NOU 2016: 25

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Agenda, Muusmann Research & Consulting. (2005). Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet: en evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/rap/2005/0006/ddd/pdfv/267200-r5040_helseforetaksmodellen2.pdf

Agenda Kaupang. (2012). Evaluering av styrene i helseforetakene: En evaluering av roller og funksjon for styrene i de regionale helseforetakene og helseforetakene. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/eia/rapporter/ evalueringavstyreneihelseforetakenehele.pdf

Andrews, T. & Gjertsen, H. (2014). Sykepleieledere og ledelse (NF-rapport 2014:14). Hentet fra http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/ 133583/Dokumenter/Rapporter/2014/NF-rapport%204_14.pdf

Anthun, K.S., Kittelsen, S.A.C. & Magnussen, J. (2016). Produktivitetsvekst i somatiske sykehus i perioden 1999–2014: Rapport fra Frischsenteret til Helse og omsorgsdepartementet (HERO WP 2016:7) Hentet fra https://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/2016/2016-7.pdf

Arnesen, T. et al. (2001). Motmelding 2 til høringsnotat fra Sosial- og helsedepartementet om «Statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten og forslag til lov om helseforetak m.m.» Hentet fra www.velferdsstaten.no/file.php?id=12113

BDO & Telemarksforskning. (2012). Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/eia/rapporter/bdorapport.pdf

Colbjørnsen, T. (2015). Daglige lederes handlingsrom i statlige selskaper og helseforetak. Hentet fra http://spekter.no/Global/Rapporter/ Colbjornsenrapport_Lederes_Handlingsrom_ web.pdf

Direktoratet for e-helse & Helsedirektoratet. (2015). Utredning av «Én innbygger – én journal». Sammendrag. Hentet fra https://ehelse.no/Documents/En%20 innbygger%20-%20en%20journal/ Sammendrag%20Utredning%20av%20 Én%20innbygger%20%20én%20journal_1.0.pdf

Direktorat for forvaltning og IKT. (2011). Hva skjer i departementene? – om utfordringer og utvikling (Difi-rapport 2011:11). Hentet fra https://www.difi.no/sites/difino/files/ difi-rapport_2011_11-hva_skjer_i_ departementene_om_utfordringer_og_ utvikling_0.pdf

Direktorat for forvaltning og IKT. (2015). Innbyggerundersøkelsen 2015. Hva mener brukerne? (Difi-rapport 2015:6). Hentet fra https://www.difi.no/sites/difino/files/ difi-rapport_2015_6_ innbyggerundersokelsen_2015_hva_mener_ brukerne.pdf

Direktorat for forvaltning og IKT. (2016). Direktorat eller foretak? En drøfting av ulike tilknytningsformer for spesialisthelsetjenesten (Difi-notat 2016:1). Hentet fra https://www.difi.no/ sites/difino/files/difi-notat_2016_1_ direktorat_eller_foretak._en_drofting_ av_tilknytingsformer_for_ spesialisthelseforvaltningen.pdf

Econ Pöyry. (2008). Modellen for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF (Econ-rapport 2008:011). Oslo: Econ Pöyry

Eikeland, P.T. (2005). Husleieordninger i statlig eiendomsforvaltning: teoretisk grunnlag og praktiske erfaringer. Rapport til Moderniseringsdepartementet, 28. januar 2005. Hentet fra https://dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg3/publikasjoner/husleieordninger.pdf

Ernst & Young. (2011). Evaluering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge. Hentet fra https://ekstranett.helse-midt.no/1001/ Sakspapirer/sak%2074-11%20vedlegg% 20Rapport%20evaluering%20av% 20eiendomsforvaltningen%20i%20HMN.pdf

Ernst & Young AS. (2015). Evaluering af byggestyringsprincipperne for de 16 kvalitetsfondprosjekter. Hentet fra http://www.godtsygehusbyggeri.dk/Aktuelt/2012/~/media/bilag_random/Danske% 20Regioner%20Evalueringsrapport% 20110915%20Endelig%20version.ashx

Ernst & Young. (2016). Eierskap og forvaltning av sykehusbygg. Oppsummering av analyser og dokumentasjon vedrørende sykehusbygg. [Vedlagt NOU].

European Observatory on Health Systems and Policies. (2016). Norway – Brief on Decentralized Hospital Governance. [Upublisert notat til utvalget].

Gjedrem, S. & Fagernæs, S.O. (2016) Kunnskapssektoren sett utenfra: gjennomgang av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren.Rapport til Kunnskapsdepartementet 6. januar 2016. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/b0e1afc1e37e485ba50c25fdefe7864c/ gjedrem--4.-januar-2016.pdf

Gould, R. (2015). Public hospital governance in New Zealand. A case study on the New Zealand District Health Board. I: Public Hospital Governance in Asia and the Pacific, 1(1). Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies

Grønt sjukehus. (2015). Handlingsplan 2015–2016 Nasjonalt prosjekt: «Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten». Hentet fra http://docplayer.me/18915872- Handlingsplan-2015–2016-nasjonalt- prosjekt-miljo-og-klimatiltak-i- spesialisthelsetjenesten-13-08-2015-1.html

Hagen, T. P. (2013). Pasientrettigheter og bruk av private kommersielle sykehus. Universitetet i Oslo. https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/pasientrettigheter-og-bruk-av- private-ko/id717796/

Hagen, T. P. (2016). Styringsmessige erfaringer med helseforetaksmodellen: Gir de retningslinjer for valg av ny modell? [Vedlagt NOU].

Haugum, M., Holmboe, O., Iversen, H. & Bjertnæs, Ø. (2016). Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB): Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015. (PasOpp-rapport nr. 1). Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/ publikasjoner/pasienterfaringer-med- dognopphold-innen-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb.resultater-etter-en-nasjonal-undersokelse-i-2015

Helse Sør-Øst RHF. (2015). Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder. Hentet fra https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/ Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/ Bydeler/Bydel%20St.%20Hanshaugen/ Politikk%20Bydel%20St.%20Hanshaugen/ Politiske%20saker%20St.%20Hanshaugen/2016/2016-02-16/Kapasitetsutfordringer% 20i%20Oslo%20og%20Akershus%20 sykehusomr%C3%A5der/ Kapasitetsutfordringer%20i%20Oslo% 20og%20Akershus%20Helse%20S%C3% B8r-%C3%98st.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet. (2004). Bedre samordning av sykehusene i hovedstadsområdet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/ globalassets/upload/kilde/hod/rap/2004/0002/ddd/pdfv/225383-samordning1.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet. (2013). Lederansvaret i sykehus (Rundskriv I-2/2013). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/rundskriv-i-2013/id728043/

Helse- og omsorgsdepartementet. (2013). Instruks til styret i Helse Sør-Øst RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sha/1instruks.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet. (2016). Styrearbeid i regionale helseforetak [veileder]. Hentet fra https://www.regjeringen.no/ contentassets/26d303c0383c4c038 d8c6d2873872dbb/styrearbeidiregionalehelseforetak2016.pdf

Helsedirektoratet. (2012). Årsverksutviklingen i spesialisthelsetjenesten 2002–2010: med særskilt fokus på utviklingen i administrative og tekniske årsverk. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2014). Aktivitetsdata for avtalespesialister 2014 (Rapport IS-2333). Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/ Publikasjoner/Attachments/959/Aktivitetsdata%20for%20avtalespesialister%202014.pdf

Helsedirektoratet. (2014). Utredning av «Én innbygger – én journal». Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/355890dd2872413b838066702dcdad88/ komparativ_analyse_rhf_ikt.pdf

Helsedirektoratet. (2014). Utredning av «Én innbygger – én journal». IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/355890dd2872413b838066702dcdad88/ikt_u tfordringsbilde_helse_omsorgssektoren.pdf

Helsedirektoratet. (2015). SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015 (Rapport IS-2485). Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/ Publikasjoner/Attachments/1219/ Samdata%20Spesialisthelsetjenesten% 202015%20IS-2485.pdf

Helsedirektoratet. (2015). Kreftkirurgi i Norge (Rapport IS-2284). Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Documents/ Nyheter/IS-2284%20Rapport%20om% 20kreftkirurgi%20i%20Norge.pdf

Helsedirektoratet. (2015). En gjennomgang av finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Documents/H%C3%B8ringer/ISF-h%C3%B8ringer/ 15-357-10%20En%20gjennomgang%20av% 20finansieringsordningene%20i% 20spesialisthelsetjenesten.pdf

Hermansen, T. (2015). En bedre styrt stat. Bergen: Fagbokforlaget.

Hippe, J.M. & Trygstad, S.C. (2012). Ti år etter. Ledelse, ansvar og samarbeid i norske sykehus (Fafo-rapport 2012:57). Hentet fra http://www.fafo.no/~fafo/media/com_ netsukii/20284.pdf

Holmboe, O. & Bjertnæs, Ø. (2016). Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015: Resultater etter en nasjonal undersøkelse. (PasOpp-rapport nr. 147). Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/ publikasjoner/pasienterfaringer-med-norske-sykehus-i-2015.resultater-etter-en-nasjonal- undersokelse

Innst. 224 S (2012–2013). Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Hentet fra https://www.stortinget.no/no/ Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/ Innstillinger/Stortinget/2012–2013/ inns-201213-224/

Innst. 67 S (2014–2015). (2014). Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Hentet fra https://www.stortinget.no/ globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2014–2015/inns-201415-067.pdf

Innst. O. nr. 65 (1997–98). Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i sykehusloven og i lov om psykisk helsevern (Sterkere nasjonal styring og regionalt samarbeid). Hentet fra https://www.stortinget.no/no/Saker-og- publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/ Odelstinget/1997–1998/inno-199798-065/

Innst. O. nr. 88 (1999–2000). Innstilling fra sosialkomiteen om lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m. Hentet fra https://www.stortinget.no/no/Saker-og- publikasjoner/Stortingsforhandlinger/ Lesevisning/?p=1999-2000&paid=6&wid= bIb&psid=DIVL327

Innst. O. nr. 118 (2000–2001). Innstilling fra sosialkomiteen om lov om helseforetak m.m.; side 17–24. Hentet fra https://www.stortinget.no/no/ Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/ Innstillinger/Odelstinget/2000–2001/ inno-200001-118/

Innst. S. nr. 165. (1994–95). Innstilling fra sosialkomiteen om samarbeid og styring -mål og virkemidler for en bedre helsetjeneste. Hentet fra https://www.stortinget.no/no/Saker-og- publikasjoner/Stortingsforhandlinger/ Lesevisning/?p=1994-95&paid=6&wid= aIb&psid=DIVL422

Innst. S. nr. 237 (1996–97). Innstilling fra sosialkomiteen om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste (Tilgjengelighet og faglighet). Hentet fra https://www.stortinget.no/no/Saker-og- publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/1996–1997/inns-199697-237/

Innst. S. nr. 231 (1997–98)(1998). Innstilling fra sosialkomiteen om ny inndeling av helseregionene på Sør-Østlandet (Ett sted må grensen gå). Hentet fra https://www.stortinget.no/no/ Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/ Innstillinger/Stortinget/1997–1998/inns-199798-231/Innst. S. nr. 231 (1997–1998) – stortinget.no

Innst. S. nr. 241 (1999–2000). Innstilling fra sosialkomiteen om sykehusøkonomi og budsjett 2000. Hentet fra https://www.stortinget.no/no/ Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/ Innstillinger/Stortinget/1999–2000/ inns-199900-241/

Kampesæter, A. (2007). Statusvurdering av bygg- og eiendomsforvaltningen i helseforetakene og effekt av helsereformen. (Masteroppgave, NTNU). Kampesæter, A., Trondheim

Kalseth, J., Magnussen, J., Anthun, K. S. & Petersen, S.(2010). Finansiering av spesialisthelsetjenesten i ulike land. (SINTEF rapport). Hentet fra https://www.sintef.no/publikasjoner/ publikasjon/?pubid=SINTEF+A16819

Kalseth, J. & Magnussen, J. (2010). Produktivitetsutvikling og overordnet budsjettering: Notat til Finansdepartementet. SINTEF Helsetjenesteforskning

KPMG. (2012). Evaluering av eiendomsforvaltningen i Statsbygg. Rapport til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, v/ Statsforvaltningsavdelingen.

Larssen A. K. & Kvinge, K. B. (2008). Sluttrapport fra Delprosjekt 1, Rollen som strategisk bygg og eiendomsforvalter. Multiconsult.

Larssen, A.K. (2011). Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift (Doktorgradsavhandling, NTNU). Hentet fra http://www.diva-portal.org/ smash/get/diva2:456341/FULLTEXT01.pdf

Magnussen, J., Vrangbæk, K., Martinussen, P. & Frich, J. (2016). Mellom politikk og administrasjon: Organisering av spesialisthelsetjenesten i Norge. Hentet fra http://legeforeningen.no/ PageFiles/238368/Mellom%20politikk% 20og%20administrasjon.pdf

McKinsey & Company. (2013). Investeringer i spesialisthelsetjenester i Norge. Hentet fra https://legeforeningen.no/PageFiles/152892/McKinsey-II-2013-Investeringer%20i% 20spesialisthelsetjenesten.pdf

Meld. St. 16 (2010–2011). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-16-20102011/id639794/

Meld. St. 9 (2012–2013). Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Hentet fra https://www.regjeringen.no/ no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/

Meld. St. 11 (2015–2016). Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ meld.-st.-11-20152016/id2462047/

Meld. St. 12 (2015–2016). Kvalitet og pasientsikkerhet 2014. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ meld.-st.-12-20152016/id2464147/

Meld. St. 22 (2015–2016). Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ meld.-st.-22-20152016/id2481778/

Meld. St. 34 (2015–2016). Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ meld.-st.-34-20152016/id2502758/

Meld. St. 1 (2016–2017). Nasjonalbudsjettet 2017. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/meld.-st.-1-20162017/id2513720/

Menon, DNV GL & ÅF Advansia. (2015). Kostnadsutvikling mellom KS1 og KS2 i byggeprosjekter (Menon-publikasjon 2015:38). Hentet fra http://www.statsbygg.no/files/ publikasjoner/rapporter/fou/ KostnadsutviklingKS1tilKS2-rapport.pdf

New Zealand Ministry of Health. (2015) Operational Policy Framework 2016/17. Hentet fra http://nsfl.health.govt.nz/accountability/ operational-policy-framework-0/operational- policy-framework-201617

Norges forskningsråd. (2007). Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/vedlegg/sykehusreformen- endelig-rapport-evaluering.pdf

Norges forskningsråd. (2016). Evaluering av samhandlingsreformen: Sluttrapport fra styringsgruppen for forskningsbasert følgeevaluering av samhandlingsreformen (EVASAM). Hentet fra https://ehelse.no/Documents/ E-helsekunnskap/Sluttrapport.pdf

NOU 1996: 5. (1996). Hvem skal eie sykehusene? Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/nou-1996-5/id140503/

NOU 1997: 2. (1997). Pasienten først! – Ledelse og organisering i sykehus. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/nou-1997-2/id140689/

NOU 1999: 15. (1999). Hvor nært skal det være? – Tilknytningsformer for offentlige sykehus. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/nou-1999-15/id141741/

NOU 2012: 14. (2012). Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/nou-2012-14/id697260/

NOU 2015: 14. (2015). Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring – Budsjett og regnskap i staten. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/nou-2015-14/id2464978/?q=2015:14

NOU 2015: 17. (2015). Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-17/id2465765/

NOU 2016: 3. (2016). Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi — Produktivitetskommisjonens andre rapport. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-3/id2474809/?q=2016:3

OECD. (2014). Health at a Glance: Europe 2014. Hentet fra http://www.oecd-ilibrary.org/ docserver/download/8114211e.pdf?expires= 1478086332&id=id&accname=guest&checksum= D857053B28C1346316A0F24BA61A3539

Opedal, S. et al. (2005). Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-200: en prosessevaluering: sluttrapport. (Samarbeidsrapport 2005 NIBR/NF/RF). Hentet fra http://evalueringsportalen.no/evaluering/ statlig-eierskap-og-foretaksorganisering-i- spesialisthelsetjenesten-2002–2005-en- prosessevaluering-sluttrapport./Statlig%20 eierskap%20spes.helse.pdf/@@inline

Ot.prp. nr. 32 (1990–91). (1991). Om lov om statsforetak. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet 5. april 1991, godkjent i statsråd samme dag. Hentet fra https://www.stortinget.no/no/Saker-og- publikasjoner/Stortingsforhandlinger/ Lesevisning/?p=1990-91&paid=4&wid= b&psid=DIVL195&pgid=b_0033

Ot.prp. nr. 48 (1997–98). (1998). Om lov om endringer i sykehusloven og i lov om psykisk helsevern (Sterkere nasjonal styring og regionalt samarbeid) Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 3. april 1998, godkjent i statsråd samme dag. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/otprp-nr-48-1997-98-/id159013/

Ot.prp. nr. 25 (1999–2000). (1999) Om lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m.Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 22. desember 1999, godkjent i statsråd samme dag. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/otprp-nr-25-1999-2000-/id160355/

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001). (2001). Om lov om helseforetak m.m.Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 6. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ otprp-nr-66-2000-2001-/id165010/

Paulke, K. (2009). Hvilken betydning har styrene for styringen av helseforetakene i Helse Nord? (Masteroppgave). Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/140417/Paulke.pdf? sequence=1&isAllowed=y

Piro, F. N. (2015). Flere doktorgradsprosjekter i helseforetakene. Tidsskrift for Den norske legeforening, 135(14), 1266-1267. Hentet fra http://tidsskriftet.no/sites/tidsskriftet.no/ files/pdf2015--1266-7.pdf

Prop. 120 L (2011–2012). (2012) Endringer i helseforetaksloven mv.Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 25. mai 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II). Hentet fra https://www.regjeringen.no/ no/dokumenter/prop-120-l-20112012/id683103/?q=om endringer helseforetaksloven

Prop. 118 L (2012–2013). (2013). Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.). Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 12. april 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/prop-118-l-20122013/id722646/

Prop. 56 L (2014–2015). (2015). Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg). Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 23. januar 2015, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ prop.-56-l-2014-2015/id2362875/?q= endringer helseforetaksloven

Retriever. (2016). Helseforetaksmodellen i mediene 01.01.2013–30.09.2015 (Medieanalyse)

Rigsrevisionen. (2011). Beretning til Statsrevisorene om sygehusbyggerier. Hentet fra http://www.rigsrevisionen.dk/media/1818895/3-2011.pdf

Rigsrevisionen. (2013). Beretning til Statsrevisorene om sygehusbyggerier II. Hentet fra http://www.rigsrevisionen.dk/media/1943097/sygehusbyggerier-ii.pdf

Riksrevisjonen. (2011). Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjonen og kontroll for budsjettåret 2010. (Dokument 1 2011–2012). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/ Documents/2011–2012/Dokument_1/Hele.pdf

Riksrevisjonen. (2011). Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene. (Dokument 3:11 2010–2011). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/ Documents/2010–2011/Dokument%203/ Dokumentbase_3_11_2010_2011.pdf

Riksrevisjonen. (2012). Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitet- og høgskolesektoren. (Dokument 3:4 2012–2013). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/ Documents/2012–2013/Dokumentbase_ 3_4_2012_2013.pdf

Riksrevisjonen. (2012). Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010. (Dokument 3:2 2011–2012). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/ Documents/2011–2012/Dokumentbase_ 3_2_2011_2012.pdf

Riksrevisjonen. (2012). Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011. (Dokument 3:2 2012–2013). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/ Documents/2012–2013/Dokumentbase_ 3_2_2012_2013.pdf

Riksrevisjonen. (2013). Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus. (Dokument 3:4 2013–2014). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/ Documents/2013–2014/Dokumentbase_ 3_4.pdf

Riksrevisjonen. (2014). Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. (Dokument 3:6 2013–2014). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/ Documents/2013–2014/Riksrevisjonens UndersøkelseOmElektronisk Meldingsutveksling.pdf

Riksrevisjonen. (2015). Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. (Dokument 3:1 2015–2016). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/ Documents/2015–2016/Oppfolging2015.pdf

Riksrevisjonen. (2015). Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene. (Dokument 3:12 2014–2015). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/ Sider/StyringPleieressursene Helseforetakene.aspx

Riksrevisjonen. (2016). Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. (Dokument 3:5 2015–2016). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/ Documents/2015–2016/ Samhandlingsreformen.pdf

Rohde, T. et al. (2015). Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst. Hentet fra https://www.sintef.no/globalassets/sintef- teknologi-og-samfunn/rapporter-sintef-ts/ sintef-a26795-rapport-endelig-260315-2.pdf

Rådgivende Ingeniørers Forening. (2010). Norges tilstand 2010: State of the Nation. Hentet fra http://www.rif.no/media/1419/ state-of-the-nation_2010.pdf

Rådgivende Ingeniørers Forening. (2015). Norges tilstand 2015: State of the Nation. Hentet fra http://www.rif.no/media/5486/ rif_stateofthenation_2015_lavopploeselig.pdf

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. (2015). Barnehelseatlas for Norge (SKDE-rapport 2015:2). Hentet fra http://www.helseatlas.no/getfile.php/SKDE%20INTER/Helseatlas/rapport_digitalt.pdf

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. (2015). Dagkirurgi i Norge 2011–2013 : Utvalgte inngrep. (SKDE-rapport 2015:1). Hentet fra http://www.helseatlas.no/getfile.php/ SKDE%20INTER/Helseatlas/Rapport%20 helseatlas%201_15.pdf

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. (2016). En analyse av utvalgte regionfunksjoner ved Oslo universitetssykehus (SKDE-rapport 2016:2). Tromsø: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Sosial- og helsedepartementet. (2001). Sykehusreformen – noen eierperspektiv. Oslo: Sosial- og helsedepartementet, eier- og foretaksgruppen.

St.meld. nr. 9 (1974–75). (1974). Sykehusbygging mv. i et regionalisert helsevesen. Hentet fra https://www.stortinget.no/no/Saker-og- publikasjoner/Stortingsforhandlinger/ Lesevisning/?p=1974-75&paid=3&wid= b&psid=DIVL117&pgid=b_0059

St.meld. nr. 50 (1993–1994). (1994). Samarbeid og styring – mål og virkemidler for en bedre helsetjeneste. Hentet fra https://www.stortinget.no/ no/Saker-og-publikasjoner/ Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p= 1993-94&paid=3&wid=e&psid=DIVL599

St.meld. nr. 24 (1996–97). (1997). Tilgjengelighet og faglighet. Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/st-meld-nr-24_1996–97/id191073/

St.meld. nr. 37 (1997–98). (1998). Et sted må grensen gå. Om ny inndeling av helseregionene på Sør-Østlandet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ stmeld-nr-37-1997-98-/id191731/?q= Et sted må grensen gå

St.meld. nr. 19 (2008–2009). (2009). Ei forvaltning for demokrati og fellesskap. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ stmeld-nr-19-2008-2009-/id552811/

St.prp. nr. 47 (1999–2000). (2000). Om sykehusøkonomi og budsjett 2000. Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 14. april 2000, godkjent i statsråd samme dag. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ stprp-nr-47-1999-2000-/id202984/

Statistisk sentralbyrå. (2015) Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040 (SSB Rapporter 2015:29). Hentet fra https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/231838?_ts=154ed159030

Theisen O. M. & Kalseth, B. (2013). Ett ark til. En undersøkelse av sykehusansattes vurdering av rapportering og dokumenteringsmengde. (SINTEF rapport). Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse.

Universitets- og høgskolerådet. (2010). Fokus på praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene. (UHR-Rapport). Hentet fra http://www.uhr.no/documents/ny_kortv_ m_forside_FOKUS_P__PRAKSISSTUDIENE_ 3.pdf

Universitets- og høgskolerådet. (2016). Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Praksisprosjektet. Sluttrapport fra et nasjonalt utviklingsprosjekt gjennomført på oppdrag fra KD i perioden 2014–2015. Hentet fra http://www.uhr.no/documents/ praksisprosjektet_sluttrapport.pdf

Wiig, O. & Olsen, B. M. (2016). Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2015: Hovedresultater og dokumentasjon (NIFU-rapport 2016:25). Hentet fra https://brage.bibsys.no/ xmlui/bitstream/handle/11250/2407455/ NIFUrapport2016-25.pdf?sequence=1& isAllowed=y

Williksen, R.M., Bringedal, K. H., Snåre, M. & Hall, T.A.S. (2014). Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak – etterleves de?: en undersøkelse av erfaringene i et utvalg kommuner og helseforetak (KS FOU-prosjekt nr. 134017). Hentet fra http://www.ks.no/ globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/ ny-mappe/samarbeidsavtaler-mellom- kommuner-og-helseforetak.pdf

Til forsiden