilstrekkelig gjennomført i norsk rett. Et annet spørsmål er om det, uavhengig av direktivet, er behov for enkelte presiseringer, endringer eller nye regler knyttet til de forhold direktivet oppstiller.

Flere av de særskilt oppstilte kravene i bestemmelsen har nær sammenheng med hverandre. Utvalget viser til at adgang til å forlenge tilbuds­perioden dersom et konkurrerende tilbud fremsettes kan karakteriseres både som en regel om endring av tilbud samt en regel om konkurrerende tilbud. Regler om at tilbud bortfaller kun dersom betingelser ikke oppfylles kan karakteriseres både som en regel bortfall av tilbud samt en regel om tilbudets ugjenkallelige karakter. En bestemmelse som medfører at tilbud ikke kan endres vil samtidig være en bestemmelse om tilbudets ugjenkallelige karakter.

Utvalget viser til omtalen av norsk rett og legger til grunn at gjeldende rett har regler om tilbudets bortfall og tilbudets ugjenkallelige karakter. Det følger av ovennevnte avsnitt at dette også omfatter regler om endring av tilbud.

Når det gjelder regler om konkurrerende tilbud viser utvalget til utredningen pkt. 6.4.3.4 hvor det foreslås at regler om tilbyders erverv av aksjer etter gjennomført pliktig tilbud ikke skal gjelde dersom det fremsettes et konkurrerende tilbud.

Som nevnt i pkt. 12.2 inneholder gjeldende norsk rett ingen uttrykkelige bestemmelser om offentliggjøring av resultatet av et tilbud. Utvalget foreslår at det innføres en generell regel om at tilbyder straks må offentliggjøre resultatet av et tilbud. Utvalget foreslår i tråd med direktivet at bestemmelsen skal omfatte både pliktige og frivillige tilbud. Det vises til forslag til vphl. ny § 4-17 a.

Når det gjelder adgangen til å sette betingelser for tilbud viser utvalget til vurderingen under utredningen pkt. 6.4.3.3 hvor det foreslås en begrenset adgang til å stille betingelser for pliktige tilbud. Det vises videre til at gjeldende forbud mot å oppstille betingelser ikke gjelder for frivillige tilbud.

Til forsiden