NOU 2018: 6

Varsling – verdier og vern — Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen nedsatte 11. november 2016 et utvalg for å foreta en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Utvalget skulle i denne forbindelse sørge for at hensynet til den som varsler og den eller de det varsles om, blir tilstrekkelig ivaretatt. Utvalget skulle levere sin innstilling som en offentlig utredning (NOU).

Utvalget legger med dette frem sin utredning, som i det alt vesentlige er enstemmig. Enkelte dissenser og særmerknader fremgår av drøftingene og konklusjonene.

Oslo, 15. mars 2018

Anne Cathrine Frøstrup leder

Henrik Dahle

Tron Dalheim

Birthe M. Eriksen

Arne Jensen

Stig Berge Matthiesen

Katrine Rygh Monsen

Jan Erik Skog

Bente Stenberg-Nilsen

Cathrine Opstad Sunde

Eli Mette Jarbo sekretariatsleder

Hanne Margrethe Meldal

Julie Elisabeth Risnes

Til dokumentets forside