NOU 2016: 20

Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Utvalget for å vurdere aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland ble nedsatt ved kongelig resolusjon 8. januar 2016. Aksjer utgjør i dag 60 pst. av fondets strategiske referanseindeks. Utvalget har hatt som mandat å analysere forventet avkastning og risiko i fondet for ulike aksjeandeler. Mandatet viste videre til at utvalget kunne tilrå endringer i andelen aksjer i referanseindeksen. I vurderingen ble utvalget bedt om blant annet å se hen til fondets målsetting, tidshorisont, størrelse og forventede uttak. Utvalget ble også bedt om å vurdere om en eventuell endring av aksjeandelen bør ha betydning for andre hovedvalg i investeringsstrategien. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 18. oktober 2016

Knut Anton Mork leder

Harald Magnus Andreassen

Hilde C. Bjørnland

Harald Espedal

Kristin Halvorsen

Espen Henriksen

Sigbjørn Johnsen

Kari Olrud Moen

Karin Thorburn

Reidun Grue Nerheim

Vibeke H. Bakken

Tom Arild Fearnley

Bjørn Geir From

Randi Næs

Finn Eyvind Grøndal Olsen

Sverre William Skagemo

Pål Sletten

Kyrre Stensnes

Hans Jørgen Tranvåg

Hans Christian Tronstad

Eivind Øy

Til forsiden