NOU 2016: 25

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

Til innholdsfortegnelse

1 Økonomisk situasjon for nye regioner ved oppdeling av Helseregion Sør-Øst

I kapittel 8 har utvalget skissert og vurdert tre ulike alternativer for endret regioninndeling i Sør-Øst. Her gis en mer detaljert oversikt over de økonomiske konsekvensene ved de ulike alternativene.

Helseregion Sør-Øst deles i to regioner

Tabellen gir en oversikt over den økonomiske situasjonen ved en oppdeling som skissert i 8.3.1, basert på regnskap per 31.12.2015. Dette er ikke statisk, og det økonomiske bildet vil kunne være annerledes på et senere tidspunkt.

Helseregion Øst

Helseregion Sør

Resultat HF

- 296 mill. kroner

423 mill. kroner

Resultat HF + andel resultat RHF

263 mill. kroner

703 mill. kroner

Fordring/gjeld overfor RHF

808 mill. kroner

2.937 mill. kroner

Saldo driftskreditt

- 2.635 mill. kroner

- 1.191 mill. kroner

Lån fra HOD

- 7.888 mill. kroner

- 781 mill. kroner

Resultat HF viser at de helseforetakene som i dette alternativet inngår i Helseregion Øst, hadde et samlet underskudd i 2015 på 296 mill. kroner. Tilsvarende hadde helseforetakene som utgjør Helseregion Sør et overskudd på 423 mill. kroner i 2015.

Resultat HF + andel resultat RHF1 viser overskudd/underskudd for helseforetakene, samt regionens andel av overskuddet i det regionale helseforetaket som er fordelt mellom de nye regionene med omsetning som fordelingsnøkkel. Dette vil gi et overskudd for begge regionene basert på regnskap 2015.

Fordringer/gjeld overfor RHF: Som omtalt under punkt 8.3.4 er det etablert et eget regime med fordringer og gjeld mellom de enkelte helseforetakene og Helse Sør-Øst. Status for interne fordringer og gjeld for helseforetakene per 31.12.2015 går fram av tabell 8.11. Oppsummert viser dette at utestående fordringer for helseforetakene i nye Helseregion Øst er 808 mill. kroner, og tilsvarende for nye Helseregion Sør er 2 937 mill. kroner. Dette summerer seg til 3 745 mill. kroner. Som tabell 8.11 viser, er det Sykehuspartner HF, prosjektet Digital fornying og Prosjekt Nytt Østfoldsykehus som har motsvarende gjeld, inkl. at Helse Sør-Øst RHF har en fordring på 555,5 mill. kroner.

Saldo driftskreditt: Helse Sør-Øst RHF har en driftskredittramme i Norges Bank på totalt 3 339 mill. kroner. Helseforetakene i nye Helseregion Øst hadde et samlet opptrekk på driftskreditt på 2 635 mill. kroner per 31.12.2015. Tilsvarende for nye Helseregion Sør var 1 191 mill. kroner. Dette balanseres mot at Helse Sør Øst RHF har bankinnskudd.

Lån fra HOD viser samlet lån knyttet til investeringer for de to nye helseregionene. Helseforetakene i nye Helseregion Øst har en samlet gjeld på 7 888 mill. kroner, mens tilsvarende for nye Helseregion Sør er 781 mill. kroner.

Helseregion Sør-Øst deles i tre – Oslo blir egen region

Tabellen gir en oversikt over den økonomiske situasjonen ved en oppdeling av helseregionen som skissert i 8.3.2, basert på regnskap per 31.12.2015. Tilsvarende eksemplet over, vil det økonomiske bildet kunne være annerledes på et senere tidspunkt.

Helseregion Øst

Helseregion Sør

Helseregion Oslo

Resultat HF

-425 mill. kroner

423 mill. kroner

128 mill. kroner

Resultat HF + andel resultat RHF

-144 mill. kroner

703 mill. kroner

408 mill. kroner

Fordring/gjeld overfor RHF

- 2.223 mill. kroner

2.937 mill. kroner

3.031 mill. kroner

Saldo driftskreditt

- 334 mill. kroner

- 1.191 mill. kroner

- 2.301 mill. kroner

Lån fra HOD

- 6.046 mill. kroner

- 781 mill. kroner

- 1.842 mill. kroner

Resultat HF viser at helseforetakene som i dette alternativet inngår i Helseregion Øst, hadde et samlet underskudd i 2015 på 425 mill. kroner. Helseforetakene som utgjør Helseregion Sør hadde et samlet overskudd på 423 mill. kroner i 2015. Helseforetakene i nye Helseregion Oslo hadde et overskudd på 128 mill. kroner i 2015.

Resultat HF + andel resultat RHF ville gitt et noe mindre underskudd for nye Helseregion Øst i 2015 og tilsvarende økt overskudd for de andre to helseregionene.

Fordringer/gjeld overfor RHF viser at helseforetakene i nye Helseregion Øst har en samlet gjeld overfor Helse Sør-Øst på 2 223 mill. kroner. Dette skyldes omfordeling av likviditet til de to store investeringsprosjektene som er gjennomført ved Ahus og Sykehuset Østfold. Helseforetakene i nye Helseregion Sør har utestående fordringer på 2 937 mill. kroner og tilsvarende for Helseregion Oslo er 3 031 mill. kroner. Som forklart ved det forrige alternativet, må summen av fordringer på til sammen 3 745 mill. kroner ses opp mot at Sykehuspartner HF, prosjektet Digital fornying og Prosjekt Nytt Østfoldsykehus har gjeld som over tid skal innfri disse fordringene.

Saldo driftskreditt viser at helseforetakene i nye Helseregion Øst har et samlet opptrekk på 334 mill. kroner, nye Helseregion Sør 1 191 mill. kroner og nye Helseregion Oslo 2 301 mill. kroner.

Lån fra HOD viser samlet lån knyttet til gjennomførte investeringer i helseforetakene i de tre nye helseregionene. Lånebeløpene er 6 046 mill. kroner i nye Helseregion Øst, 781 mill. kroner i nye Helseregion Sør og 1 842 mill. kroner i nye Helseregion Oslo.

Helseregion Sør-Øst deles i tre – Oslo og Akershus er i samme region

Tabellen gir en oversikt over den økonomiske situasjonen ved en oppdeling av helseregionen som skissert i 8.3.3, basert på regnskap per 31.12.2015. Tilsvarende eksemplene over, vil det økonomiske bildet kunne være annerledes på et senere tidspunkt.

Helseregion Øst

Helseregion Sør

Helseregion Oslo

Resultat HF

- 327 mill. kroner

423 mill. kroner

31 mill. kroner

Resultat HF + andel resultat RHF

- 145 mill. kroner

703 mill. kroner

408 mill. kroner

Fordring/gjeld overfor RHF

- 898 mill. kroner

2.937 mill. kroner

1.706 mill. kroner

Saldo driftskreditt

90 mill. kroner

- 1.191 mill. kroner

- 2.725 mill. kroner

Lån fra HOD

- 3.126 mill. kroner

- 781 mill. kroner

- 4.762 mill. kroner

Resultat HF viser at helseforetakene som i dette alternativet inngår i Helseregion Øst, hadde et samlet underskudd i 2015 på 327 mill. kroner. Helseforetakene som utgjør Helseregion Sør hadde et samlet overskudd på 423 mill. kroner i 2015. Nye Helseregion Oslo hadde et overskudd på 31 mill. kroner i 2015.

Resultat HF + andel resultat RHF ville også for dette alternativet gitt et noe mindre underskudd for nye Helseregion Øst i 2015 og tilsvarende økt overskudd for de andre to helseregionene.

Fordringer/gjeld overfor RHF viser at helseforetakene i nye Helseregion Øst har en samlet gjeld på 898 mill. kroner. Helseforetakene i Helseregion Sør og Helseregion Oslo har utestående fordringer på hhv. 2 937 mill. kroner og 1 706 mill. kroner.

Saldo driftskreditt viser at helseforetakene i nye Helseregion Øst har et bankinnskudd på 90 mill. kroner, mens driftskredittene til helseforetakene i nye Helseregion Sør og Helseregion Oslo er hhv. 1 191 mill. kroner og 2 725 mill. kroner.

Lån fra HOD viser samlet lån knyttet til gjennomførte investeringer i helseforetakene de tre nye helseregionene. Lånebeløpene er 3 126 mill. kroner i nye Helseregion Øst, 781 mill. kroner i nye Helseregion Sør og 4 762 mill. kroner i Nye Helseregion Oslo.

Fotnoter

1.

En vesentlig del av det faktiske resultatet i 2015 (og tidligere år) er generert på RHF-et. I 2015 utgjør dette 839 mill. kroner av et samlet resultat på 1 047 mill. kroner. Resultatet på Helse Sør-Øst RHF er dermed av stor betydning for den økonomiske bæreevnen i foretaksgruppen. Ved en eventuell deling vil også «RHF-ets økonomi» måtte deles mellom de nye regionene. I tabellen er dette illustrert ved å bruke andelen av samlet budsjett som fordelingsnøkkel, dvs. de nye regionenes budsjett som andel av 69 mrd. kroner. Denne tilnærmingen vil nok faktisk bli annerledes ved deling, fordi tildelingen av inntekter vil skje gjennom en nasjonal inntektsmodell. Hvordan de nye regionene vil innrette seg med hensyn til hvordan de vil bygge resultater på regionalt nivå vil også kunne variere.

Til forsiden