NOU 2015: 3

Advokaten i samfunnet — Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. januar 2013 og fikk i mandat å gjennomgå dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp, og foreslå revideringer av regelverket. Utvalget legger med dette frem sin utredning og utkast til lov om advokater og andre som yter rettslig bistand. Utredningen er enstemmig bortsett fra på ett punkt. Det fremgår av utredningen hvor det er dissens.

Oslo, 19. mars 2015

Bergljot Webster leder

Marianne Abeler

Tor Wallin Andreassen

Birgitte Budal Løvlund

Eivind Kolflaath

Jeppe Normann

Cecilie Schjatvet

Terje Svendsen

Kaja Moen Welo

Henrik W. Smiseth

Til forsiden