NOU 2013: 9

Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer— Politianalysen

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen nedsatte 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Analysen skulle peke på forslag til forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsing og mer effektiv ressursbruk i politiet. Analysen skulle leveres som en norsk offentlig utredning (NOU) innen juni 2013.

Utvalget legger med dette frem sin utredning. Utvalget er samlet om utredningen og de anbefalinger som fremmes.

Oslo 19. juni 2013

Arne Røksund

leder

Ellen Seip

Svein Ragnar Kristensen

Odd Reidar Humlegård

Anne Lise Fimreite

Frede Hermansen

Monica Hansen Nylund

Marie Benedicte Bjørnland

Morten Jørgensen

John Reidar Nilsen

Thea Schjødt

Toril Haug-Moberg

Svein Einar Eltvik

Astrid Solhaug

John Martin Dervå

Til forsiden