NOU 2015: 10

Lov om regnskapsplikt

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Regnskapslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. september 2014. Utvalget skal gjennomgå regnskapsloven med sikte på å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EØS-regelverk på området. Utvalget er bedt om å dele utredningsarbeidet i to, hvorav den første delen skal inneholde forslag som gjennomfører EØS-reglene i norsk rett.

Utvalget legger med dette frem sin første utredning. Forslagene i utredningen er enstemmige unntatt på ett punkt hvor ett medlem har tatt dissens.

26. juni 2015

Erlend Kvaal

leder

Stig Berge

Elisabet Ekberg

Aase Aamdal Lundgaard

Tove-Gunn Moen

Rune Tystad

Britt Torunn Hove

Tonny Stenheim

Per Fiskerud

Geir Karlsen

Til forsiden