NOU 2006: 19

Akademisk frihet— Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Lovbestemmelsen som utvalget foreslår, er en kodifisering av et gjeldende ulovfestet prinsipp. Hensikten med lovbestemmelsen er å tydeliggjøre dette prinsippet og å verne om den akademiske frihet slik at den består også i fremtiden. Dette innebærer at lovbestemmelsen ikke vil føre til noen umiddelbar endring i rettigheter og plikter for institusjonene eller for den enkelte forsker, lærer og formidler.

I Europa har staten tradisjonelt tatt på seg et betydelig ansvar for finansiering av forskning og undervisning, men som drøftet i kapittel 3.2.2 kan akademisk frihet ikke innebære en forpliktelse for staten eller andre aktører til å finansiere ethvert prosjekt.

I de få tilfeller hvor det er aktuelt å vurdere utsatt offentliggjøring i tråd med lovforslaget § 1-5 femte avsnitt, vil dette kunne medføre noe administrativt merarbeid ved institusjonene. Utvalget legger imidlertid til grunn at institusjonene allerede har rutiner for kvalitetssikring ved inngåelse av oppdragskontrakter, slik at merarbeidet vil bli svært begrenset.

På bakgrunn av dette mener utvalget at forslaget ikke vil føre til nevneverdig økonomisk eller administrativ merbelastning for universiteter og høyskoler.

Til forsiden