NOU 2017: 2

Integrasjon og tillit— Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Til innholdsfortegnelse

1 Skjematisk oversikt over hovedregler for utvalgte velferdsytelser

Tabell 1.1 Skjematisk oversikt over hovedregler for utvalgte velferdsytelser (Per 1. januar 2017)

Dagpenger

Tiltakspenger

Sykepenger

Arbeidsavklaringspenger

Overgangsstønad

Kvalifiseringsstønad

Introduksjonsstønad

Formål/inngangsvilkår (a)

1 G = 92 576 kr (per 1 mai 2016)

Skal gi delvis kompensasjon for tapt arbeidsinntekt på grunn av arbeidsledighet.

Må ha hatt arbeidsinntekt på 1,5 G siste kalenderår eller 3 G tre siste kalenderår.

Tapt arbeidstid må være på minst 50 pst.

Sikre inntekt til personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak for å kvalifisere seg til arbeidsmarkedet.

Kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsuførhet pga. sykdom eller skade.

Må være minst 20 pst. arbeidsufør.

Må ha hatt årlig inntekt på minst 0,5 G.

Sikre inntekt for personer med nedsatt arbeidsevne.

Må ha minst 50 pst. tapt arbeidsevne pga. sykdom, skade eller lyte.

Gi enslige personer med hovedomsorg for barn under 8 år inntektssikring i en overgangsperiode. Stimulere til arbeid og utdanning.

Sikre inntekt til personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven, og som deltar i et kvalifiseringsprogram.

Sikre inntekt til innvandrere som deltar på introduksjonsprogram. Stønaden gjelder for nyankomne med flukt som innvandringsgrunn og etterfølgende familiemedlemmer; 18–55 år; med oppholdstillatelse; bosatt iht. avtale; behov for grunnleggende kvalifisering samt personer som får opphold pga. tvangsekteskap, mishandling o.l.

Aktivitetskrav (b)

Ja, krav om å være reell arbeidssøker, dvs. villig til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge, på heltid eller deltid.

Må melde seg til Arbeids- og velferdsetaten hver 14. dag ved å sende inn meldekort og gi opplysninger som har betydning for retten til ytelsen.

Ja, må delta på et av følgende arbeidsmarkedstiltak: Avklaring, arbeidstrening, oppfølging, opplæring, arbeidsrettet rehabilitering, arbeidsforberedende trening.

Ja, krav om så tidlig som mulig og senest innen åtte uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet.

Ja, krav om å være i behandling, delta i arbeidsrettede tiltak eller få annen oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten. Mottaker skal bidra aktivt i prosessen med å komme i arbeid.

Må melde seg til Arbeids- og velferdsetaten hver 14. dag ved å sende inn meldekort og gi opplysninger som har betydning for retten til ytelsen.

Ja, plikt til å være i arbeid eller utdanning på minst 50 pst., være tilmeldt NAV som reell arbeidssøker eller etablere egen virksomhet når yngste barn har fylt ett år.

Ja, krav om å delta på fulltids program.

Ja, plikt til deltakelse i introduksjonsprogram.

Brutto kompensasjonsgrad/maks stønad (c)

Ca. 62,4 pst. av beregningsgrunnlaget (inntektsgrunnlaget). Inntekt over 6 G inngår ikke i beregningsgrunnlaget. I inntektsgrunnlaget inngår tidligere arbeidsinntekt, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger.

Tiltaksdeltagere 19 år og over: 355 kr per dag de deltar på tiltak; 18 til 19 år: 257 kr per dag de deltar på tiltak. Tiltaksdeltakere med barn under 16 år: 44 kr per barn per dag de deltar på tiltak. (2016)

100 pst. av inntektsgrunnlaget fra første dag for arbeidstakere. Inntekt over 6 G inngår ikke i inntektsgrunnlaget. (65 pst. av inntektsgrunnlaget fra 17. dag for selvstendig næringsdrivende).

66 pst. av inntektsgrunnlaget Inntekt over 6 G inngår ikke i inntektsgrunnlaget. Til personer som forsørger barn gis det barnetillegg.

2,25 G (kr 208 296 per 1. mai 2016).

2 G (⅔ stønad for personer under 25 år). Til personer som forsørger barn gis det barnetillegg.

Maks stønad 2 G (⅔ stønad for personer under 25 år).

Minstenivå (d)

62,4 pst. av 1 G

355 kr eller 257 kr (2016)

20 pst. av 0,5 G ved 20 pst. uførhet

2 G. 2,44 G hvis «ung ufør»

2,25 G

2 G (⅔ stønad for personer under 25 år)

2 G (⅔ stønad for personer under 25 år)

Maksimal varighet (e)

104/52 uker

Så lenge tiltaket varer

1 år

4 år, men stønadsperioden kan i særlige tilfeller forlenges.

3 år (+2 år)

1 år (+ 1 år) Programmet kan etter særskilt vurdering forlenges utover to år.

Inntil to år (+ ett år hvis særlige grunner)

Avkortes mot andre ytelser/stønader/inntekter (f)

Dagpengene avkortes mot ytelser mottakeren får til livsopphold bl.a. via folketrygdloven (f.eks. sykepenger, uføretrygd og foreldrepenger). Summen av dagpenger og andre ytelser skal likevel ikke utgjøre mindre enn fulle dagpenger. I tillegg skal som hovedregel alle timer med lønnet og ulønnet arbeid føre til reduksjon i utbetaling av dagpenger.

Tiltakspenger faller bort om deltakeren har rett til andre livsoppholdsytelser (unntak for barnepensjon).

Lønn fra arbeid utenom tiltaksdeltakelsen fører ikke til reduksjon av tiltakspengene.

Sykepengene beregnes på grunnlag av reduksjon i arbeidstid og/ eller inntektstap. Har mottakeren også rett til arbeidsavklaringspenger, har han eller hun rett til den høyeste ytelsen. Sykepenger gis uten hensyn til om mottakeren også har alderspensjon. En som mottar uføretrygd, får sykepenger ut fra den arbeidsinntekten han eller hun har i tillegg til uføretrygden.

Arbeidsavklaringspenger reduseres mot antall timer mottakeren har vært eller kunne ha vært i inntektsgivende arbeid. Ved rett til fulle arbeidsavklaringspenger og annen inntektssikring fra folketrygden, må mottakeren velge ytelse. Gis det annen redusert ytelse, gis det reduserte arbeidsavklaringspenger. Ytelsen reduseres ikke mot alderspensjon.

Stønaden avkortes med 45 pst. av arbeidsinntekt som overstiger ½ G. Som arbeidsinntekt regnes også dagpenger, sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom, arbeidsavklaringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger. Stønaden faller bort når mottakeren får pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle, uføretrygd eller avtalefestet pensjon.

Stønaden avkortes mot dagpenger, sykepenger, eller foreldrepenger.

Avkortes mot dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad (skattepliktige stønader). Barnetrygd og kontantstøtte kommer ikke til fradrag i stønaden.

Skattepliktig/ikke skattepliktig (g)

Skattepliktig

Ikke skattepliktig

Skattepliktig

Skattepliktig

Skattepliktig

Skattepliktig

Skattepliktig

Statlig eller kommunal ordning (h)

Statlig

Statlig

Statlig

Statlig

Statlig

Kommunal

Kommunal

Krav til forutgående botid/ trygdetid (i)

(Trygdetid er perioder der en person har vært medlem i folketrygden og samsvarer i hovedsak med antall år en har bodd i Norge etter fylte 16 år)

Nei, bare krav til tidligere inntekt i foregående kalenderår, evt. de tre siste kalenderårene.

Nei

Nei, men må ha vært i arbeid i minst fire uker.

Ja, må ha vært medlem i trygden i minst tre år forut for krav eller i ett år umiddelbart før krav og i denne perioden i stand til å utføre ordinært arbeid.

Ja, må ha vært medlem av trygden i minst tre år.

Nei

Nei, retter seg mot nyankomne, mindre enn to år etter bosetting i kommune.

Særskilt for flyktninger (j)

Nei

Nei

Nei

Ja, jf. rad (i): Krav til forutgående medlemskap i trygden gjelder ikke for flyktninger.

Ja, jf. rad (i): Krav til forutgående medlemskap i trygden gjelder ikke for flyktninger.

Nei

Ja, jf. rad (a)

Oppfylling av inngangsvilkår vha. sammenlegging av tid i Norge og andre EØS-land (k)

Ja, fulltidsarbeid i 16 uker siste kalenderår eller 32 uker tre siste kalenderår. Men må ha blitt ledig fra arbeid i Norge.

Nei

Ja, kravet om fire ukers arbeid kan opptjenes i annet EØS-land, men krav om minst en dags arbeid i Norge.

Ja, kravet om forutgående medlemskap kan oppfylles ved sammenlegging av perioder i Norge og perioder i andre EØS-land.

Nei

Nei

Nei

Kan utbetales i andre EØS-land (l)

Ja, i inntil 3 mnd., gitt at mottakeren har vært tilmeldt NAV som reell arbeidssøker i minst 4 uker og melder seg som arbeidssøker i ankomstlandet innen 7 dager.

Nei

Ja, men i prinsippet samme krav til oppfølging og aktivitet som når mottakeren oppholder seg i Norge.

Ja, men i prinsippet samme krav til oppfølging og aktivitet som når mottakeren oppholder seg i Norge.

I utgangspunktet nei, men unntak for opphold i inntil seks uker i løpet av en 12 mnd. periode og opphold som skyldes arbeid for norsk arbeidsgiver.

Nei

Nei

Kan utbetales i land utenfor EØS (m)

Nei

Nei

Som hovedregel nei, men flere unntak. Se folketrygdloven § 8-9.

I utgangspunktet nei, men kan gjøres hvis utenlandsoppholdet er forenlig med krav til aktivitet og oppfølging.

I utgangspunktet nei, men unntak for opphold i inntil seks uker ila en 12 mnd. periode og opphold som skyldes arbeid for norsk arbeidsgiver.

Nei

Nei

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Tabell 1.2 Skjematisk oversikt over hovedregler for utvalgte velferdsytelser (Per 1. januar 2017)

Uføretrygd

Alderspensjon (fra folketrygden)

Supplerende stønad

Sosialhjelp

Utdanningsstøtte

Flyktningstipend

Utstyrsstipend til unge asylsøkere

Formål/inngangsvilkår (a)

1 G = 92 576 kr (per 1 mai 2016)

Sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt med minst 50 pst. pga. sykdom, skade eller lyte. Må ha gjennomgått hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak. Tilstrekkelig at inntektsevnen er nedsatt med 40 pst. hvis mottatt arbeidsavklaringspenger.

Sikre inntekt for personer i alderdommen og legge til rette for en fleksibel og gradvis overgang fra arbeid til pensjon. Alderspensjon kan under gitte vilkår tas ut fra 62 år. Fra 67 år kan alle som vil, ta ut alderspensjon.

Sikre inntekt for eldre personer (67 år eller eldre) med kort botid og lav/ ingen alderspensjon. Gjelder ikke for familiegjenforente til personer som må garantere for underholdet til den familiegjenforente.

Sikre inntekt for personer som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid, egne midler eller andre økonomiske rettigheter.

Bidra til like muligheter til utdanning.

Må som hovedregel være norsk statsborger.

Utenlandske statsborgere med lovlig opphold i Norge får utdanningsstøtte gitt visse vilkår (f eks. er flyktning, gift med norsk statsborger eller har jobbet fulltid i Norge i minst to år.)

Utbetales til utenlandsk statsborger som har fått asyl i Norge, som deltar i vanlig videregående opplæring eller grunnskoleopplæring for voksne.

Utbetales til asylsøkere og humanitære søkere under 18 år som bor på mottak. For å få utstyrsstipend må søkeren ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 siste ledd og i tillegg oppfylle de generelle vilkårene for støtte.

Aktivitetskrav (b)

Nei

Nei

Nei

Ja, kommunene kan stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av stønaden. Fra 1. jan. 2017 er det innført aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp under 30 år.

Ja, for å ha rett til støtte må søkeren være tatt opp som elev eller student og ha rett til å gå opp til eksamen. Lærlinger må ha godkjent lærekontrakt, og lærekandidater og praksisbrevkandidater må ha godkjent opplæringskontrakt. Ved utdanning i utlandet må man som hovedregel oppholde seg på lærestedet og følge undervisningen.

Ja, må delta i videregående opplæring eller grunnskoleopplæring.

Ja, må delta i videregående opplæring.

Brutto kompensasjonsgrad/maks stønad (c)

66 pst. av inntektsgrunnlaget inntil 6 G. Uføretrygden avkortes forholdsmessig dersom trygdetiden (inkludert antatt framtidig tid) er mindre enn 40 år.

Gjennomsnittlig 50–60 pst. av tidligere inntekt (etter skatt).

Minste pensjonsnivå (ca. 2 G) men ulike satser avhengig av sivilstand. Avkortes mot inntekt og formue jf. rad (f).

Forsvarlig livsopphold, vurdert konkret og individuelt. Skjønnsbasert.

For støtte til høyere utdanning, fagskoleutdanning mv. utgjør basisstøtten 103 950 kroner (2016/2017). Inntil 40 pst. (41 580 kr) gis som stipend ved fullføring. I tillegg gis ekstra lån/stipend bl.a. ved forsørgelse av barn, funksjonshemning og fødsel.

For støtte til elever (med rett til videregående opplæring) gis behovsprøvd grunnstipend (inntil 30 960 kr), bostipend (inntil 42 610 kr) og lån (inntil 30 750) kroner, hvor lån kun gis til elever som er 18 år eller eldre og ikke bor sammen med foreldrene.

Elever som tar vanlig videregående opplæring får det samme beløp som norske elever i vgo mottar, men alt lån (med unntak av lån til skolepenger) blir omgjort til stipend.

For de som går i grunnskole (med rett etter opplæringsloven) eller i videregående opplæring uten rett etter opplæringsloven § 3-1, er støttebeløpet lik det som norske studenter i høyere utdanning mottar, men hvor alt lån (med unntak av lån til skolepenger) blir omgjort til stipend.

Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som f.eks. leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

Minstenivå (d)

2,28 G for gifte/samboere, men likevel 2,33 G hvis omregnet fra uførepensjon. 2,48 G for enslige. Høyere sats for unge uføre.

Ca. 2 G, men ulike satser avhengig av sivilstand.

Minste pensjonsnivå (ca. 2 G) men ulike satser avhengig av sivilstand. Avkortes mot inntekt og formue jf. rad (f).

Skjønnsbasert

Utdanningsstipend: 41 580 kr, men avkortes avhengig av annen inntekt jf. (f)

Grunnstipend (vgo.) laveste sats: 10 310 kr.

Se rad (c).

Gis etter tre satser avhengig av utdanningsprogram. Laveste sats er 991 kr.

Maksimal varighet (e)

Varig, dog begrenset opp til 67 år når det gis alderspensjon.

Varig

Tilkjennes for 12 mnd. av gangen. Ingen øvre grense for hvor mange ganger stønaden kan tilkjennes.

Ingen tidsbegrensning. Utgangspunktet er at sosialhjelp er en midlertidig inntektssikring og stønaden bør ta sikte på å gjøre mottakeren selvhjulpen.

For høyere utdanning (og annen utdanning som ikke tas med rett etter opplæringsloven § 3-1) gis det støtte samlet i inntil åtte år. Søker som har fylt 65 år får ikke støtte. Studielånet reduseres for søkere over 45 år.

For videregående opplæring gis det støtte så lenge søkeren har rett til opplæring etter opplæringsloven § 3-1.

Fra 1 til maks 3 år innenfor en varighet på seks år. Regnes fra den dato asyl (oppholdstillatelse) blir innvilget. Ordningen kan utvides til å gjelde innenfor en åtteårsperiode dersom søkeren har barn under ti år/venter barn eller har rett til grunnskoleopplæring.

Personer med lovlig opphold kan motta stipendet tom det skoleåret man fyller 18 år. For de med avslag om opphold kan stipendet mottas fram til dato for endelig vedtak.

Avkortes mot andre ytelser/stønader/inntekter (f)

Uføretrygden reduseres gradvis ved pensjonsgivende inntekt over 0,4 G. Det utbetales ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80 pst. av inntekt før uførhet.

Ingen avkortning mot andre stønader/inntekter.

Med unntak av barnetrygd, grunnstønad, hjelpestønad og bostøtte skal all annen inntekt vedkommende måtte ha (inkl. inntekt fra ektefelle, samboer eller registrert partner), gå til fradrag i stønaden. Stønaden behovsprøves også mot formue som husholdet har utover vanlig bolig.

Skjønnsbasert individuell vurdering (av lokalt NAV-kontor). Det tas hensyn til samlet inntekt og formue i husholdet før stønaden beregnes.

Utdanningsstipendet (høyere utdanning mm) reduseres med fem pst. per måned ved samtidig mottak av (skattepliktig) trygd over 92 350 kr per år eller person- og kapitalinntekt over 172 597 kr per år (grenser i 2017).

Grunnstipendet (vgo) avkortes mot forsørgernes samlede person og kapitalinntekt.

Bostipendet (vgo) avkortes ikke.

Avkortes ikke mot andre inntekter/stønader med unntak av introduksjonsstønad som det ikke kan kombineres med. Kan ikke mottas ved utdanning utover grunnskole/videregående opplæring.

Ved ikke fullført utdanning, kan stipendet kreves tilbake.

Fra og med undervisningsåret 2017/2018 vil flyktningstipendet behovsprøves på lik linje med basisstøtten.

Ingen avkortning mot andre stønader/inntekter.

Skattepliktig (g)

Skattepliktig

Skattepliktig

Skattepliktig

Ikke skattepliktig

Ikke skattepliktig

Ikke skattepliktig

Ikke skattepliktig

Statlig eller kommunal ordning (h)

Statlig

Statlig

Statlig

Kommunal

Statlig

Statlig

Statlig

Krav til forutgående botid/ trygdetid (i)

(Trygdetid er perioder der en person har vært medlem i folketrygden, og samsvarer i hovedsak med antall år en har bodd i Norge etter fylte 16 år)

Medlem av trygden i minst tre år. Unntak for personer under 26 år og personer som har vært medlem av trygden hele tiden etter fylte 16 med unntak av maks. 5 år.

Med unntak av inntektspensjonen etter kapittel 20 i folketrygdloven (Ny alderspensjon), stilles krav om at man har vært medlem i trygden i minst tre år. Fullt minste pensjonsnivå bare til personer med minst 40 års trygdetid.

Nei

Nei

Nei, ikke for utdanning i Norge. Ved utdanning i utlandet gjelder flere vilkår. Bl.a. må man ha bodd i Norge sammenhengende i minst to av de siste fem årene.

Nei

Nei

Særskilt for flyktninger (j)

Ja, jf. rad (i): Krav til forutgående medlemskap i trygden gjelder ikke for flyktninger. Jf. rad (c): Flyktninger er sikret minstenivå og barnetillegg uten hensyn til trygdetid.

Ja, jf. rad (i): Krav til forutgående medlemskap i trygden gjelder ikke for flyktninger. Jf. rad (c): Flyktninger er sikret minstenivå og barnetillegg uten hensyn til trygdetid.

Nei

Nei

Nei

Ja, gis kun til personer som har fått beskyttelse (asyl) i Norge

Ja

Oppfylling av inngangsvilkår vha. sammenlegging av tid i Norge og andre EØS-land (k)

Ja, minstekravet til trygdetid kan oppfylles i andre EØS-land, men må ha minst ett års medlemskap i Norge for yrkesaktive og tre års medlemskap for ikke- yrkesaktive.

Ja, minstekravet til trygdetid kan oppfylles i andre EØS-land, men må ha minst ett års medlemskap i Norge for yrkesaktive og tre års medlemskap for ikke- yrkesaktive.

Nei

Nei

Nei

Nei

Kan utbetales i andre EØS-land (l)

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Kan utbetales i land utenfor EØS (m)

Ja, hvis mottakeren er medlem i folketrygden og/ eller har minst 20 års samlet botid. Ved mindre enn 20 års botid, gis det uføretrygd basert på tidligere inntekt.

Ja, hvis mottakeren er medlem i folketrygden og/ eller har minst 20 års samlet botid.

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Tabell 1.3 Skjematisk oversikt over hovedregler for utvalgte velferdsytelser (Per 1. januar 2017)

Foreldrepenger

Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon

Barnetrygd

Kontantstøtte

Redusert foreldrebetaling i barnehage for lavinntekts-familier

Gratis kjernetid i barnehage for 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier

Bostøtte og/eller tilskudd til etablering (fra Husbanken)

Formål/inngangsvilkår (a)

1 G = 92 576 kr (per 1 mai 2016)

Yrkesaktivitet i minst seks av ti siste måneder. Inntekten må på årsbasis svare til minst 0,5 G.

Kvinne som føder barn.

Ha barn under 18 år boende fast hos seg.

Ha ettåring som ikke gjør bruk av plass i offentlig finansiert barnehage boende fast hos seg. Deltidsplass kan gi rett til halv kontantstøtte. Gjelder inntil barnet fyller 2 år, totalt 11 måneder.

Alle familier med barn i barnehage hvor maksimalprisen (kr 30 030 i 2017) for en heltidsplass i barnehagen utgjør mer enn 6 pst. av samlet inntekt i husholdet. Dvs. hvor samlet husholdsinntekt er under kr 500 000 (2017).

Familier med barn i aldersgruppen 3-5 år hvor samlet husholdsinntekt er mindre enn 428 000 kroner per år (2017/2018). Alle med rett til gratis kjernetid etter denne ordningen har også rett til reduksjon i foreldrebetaling jf. kolonne om Redusert foreldrebetaling i barnehage for lavinntektsfamilier

Alle bosatte personer over 18 år (med unntak av de fleste studenter, samt personer i førstegangstjeneste) kan søke bostøtte. Det stilles funksjonskrav til boligen.

I tillegg kan vanskeligstilte på boligmarkedet søke om tilskudd til etablering og startlån. Kommunene forvalter disse to ordningene på vegne av Husbanken.

Aktivitetskrav (b)

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Brutto kompensasjonsgrad/maks stønad (c)

100 pst. av inntektsgrunnlaget, inntil 6 G, i 49 uker eller 80 pst. av inntektsgrunnlaget, inntil 6 G, i 59 uker.

Flatt beløp: kr 61 120 per barn. (Fra 1. januar 2017)

Kr 11 640 per barn per år (2017)

Inntil kr 66 000 per barn per år for 11 måneder (maksimal stønadsperiode).

Fra 1 august 2017: inntil 82 500 for 11 måneder.

Inntil kr 30 030 per år for første barn (2017). For søsken 70 pst. av gebyr for første barn og deretter 50 pst. for etterfølgende barn.

Gratis kjernetid i barnehage (20 timer per uke) for foreldre med barn som er enten 3, 4 eller 5 år.

Ytelsen avhenger av boutgifter og inntekt. Avkorting mot inntekt i hovedsak mellom 12,1 pst. og 80 pst. Øvre grenser for boutgifter som dekkes, ligger i intervallet 63 700 kr og 121 800 kr per år avhengig av antall medlemmer i husholdet, bosted og eventuell spesialtilpasning i boligen (per 1. jan 2017).

Minstenivå (d)

33 000 (ved deltidsplass)

Ingen, avkortes ned til null hvis høy nok husholdsinntekt

Ingen, avkortes ned til null hvis høy nok husholdsinntekt

308 kr per måned (per 1. jan 2017)

Maksimal varighet (e)

49/59 uker

Engangsbeløp

Gjelder inntil barnet fyller 18 år.

Gjelder inntil barnet fyller 2 år, totalt 11 måneder.

Gjelder for alle familier med barn i barnehage.

Gjelder for alle familier med 3-5-åringer i barnehage.

Ingen tidsbegrensing.

Avkortes mot andre ytelser/ stønader/ inntekter (f)

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja, gis kun når samlet husholdsinntekt er under en viss grense, se rad(a).

Beregnes etter skattepliktig inntekt slik at barnetrygd, kontantstøtte osv. er holdt utenfor.

Ja, gis kun når samlet husholdsinntekt er under en viss grense, se rad (a). Beregnes etter skattepliktig inntekt slik at barnetrygd, kontantstøtte osv. er holdt utenfor.

Ja, avkortes mot skattepliktig inntekt etter egne beregningsregler. Retten til bostøtte faller bort ved et visst inntektsnivå, som avhenger av grensen for godkjente boutgifter. Laveste inntektsgrense er om lag 204 000 kr per år (fra 1. januar 2017).

Skattepliktig (g)

Skattepliktig

Ikke skattepliktig

Ikke skattepliktig

Ikke skattepliktig

Ikke skattepliktig

Ikke skattepliktig

Ikke skattepliktig

Statlig eller kommunal ordning (h)

Statlig

Statlig

Statlig

Statlig

Kommunal, men med statlige retningslinjer

Kommunal, men med statlige retningslinjer

Statlig

Krav til forutgående botid/ trygdetid (i)

Ja, må ha vært i arbeid i minst seks av de siste ti måneder.

Nei, men må være medlem i folketrygden.

Har vært bosatt eller har til hensikt å være bosatt i Norge i minst 12 mnd.

Har vært bosatt eller har til hensikt å være bosatt i Norge i minst 12 mnd.

Nei

Nei

Nei

Særskilt for flyktninger (j)

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Oppfylling av inngangsvilkår vha. sammenlegging av tid i Norge og andre EØS-land (k)

Kravet om yrkesaktivitet kan oppfylles gjennom arbeid i annet EØS-land, men krav om minst en dags arbeid i Norge.

Nei

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Kan utbetales i andre EØS-land (l)

Ja

Ja, hvis mottakeren er medlem i folketrygden.

Ja, hvis forelderen er medlem av norsk trygd, jf. trygdeforordning nr. 883/2004.

Ja, hvis forelderen er medlem av norsk trygd, jf. trygdeforordning nr. 883/2004.

Nei

Nei

Nei

Kan utbetales i land utenfor EØS (m)

Ja, hvis mottakeren er medlem i folketrygden.

Ja, hvis mottakeren er medlem i folketrygden.

Som hovedregel nei, men visse unntak, se barnetrygdloven §§ 4 og 5.

Nei

Nei

Nei

Nei

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Til dokumentets forside