NOU 2011: 9

Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet — Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Menneskerettighetskonvensjoner:

FNs verdenserklæring om menneskerettighetene fra 1948

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (1950)

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel (1966)

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966)

FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CAT) (1987)

Den europeiske konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT) (1987)

FNs konvensjon om barnets rettigheter (1989)

Den europeiske sosialpakt (1996)

Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin (Oviedo-konvensjonen) (1997)

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) (2006)

Uttalelser og beslutninger fra internasjonale organer:

Europarådets rekommandasjon av 1983 nr. 2 om bruk av tvang i psykisk helsevernEconomic and Social Council resolution 1985/17.

World Health Organisation (1996). Mental Health Care Law: Ten Basic Principles. WHO/MNH/MND/96.9.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Substantial Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 14 (2000). The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). E/C.12/2000/4.

FNs generalsekretær (2003). Progress of efforts to ensure the full recognition and enjoyment of the human rights of persons with disabilities. Rapport til FNs generalforsamling. A/58/181.

Europarådets rekommandasjon 2004 (10) om beskyttelse av menneskerettigheter og verdighet til personer med psykisk sykdom. Resolution A/RES/63/117, December 2008.

Europarådets rekommandasjon 2009 (3) om tilsyn med beskyttelsen av menneskerettigheter og verdighet til personer med psykisk sykdom ble vedtatt av Europarådets ministerkomité

UN Mental Illness Principles eller MI-prinsippene. FN-resolusjon 46/119 Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and for the Improvement of Mental Health Care.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Substantial Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 14 (2000). The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). E/C.12/2000/4.

Rapport fra FNs spesialrapportør mot tortur: Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, avsnitt 59. A/HRC/10/44. 14. januar 2009.

UN Special Rapporteur on Torture. Interim Report A/63/150. 28 July 2008.

Report of the UN Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. 11. februar 2005. E/CN.4/2005/51.

Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. 10. august 2009. A/64/272.

FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming (1993).

UN Special Rapporteur on Torture. Interim Report A/63/150. 28. juli 2008.

Thematic Study A/HRC/10/48, 2009.

Dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD):

H.L. mot Storbritannia (2004)

Herczegefalvy mot Østerrike (1992)

Johansen mot Norge (1996)

Kolanis mot Storbritannia (2005)

Pretty mot Storbritannia (2002)

Storck mot Tyskland (2005)

Winterwerp mot Nederland (1979)

Lover:

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814

Lov av 17. august 1848 om Sindssyges Behandling og Forpleining [sinnssykeloven]

Lov 28. november 1898 om Umyndiggjørelse (umyndiggjørelsesloven)

Lov 22.mai 1902 nr. 10 om Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven)

Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)

Lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige (vergemålsloven)

Lov 28. april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern [opphevet]

Lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven)

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (transplantasjonsloven)

Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)

Lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (abortloven)

Lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering (steriliseringsloven)

Lov 13. juni 1989 nr. 35 om fri rettshjelp (rettshjelploven)

Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten

Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)

Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevernloven (psykisk helsevernloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) [ikke trådt i kraft]

Forskrifter:

Forskrift 15. februar 1983 nr. 86 etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften)

Forskrift 4. desember 1995 nr. 915 til lov om sosiale tjenester m.v.

Forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2 første ledd første setning

Forskrift 1. desember 2000 nr. 1218 om pasientansvarlig lege m.m.

Forskrift 1. desember 2000 nr. 1219 om den faglig ansvarlige for vedtak i det psykiske helsevernet

Forskrift 24. november 2000 nr. 1172 om undersøkelse og behandling uten eget samtykke.

Forskrift 24. november 2000 nr. 1174 om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon

Forskrift 21. desember 2000 nr. 1408 om kontrollkommisjonens virksomhet

Forskrift 24. november 2000 nr. 1173 om bruk av tvangsmidler for å avverge skade i institusjoner for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet

Forskrift om etablering av tvungent psykisk helsevern mv. 15. desember 2006 nr. 1424

Forskrift 3. november 2000 nr. 1098 om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern

Forskrift 28. juni 2001 nr. 765 om habilitering og rehabilitering

Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Forskrift 23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

Forskrift 13. september 2004 nr. 1260 om godtgjøring m.m. til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet

Forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker

Forskrift 12. desember 2005 nr. 1443 til lov om fri rettshjelp

Forskrift 15. desember 2006 nr. 1423 om bruk av skjerming i institusjoner i det psykiske helsevernet

Forskrift 10. november 2008 nr. 1633 Delegering av myndighet til landets fylkesmenn av Helsedirektoratets myndighet til å oppnevne medlemmer av kontrollkommisjoner

Utvalgsinnstillinger:

Innstilling fra komitéen til revisjon av sinnssykelovgivningen, avgitt 31. mai 1955

NOU 1988: 8 Lov om psykisk helsevern uten eget samtykke

NOU 1991: 20 Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming

NOU 1993: 18 Lovgivning om menneskerettigheter

NOU 2001: 22 Fra bruker til borger

NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle

NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

NOU 2010: 3 Drap i Norge i perioden 2004 – 2009

Odelstingsproposisjoner:

Ot.prp. nr. 69 (1959 – 60) Om lov om psykiatrisk omsorg

Ot.prp. nr. 77 (1980 – 81) Om lov om endringer i lov av 28. april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern og i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v.

Ot.prp. nr. 3 (1998 – 99) Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Ot.prp. nr. 11 (1998 – 99) Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Ot.prp. nr. 12 (1998 – 1999) Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

Ot.prp. nr. 45 (2002 – 2003) Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov)

Ot.prp. nr. 59 (2003 – 2004) Om endringer i straffeloven, straffeprosessloven og sjøloven mv. (fast promillegrense og avholdspliktregler for større skip, et eget straffebud mot tortur, forklaringsplikt for ansatte i finansinstitusjoner mv.)

Ot.prp. nr. 33 (2004 – 2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)

Ot.prp. nr. 35 (2004 – 2005) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov)

Ot.prp. nr. 64 (2005 – 2006) Om lov endringar i pasienrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking – personar utan samtykkekompetanse)

Ot.prp. nr. 65 (2005 – 2006) Om lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.

Ot.prp. nr. 44 (2007 – 2008) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Ot.prp. nr. 104 (2008 – 2009) Om lov om endringer i barnelova mv. flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Ot.prp. nr. 110 (2008 – 2009) Om lov om vergemål (vergemålsloven)

Stortingsproposisjoner:

Prop. 1 S (2009 – 2010) s. 140 avsnitt 3 og 4, kap 732 (innledningen) under overskriften «prioriterte områder» s 112, 2. spalte, jf. også kap 734, post 72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, s 139/140.

Prop. 1 S (2010 – 2011) Statsbudsjettet for Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 90 L (2010 – 2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 91 L (2010 – 2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Stortingsmeldinger:

St.meld. nr. 9 (1974 – 1975) Sykehusutbygging m.v. i et regionalisert helsevesen

St.meld. nr. 50 (1993 – 1994) Samarbeid og styring – mål og virkemidler for en bedre helsetjeneste

St.meld. nr. 25 (1996 – 1997) Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene

St.meld. nr. 47 (2008 – 2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid.

Meld. St. 16 (2010 – 2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 2015)

Stortingskomitéinnstillinger:

Innst. O. V. (1960 – 61) Innstilling fra sosialkomitéen om lov om psykisk helsevern

Innst. S. nr. 165 (1994 – 95) om samarbeid og styring

Innst. S. nr. 222 (1997 – 98) om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – 2006

Innst. O. nr. 51 (1998 – 99) om lov om styrking av menneskerettane si stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Innst. O. nr. 73 (1998 – 99) om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

Innst. O. nr. 66 (2005 – 2006) om lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.

Regjeringsdokumenter:

Politisk plattform for flertallsregjeringen (2009 – 2013): kap. 9: Helse og omsorg

Høringsdokumenter:

Høringsnotat fra Lovavdelingen. Oktober 2010: Utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner.

Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev 3. september 2010 om forslag til ny samleforskrift for psykisk helsevern.

Dommer:

Høyesterett (Rt. = Retstidende):

Rt. 1987 s. 1495 (Reitgjerdetdom II)

Rt. 1988 s. 634 (Huleboerdommen)

Rt. 1993 s. 249

Rt. 2000 s. 23

Rt. 2000 s. 646 (Sansdalen-saken)

Rt. 2001 s. 752

Rt. 2001 s. 1481

Rt. 2002 s. 1646

Rt. 2004 s. 583

Rt. 2008 s. 517

Rt. 2008 s. 1764

Rt. 2009 s. 1261

Gulating lagmannsrettsdom LG-2005 – 68969

Borgarting lagmannsretts dom LB-2006 – 115409

Administrative uttalelser:

Statens helsetilsyn. Vedtak 04.03.2010. Advarsel til lege, helsehjelp uten samtykke, antipsykotika.

Sosial- og helsedirektoratet (2005). Evaluering av kontrollkommisjonene i psykisk helsevern. Rapport IS-1338.

Politidirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet. Rundskriv IS-15/2006. Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke – oppgaver og samarbeid.

Sosial- og helsedirektoratet. Rundskriv IS-10/2007. Saksbehandlingsrundskriv for kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern.

Helsedirektoratet (2007). Vurdering av risiko for voldelig atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy. Rundskriv IS 9/2007.

Helsedirektoratet (2008). Informasjonsskriv til medlemmer av kontrollkommisjon i det psykiske helsevern. IS-1558.

Helsedirektoratet. Rundskriv IS-11/2008. Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern.

Rundskriv 1 – 8/2003: Kosmetisk kirurgi – fortolkning av relevant regelverk.

Uttalelse fra Utenriksdepartementet til Helse- om omsorgsdepartementet brev 12. juni 2009 om frihetsberøvelse og 19. november 2010

Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 8. mai 2009 til samtlige tilsyns- og kontrollinstanser innenfor helsetjenesten.

Rundskriv G 14/2010 fra Justisdepartementet 17.12.2010

Litteratur:

Aderholt, V (ukjent år). On the necessity and possibility on minimal use of neuroleptics. Webpublisert oversiktsartikkel. http://psychrights.org/research/Digest/NLPs/AderholdMinimalNeuroleptics-2008.pdf

Ahlfors UG, Baastrup PC, Dencker SJ, Elgen K, Lingjaerde O, Pedersen V, Schou M, Aaskoven O (1981). Flupenthixol decanoate in recurrent manic-depressive illness. A comparison with lithium. Acta Psychiatr Scand, vol 64, s. 226 – 237.

Almvik, A., Sagsveen, E. , Olsø, T.M., Westerlund, H. og Norvoll, R. (2011) Å lage farger på livet til folk. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, (2), in press.

Andenæs, J. (2004): Statsforfatningen i Norge, 9. utg. ved Arne Fliflet, Oslo, Universitetsforlaget

Andreassen, O.A. og H. Bentsen (2004). Metabolske og kardiovaskulære bivirkninger av moderne antipsykotika. Tidsskrift for Den norske lægeforening, vol 124, s 181 – 182. http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=958749

APA (2004). Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia. 2nd ed. American Psychiatric Association.

Bagnall A-M, Jones L, Ginnelly L, Lewis R, Glanville J, Gilbody S, et al. (2003). A systematic review of atypical antipsychotic drugs in schizophrenia. Health Technology Assessment 2003. Winchester, England. http://www.hta.ac.uk/project/1235.asp.

Bateman, A. W., Fonagy, P. (2003) The development of an attachment-based treatment program for borderline personality disorder. Bulletin of the Menninger Clinic, 67, 187 – 211.

Bjerkan, AM., Pedersen, PB., Lilleng, S. Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007. SINTEF Teknologi og samfunn: Rapport 4/09.

Bjørnegård, JH. (red) (2008). SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet. Rapport 2/08. SINTEF Helse.

Bjørnaas M.A., Jacobsen D., Haldorsen T., Ekeberg O. (2008). Mortality and causes of death after hospital-treated self-poisoning in Oslo: a 20-year follow-up. Clinical Toxicology 2009, Vol. 47, s. 116 – 123.

Blomberg, W. (2002) Galskapens hus. Internering og utskilling I Norge 1550 – 1850. Universitetsforlaget.

Bola, R. (2006). Medication-free research in early episode schizophrenia: Evidence of long term harm? Schizophrenia Bulletin, vol 32 (2), s. 288 – 296.

Bonner, Lowe, Rawcliffe & Wellman (2002). Trauma for all: a pilot study of the subjective experience of physical restraint for mental health inpatients and staff in the UK. Journal of psychiatric & mental health nursing, vol 9 (4), s. 465 – 473.

Borg, M. og Topor, A. (2003). Virksomme relasjoner. Om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser. Oslo: Kommuneforlaget.

Bremnes, R., Hatling, T., Bjørnegaard, H. (2008). Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001, 2003, 2005, og 2007. Rapport SINTEF A8231.

Bremnes, R., Hatling, T., Bjørngaard, J.H. (2008). Bruk av tvungent psykisk helsevern uten døgnomsorg i 2007. Bruk av legemidler uten samtykke utenfor institusjon i 2007. Rapport SINTEF A8237.

Brottveit, Å. (2002). På pasientens premisser – erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdreskommuner. Rapport nr. 1/2002. Oslo: Diakonhjemmets høgskolesenter, Forskningsavdelingen.

Buchanan, RW, Kirkpatrick, B, Summerfelt, A, Hanlon, TE, Levine, J, Carpenter, WT (1992). Clinical predictors of relapse following neuroleptic withdrawal. Journal of Biological Psychiatry, vol 32(1), s. 72 – 78.

Chahine LM, Acar D, Chemali Z. (2010). The elderly safety imperative and antipsychotic usage. Harv Rev Psychiatry; vol 18, s. 158 – 172.

Chouinard G. (2006). Interrelations between psychiatric symptoms and drug-induced movement disorder. Journal of Psychiatry Neurosci, vol 31, s. 177 – 180.

Cipriani A, Rendell JM, Geddes J. (2009). Olanzapine in long-term treatment for bipolar disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1.

Cusack, Frueh, Hiers, Suffoletta-Maierle & Bennett (2003). Trauma Within the Psychiatric Setting: A Preliminary Empirical Report. Administration and Policy in Mental Health, vol 30 (5), s. 453 – 460.

Donat, DC (2003). An analysis of successful efforts to reduce the use of seclusion and restraint at a public psychiatric hospital. Psychiatric Services, Vol. 58 (8), s. 1119 – 1123.

Engedal, K., Haugen, PK., Brækhus, A. Eek, A., Kirkevold, Ø., Nygård, Aa., Ulstein, I. (2005). Demens. Fakta og utfordringer. Forlaget Aldring og Helse.

Evensen H. Haandbok i sindssykepleie. Oslo: H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), 1921.

Fitch, L., La Roche, R. (1985). Earth House: An Alternative for Persons Suffering from the Schizophrenias. Journal of orthomolecular psychiatry, vol. 14, (2), s. 136 – 142.

Fleischer, C. A. (2005): Folkerett, 8. utg., Oslo, Universitetsforlaget.

Forskningsrådet (2009). Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 – 2009. Sluttrapport – Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter. Divisjon for vitenskap

Freeman, M.P., Hibbeln, J.R., Wisner, K.L., Davis, J.M., Mischoulon, D., Peet, M., Keck, P.E., Marangell, L.B., Richardson, A.J., Lake, J., Stoll, A.L. (2006). Omega-3 fatty acids: evidence basis for treatment and future research in psychiatry. Journal of Clinical Psychiatry, vol 67 (12), s. 1954 – 1967.

Friis, S., Larsen, TK., Melle, I. (2003). Terapi ved psykoser. Tidsskrift for den norske lægeforening, vol 123, s. 1393.

Furre, A., Heyerdahl, S. (2010). Bruk av tvang i ungdomspsykiatriske akuttavdelinger. Rapport, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør.

Gilbert, P. (1992). Depression: The Evolution of Powerlessness. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Greenberg, W.M., Moore-Duncan, L., Herron, R. (1996), Patients’ attitudes toward having been forcibly medicated. The Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, 24 (4):513 – 524.

Haglund, K., Von Knorring, L., Von Essen, L. (2003). Forced medication in psychiatric care: patient experiences and nurse perceptions. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing, Vol 10(1), s. 65 – 72.

Hall, W. (2010). Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka. Oversatt og utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. (Erfaringskompetanse.no 2010:5).

Hammervold, U. (2009). Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern. Masteroppgave. Institutt for Helsefag, Universitetet i Stavanger.

Harding CM, Brooks GW, Ashikaga T, Strauss J, Breier A. (1987). The Vermont longitudinal study of persons with severe mental illness. II: Long-term outcome of subjects who retrospectively met DSM-III criteria for schizophrenia. Am J Psychiatry vol 144, s. 727 – 735.

Harrow M, Jobe TH. (2007). Factors involved in outcome and recovery in schizophrenia patients not on antipsychotic medication: A 15-year multi-follow-up study. J Nerv Ment Disease, vol 195, s. 406 – 414.

Healy, D. 2009. Psychiatric drugs explained. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier.

Hegarty, J.D., Baldessarini, R.J., Tohen M., Waternaux, C., Godehard, O. (1994). One hundred years of schizophrenia: a meta-analysis of the outcome literature. American Journal of Psychiatry, vol 151, s.1409 – 1416.

Helfo (2011). Analyserapport. Fastleger, legevakt og avtalespesialister. Aktivitetsstatistikk 2009. Helfo Helseøkonomiforvaltningen april 2011, s. 20. http://www.helfo.no/statistikk/Documents/Analyserapport %20Aktivitetsstatistikk %202009.pdf

Helsedirektoratet (2009). Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven. Gjennomgang og forslag til nye tiltak i Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern. Rapport fra arbeidsgruppe, juni 2009.

Helsedirektoratet (2010). Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009. IS-1861.

Helsetilsynet (2006). Bruk av tvang i psykisk helsevern. Rapport 4/2006.

Hem E., Opjordsmoen S., Sandset PM. (1998). Venøs tromboembolisme ved beltelegging. Tidssskrift for den norske legeforening vol 118, s. 2156 – 2157.

Hermundstad, G. (1999). Psykiatriens historie. Ad Notam Gyldendal.

Hermundstad, G. (2005). Herman Wedel Major og byggingen av Gaustad asyl. Del 1: Kallet. Tidsskrift for norsk psykologforening 42 (1), s. 3 – 8.

Hermundstad, G. (2005). Herman Wedel Major og byggingen av Gaustad asyl. Del 2: Arkitektur. Tidsskrift for norsk psykologforening 42 (1), s. 9 – 13.

Heskestad S, Tytlandsvik M. (2008) Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisklidelse. Tidsskrift for den Norske Lægeforening vol 128(1), s. 32 – 35.

Hofer, A., Rettenbacher, M.A., Edlinger, M., Kemmler, G., Widschwendter, C.G., Fleischhacker, W.W. (2007). Subjective response and attitudes toward antipsychotic drug therapy during the initial treatment period: a prospective follow-up study in patients with schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica, vol;116, s. 354–361.

Hoffer, L.J. (2008). Vitamin therapy in schizophrenia. TheIsrael journal of psychiatry and related sciences, vol 45, s. 3 – 10.

Holloway, V., Sørensen, T., Dalgard. O.S., (2009). Perceptions and experiences with network meetings in Valdres, including mental health clients, social network members, and professional staff members. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse. Rapport til Helsedirektoratet 15.10.2009.

Huckshorn, K.A. (2006). Re-designing state mental Health policy to prevent the use of seclusion and restraint. Administration Policy Mental Health, Vol. 33 No.4: s. 482 – 491.

Husum, TL., Pedersen, PB., Hatling, T. (2005): Analyse av tvang i psykisk helsevern, SINTEF rapport STF78 F055022.

Huxley, P. (1996). Mental illness in the community: The Goldberg-Huxley modell of the pathway to psychiatric care. Nordic Journal of Psychiatry, 50 (suppl. 37), s. 47 – 53.

Høyer, G. & Dalgard, O.S. (2002). Lærebok i rettspsykiatri. Gyldendal akademisk.

Høyer, G. (2009). Kunnskapsgrunnlaget i forhold til bruk av tvang i det psykiske helsevern. Vedlegg til rapporten Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven. Helsedirektoratet, juni 2009.

Haave, P. (2008). Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Unipub.

Jarrett M, Bowers L, Simpson A. (2008), Coerced medication in psychiatric inpatient care: literature review. Journal of advanced Nursing, vol 64 (6):538 – 548.

Johannessen, JO. (2008). Skal de gå til grunne? Aftenposten Debatt. 18 12 2007. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2158727.ece, avlest 07 04 2011.

Joukamaa M., Heliövaara M., Knekt P., Aromaa A., Raitasalo R., Lehtinen V. (2006). Schizophrenia, neuroleptic medication and mortality. Br J Psychiatry, vol 188, s. 122 – 127.

Kisely, SR., Campbell, LA., Preston NJ., (2011). Compulsory community and involuntary outpatient treatment for people with severe mental disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb.

Kogstad, R.E. (2004), VENDEPUNKT – Byggesteiner i bedringsprosessen, Tidsskrift for psykisk helsearbeid, (4), 41 – 49.

Kogstad, R.E. (2009). Protecting mental health clients’dignity – The importance of legal control. International Journal of Law and Psychiatry, vol 32, s. 383 – 391.

Kogstad, R. (2011). Medisinering og (manglende) rettssikkerhet. I A. Kolstad og R. Kogstad (red): Psykologisering av sosiale problemer. Medikalisering av psykiske lidelser. Alpha forlag.

Kolstad, A. og Kogstad, R. (red): Psykologisering av sosiale problemer. Medikalisering av psykiske lidelser. Alpha forlag.

Kringlen, E. (2007). Norsk psykiatri gjennom tidene. Damm.

Kunnskapssenteret (2009). Effekt og sikkerhet av første- og annengenerasjons antipsykotika ved schizofreni hos voksne. Rapport 8–2009.

Kaasa, H., Repål, A. (2010). Politi og psykiatri. En deskriptiv studie. Rapport fra Politiet, Helse Sør-Øst og Psykiatrien i Vestfold HF.

Large, M., Ryan, C.J., Nielssen, O.B., Hayes, R.A. (2008). The danger of dangerousness: why we must remove the dangerousness criterion from our mental health acts. Journal of Medical Ethics, vol 34, s. 877–881.

Laursen, S. B., Jensen T. N., Bolwig, T. & Olsen, N. V. (2005). Deep venous thrombosis and pulmonary embolism following physical restraints. Acta Psychiatrica Scandinavia, vol 111, s. 324–327.

Leucht S, Barnes TR, Kissling W, Engel RR, Correll C, Kane JM. (2003). Relapse prevention in schizophrenia with new-generation antipsychotics: a systematic review and exploratory meta-analysis of randomized, controlled trials. American Journal of Psychiatry, vol 160, s. 1209 – 1222.

Lilleng, S., Ose, S.O., Bremnes, R., Pedersen, P.B., Hatling, T. (2009). Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 20. november 2007. Rapport 1/09, SINTEF Teknologi og samfunn.

Lilleng, S., Ose, S.O., Hjort, H., Bremnes, R., Pettersen, I., Kalseth, J. (2009). Polikliniske pasienter i psykisk helsevern for voksne 2008. Rapport 3/09, SINTEF Teknologi og samfunn.

Linehan, M. M.; Heard H. L. & Armstrong (1994). Interpersonal outcome of cognitive behavioural treatment for chronically parasuicidal borderline patients. American Journal of Psychiatry. 151: 1771 – 6.

Lingjærde, O. 2006. Psykofarmaka. Medikamentell behandling av psykiske lidelser. 5. utgave. Høyskoleforlaget.

Lingjærde, O., Ahlfors, U. G., Bech, P., Dencker, S.J., Elgen, K. (1987). The UKU side effect rating scale: A new comprehensive rating scale for psychotropic drugs and a cross-sectional study of side effects in neuroleptic-treated patients. Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 76, Supplement nr. 334, s. 1 – 100.

Lorem, G.F. (2005). Withdrawal and exclusion : a study of the spoken word as means of understanding schizophrenic patients. Avhandling, Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin.

Lysnes, M. (1982). Behandlere, voktere? Psykiatrisk sykepleies historie i Norge. Universitetsforlaget.

MacLeod, A. K., Rose, G. S., & Williams, J. M. G. (1993). Components of hopelessness about the future in parasuicide. Cognitive Therapy and Research vol 17, s. 441–455.

Mill, J.S. (2010) Om friheten. Oslo: Vidarforlaget. (først utgitt som On liberty (1859).

Mohr, W. K. (2006). Reflecting on tragedy: A commentary on deaths of children in restraints. Child Abuse & Neglect, 30, s. 1329–1331.

Mohr, W. K., Petti, T. A. , Mohr, B. D. (2003), Adverse affects associated with the use of physical restraints. Canadian Journal of Psychiatry, vol 48, s. 330–337.

Moncrieff, J. (2008). The myth of the Chemical cure. A critique of psychiatric drug treatment. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Moncrieff, J., Cohen, D., Mason, J.P. (2009). The subjective experience of taking antipsychotic medication: a content analysis of Internet data. Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 120, (2), s. 102 – 111.

Mosher, L.R. (1999). Soteria and other alternatives to acute psychiatric hospitalization. A personal and professional review. The journal of nervous and mental disease, vol 187, s. 142 – 149.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2004). Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – Hovedresultater. PasOpp-rapport nr. 7 – 2004. Oslo: Helsedirektoratet.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2006), Brukererfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern. Resultater og vurderinger etter en nasjonal undersøkelse i 2005. Rapport Nr 9 – 2006. Oslo: Helsedirektoratet.

NHS (2010). Schizophrenia. The nice guideline on core interventions in the treatment and management of schizophrenia in adults in primary and secondary care – Updated edition. http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43607/43607.pdf avlest 10 03 2011;

Nielssen, O., Large, M. (2008). Rates of Homicide During the First Episode of Psychosis and After Treatment: A Systematic Review and Meta-analysis. Schizophrenia Bulletin, vol 36 (4), s. 702 – 712.

Norvoll, R. (2007). Det lukkede rom. Bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter. Avhandling. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Norvoll, R., Hatling, T., Hem, K. (2008). Det er nå det begynner! – Hovedrapport fra prosjektet «Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus» (BAT). Rapport SINTEF A8450.

Overholser, J. C. (2005). Contemporary psychotherapy: Promoting Personal Responsibility for Therapeutic Change. Journal of Contemporary Psychotherapy, 35, 4, 369 – 376.

Pedersen, K.L. (2006). Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon. FOU-rapport, Diakonissehjemmets høgskole.

Pedersen, P.B. og Bjerkan, A.M. (2008). Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse – supplerende analyser innen spesialisthelsetjenesten. Delrapport III. SINTEF rapport A7588.

Pedersen, P.B., Hatling, T., Røhme, K. (2007). Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001, 2003 og 2005. Hva kan forklare institusjons- og avdelingsforskjeller? Rapport SINTEF A686.

Pedersen, R., Hofmann, B. og Mangset, M. (2007). Pasientautonomi og informert samtykke i klinisk arbeid. Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 12, 2007; 127: 1644 – 7.

Purcell, R. (2011). Policy Briefing – The Relationship Between Violence And Mental Illness. Rapport, Orygen youth health research centre.

Ray WA, Meredith S, Thapa PB, Meador KG, Hall K, Murray KT. (2001). Antipsychotics and the risk of sudden cardiac death. Arch Gen Psychiatry 2001; 58, s. 1161 – 1167.

Read, Mosher, Bentall (2004). Models of madness. Psychological, social and biological approaches to schizophrenia. New York: Routledge.

Riksrevisjonen (2005). Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem. Dokument nr. 3:5 (2008 – 2009).

Ruths, S., Straand, J. (2005). Antipsykotiske midler mot uro ved demens – medisinsk behandling eller kjemisk atferdsregulering? Tidsskrift for den Norske Lægeforening vol 125, s. 1672 – 1675.

Rådet for psykisk helse (2010). Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern. Rapport.

Samdata (2008). SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet2007. SINTEF Helse. Rapport 2/08.

SBU 1997. Behandling med neuroleptika. Volym 1. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodikk. SBU-rapport nr. 133/1.

SBU 1997. Behandling med neuroleptika. Volym 2. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodikk. SBU-rapport nr. 133/2.

Scherk H, Pajonk FG, Leucht S. (2007). Second-generation antipsychotic agents in the treatment of acute mania: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Gen Psychiatry vol 64, s. 442 – 455.

Schjøtt J., Raknes, G. (2010). Håndtering av seponeringsreaksjoner. Tidsskrift for den norske legeforening, vol 130, s. 37 – 38.

Seikkula, J., Alakare, B, Aaltonen, J. (2002). Åpen samtale ved psykoser. Prinsipper og forskningsresultater for førstegangspsykoser. Dialog. Bulletin for SEPREP, nr. 2 og 3, s. 62 – 75

Seikkula, J., Aaltonen, J., Alakare, B., Haarakangas, K., Keränen, J., Lehtinen, K. (2006). Five-year experience of first-episode nonaffective psychosis in open-dialogue approach: Treatment principles, follow-up outcomes, and two case studies. Psychotherapy Research, vol 16(2), s. 214 – 228.

Selbæk, G., Kirkevold, Ø., Engedal, K. (2008). Psychiatric and behavioural symptoms and the use of psychotropic medication in Special Care Units and Regular Units in Norwegian nursing homes. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol 22 (4), s. 568 – 573.

Sepúlveda, M- (2003). The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Antwerpen: Intersentia.

Smith, E. (2009): Konstitusjonelt demokrati, Oslo, Fagbokforlaget.

Sosial- og Helsedirektoratet (2006). Brukermedvirkning – psykisk helsefeltet. Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen for psykisk helse. IS-1315.

Sosial- og helsedirektoratet (2006). Evaluering av kontrollkommisjonene i psykisk helsevern. Rapport IS-1338.

Sosial- og helsedirektoratet (2006). Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern. Rapport IS-1370.

Statens helsetilsyns utredningsserie 9 – 2000. Schizofreni. Kliniske retningslinjer for utredning og behandling.

Strout, T.D. (2010). Perspectives on the experience of being physically restrained: An integrative review of the qualitative literature. International journal of mental health nursing, vol 19, s. 416 – 427.

Suppes T, Vieta E, Liu S, Brecher M, Paulsson B; Trial 127 Investigators (2009). Maintenance treatment for patients with bipolar I disorder: results from a north american study of quetiapine in combination with lithium or divalproex (trial 127). Am J Psychiatry, vol 166, s. 476 – 488.

Syse, A. (2007): Psykisk helsevernloven med kommentarer, 2. utg. Gyldedal Norsk Forlag.

Syse, A. (2009). Pasientrettighetsloven med kommentarer, 3. utg. Gyldendal Norsk Forlag.

Syse, A. (2009). Menneskerettslige aspekter ved tvangsmessig frihetsberøvelse, herunder lovoppsatte vilkår. Kort om bruk av tvang i behandlingsøyemed i psykisk helsevern, i og utenfor institusjon. Vedlegg 2 til rapporten Helsedirektoratet, juni 2009.

Sørgaard, K.W. (2002). Fra institusjonsbehandling til åpen omsorg. Hva frembrakte reformene innen psykisk helsevern? Tidsskrift for norsk psykologforening 39, s. 796–805.

Sørgaard, K. W. (2004), Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study. Nordic Journal of Psychiatry, vol 58 (4), s. 299–304.

Statens legemiddelverk (2004). Medikamentell behandling av atferdsforstyrrelser og psykologiske symptomer (BPSD) hos personer med demens. Terapianbefaling fra Statens legemiddelverk. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____16315.aspx

Terkelsen, TB. (2010). Håndtering av engler og UFOer i en psykiatrisk avdeling: En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres. Avhandling. Universitetet i Agder.

Thomsen, M.W. (2011). Psykisk helsevern. Web-artikkel fra Norsk pasientskadeerstatning. http://npe.no/domino/npe/cms3603no.nsf/frames/index.html?open&4=/$all/1EF7647B6DE58CF9C12577CB003F7278, avlest 07 04 2011.

Thune, G. H. (2008): Overgrep. Søkelys på psykiatrien. Abstrakt forlag.

Tiihonen J, Lönnqvist J, Wahlbeck K, Klaukka T, Niskanen L, Tanskanen A, Haukka J. 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study). Lancet 2009; 374: 620 – 627.

Torgalsbøen, AK., Rund, BR. (2010). Maintenance of Recovery From Schizophrenia at 20-Year Follow-Up: What Happened? Psychiatry, vol. 73, s. 70 – 83.

Ulfstein, G. og Ruud, M. (2006): Innføring i folkerett, s. 233, 3. utg., Oslo, Universitetsforlaget.

US Code collection (http://www4.law.cornell.edu/uscode/), Title 42, Chapter 7, Subchapter XIX, Sec. 1396r, underpunkt (c) Requirements relating to residents’ rights.

Viguera, AC, Baldessarini, RJ, Hegarty, JD, van Kammen, DP, Tohen, M. (1997). Clinical risk following abrupt and gradual withdrawal of maintenance neuroleptic treatment. Archives of General Psychiatry, vol 54(1), s. 49 – 55

Voksne for Barn, Ullevål Universitetssykehus, Forandringsfabrikken (utgitt 2006 eller senere). Grensesetting med vekt på holding. Erfaringer og innspill fra barn, unge, foreldre og ansatte med erfaring fra institusjoner for psykisk helse for barn og unge. Prosjektrapport, www.vfb.no/xp/pub/mx/filer/Erfaringshefte-HELEpr1109.doc

Vaaland, T. Ø. (2007): Brev til en minister. Historier om psykisk helse og rus skrevet til Ansgar Gabrielsen. Gyldendal Akademisk.

Warner, R. (2004). Recovery from Schizophrenia. Psychiatry and Political Economy. Third edition. Brunner Routledge.

Warner, R. (red) (1995). Alternatives to the hospital for acute psychiatric treatment. Clinical practice Series, American Psychiatric Press.

Warren, F.; Preedy-Fayers, K.; McGauley, G.; Pickering, A.; Norton, K.; Geddes, J. R.; & Dolan, B. (2003) Review of treatments for severe personality disorder. Home Office Online Report 30/03.

Whitaker, R. (2010). Anatomy of an epidemic. Magic Bullets, psychiatric drugs and the astonishing rise of mental illness in America. New York: Crown Publishers.

Wyatt, R.J. (1991). Neuroleptics and the natural course of schizophrenia. Schizophrenia Bulletin vol 17 (2),s. 325 – 351.

Zarate CA Jr, Tohen M. Double-blind comparison of the continued use of antipsychotic treatment versus its discontinuation in remitted manic patients. Am J Psychiatry 2004; 161: 169 – 171.

Ødegård, Ø. / Odegard, O. (1964). Pattern of discharge from Norwegian psychiatric hospitals before and after the introduction of the psychotropic drugs. American Journal of Psychiatry, vol 120, s. 772 – 778.

Øye, C., Skorpen, A. (2009). Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser. Avhandling. Universitetet i Bergen.

Aall, J (2004): Rettsstat og menneskerettigheter, Bergen, Fagbokforlaget.

Aarre TF, Dahl AA. (2008). Pharmacotherapy for bipolar depression: a review of the evidence. Curr Psychiatry Rev, vol 4, s. 145 – 156.

Aasen, H.S. (2000). Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling. Fagbokforlaget.

Aasen, H.S. (2008). Barns rett til selvbestemmelse og medbestemmelse i beslutninger om helsehjelp. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, nr. 1 2008 s. 4.

Aaslestad, P. (2007). Pasienten som tekst. Fortellerrollen i psykiatrisk journaler Gaustad 1890 – 1990. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Til forsiden