NOU 2008: 6

Kjønn og lønn— Fakta, analyser og virkemidler for likelønn

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Acker, Joan (1989): Doing Comparable Worth – Gender, Class and Pay Equity. Temple University Press, Philadelphia.

Aga, Synnøva (1975): Kvinnene sin arbeidssituasjon på ein einsidig industristad. Rapport nr. 6. Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo og NIBR, Oslo.

Andreassen, Jorun og Kari Folkenborg (2002): Vi vil! Slipp oss til! Fafo-rapport 381. Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2007): Etter inntektsoppgjørene 2007. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Oslo.

Arrow, Kenneth J. (1973): «The Theory of Discrimination» i Aschenfelter and Rees (red.): Discrimination in Labour Markets, Princeton University Press, New Jersey.

Barne- og likestillingsdepartementet (2006): Yrkesdeltagelse og arbeidstid blant mødre og fedre. Rapport. Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo.

Barne- og likestillingsdepartementet (2007a): Småbarnsforeldres rettigheter. Publikasjonskode Q-0867 B. Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo.

Barne- og likestillingsdepartementet (2007b): «Selvstendig næringsdrivende». Fra nettsiden www.regjeringen.no/bld Lastet ned 8. august 2007.

Barth, Erling (1993): «Forhandlingssituasjoner og likelønn» i Kvinnelønnas mysterier, – myter og fakta om lønnsdannelsen. Nordisk ministerråd 1993:16. København.

Barth, Erling (2003): «Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. En kommentar til Trond Petersen.» i Tidsskrift for samfunnsforskning, 44:427–434. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Barth, Erling (2006): «Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hva kan økonomisk teori bidra med?» i RØST: Kvinner og cash. Radikalt Økonominettverks skriftserie. Oslo.

Barth, Erling og Kalle Moene (2000): «Er lønnsforskjellene for små?» Vedlegg 3 til NOU 2000:21 En strategi for sysselsetting og verdiskapning. Oslo.

Barth, Erling, Marianne Røed and Hege Torp (2002): Towards a Closing of the Gender Pay Gap. Country Report Norway. Institutt for samfunnsforskning. Oslo.

Barth, Erling og Harald Dale-Olsen (2004): «Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i et 30-års perspektiv» i Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Barth, Erling, Marianne Røed og Pål Schøne (2004): Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997–2001. Rapport 2004:3. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Barth, Erling, Marianne Røed og Pål Schøne (2005): «Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor. Betydningen av yrke og virksomhet» i Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2005. Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Barth, Erling og Ragnhild Steen Jensen (2005): «Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng?» i Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2002. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Barth, Erling og Pål Schøne (2006a): «Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn over livsløpet. Kohort eller karriere?» i Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2006. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Barth, Erling og Pål Schøne (2006b): «Undersøkelser av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn 2000–2005» i NOU 2006:11 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2006. Oslo.

Becken, Lars-Erik og Helene Berg (2005): «Arbeidsvurdering som virkemiddel for likelønn» i Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2005. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Becker, Gary S. (1957, 1971): The Economics of Discrimination. University of Chicago Press, Chicago.

Bergh, Trond og Yngve Nilsen (2004): Et akademisk fellesskap. Akademikernes Fellesorganisasjon 1975–2001. Vigmostad & Bjørke, Bergen.

Bihagen, Erik og Marita Ohls (2007): «Are women over-represented in dead-end jobs? A Swedish study using empirically derived measures of dead end jobs.» i Social Indicators Research. Vol. 84, no. 2, november 2007. Springer Netherlands.

Birkelund, Gunn Elisabeth og Trond Petersen (2005): «Det norske likestillingsparadokset. Kjønn og arbeid i velferdssamfunnet» i Frønes, Ivar og Kjølsrød, Lise (red.): Det norske samfunn (5.utg.). Gyldendal Akademisk, Oslo

Bjerrum Nielsen, Harriet og Monica Rudberg (1991): Historien om gutter og jenter. Kjønnssosialisering i et utviklingspsykologisk perspektiv. Universitetsforlaget, Oslo.

Blackburn, Robert M. m.fl. (2002): «Explaining gender segregation» i British Journal of Sociology, Vol. No. 53 Issue 4. Blackwell Publishing.

Blau F.D. og L.M. Kahn (1992): «The gender earnings gap: Learning from International Comparisons» i American Economic Review, May 1992:533–538.

Bojer, Hilde (2005): «Kvinners inntekt 1970–2002» i Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2005. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Borchorst, Anette (2003): «Den statslige ligestillingspolitik – «Business as usual»? i Borchorst, Anette og Drude Dahlrup (red.): Ligestillingspolitik som diskurs og praksis. Samfundslitteratur, Fredriksberg.

Brandth, Berit og Elin Kvande (2003): Fleksible fedre. Maskulinitet, arbeid, velferdsstat. Universitetsforlaget, Oslo.

Brandth, Berit og Elin Kvande (2005): «Valgfri eller øremerket permisjon for fedre?» i Brandth, Berit, Brita Bungum og Elin Kvande (red.): Valgfrihetens tid. Omsorgspolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Budsjettinnstilling S. nr. 2 (1997–98) fra Familie-, kultur og administrasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 1998. Oslo.

Bøhren, Øyvind og Øystein Strøm (2005): The Value Creating Board. Rapport, Handelshøyskolen BI, Oslo.

Calmfors, Lars og Katarina Richardson (2004): Marknadskrafterna och lönebildningen i landsting och regioner. Rapport fra Landstingsförbundet. Stockholm.

Colbjørnsen, Tom (2004): Ledere og lederskap. AFFs lederundersøkelser. Fagbokforlaget, Oslo.

Corneliussen, Hilde (2003): «Konstruksjoner av kjønn ved høyere IKT-utdanning i Norge» i Tidsskrift for kjønnsforskning, nr 4, 2003. Oslo.

Craig, Ronald (2006): «Diskriminering satt i system – Strukturelle barrierer og systematisk diskriminering». Nordisk fagseminar 6. november 2006, Oslo.

Cushman, Penny (2007): «The male teacher shortage: A synthesis of research and worldwide strategies for addressing the shortage» i KEDI Journal of Educational Policy, 4 (1), s. 79–98. Korean Educational Development Institute, Seoul.

Dale-Olsen, Harald (2002): Forskjeller i frynsegoder mellom menn og kvinner i perioden 1992–1997. Rapport nr. 4. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Danielsen, Hilde (2002): «Den kjønnskonservative velferdsstaten» i Holst, Cathrine (red.): Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for feministisk politikk. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Danielsen, Kristen og Trude Lappegård (2003): «Tid er viktig når barn blir født – om bruk av lønnet fødselspermisjon» i Samfunnsspeilet nr. 5 2003. Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Drake, Irmelin (2005): Gjennomslag – kvinner i kommunal toppledelse. FoU-prosjekt 2003–2005. Kommunenes sentralforbund, Oslo.

ECON Analyse (2005): Forsøket med arbeidsvurdering for å oppnå likelønn. Rapport 2005–024. ECON Analyse AS, Oslo.

Ekberg, John og Rickard Eriksson (2006): «Effekter av de svenske pappamånaderna» i Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2006. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Ellingsæter, Anne Lise (1999): «Patriarkatet. Teori og kritikk» i Fredrik Engelstad (red.): Om makt. Teori og kritikk. Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Gyldendal Akademisk, Oslo

Ellingsæter, Anne Lise (2004): «Familie, arbeidsmarked og politikk» i Søkelys på arbeidsmarkedet nr 2/2004. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Ellingsæter, Anne Lise (2005): «De «nye» mødrene og remoralisering av moderskapet» i Nytt Norsk Tidsskrift 4/2005. Oslo.

Ellingsæter, Anne Lise (2006): «The Norwegian childcare regime and its paradoxes» i Ellingsæter, Anne Lise og Arnlaug Leira (red.): Politicising parenthood in Scandinavia. Gender relations in welfare states. Policy Press, Bristol.

Ellingsæter, Anne Lise og Jorun Solheim (red.) (2002): Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv. Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Ellingsæter, Anne Lise og Jorunn Solheim (red.) (2002): «Makt – kjønn – arbeidsliv: Teoretiske landskap» i Anne Lise Ellingsæter og Jorunn Solheim: Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv. Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Ellingsæter, Anne Lise og Lars Gulbrandsen (2005): «Den lange veien – barnehage som reell valgmulighet» i Brandth, Berit, Brita Bungum og Elin Kvande (red.): Valgfrihetens tid. Omsorgspolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård (red.) (2003): Ungdom, makt og mening. Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Epland, Jon og Mads Ivar Kirkeberg (2005): «Bidrar frynsegoder til å utjevne eller forsterke lønnsforskjeller etter kjønn?» i Knudsen, K. og Ryen, A. (red.): Hvordan kan frynsegoder bli belønning? Cappelen Akademisk Forlag, Oslo.

Eriksen, John og Kjell Erik Lommerud (1992): «Er lønnsforskjellene i Norge for små? Noen fakta og noen teoretiske betraktninger» i NOU 1992:26 En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene. Oslo.

European Commission (2006): Report on Equal Pay. April 2006. Employment and Social affairs. Equality between Women and Men. Brussel.

Evensen, Miriam (2006): «Lønnsforskjeller og omsorgsansvar for kvinner» i Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2006. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Faulkner, Wendy (2000): «Dualisms, Hierarchies and Gender in Engineering» i Social Studies of Science 30 (5), 759–792. Sage Publications, London.

Fennefoss, Arvid og Geir Høgsnes (2005): «Arbeidsliv, lønn og forhandlinger» i Frønes, Ivar og Lise Kjølsrød (red.): Det norske samfunn (5.utg.). Gyldendal Akademisk, Oslo.

Fevang m.fl. (2004): Undersysselsatte i Norge: Hvem, hvorfor og hvor lenge? Rapport 7/2004. Frischsenteret, Oslo.

Finansnæringens arbeidsgiverforening (2005): Rapport fra arbeidsgruppe likelønn. Et partssammensatt utvalg nedsatt av FA og LO. Lastet ned fra nettsiden www.finarb.no 7. desember 2007.

Forbruker- og administrasjonsdepartemenet (1974): Utkast til lov om likestilling mellom kjønnene. Notat. Oslo.

Gimmestad, Johnny (2006): «Private jurister vinner på lønn» i Aftenposten 17.12.2006. Oslo.

Gíslason, Ingólfur V. (2007): Parental Leave in Iceland. Bringing the Fathers in. Developments in the Wake of the New Legislation in 2000. Centre for Gender Equality, Akureyri.

Gran, Sissel (2004): «Ung, sliten og lurt» i Aftenposten 4.1.2004. Oslo.

Granovetter, M.S. (1995): Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. University of Chicago Press, Chicago.

Granqvist, Lena og Håkan Regnér (2004): Den nya lönebildningen. En forskningsöversikt och analys av lönebildningen för akademiker. SACO, Stockholm.

Hagemann, Gro (1977): «Særvern av kvinner – arbeidervern eller diskriminering?» i Blom, Ida og Gro Hageman (red.): Kvinner selv. Sju bidrag til norsk kvinnehistorie. H. Aschehoug & co, Oslo

Hageman, Gro (1994): Kjønn og industrialisering. Universitetsforlaget, Oslo.

Hakim, Catherine (1996): Key Issues in Women’s Work. Female heterogeneity and the polarisation of women’s employment. Athlone, London.

Hakim, Christine (2002): «Do lifestyle preferences explain the pay gap?» Paper presented to the Gender Research Forum conference on the Gender Pay and Productivity Gap. Women and Equality Unit, DTI, 8 November 2002. London.

Hardoy, Inés og Pål Schøne (2004a): «Barn eller høy lønn: Må kvinner velge?» i Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2004. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Hardoy, Inés og Pål Schøne (2004b): Mindre betaling for færre timer? En analyse av sammenhengen mellom uønsket deltid og timelønn. Rapport 2004:16. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Hardoy, Inés og Pål Schøne (2006): «The Part-Time Wage Gap in Norway: How Large is it Really?» i British Journal of Industrial Relations. 44:2. Blackwell Publishing, London.

Hardoy, Inés og Pål Schøne (2007): Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Hernes, Helga Maria (1982): Staten – kvinner ingen adgang? Kvinners levekår og livsløp. Universitetsforlaget. Oslo.

Hernes, Helga Maria (1987): Welfare State and Women Power: Essays in State Feminism. Norwegian University Press. Oslo.

Herø, Hege (2007): «YS om likelønn». Artikkel på Likelønnskommisjonens nettside www.likelonn.no, publisert 31. januar 2007.

Hochschild, Arlie Russell (1997): The Time Bind. When Work Becomes Home and Home Becomes Work. Metropolian Books, New York.

Holst, Cathrine (2007): «Balansefeminismens begrensninger» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr 2, 2007. KILDEN, Oslo.

Holter, Øystein Gullvåg (1982): «Det verdifulle patriarkatet» i Haukaa, Rina m.fl.(red.): Kvinneforskning: Et bidrag til samfunnsteori. Universitetsforlaget, Oslo.

Holter, Øystein Gullvåg og Helene Aarseth (1993): Menns livssammenheng. AdNotam Gyldendal, Oslo.

Holter, Øystein Gullvåg, Cathrine Egeland og Helge Svare (2008): Likestilling og livskvalitet. Rapport 1/2008. Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo.

Høgsnes, Geir (1999): Krone for krone. Lønnsforhandlinger og fordelinger. Ad Notam Gyldendal, Oslo.

Høgsnes, Geir (2000): Likelønnsproblemet i norsk lønnsdannelse. Makt- og demokratiutredningens rapportserie, 16.august 2000. Oslo.

Høgsnes, Geir (2002): «Likelønn: Forhandlingsstruktur og makt» i Ellingssæter, Anne Lise og Jorun Solheim (red.) Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv. Makt og demokratiutredningen 1998–2003. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Høgsnes, Geir m.fl. (2006): «Betydningen av familie og barn for kvinner og menns lønn» i Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2006. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Jensen, Ragnhild Steen og Aagot Elise Storvik (2006): Likelønn og kjønnssegregering: gamle tema, nye spørsmål. ISF Paper 2006:1. Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Johansen, Per Richard (2007): «KS om likelønn». Artikkel på Likelønnskommisjonens nettside www.likelonn.no publisert 2. februar 2007.

Jonsson, Jan O. (2004): «Bilaga 6. Könssegregeringen innom utbildningssystemet: Förändringar och förklaringar» i SOU (2004): Den könsuppdelade arbetsmarknaden. Statens offentliga utredningar 2004:43, Stockholm.

Jämställdhetsombudsmannen (2005): Effekterna av 2001 års bestämmelser om lönekartleggning. www.jamombud.se

Jämställdhetsombudsmannen (2007a): JämOs miljongranskning etapp 1. Granskningsrapport. www.jamombud.se

Jämställdhetsombudsmannen (2007b): Analys Lönelots. Enkel metod för bedömning av arbeidskrav. www.jamombud.se

Karlsson, Þorlákur, Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir (2006): Kvennanafn lækkar launin Tilraun á mögulegum skýringum á óútskýðrum launamuni karla og kvenna. (Possible explanations for unexplained wage difference between women and men: An experimental approach). Reykjavik universitet, Reykjavik.

Kitterød, Ragni Hege (2002): «Klare kjønnsroller for småbarnsforeldrene» i SSB Magasinet 21. mai 2002. Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Kitterød, Ragni Hege (2004): «Ulikhet i familiers tid til yrkesarbeid» i Søkelys på arbeidsmarkedet nr 2/2004. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Kitterød, Ragni Hege (2007): «Fremdeles et tosporet foreldreskap? Mors og fars yrkesarbeid i barnefasen» i Elin Kvande og Bente Rasmussen (red): Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet. Fagbokforlaget, Bergen.

Kitterød, Ragni Hege og Randi Kjeldstad (2004): Foreldres arbeidstid 1991–2001 belyst ved SSBs arbeidskraftundersøkelser, tidsbruksundersøkelser og levekårsundersøkelser. Rapport 2004/6. Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Kjeldstad, Randi og Erik H. Nymoen (2004): Kvinner og menn i deltidsarbeid. Fordeling og forklaringer. Rapport 2004/29. Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Kjelstad, Randi (2006): «Hvorfor deltid?» i Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 4/2006. Universitetsforlaget, Oslo.

Kjelstad, Randi og Anne Skevik (2005): «Enslige forsørgere – en sosialpolitisk kategori utgått på dato?» i Ellingsæter, Anne Lise og Arnlaug Leira (red.) (2005): Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning 2004–2006 (2007): Kjønnsbalanse i akademia – gylne muligheter. Universitets- og høgskolerådet, Oslo.

Kunnskapsdepartementet (2008): «Barnehager – foreldrebetaling». Fra nettsiden www.regjeringen.no/kd , lastet ned 23. januar 2008.

Kvande, Elin og Bente Rasmussen (red.)(2007): Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet. Fagbokforlaget, Bergen.

Kvinner i forskning (2007): Virkemidler. Lastet ned fra nettsiden www.kvinneriforskning.no 6. desember 2007.

Lagesen Berg, Vivian A. (2000): Firkanter og rundinger. Kjønnskonstruksjoner blant kvinnelige dataingeniørstudenter ved NTNU. Skriftserie 3/00, Senter for kvinne- og kjønnsforskning. NTNU, Trondheim.

Lagesen, Vivian Anette (2003): «Advertising computer science to women (or was it the other way around?)» i M. Lie (red.): He, She and IT Revisited. New Perspectives on Gender in the Information Society. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Landsorganisasjonen i Norge (2006): Litt om likelønn. Tariffpolitisk notat nr 1/06. Oslo.

Landsorganisationen i Sverige (2004): Varför tjener kvinnor mindre. Handbok i lönediskriminering. Stockholm.

Lappegård, Trude (2003): «Pappa til (hjemme)tjeneste – hvilke fedre tar fødselspermisjon?» i Samfunnsspeilet 5, 2003. Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Leira, Arnlaug (1992): «Hankjønn, hunkjønn, intetkjønn –? Forståelsen av kjønn i norsk kvinnesosiologi» i Taksdal, Arnhild og Karin Widerberg (red): Forståelsen av kjønn i samfunnsvitenskapens fag og kvinneforskning. Ad Notam Gyldendal, Oslo.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2007): Diskrimineringsjuss i PRAKSIS – en juridisk fagrapport. Likestillings- og diskrimineringsombudet, Oslo.

Lohne, Ylva (2006): «Lettest for fedre å ta seg fri fra jobb» i SSB Magasinet 26. oktober 2006. Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Lønnå, Elisabeth (1977): «LO, DNA og striden om gifte kvinner i arbeidslivet» i Blom, Ida og Gro Hageman (red.): Kvinner selv. Sju bidrag til norsk kvinnehistorie. H.Aschehoug & co, Oslo.

Lånekassen (2007): «Fødsel og adopsjon under utdanningen.» www.lanekassen.no Lastet ned 28. november 2007.

Mastekaasa, Arne og Jens-Christian Smeby (2005): Educational choice and persistence in male and female dominated fields. Arbeidsnotat nr. 3/05. Høgskolen i Oslo.

Mikkelsen, Rolf og Dag Fjeldstad (2003): «Skole og demokratiopplæring» i Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård (red.): Ungdom, makt og mening. Makt- og demokratiutredningen. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Morgan, D.H.J. (1992): Discovering Men. Routledge, London.

Mosesdottir, Lilja m. fl. (2006): Evaluation Equal Pay in the Nordic Countries. Final Report of the Project Evaluating Equal pay. Centre of Gender Equality. Akureyri.

Napari, Sammi (2007): Is there a motherhood wage penalty in the Finnish private sector? Discussion Paper. ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki.

NAV Tall og analyse (2007): «Færre mottar kontantstøtte». Hjemmesiden www.nav.no, artikkel publisert 24.4.2007.

Nergaard, Kristine og Kari Folkenborg (2004): Kvinner i fagbevegelsen 2004. Kvinners representasjon i LO og forbundene. Fafo-rapport 441. Fafo, Oslo.

Nergaard, Kristine og Torgeir Aarvaag Stokke (2006): Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning in norsk arbeidsliv 2004/2005. Fafo-rapport 518. Oslo.

Nergaard, Kristine og Torgeir Aarvaag Stokke (2007): «Har den norske forhandlingsmodellen overlevd?» i Dølvik m.fl. (red.): Hamskifte. Den norske modellen i endring. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Nielsen, Harriet Bjerrum og Monica Rudberg (2006): Moderne jenter. Universitetsforlaget, Oslo.

Nielsen, Roy A., Geir Høgsnes og Trond Petersen (2003): «Lønnsgapet mellom kvinner og menn – en oppdatering» i Søkelys på arbeidsmarkedet, 20:215–223. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Nilsen, Kjersti Misje (2007): » Er det et glasstak i Norge? Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på toppen i arbeidsmarkedet» i Søkelys på arbeidslivet. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Nilsen, Kjersti Misje og Pål Schøne (2007): Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv. ISF rapport 2007:5. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Nordisk ministerråd (1992): Løn efter fortjeneste? – et spørgsmål om vurdering. Nord:10. København.

Nordisk ministerråd (1993): Kvinnelønnas mysterier – myter og fakta om lønnsdannelsen. Nord 1993:16. København.

Nordisk Ministeråd (1994): Från kvinnolön til likalön – från kunnskap till handling. Nord 1994:18. København.

Nordisk Ministeråd (1995): Lika Lön för kvinnor och män i Norden, – prosjektgruppens evaluering. Upublisert rapport.

NOU (1974): Kvinneyrkers lønnsplassering innenfor offentlig virksomhet. Norges offentlige utredninger 1974: 47.

NOU (1992): En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene. Norges offentlige utredninger 1992:26.

NOU (1993): Levekår i Norge. Er graset grønt for alle? Norges offentlige utredninger 1993:17.

NOU (1995): Pappa kom hjem. Norges offentlige utredninger. 1995:27.

NOU (1996): Etter inntektsoppgjørene 1996. Norges offentlige utredninger 1996:19.

NOU (1997): Arbeidsvurdering som virkemiddel for likelønn. Norges offentlige utredninger 1997:10.

NOU (2000): En strategi for sysselsetting og verdiskapning. Norges offentlige utredninger 2000:21.

NOU (2001): Vårens vakreste eventyr…? Norges offentlige utredninger 2001:14.

NOU (2001): Rett på sak. Norges offentlige utredninger 2001:32.

NOU (2003): Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs. Norges offentlige utredninger 2003:13.

NOU (2003): Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt og demokratiutredningen. Norges offentlige utredninger 2003:19.

NOU (2004): Kan flere jobbe mer? – deltid og undersysselsetting i norsk arbeidsliv. Norges offentlige utredninger 2004:29.

NOU (2005): Obligatorisk tjenestepensjon. Norges offentlige utredninger 2005:15.

NOU (2006): Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2006. Norges offentlige utredninger 2006:11.

NOU (2007): Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007. Norges offentlige utredninger 2007:3.

NTNU (2007): Om jenter og data ved NTNU. Upublisert notat, mottatt av Likelønnskommisjonen 6. desember 2007.

OECD (2002): OECD Employment Outlook 2002. Paris.

Ot.prp. nr. 33 (1974–75) Lov om likestilling mellom kjønnene.

Ot.prp. nr.1 (1977–78) Lov om likestilling mellom kjønnene.

Ot.prp. nr. 52 (1999–2000): Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (selvstendig opptjeningsrett til fødsels- og adopsjonspenger for fedre mv.).

Ot.prp. nr. 77 (2000–2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.).

Ot.prp. nr. 7 (2004–2005): Om lov om endringar i folketrygdlova (rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptjening).

Ot. prp. nr. 34 (2004–2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven).

Ot.prp. nr. 35 (2004–2005) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN-konvensjonene om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov).

Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Persen, Marte Mjøs (2006): «Vi sier ja til døgnåpne barnehager!» i Dagsavisen 29.5.2006.

Petersen, Trond (2002): «Likestilling i arbeidslivet» i Tidsskrift for samfunnsforskning 43(4):443–480. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Petersen, Trond, Vemund Snartland, Lars-Erik Becken og Karen Modesta Olsen (1997): «Within-Job Wage Discrimination and the Gender Wage Gap, the Case of Norway» i European Sociological Review 13(2):199–213. Oxford University Press.

Petersen, Trond, Lars-Erik Becken og Vemund Snartland (1993): «Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor.» Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo. Utrykt vedlegg til NOU 1993:17 Levekår i Norge. Er graset grønt for alle? Oslo.

Petersen, Trond, Andrew Penner og Geir Høgsnes (2007): The Motherhood Wage penalty: Sorting versus Differential Pay. Memorandum No 3:2007. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Pettersen, Silje Vatne (2003): «Halvparten av fedrene vil ha lengre kvote» i Samfunnsspeilet 5/2003. Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Phelps, Edmund (1972): «The statistical Theory of Racism and Sexism» i American Economic Review, LXII (1972), 659–61.

Plantenga, Janneke (2006) «The Gender Pay Gap. Origins and policy responses» Conference documentation, Closing the Gender Pay Gap 22 May 2006. Federal Ministry of Health and Women. Wien.

Plantenga, Janneke and Chantal Remery (2006): The gender pay gap. Origins and policy responses. A comparative review of thirty European countries. Rapport European Commission, Brussel.

Politisk plattform for en flertallsregjering (2005) (Soria-Moria-erklæringen). Oslo.

Puchert m.fl. (2005): Work changes gender – Men and equality in the transistion of labour forms. Barbara Budrich Publishers, Leverkusen.

Reskin, Barbara (1993): «Sex segregation in the workplace» i Annual Review of Sociology, 19:241–270. Annual Reviews, Palo Alto.

Reskin, B. (2002) «Rethinking Employment Discrimination» i M.F. Guillén, R. Collins, P. England and M. Meyer (red.): The New economic sociology. Developments in an emerging field. Russell Sage Foundation, New York.

Reskin, Barbara and Denise D. Bielby (2005): «A Sociological perspective on gender and career outcomes» i Journal of Economic perspectives. 19(1):71–86. AEA Publications, Pittsburgh.

Respons (2007): Landsomfattende omnibus 12.–14. november 2007. Respons, Bergen.

Romerikes Blad (lederartikkel) (2006): «Lettere hverdag for småbarnsforeldre» i Romerikes Blad 5.7.2006.

Rubery, Jill, Damian Grimshaw and Hugo Figueiredo (2002): The Gender Pay Gap and Gender Mainstreaming Pay Policy. European Work and Employment Research Centre UMIS, Zagreb.

Rudberg, Monica (2003): «Våt såpe – Kjærlighet og likestilling i unge jenters fortellinger» i Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård (red.): Ungdom, makt og mening. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.

Rønsen, Marit (2004): «Kontantstøtten og mødres arbeidstilbud: Større virkninger på lengre sikt» i Samfunnsspeilet 6/2004. Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Scheuer, Jan (1997): Den umulige samtale – sprog, køn og magt i jobsamtaler. Akademisk Forlag, København.

Schreiner, Camilla og Svein Sjøberg (2006): Jeg velger meg naturfag! (Hvem gjør egentlig det…). Rapport utarbeidet for Norges forskningsråd. Universitetet i Oslo.

Schøne, Pål (2005): «The Effect of a Family Policy Reform on Mother’s Pay: A Natural Experiment Approach» i Review of Economics of the Household. Volume 3, Number 2 2005. Springer, Netherlands.

Schøne, Pål (2006): Lønnsnivå og lønnsforskjeller blant statsansatte 1987–2004. ISF Rapport 2006:3. Institutt for samfunnsforskning. Oslo.

Skrede, Kari (2004): «Færre menn blir fedre». Økonomiske Analyser 6/2004, Statistisk sentralbyrå. Oslo.

Sentio (2006): Omfang og bruk av bestemmelsene om unntak fra reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Utredning for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Sentio AS, Oslo.

Sjøberg, Svein og Camilla Schreiner (2007): Hvor «alternative» er norske ungdommer og voksne? Rapport. Universitetet i Oslo.

Skalpe, Ole (2006): «Kvinner leder små bedrifter i lite lønnsomme bransjer» i Magma, Tidsskrift for økonomi og ledelse nr 2/2006. Fagbokforlaget, Oslo.

Skjeie, Hege og Mari Teigen (2003): Menn imellom. Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Skrede, Kari (2004): «Familiepolitikkens grense – ved «likestilling light?» i Ellingsæter, Anne Lise og Arnlaug Leira (red.): Velferdsstaten og familien. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Solheim, Jorun (2005): «Feminisme, frihet og kvinnelighetsbegrepet» i Nytt Norsk Tidsskrift 4/2005. Universitetsforlaget, Oslo.

Solheim, Jorun og Mari Teigen (2006): «Det kjønnssegregerte arbeidslivet – likestillingens snublestein?» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2006. KILDEN, Oslo.

Solheim, Jorun og Åse Røthing (2007): «Lederartikkel» i Tidsskrift for kjønnsforskning, Nr 3, 2007. KILDEN, Oslo.

SOU (1993): Löneskillnader och lönediskriminering. Om kvinnor och män på arbetsmarknaden. Statens offentliga utredningar 1993:7. Stockholm.

SOU (2004): Den könsuppdelade arbetsmarknaden. Statens offentliga utredningar 2004:43. Stockholm.

SOU (2005): Reformerad föräldraförsäkring. Betänkande av Föräldraförsäkringsutredningen. Statens offentliga utredningar 2005:73. Stockholm.

Staunes, Dorthe og Dorthe Marie Søndergaard (2006): «Corporate Fictions» i Tidsskrift for kjønnsforskning. 2006 Nr.3. Oslo.

St.meld. nr. 69 (1984–85) Om tiltak og virkemidler i likestillingspolitikken. Det kongelige Forbruker- og familiedepartement 1984.

St.meld. nr. 70 (1991–92) Likestillingspolitikk for 1990-åra. Det kongelige Barne- og familiedepartement 1991.

St.meld. nr. 43 (2000–2001) Om evaluering av kontantstøtten. Det kongelige Barne- og familiedepartement 2000.

St.meld. nr. 29 (2002–2003) Om familien – forpliktende samliv og foreldreskap. Det kongelige Barne- og familiedepartement 2003.

St.meld. nr. 17 (2004–2005) Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. Statsministerens kontor 2005.

St.prp.nr. 34 (2004–2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven). Det kongelige Barne- og familiedepartement 2004.

St.meld. nr. 16 (2006–2007) … og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring. Det kongelige kunnskapsdepartement, Oslo.

St.prp. nr. 1 (2006–2007) For budsjettåret 2007. Det kongelige Barne- og likestillingsdepartement 2006.

St.prp. 1 (2007–2008) Helse og bruk av helsetjenester – forskjeller mellom kvinner og menn. Særskilt vedlegg Q-1133B. Det kongelige Barne- og likestillingsdepartementet 2007.

Statistisk sentralbyrå (1994): Historisk statistikk

Statistisk sentralbyrå (2000): Barnehager.

Statistisk sentralbyrå (2006): Barnehager.

Statistisk sentralbyrå (2006): Befolkningsstatistikk. Fødte.

Statistisk sentralbyrå (2007): Familier og husholdninger.

Statistisk sentralbyrå (2007): Utdanningsstatistikk. Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og fagfelt. 1. oktober 1996, 2005 og 2006.

Statistisk sentralbyrå: Arbeidskraftsundersøkelsene (løpende)

Statistisk sentralbyrå: Lønnsstatistikk (løpende)

Statistisk sentralbyrå: Inntektsstatistikk (løpende)

Statistisk sentralbyrå: Utdanningsstatistikk (løpende)

Stokke, Torgeir Aarvaag m.fl. (2003): Det kollektive arbeidslivet. Organisasjoner, tariffavtaler, lønnsoppgjør og inntektspolitikk. Universitetsforlaget, Oslo.

Storvik, Aagoth Elise (2006): «Glasstaket – metafor med utilsiktede virkninger? Kjønn, ledelse og rekruttering i staten» i Sosiologisk tidsskrift Nr. 3/2006. Universitetsforlaget, Oslo.

Strand, Vibeke Blaker (2007): «Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett et ensartet vern?» i Lov og rett 2007 nr 3/2007. Universitetsforlaget, Oslo.

Syltevik, Liv Johanne og Kari Wærness (2004): «Det rasler i lenker – forsørgernormen i endring?» i Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira (red.): Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Synovate MMI (2006): Karrieremennesker – undersøkelse på oppdrag fra Dagbladet. Synovate MMI, Oslo.

Sørensen, Bjørg Aase (2001): Arbeidsvurdering som redskap for likelønn. Kunnskapsstatus. Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo.

Teigen, Mari (2003): Kvotering og kontroverser. Om likestilling som politikk. Unipax, Oslo.

Teigen, Mari (2006): Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. En kunnskapsoversikt. ISF Rapport 2006:2. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Torp, Hege og Erling Barth (2001): Actual and Preferred Working Time. Regulations, incentives and the present debate on working time in Norway. Rapport 3/2001. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Torp, Hege, Marianne Røed og Erling Barth (2002): Towards a Closing of the Gender Pay Gap – Nærmere likelønn for kvinner og menn. Likestillingssenteret, Oslo.

Torp, Hege og Pål Schøne (2005): «Økt avkastning av utdanning etter 2000» i Søkelys på arbeidsmarkedet, 22:95–103. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Tronstad, Kristian Rose (red.) (2007): Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn. Inntekt, sysselsetting og tidsbruk. Rapport 2007/1. Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Valdimarsdóttir, Frída Rós (2005): Nordiska erfarenheter av foräldraledigheter och dess inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män.Rapport. Centre for Gender Equality, Akureyri.

Vigerust, Elisabeth (2003): Kollektiv avtalefrihet og retten til likelønn. Kvinnerettslige studier nr 49. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/2003. Universitetet i Oslo.

Visser, Jelle (2006): «Union membership statistics in 24 countries» i Monthly Labor Review, January. Bureau of Labor Statistics, Department of Labor, U.S.

Vogt, Gerd Stray (1950): «Kvinnen i arbeidslivet» i Kvinnen i dag. Ernst G. Mortensens forlag Oslo.

Vogt, Johann (1948): Kvinnearbeid og kvinnelønninger. Rapport. Sosialdepartementet, Oslo.

Wærness Kari (1984): «The Rationality of Caring» i Economic and Industrial Democracy. 1984; 2:185–211. Sage Publications, London.

Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Per Selle (2003): Makten og demokratiet. En sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Aarset, Helene (2007): «Nye fedre 1990–2005: Fra fascinasjon og romantisering til kjønnsnøytrale livsstilsprosjekter i familien» i Øystein Gullvåg Holter (red.): Män i rörelse. Jämställdhet, förändring og social innovation i Norden. Gidlunds förlag, Riga.

Til forsiden