NOU 2019: 20

En styrket familietjeneste — En gjennomgang av familieverntjenesten

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 15. mai 2018 et utvalg som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Utvalget skulle drøfte dagens organisering, finansiering, oppgaveløsning og lovmessige rammeverk for familieverntjenesten, og hvilke utfordringer dette gir. Utvalget skulle også vurdere dagens ressursbruk og kvalitet i tjenesten sett opp mot målene for familieverntjenestens virksomhet. Formålet med utredningen har vært å komme med anbefalinger som kan styrke tjenesten, slik at flere familier kan få den hjelpen de trenger.

Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo 21. november 2019

Line Henriette Holten (leder)

Berit Berg

Oddbjørn Bukve

Tor-Johan Ekeland

Hilde K. Ellingsen

Torgeir Finsås

Trine Monica Myrvold

Asbjørn Strandbakken

Live Husan (sekretariatsleder)

Christine Scharff

Reidun Lauvstad

Liv Solveig Korsvik

Til forsiden