NOU 2018: 16

Det viktigste først— Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Aasen, Henriette Sinding, Berit Bringedal, Kristine Bærøe og Anne-Mette Magnussen (red.) (2018): Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Abelsen, Birgit, Margrete Gaski, Svein Ingve Nødland og Anna Stephansen (2014): Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. International Research Institute of Stavanger (IRIS), rapport 2014/382

Agenda Kaupang (2016): Kommunal legetjeneste – kan den ledes? Agenda Kaupang, rapport februar 2016

Andrews, Therese og Joakim Høgås (2017): Vilkår for ledelse. Om økonomi, kompetanse, ansvar og myndighet i norske helse- og omsorgstjenester. NF- rapport 10/2017. Bodø: Nordlandsforskning

Angell, M. (1993): «The doctor as double agent» i Kennedy Institute of Ethics Journal 3: 279 – 86

Bernt, Jan Fridthjof og Alice Kjellvold (2000): «Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre» i Kjønstad, Asbjørn, Jan Fridthjof Bernt, Alice Kjellevold og Harald Hove (2000): Sosial trygghet og rettssikkerhet – under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten. Bergen: Fagbokforlaget

Bærøe, Kristine, Jasmeen Garcha Kaur og Kavery Radhakrishnan (2018): «Lik tilgang og likeverdige tjenester: hvordan styrke realiseringen av disse rettslige formålene?» i Aasen, Henriette Sinding, Berit Bringedal, Kristine Bærøe og Anne-Mette Magnussen (red.) (2018): Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) (2015): Statlig styring av kommunene En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 1999 – 2015. Difi-Rapport 2015: 19

Eckhoff, T og Eivind Smith (2010): Forvaltningsrett. Oslo: Universitetsforlaget

Figenschou, Tine Ustad, Anna Grøndahl Larsen og Kjersti Thorbjørnsrud (2018): Lokal helse og omsorg i mediene: Mediepåvirkning på nært hold. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2018:9

Finansdepartementet (2016): Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Finnvold, Jon Erik (2009): Likt for alle? Sosiale skilnader i bruk av helsetjenester. Rapport utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet. IS-1738

Folkehelseinstituttet (2018): Helsetilstanden i Norge 2018. Oslo: Folkehelseinstituttet. Rapport 05/2018

Fretheim, Atle, Signe A. Flottorp og Andy Oxman (2015): Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer. Rapport fra Kunnskapssenteret, nr. 10 2015

Førde, Reidun og Reidar Pedersen (2011): «Clinical ethics committees in Norway: What do they do, and does it make a difference?» i Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 20: 389 – 95

Førland, Oddvar (2018): «Uunnværlig prioritering» i Tidsskrift for omsorgsforskning, nr. 2 2018, ss. 95 – 98

Godager, Geir, Terje Hagen og Tor Iversen (2014): Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering. Oslo: Helseøkonomisk Analyse AS

Graverholt, Birgitte, Gro Jamtvedt, Lene Victoria Nordheim, Monica Wammen Nortvedt og Liv Merete Reinar (2012): Jobb kunnskapsbasert. En arbeidsbok. Cappelen Damm Akademisk

Grimsmo, Anders (2015): Prosjekt 220553: Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen (SPIS). Sluttrapport EVASAM, Forskningsrådet september 2015

Grimsmo, Anders (2017): «Utvikling og styrking av fastlegens portnerfunksjoner – et bidrag til en bedre helsetjeneste», i Riktig diagnose til rett tid – fastlegen som helsetjenestens portner. Den Norske Legeforeningen, rapport oktober 2017

Grimsmo, Anders (2018): «Antall kroniske sykdommer og persontilpasning bør ligge til grunn for prioriteringer i kommunale helse- og omsorgstjenester» i Tidsskrift for omsorgsforskning, nr. 2 2018, ss. 102 – 106

Hanssen, Gro Sandkjær og Marit K. Helgesen (2012): Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? NIBR-rapport 2012:26

Hatland, Aksel, Stein Kuhnle og Tor Inge Romøren (red.) (2013): Den norske velferdsstaten. Gyldendal

Helsedirektoratet (2004a): Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjeneste. IS-2700. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet

Helsedirektoratet (2014b): Analyse av stønadsutbetalingene til tannbehandling ved tilstander som omfattes av «forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom» punkt 8 – Bittanomalier. IS-2280. Oslo: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet (2017a): SAMDATA kommune. IS-2575. Oslo: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet (2017b): Kjeveortopedi – kriterier for stønadsberettiget behandling. IS-2653. Oslo: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet (2017c): Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. IS-2587. Oslo: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet (2018a): Utvikling i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester. Analysenotat i Samdata kommune. Nr. 1/2018. Oslo: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet (2018b): Folkehelsepolitisk rapport 2017. IS-2698. Oslo: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet (2018c): Årsrapport 2017 for Omsorgsplan 2020. IS-2722. Oslo: Helsedirektoratet

Helse- og omsorgsdepartementet (2013): Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013 – 2017

Helse- og omsorgsdepartementet (2017): Handlingsplan. Sammen om kunnskapsløft for oral helse. Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017 – 2027)

Hjörleifsson, S., E. Hammer og E. Diaz (2018): «General practitioners’ strategies in consultations with immigrants in Norway-practice-based shared reflections among participants in focus groups» i Fam Pract. 2018 Mar 27;35(2):216 – 221

Hofmann, Bjørn (2013): «Priority setting in health care: trends and models from Scandinavian experiences» i A European Journal. 2013;16(3):349 – 356

Innst. 57 S (2016 – 2017): Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering.

Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse (2018): Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen. Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse, rapport

Isaksen, Jørn, Gudmund Ågotnes og Anette Fagertun (2018): «Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem» i Tidsskrift for omsorgsforskning, nr. 2 2018, ss. 143 – 153

Kjellevold, Alice (2016): Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer

Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland (2017): Velferdsrett I – Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. Gyldendal

Knudsen, A.K., M. C. Tollånes, Ø. A. Haaland, J.M. Kinge, V. Skirbekk og S. E. Vollset (2017): Sykdomsbyrde i Norge 2015. Resultater fra Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2015 (GBD 2015). Bergen/Oslo: Folkehelseinstituttet, rapport mai 2017

Landsem, Mari Magnussen og Jon Magnussen (2018): «The effect of copayments on the utilization of the GP service in Norway» i Social Science and Medicine. Vol. 205, ss. 99 – 106

Lie, Reidar K. og Lindsay M. Sabik (2008): «Priority setting in health care: Lessons from the experiences of eight countries» i International Journal for Equity in Health. 2008;7(1):4

Løseth, Benedicte (2018): Prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten – fremtidens viktigste diskusjon? i Tidsskrift for omsorgsforskning, nr. 2 2018, ss. 111 – 113

Magelssen, Morten (2018): «Er prioritering forenlig med helsepersonells profesjonsetikk?» i Aasen, Henriette Sinding, Berit Bringedal, Kristine Bærøe, og Anne-Mette Magnussen (red.) (2018): Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Magnussen-gruppen (2015): På ramme alvor – alvorlighet og prioritering. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 12 (2011 – 2012) Stat og kommune – styring og samspel. Kommunal- og regionaldepartementet

Meld. St. 9 (2012 – 2013) Én innbygger – én journal. Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 29 (2012 – 2013) Morgendagens omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 19 (2014 – 2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter. Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 34 (2015 – 2016) Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering. Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 29 (2016 – 2017) Perspektivmeldingen 2017. Finansdepartementet

Meld. St. 15 (2017 – 2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Helse- og omsorgsdepartementet

NOU 1987: 23 Retningslinjer for prioritering innen norsk helsetjeneste

NOU 1997: 7 Piller, prioritering og politikk. Hva slags refusjonsordning trenger pasienter og samfunn?

NOU 1997: 18 Prioritering på ny: Gjennomgang av retningslinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste

NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune

NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene. Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester

NOU 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet – Et godt tilbud til de som trenger det mest

NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll – Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker

NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

NOU 2015: 17 Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Olsen, Camilla Beck og Hans Olav Melberg (2018): «Did adolescents in Norway respond to the elimination of copayments for general practitioner services?» i Health Economics 2018 Jul;27(7):1120 – 1130

Peersen, Per Olav, Anne Cathrine Hübert, Thomas Dokmo, Ragnhild Schou Lauvland og Erling Ytrehus: Notat om fysioterapitjenesten. Med fokus på samarbeidet med avtalefysioterapeutene og deres rolle i kommunehelsetjenesten. Kristiansand kommune

Prop. 91 L (2010 – 2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 71 L (2016 – 2017) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.). Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 46 L (2017 – 2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rebnord, Ingrid K., Ole Johan Eikeland, Steinar Hunskår og Tone Morken (2018): Fastlegers tidsbruk. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse

Riksrevisjonen (1999): Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene. Dokument nr. 3: 5 (1999 – 2000). Oslo: Riksrevisjonen

Riksrevisjonen (2018): Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten. Dokument 3: 4 (2017 – 2018). Oslo: Riksrevisjonen

Rørstad, Kristoffer, Hebe Gunnes og Ole Wiig (2014): Kartlegging og analyse av tannhelse og odontologisk forskning i Norge. NIFU-rapport 48/2014

Rådet for psykisk helse (2007): Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) (2017): Eldrehelseatlas for Norge. En oversikt og analyse av somatiske helsetjenester for befolkningen 75 år og eldre for årene 2013 – 2015. Tromsø: SKDE. Rapport nr 2, 2017

Statistisk sentralbyrå (2016): Levekårsundersøkelsen om helse 2015. Dokumentasjonsrapport

Statistisk sentralbyrå (2017a): Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester. En kartlegging. SSB-rapport 2017/16

Statistisk sentralbyrå (2017b): Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse. SSB-rapport 2017/32

Statistisk sentralbyrå (2017c): Utgifter til behandling hos tannlege og tannpleier 2014 – 2016. En sosioøkonomisk analyse av voksne mottakere av Folketrygdrefusjoner. SSB-rapport 2017/42

St.meld. nr. 26 (1999 – 2000) Om verdiar for den norske helsetenesta. Sosial- og helsedepartementet

St.meld. nr. 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet

St.meld. nr. 35 (2006 – 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning  –  Framtidas tannhelsetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet

St.meld. nr. 47 (2008 – 2009) Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Helse- og omsorgsdepartementet

Straiton, Melanie L og Sonja Myhre (2017): «Learning to navigate the healthcare system in a new country: a qualitative study» i Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2017 Dec; 35(4):352 – 359

Sørhus, Grete Skeie (2013): Pårørendes erfaringer når deres nærmeste ønsker å dø hjemme. Masteroppgave i klinisk helsearbeid, Høgskolen i Buskerud, fakultet for helsevitenskap

Tønnessen, Siri (2014): «Prioriteringer i hjemmesykepleien – mot prioriteringskriterier i helse- og omsorgstjenestene», i Kassah, Bente L. L, Wivi-Ann Tingvoll, Alexander K. Kassah (red.). Samhandlingsreformen under lupen. Bergen: Fagbokforlaget

Tønnessen, Siri (2016a): «Prioriteringer i sykepleie», i Brinchmann, Berit S. (red.): Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal

Tønnessen, Siri (2016b): «Pårørende: Usynlige bærebjelker i velferdsstaten», i Vike, Halvard, Jonas Debesay og Heidi Haukelien (red.): Tilbakeblikk på velferdsstaten. Oslo: Gyldendal

Universitetet i Oslo (2014): Menneskerettigheter i norske sykehjem. Temarapport, Norsk senter for menneskerettigheter

Wiig, Ole, Kristoffer Rørstad og Pål Børing (2016): Forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester: kartlegging av ressursinnsats og resultater. NIFU-rapport; 2016:32

Winsvold, Marte, Siri Nørve, Sigrid Stokstad og Guri-Mette Vestby (2014): Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. NIBR-notat 2014: 101

Til forsiden