NOU 2019: 25

Med rett til å mestre — Struktur og innhold i videregående opplæring

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Abrahamsen, B. og O. Nedregård (2018). Frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet. OsloMet-rapport 2018 nr 8. Oslo: OsloMet.

Albæk, K., R. Asplund, E. Barth, L. Lindahl, M. Strøm, P. Vanhala (2019). Better late than never? How late Completion Affects The Early Careers of Dropouts. Bonn: IZA Institute of Labour Economics.

Andersen, O.D. og N.H. Helms (2019). Vocational Education and Training in Europe: Denmark. Cedefop ReferNet VET in Europe Reports (2018). Hentet 18.11.2019: https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/Vocational_Education_Training_Europe_ Denmark_2018_Cedefop_ReferNet.pdf.

Aspøy, T.M og T. Nyen (2015). Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og Vg3 påbygg. Sluttrapport. Fafo. 2016:37.

Bakken, A. (2019). Ungdata 2019. Nasjonale resultater. NOVA rapport 9/19.

Bakken, P., L.F. Pedersen, K.S. Wiggen og K.F. Øygarden (2018). Studiebarometeret 2018. Hovedtendenser. Oslo: NOKUT.

Bergseng, B., E. Degler og S. Lüthi (2019). Unlocking the Potential of Migrants: a Review of Germany. OECD Reviews of Vocational Education and Training. Paris: OECD Publishing.

Bratsberg, B., T. Nyen og O. Raaum. (2017). Fagbrev i voksen alder. Søkelys på arbeidslivet 01-02/2017 Volum 34.

Dahle, M., H. Lerfaldet, M. Monsen, A.O. Ervik og J. Ryssevik (2018). Forberedende voksenopplæring. Evaluering av første forsøksår. Ideas2evidence rapport 6/2018. Bergen: Ideas2evidence.

Difi (2019). Innbyggerundersøkelsen 2019. Hva mener innbyggerne? Oslo: Difi https://www.difi.no/sites/difino/files/innbyggerundersokelsen_2019_-_rapport_innbyggerdel.pdf.

Dæhlen, M., K. Danielsen, Å. Standbu og Ø. Seippel (2013). Voksne i grunnskole og videregående opplæring. NOVA-rapport: 7/2013. Oslo: NOVA.

Elken, M. og V. Schwach (2018). Å snakke fag på et språk andre forstår. Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv. Rapport 2018: 20. Oslo: NIFU.

Finansdepartementet (2014). Rundskriv R-109/2014

Forskningsrådet (2019). Mål og ramme for BarnUnge21. https://www.barnunge21.no/.

Forskrift om opptak til høgre utdanning. Hentet 02.10.2019: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Hentet 03.09.2019: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005

Forskrift til opplæringslova. Hentet 15.11.2019: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724.

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Hentet 08.09.2019: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1598

Fridholm, T., A. Håkansson, I. Storsul Opdahl, J. Synnelius, M. Terrell og G. Melin (2017). User survey and impact assessment of the Norwegian education research. Stockholm: Technopolis Group. 2017.

Frønes, T.S. (2016). Resultater i lesing. I M. Kjærnsli og F. Jensen (red.): Stø kurs. Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015. Oslo: Universitetsforlaget.

Gunnes, H., E. Hovdhaugen og B.M. Olsen (2017). Utdanningsforskning i Norge i 2015. Ressurser og resultater. NIFU-rapport 4/2017. Oslo: NIFU.

Hatlevik, O.E. og I. Throndsen (red.) (2015). Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Oslo: Universitetsforlaget.

Hauge, M.S. og K.F. Øygarden (2019). Studiebarometeret for fagskolestudenter 2019: hovedtendenser. Oslo: NOKUT.

Homeleid, T., J. Furuholmen og I. Rasmussen (2018). Hva har skjedd med fylkesveiene etter Forvaltningsreformen?. Vista Analyse, Rapport 2018/14.

Hovdhaugen, E. mfl. (2013). Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for videre studier? Rapport 50/2013. Oslo: NIFU.

Hovdhaugen, E, T. S. Prøitz og J. Seland (2018). Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av same sak? Hentet 14.11.2019: https://www.nifu.no/publications/1646118/.

Hovdhaugen, E. (2019). Årsaker til frafall i høyere utdanning. Arbeidsnotat 2019: 3. Oslo: NIFU.

Hovdhaugen, E., H. Høst, A. Skålholt, P.O. Aamodt og S. Skule (2013). Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for videre studier? Rapport 50/2013. Oslo: NIFU.

Høst, H. (2011). Praksisbrev – et vellykket tiltak mot frafall. Hva er lærdommene? Sluttrapport fra den forskningsbaserte evalueringen av forsøk med praksisbrev 2008–2011. Rapport 27/2011. Oslo: NIFU.

Høst, H., H. Karlsen, A. Skålholt og E. Hovdhagen (2012). Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i helse- og sosialfag. Rapport 30/2012. Oslo: NIFU

Høst, H og S. Michelsen (2014). «Opplæringskontorenes rolle i kvalitetsarbeidet» i Høst, H. (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport. Rapport 14/2015. Oslo: NIFU.

Høst, H. (red.) (2015). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport. Rapport 14/2015. Oslo: NIFU.

Høst, H., S.E. Skjelbred og T. Røsdal (2018). Hvordan er gjennomføringen i fagskoleutdanningene? En undersøkelse av særtrekk ved helsefag, kreative fag og tekniske fag. NIFU-rapport 2018:21. Oslo: NIFU.

IMDi (2019). Tilskudd til Jobbsjansen del B (mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom). Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Hentet 21.11.2019: https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-jobbsjansen-mer-grunnskoleopplaring-til-innvandrerungdom/.

Innst. 333 S (2014–2015). Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Oslo: Stortinget. Hentet 19.11.2019: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-333/?lvl=0.

Jensen, F., A. Pettersen, T.S. Frønes, M. Kjærnsli, A. Rohatgi, A. Eriksen og E.K. Narvhus (2019). Pisa 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Jeon, S. (2019). Unlocking the Potential of Migrants: Cross-country Analysis, OECD Reviews of Vocational Education and Training. Paris: OECD Publishing.

Kompetanse Norge (2019). Nettbasert læring. Hentet 15.11.2019: https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Nettbasert-opplaring.

Kuczera, M. (2017). «Incentives for apprenticeship», OECD Education Working Papers, No. 152, Paris: OECD Publishing.

Kunnskapsdepartementet (2011). Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Hentet 02.10.2019: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/artikler/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk/id601327/.

Kunnskapsdepartementet (2017). Lærerutdanning 2025. Hentet 12.09.2019: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-larerutdanningene/id2555622/

Kunnskapsdepartementet (2017). Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021. Hentet 19.11.2019: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nkps/id2527271/.

Kunnskapsdepartementet (2017). Framtid, fornyelse og digitalisering Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021. Hentet 16.06.2019: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/framtid-fornyelse-og-digitalisering/id2568347/

Kunnskapsdepartementet (2018). Universitets- og høyskolelovutvalget. Hentet 03.11.2019: https://www.universitetsoghoyskolelovutvalget.no/.

Kunnskapsdepartementet (2019). Høringsnotat om endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet 19.11.2019: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-opplaringslova.-lovfesting-av-tilbud-om-karriereveiledning-i-fylkeskommunen/id2666409/

Lauvdal, Torunn (1996). «Kan man bygge et fly mens det flyr»?, i Jon Frode Blichfeldt med flere: Utdanning for alle? Evaluering av Refom-94, Tano Aschoug, 1996.

Leirvik, M.S. og A.B. Staver (2019). Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige – Hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet?. NIBR-rapport 2019:2 Oslo: OsloMet.

Lindemann, B., S. Mordal og B.E. Aaslid (2012). Evaluering av forsøk med 2. fremmedspråk på 6.-7. trinn. Trondheim: SINTEF.

Lov om universiteter og høyskoler. Hentet 14.09.2019: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Hentet 03.09.2019: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-08-28

Lund, Ø. (2015). Y-veien til bachelor i ingeniørfag – Muligheter, dilemma og utfordringer. Fra evaluering av prosjektet Y-veinord. Uniped 04/2015 (Volum 38). Hentet 19.11.2019: https://www.idunn.no/uniped/2015/04/y-veien_til_bachelor_iingenioerfag_-_muligheter_dilemma_og.

Lødding, B. og P.O. Aamodt (2015). Studieforberedt etter studieforberedende? Overgangen mellom studieforberedende utdanningsprogram og høyere utdanning belyst gjennom gruppesamtaler med lærere, studenter og elever. Rapport 28/2015. Oslo: NIFU.

Markussen, E. (2009). Fra dokumentert delkompetanse til kompetansebevis og praksisbrev. I Markussen, E. (red). Videregående opplæring for (nesten) alle. Fagernes: Cappelen Damm AS.

Markussen, E. og S.K. Gloppen (2012). Påbygg – et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag skoleåret 2010–2011. Rapport 2/2012. Oslo: NIFU.

Markussen, E., J.B. Grøgaard, H.N. Hjetland (2018). Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært. Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov. NIFU-rapport 2018:8. Oslo: NIFU.

Markussen, E., T.C. Carlsten, J.B. Grøgaard, J. Smedsrud (2019). «…respekten for forskjellighet…». En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018–2019. NIFU-rapport 2019:12. Oslo: NIFU.

Mausethagen, S., G. Shavard, H. Knudsmoen, M. Lorentzen og O. Osland (2019). Regelverksetterlevelse i grunnopplæringen. Hentet: 18.11.2019: https://www.opplaringslovutvalget.no/nyheter/regelverksetterlevelse-i-grunnopplaeringen/.

Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 23 (2012–2013) Digital agenda. Oslo: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse – samordnet innsats for voksnes læring. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (2019). Varig tilrettelagt arbeid. Hentet 14.11.2019: https://naku.no/kunnskapsbanken/varig-tilrettelagt-arbeid-vta.

NHO (2016). Yrkesfag 2020 – Mål for hele prosjektperioden vedtatt i styringsgruppemøte 19.02.2016. Hentet 19.11.2019: http://www.noos.no/assets/Filer/Rapport-Yrkesfag-2020-Mal-for-hele-prosjektperioden-NHO.pdf.

NOKUT (2008). Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge anno 2008. Det 1: Hovedrapport. Oslo: NOKUT.

NOKUT (2019). Deleksamen sykepleie. Hentet 04.11.2019: https://www.nokut.no/nyheter/uendret-for-sykepleierstudentene/.

Nordtvedt, G. og A. Pettersen (2016). «Matematikk», i I M. Kjærnsli og F. Jensen (red.): Stø kurs. Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015. Oslo: Universitetsforlaget.

NOU 2007: 11 Studieforbund – læring for livet. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring – flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2018: 13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert. Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 2 Fremtidige kompetansebehov II. Utfordringer for kompetansepolitikken. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting. Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet.

NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Nyen, T. og A.H. Tønder (2012). Fleksibilitet eller faglighet? En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet. Fafo-rapport 47/2012. Oslo: Fafo.

Nyen, T., M. Bjørnset, H. Høst, K. Reegård og A. H. Tønder (2018). Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport. Fafo-rapport 2018:42. NIFU-rapport 2018:32. Oslo: Fafo og NIFU.

OECD (2018). Investing in youth: Norway. Paris: OECD Publishing.

OECD (2018). Seven Questions about Apprenticeships: Answers form International Experiences, OECD Reviews of Vocational Education and Training. Paris: OECD Publishing.

OECD (2019). Education at a Glance. OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

Olsen, D.S., J. Bubikova-Moan, P.O. Aamodt, S.-E. Skjelbred, M. Elken, E. Waagene og E.H. Larsen (2018). Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv. Rapport 10/2018. Oslo: NIFU.

Opplæringsloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61.

Opplæringslovutvalget (2019). Hentet 15.11.2019: https://www.opplaringslovutvalget.no/

Proba samfunnsanalyse (2011). Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne. Rapport 2011-4

Prop. 72 L (2015–1016). Endringer i opplæringslova. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Prop. 1 S (2019–2020). For budsjettåret 2020. Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet.

Prop. 1 S (2019–2020). For budsjettåret 2020. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Rambøll (2016). Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud. Sluttrapport. Hentet 18.11.2019: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/evaluering-av-sarskilt-sprakopplaring-2016.pdf.

Rambøll (2018). FOU-prosjekt 184002. Tilrettelagte opplæringstilbud for minoritetsspråklig ungdom. Rapport. Oslo: Rambøll.

Rambøll (2018). Kartlegging. Videregående opplæring i utvalgte land. Rapport. Oslo: Rambøll.

Regjeringen (2019). Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Hentet 08.10.2019: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/.

Riksrevisjonen (2016). Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplasser. Dokument 3:12 (2015–2016). Oslo: Riksrevisjonen.

Rønning, W. K. (2008). Evaluering av Kunnskapsløftet. 25-prosentregelen – Har skolene tatt den i bruk? Nordlandsforskning. Notat juli 2008.

Rørstad, K., P. Børing, E. Solberg og T.C. Carlsten (2019). NHOs kompetansebarometer 2019. Resultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2019. NIFU-rapport 2019:16. Oslo: NIFU.

Samordna opptak (2013). Krav til norsk og engelsk. Hentet 24.10.2019: https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sprakkrav/krav-til-norsk-og-engelsk-for_hoyere_utdannning/.

Samordna opptak (2019). 23/5-regelen. Hentet. 15.10.2019: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/.

Seland, I., E. Hovdhaugen, B. Lødding, T.S. Prøitz og E. Rønsen (2018). Sluttrapport fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakter i norsk. Rapport 2018:9. Oslo: NIFU.

Sjaastad, J., T.C. Carlsten og S. Wollscheid (2016). Får elevene den opplæringen de har krav på? Kartlegging av undervisingstimer med kvalifiserte lærer i videregående opplæring. Rapport 26/2016. Oslo: NIFU.

Skutlaberg, I. og M. Dahle (2019). Forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. Notat 1/2019. Bergen: Ideas2evidence.

Stortinget (2017). Dokument nr. 15:245 (2017–2018). Hentet 15.11.2019: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=70152.

St.meld. nr. 33 (1991–92) Om visse sider ved videregående opplæring.

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring.

Søderlund, P. (2017). Pathways to Political Trust, Blogs.uta, Tampere University. Hentet 3.12.2019: https://blogs.uta.fi/contre/fag/political-trust/.

Thorshaug, K. og S. Svendsen (2014). Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Rapport 2014. Mangfold og inkludering. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

UDI (2019). Prøve i norsk muntlig for å få norsk statsborgerskap. Hentet 24.10.2019: https://www.udi.no/ord-og-begreper/prove-i-norsk-muntlig-for-a-fa-norsk-statsborgerskap/.

Utdanningsdirektoratet (2007). Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Hentet 16.10.2019: https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf.

Utdanningsdirektoratet (2008). Voksnes rett til videregående opplæring Udir-2-2008. Hentet 19.11.2019: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Voksne/Udir-2-2008.

Utdanningsdirektoratet (2011). Det felles europeiske rammeverket for språk. Hentet 24.10.2019: https://www.hf.uio.no/studier/utland/planlegging/tabell-rammerverk-spraak.pdf.

Utdanningsdirektoratet (2013). Forslag til endringer i læreplaner for gjennomgående fag (10.04.2013), sak nr. 2013/2762.

Utdanningsdirektoratet (2014). Matematikk i norsk skole anno 2014. Faggjennomgang av matematikkfagene. Hentet 06.08.2019: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Matematikk-i-norsk-skole-anno-2014/.

Utdanningsdirektoratet (2015). Lærekandidatordning. Hentet 15.10.2019: https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/larekandidatordning/.

Utdanningsdirektoratet (2015). Muligheten for et ekstra år i grunnskolen. Hentet 15.10.2019: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/Muligheten-for-et-ekstra-ar-i-grunnskolen.

Utdanningsdirektoratet (2015). Periodisering i fag med lokalt gitt eksamen (ploging). Hentet 15.10.2019: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/periodisering-i-fag-med-lokalt-gitt-eksamen-ploging.

Utdanningsdirektoratet (2016). Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag. Hentet 21.10.2019: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/.

Utdanningsdirektoratet (2016). Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Hentet 19.11.2019: https://www.udir.no/globalassets/filer/fag-og-yrkesopplering/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet.pdf.

Utdanningsdirektoratet (2016). Mer grunnskoleopplæring til ungdom – veileder. Hentet: 18.11.2019: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Minoritetsspraklige/mer-grunnskoleopplaring-til-ungdom---veileder.

Utdanningsdirektoratet (2016). Yrkesfaglig fordypning. Hentet 23.10.2019: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning/.

Utdanningsdirektoratet (2017). Organisering av skoleåret i vidaregåande opplæring. Rapport frå arbeidsgruppe oppnemnd av KD.

Utdanningsdirektoratet (2017). Praksisbrev Udir-2-2017. Hentet 18.11.2019: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Fag--og-yrkesopplaring/praksisbrev-udir-2-2017/

Utdanningsdirektoratet (2017). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Hentet 12.09.2019: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/2.1-digitale-ferdigheter/.

Utdanningsdirektoratet (2017). Yrkesfaglig fordypning. Hentet 06.09.2019: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning/

Utdanningsdirektoratet (2018). Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling. Hentet 01.10.2019: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ny-modell-for-kompetanseutvikling-i-skole/desentralisert-ordning/desentralisert-ordning/.

Utdanningsdirektoratet (2018). Høring – forslag til endring i organisering av skoleåret i videregående opplæring. Hentet 14.11.2019: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/304.

Utdanningsdirektoratet (2018). Individuell vurdering Udir-5-2016. Hentet 21.10.2019: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/.

Utdanningsdirektoratet (2018). Karakterer videregående skole 2018–2019. Hentet 24.10.2019: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/karakterer-vgs/.

Utdanningsdirektoratet (2018). Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage. Hentet 24.10.2019: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/bemanning/krav- om-norskferdigheter-for-a-bli-ansatt-i-barnehage/.

Utdanningsdirektoratet (2018) Kva er kartleggingsprøver? Hentet 16.10.2019: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/hva-er-kartleggingsprover/ .

Utdanningsdirektoratet (2018). Praksisbrev. Hentet: 15.10.2019: https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/praksisbrev/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Analyse – grunnskolepoeng og karakterer i grunnskolen 2018–19. Hentet 17.10.2019: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/analyse-av-grunnskolepoeng-og-karakterer-for-grunnskolen-skolearet-2018-19/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Antall lærlinger. Hentet 18.11.2019: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/antall-larlinger/larekontrakter-utdanningsprogram/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Den virtuelle matematikkskolen. Hentet 06.11.2019: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/matematikk/fagressurser-ungdomstrinnet/den-virtuelle-matematikkskolen/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Elevtall i videregående skole. Hentet 02.10.2019: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/elevtall-i-videregaende-skole/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Fagfornyelsen. Hentet 15.10.2019: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Fag- og svennebrev. Hentet 19.11.2019: https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/fag-og-yrkesopplaering/laeringsresultater/fag-og-svennebrev/nasjonalt?orgaggr=a&kjonn=a&utdanningstype=--&program=--&sammenstilling=1&fordeling=2

Utdanningsdirektoratet (2019). Flere søker og flere får læreplass. Hentet 18.11.2019: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/yrkesfag/sokere-til-lareplass-2018/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Forsøk med én eller to karakterer i norsk. Hentet 14.11.2019: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2019. Hentet 18.11.1019: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-gs/2.-merknader/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2019. Hentet 14.11.2019: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-vgs/5-karakterer-og-andre-vurderingsuttrykk/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Gjennomføring av læretiden. Hentet 18.11.2019: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/gjennomforing-laretiden/utdanningsprogram/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Hvorfor får ikke alle søkere læreplass? Hentet 10.10.2019: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/hvorfor-far-ikke-alle- sokere-lareplass/ .

Utdanningsdirektoratet (2019). Karakterstatistikk. Hentet 06.10.2019: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/karakterer/eksamenskarakterer-2019/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Kunnskapsgrunnlag for evaluering av eksamensordningen. Hentet 14.11.2019: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Kunnskapsgrunnlag-for-evaluering-av-eksamensordningen/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Lærlinger, lærebedrifter og fagbrev. Henter 18.11.2019: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/larlinger-larebedrifter-og-fagbrev/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Overordnet delverdier og prinsipper for grunnopplæringen. Hentet 09.10.2019: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Overordnet høringsoppsummering (svarbrev del A). Hentet 14.11.2019: https://www.udir.no/contentassets/0d937e91dbdc457caac21a161874dbee/overordnet_horingsoppsummering_lareplaner.pdf.

Utdanningsdirektoratet (2019). Rammeverk for språk. Hentet 24.10.2019: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/rammeverk-for-sprak/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Rundskriv Udir-1-2019. Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet. Hentet 15.09.2019: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag-og-timefordeling/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Samarbeidsgruppe skal evaluere eksamensordningen. Hentet 14.11.2019: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ekstern-gruppe-skal-evaluere-eksamensordningen/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Sysselsetting av fagutdannede. Hentet 18.11.2019: https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/fag-og-yrkesopplaering/sysselsetting/sysselsetting-av-fagutdannede/nasjonalt?enhetsid=00&vurderingsomrade=57&underomrade=58&skoletype=6&skoletypemenuid=2&sammenstilling=1.

Utdanningsdirektoratet (2019). Ta fag som privatist. Hentet 19.11.2019: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/.

Utdanningsdirektoratet (2019). Vurderinger og foreløpige anbefalinger fra eksamensgruppa. Hentet 18.11.2019: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/vurderinger-og-forelopige-anbefalinger-fra-eksamensgruppa/1.innledning/.

Wendelborg, C. (2017). Elever med nedsattfunksjonsevne i videregående skole. Rapport 2017 /Mangfold og inkludering. Oslo: NTNU Samfunnsforskning.

Vox (2013). Metodisk veiledning. Om læreplan og rammeverk. Om det felleseuropeiske rammeverket for språk. Hentet 24.10.2019: https://www.kompetansenorge.no/contentassets/abc176d39fef4bb7908b4e8dba18f63c/kap5_felles_euro_rammeverk.pdf.

Aasen, P., J. Møller., E. Rye, E. Ottesen, T.S. Prøitz og F. Hertzberg (2012). Kunnskapsløftet som styringsreform – et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. Rapport 20/2012. Oslo: NIFU og UIO: Institutt for lærerutdannings og skoleforskning. Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Til dokumentets forside