NOU 2011: 9

Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet — Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 28. mai 2010 et lovutvalg for å utrede regler om tvang mv. innen psykisk helsevern.

Utvalget avgir med dette sin utredning med forslag til endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven. Formålet med lovforslagene er å styrke selvbestemmelsesretten og rettssikkerheten til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samtidig som samfunnets omsorgsansvar for denne gruppen, og andre mennesker i psykisk krise, fortsatt søkes ivaretatt. Videre er formålet å forebygge og begrense bruk av tvang.

Utredningen er ikke enstemmig. Medlemmet Orefellen har valgt å dissentere fra innstillingen i sin helhet.

Oslo, den 17. juni, 2011

Kari Paulsrud

(leder)

Nadia Ansar

Marit Bjartveit

Marius Emberland

Børre Oscar Bilset Gundersen

Unn Hammervold

Anne Grethe Klunderud

Tor Kolden

Mette Yvonne Larsen

Ståle Luther

Hege Orefellen

Harald Sunde

Ingunn Sætervadet

Bjørn Henning Østenstad

Trond Fjetland Aarre

Mona Keiko Løken

Olav Nyttingnes

Til forsiden