NOU 2020: 12

Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Aamaas, B., Aaheim, H. A., Alnes, K., Oort, B. v., Dannevig, H., Hønsi, T. & Aall, C. (2018). Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge.

Aarhaug, J., Hansen, W. & Engebretsen, Ø. (2014). Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer. TØI Rapport, 1328/2014.

Amdam, J. & Amdam, R. (2000). Kommunikativ planlegging. Det norske samlaget.

Amdam, R. (2005). Planlegging som handling. Universitetsforlaget.

Analysys Mason. (2019). 10 og 20 Mbit/s bredbånd – kostnader for 100% dekning.

Andersen Engedal, M. I. & Bothner, T. M. (2019). Transport står for 30 prosent av klimautslippene i Norge. Hentet 06.02.2020 fra https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/transport-star-for-30-prosent-av-klimautslippene-i-norge

Angell, E. & Grimsrud, G. M. (2017). Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling.

Angell, E., Ringholm, T. & Bro, J. (2015). Brikker som mangler: Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse. Norut.

Arnesen, T. & Bryn, A. (2020). Fritidsboliger og skoggrensen i fjellområder. Østlandsforskning – Skriftserien, 2.

Arnesen, T. & Overvåg, K. (2010). Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge. Definisjon, avgrensning og karakterisering. Utmark – tidsskrift for utmarksforskning, 1.

Arnesen, T., Overvåg, K., Skjeggedal, T. & Ericsson, B. (2012). Transcending orthodoxy: The multi-house home, leisure and the transformation of core periphery relations. I M. Danson & P. d. Souza (Red.), Regional Development in Northern Europe (s. 240). London: Routledge.

Arnesen, T. & Teigen, H. (2019). Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdet. Østlandsforskning – Skriftserien, 21.

Asplan Viak. (2014). Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt.

Aure, M., Langset, B. & Sørlie, K. (2011). Flyttemotiver og bostedsvalg.

Backman, M. (2013). Regions, Human Capital and New Firm Formation Jönköping University.

Baldersheim, H., Haug, A. V. & Øgård, M. (2009). The rise of the networking region: The challenges of regional collaboration in a globalized world. Nordic Council of Ministers Research.

Bang Nes, R., Hansen, T. & Barstad, A. (2018). Livskvalitet: Anbefalinger for et bedre målesystem (IS-2727).

Berg, E. & Rattsø, J. (2005). Evaluering av kommuneoverføringer som regionalpolitisk virkemiddel. Trondheim: Senter for økonomisk forskning.

Berge, T. (2018). Kunnskapsoppsummeringer for markedet for etter- og videreutdanning i Norge. Kompetanse Norge.

Borge, L.-E., Brandtzæg, B. A., Flatval, V. S., Kråkenes, T., Rattsø, J., Røtnes, R., … Vinsand, G. (2017). Nullpunktsmåling: Hovedrapport. Senter for økonomisk forskning.

Borge, L.-E., Ellingsen, W., Hjelseth, A., Leikvoll, G. K., Løyland, K. & Nyhus, O. H. (2015). Inntekter og utgifter i hyttekommuner. Telemarksforsking.

Borge, L.-E., Håkonsen, L., Løyland, K. & Stokke, H. E. (2013). Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling. Senter for økonomisk forskning og Telemarksforsking.

Bruvoll, A., Midttømme, K., Tennbakk, B., Fjose, S., Høiseth-Gilje, K., Myklebust, A., … Stokke, O. M. (2018). Områdegjennomgang av støtteordninger i klimapolitikken. Menon Economics.

Bråthen, M. & Lien, L. (2015). Ringer i vannet. Fafo rapport.

Bråtå, H. O. (2020). Kommuner og næringsutvikling i Innlandet – Tre gode eksempler. Østlandsforskning.

Böhringer, C., Rosendahl, K. E. & Briseid Storrøsten, H. (2016). Smarte virkemidler mot karbonlekkasje. Samfunnsøkonomen, Nr. 2 2016.

Cappelen, Å., Dapi, B., Gjefsen, H. M., Sparrman, V. & Stølen, N. M. (2018). Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035. SSB-rapport 2018/36.

Cappelen, Å. & Stambøl, L. S. (2003). Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Che, L. (2011). Investors' performance and trading behavior on the Norwegian stock market BI.

Christiansen, P., Hanssen, J. U., Skartland, E. G. & Fearnley, N. (2016). Parkering – virkemidler og effekter (1493/2016). Transportøkonomisk Institutt.

Cohn, S. (2012). Pandemics: Waves of disease, waves of hate from the Plague of Athens to A.I.D.S. Historical Research, 85(230).

Cruickshank, J., Vasstrøm, M., Sand, R., Sivertsen, H. & Haugum, M. (2014). Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner. En studie av 41 småkommuner. Trøndelag Forskning og Utvikling.

Dalen, D. M. & Riis, C. (2005). Konkurranse for innovasjon.

Deloitte & Menon Economics. (2019). Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet- helhetlig inndeling av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Distriktssenteret. (2018). Verdiskaping i ditt lokalsamfunn: temahefte om verdiskaping basert på natur- og kulturressurser.

Distriktssenteret. (2019). Minihus og aktiv bustadsatsing på Lovund. Hentet fra https://distriktssenteret.no/eksempel/minihus-og-aktiv-bustadsatsing-pa-lovund/

Distriktssenteret. (2020). Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utvikling. Temahefte. (rev. utg).

DNV GL. (2019). 1,5°C – Hvordan Norge kan gjøre sin del av jobben (2019-0284 , Rev. 1).

EFTA. (2014). EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION of 18 June 2014 on regionally differentiated social security contributions 2014–2020 (Norway). CONSOLIDATED VERSION

Ellingsen, W. & Arnesen, T. (2018). Fritidsbebyggelse – fra byggesak til stedsutvikling. Lillehammer: Østlandsforskning.

Elmeskov, J., Durand, M., Nielsen, P. B. & Ahmad, N. (2017). Nordic Countries in Global Value Chains. Statistics Denmark.

Emendor Advisors. (2019). Utenlandske foretaks rolle i den norske finansnæringen.

Engebretsen, Ø. & Vågane, L. (2008). Sentralisering og regionsforstørring – Endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi. TØI Rapport, 981/2018.

Ericsson, B. (2006). Fritidsboliger – utvikling og motiver for eierskap. Utmark – tidsskrift for utmarksforskning, 1.

Ericsson, B., Arnesen, T. & Vorkinn, M. (2010). Ringvirkninger av fritidsbebyggelse. ØF-Rapport, 3.

EY. (2019). Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv: Utredning av tempoet på grønn omstilling for 11 bransjer i norsk næringsliv.

Falconer, L., Hjøllo, S. S., Telfer, T. C., McAdam, B. J., Hermansen, Ø. & Ytteborg, E. (2020). The importance of calibrating climate change projections to local conditions at aquaculture sites. Aquaculture, 514, 734487.

Fiskeri- og kystedepartementet. (2013). Klimastrategi for Fiskeri- og kystdepartementet.

Flatnes, A. (2018). Omstilling og styrket utviklingsevne. Oxford Research.

Forsgren, E., Aarrestad, P. A., Gundersen, H., Christie, H., Friberg, N., Jonsson, B., … Ødegaard, F. (2015). Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge.

Førland, O. & Rostad, H. M. (2019). Variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene.

Grimsby, G. (2015). Three essays on competent capital UiO, Menon Economics.

Grønning, M. & Aaesæther, N. (2019). Hvordan øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging? Oslo: KS.

Hagelund, K., Nordbø, E. W. & Sauvik, L. (2017). Lønnsandelen. Aktuell kommentar, 9 (Norges Bank).

Hasselberg, F. L. & Wanvik, T. I. (2018). Spillet om naturressursene i oljealderens solnedgang. I H. Haarstad & G. Rusten (Red.), Grønn omstilling: norske veivalg (s. 167–181). Universitetsforlaget.

Hervik, A. & Rye, M. (2010). Drøfting av differensiert arbeidsgiveravgift som virkemiddel for utvikling av kompetansebaserte arbeidsplasser. Notat til kompetansearbeidsplassutvalget. Molde: Møreforskning.

Hoegh-Guldberg, O. (2019). The Ocean as a Solution to climate Change: Five opportunities for Action. Washington DC,.

Hofstad, H. & Hanssen, G. S. (2015). Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. NIBR-rapport 2015:17.

Hofstad, H. & Hanssen, G. S. (2016). Kommunalt plansamarbeid- en erfaringsinnhenting. NIBR.

Huttunen, K., Møen, J. & Salvanes, K. G. (2018). Job loss and regional mobility. Journal of Labor Economics, 36 (2), 479–509.

Hødnebø, P. E. & Lund, J. (1994). Næringslivets favorittkommuner: En undersøkelse av næringslivets holdninger til det offentlige tjenestetilbudet i kommunene. Fafo.

Ideas2evidence. (2011). Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram.

Innst. S. nr. 35 (2007–2008). Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge Stortinget.

IPCC. (2018). Summary for Policymakers. In: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (eds.)]. In Press. Sveits: IPCC.

Isaksen, A. (2016). Politikk for innovative regioner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Jordà, Ò., Singh, S. R. & Taylor, A. M. (2020). Longer-Run Economic Consequences of Pandemics. Federal Reserve Bank of San Francisco Working paper series, 09.

Jørgensen, L. (2016). Må bygge sjønært for de kresne. Frøya nyheter.

Kalstø, Å. M. (2019). Navs bedriftsundersøkelse- Økt etterspørsel etter arbeidskraft. Arbeid og velferd 2/2019.

Kalstø, Å. M. & Kann, I. C. (2018). Færre på helserelaterte ytelser – friskere befolkning? NAV.

Kann, I. C., Dokken, T., Sørbø, J. & Yin, J. (2018). Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige. NAV.

Klima- og miljødepartementet. (2019). Klimaendringer og norsk klimapolitikk. Hentet 05.02.2020 fra https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/

Kobro, L. U., Vareide, K. & Hatling, M. (2012). Suksessrike distriktskommuner. En studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2018). Regionale utviklingstrekk 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2019a). Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2019: Grønt hefte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2019b). Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

KS. (2017). Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017–2020.

Ku, H., Schönberg, U. & Schreiner, R. C. (2020). Do place-based tax incentives create jobs? Journal of Public Economics.

Lian, J. I. & Rønnevik, J. (2010). Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge. TØI Rapport, 1065/2010.

Lumpkin, G. T. & Dess, G. G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance. The Academy of Management Review, 21 (1), 135–172.

Medin, H. (2019). Free trade agreements in a small, open country: The case of Norway. The World Economy, 42 (12).

Meld. St. 5 (2019–2020) Levende lokalsamfunn for framtiden.

Meld. St. 8 (2019–2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping.

Meld. St. 27 (2016–2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende.

Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029.

Menon Economics. (2015a). Faglige begrunnelser for næringsrettede virkemidler rettet mot distriktene.

Menon Economics. (2015b). Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial.

Menon Economics. (2018). Fylkes- og kommunefordelt eksport i 2017: Betydning for sysselsetting.

Menon Economics. (2020a). Effekt av korona på norsk eksportrettet næringsliv.

Menon Economics. (2020b). Privat eierskap i Norge i 2018.

Menon Economics. (2020c). Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv.

Metier. (2017). Forenklet samfunnsøkonomisk analyse – Pilot Marine grunnkart i Norge.

Moen, S. E. (2011). Kommunen som samfunnsutvikler : drivere og hindringer for næringsutviklings- og sysselsettingsarbeid. Oslo: Fafo.

Munkejord, M. C. (2016). Jeg føler meg båret frem: lokalsamfunnets betydning i innvandreres fortellinger om å starte egen virksomhet. M. Villa og M.S. Haugen (Red), Lokalsamfunn (s. 430–449). Oslo: Cappelen Damm.

Nacoti, M., Ciocca, A., Giupponi, A., Brambillasca, P., Lussana, F., Pisano, M., … Montaguti, C. (2020). At the Epicenter of the Covid-19 Pandemic and Humanitarian Crises in Italy: Changing Perspectives on Preparation and Mitigation. Nejm Catalyst Innovations in Care Delivery.

Nergaard, K. (1996). Næringslivets favorittkommuner 1996: Næringslivets vurderinger av det kommunale tjenestetilbudet. Fafo.

NGU. (2019). Mineraler for det grønne skiftet.

NHO. (2018). Verden og oss: Næringslivets perspektivmelding 2018.

NIBR & IRIS. (2018). Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner.

Nilsen, J. & Langset, M. (2013). Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør – kommunenes og statens vurderinger. NIVI Rapport 2013:5.

NIVI Analyse. (2014). Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene.

Norconsult. (2019). isynytt, 01/19 (Issue).

Nordbø, I. (2010). Hyttefolk = nyttefolk? Resultater fra en spørreundersøkelse blant hyttefolk i Tinn kommune og Øyfjell, Vinje kommune høsten 2007. Distriktssenteret.

Nordregio. (2019). Regional Economic and Social Resilience: An Exploratory In-Depth Study in the Nordic Countries.

Norges vassdrags- og energidirektorat. (2017). Har strømnettet kapasitet til elektriske biler, busser og ferger? (NVE-rapport 77).

Norges vassdrags- og energidirektorat. (2018). Status og prognoser for kraftsystemet 2018 (103/2018).

Norsk Industri. (2020). Konjunkturrapport 2020.

NORUT & Menon Economics. (2012). Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms – utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene.

Notre Dame Global Adaptation Initiative. (2020). ND-GAIN Country Index. Hentet 17. januar 2020 fra https://gain.nd.edu/our-work/country-index/

NOU 1983: 10 Problemer og muligheter på ensidige industristeder.

NOU 1992: 34 Skatt på kraftselskap.

NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet – Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål.

NOU 2005: 6 Samspill og tilitt.

NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring – Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner.

NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget.

NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet.

NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor: Norges avtaler med EU. Utenriksdepartementet

NOU 2012: 9 Energiutredningen – verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

NOU 2014: 5 MOOC til Norge – Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.

NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.

NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd.

NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet – Rapport fra grønn skattekommisjon.

NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov I – Kunnskapsgrunnlaget.

NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital.

NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi.

NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne.

NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk.

NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet.

NOU 2020: 2. Fremtidige kompetansebehov III – Læring og kompetanse i alle ledd.

NRK. (2020, 31.08.2020). Frykter konkurser hvis de utenlandske skituristene uteblir. NRK. Hentet fra https://www.nrk.no/osloogviken/frykter-konkurser-hvis-de-utenlandske-skituristene-uteblir-1.15137292

NVE. (2019). Nasjonal varedeklarasjon 2018. Hentet fra https://www.nve.no/energiforsyning/varedeklarasjon/nasjonal-varedeklarasjon-2018/

NVE. (2020). Konsesjonsprosessen for vindkraft på land – Beskrivelse, utfordringer og mulige tiltak.

Odeck, J. & Kjerkreit, A. (2019). The accuracy of benefit-cost analyses (BCAs) in transportation: An ex-post evaluation of road projects. Transportation Research, Part A 120 (2019), 277–294.

OECD. (2012). PIAAC Survey of Adult Skills – 2012.

OECD. (2019). Why don’t more girls choose STEM careers? Hentet fra https://www.oecd.org/gender/data/why-dont-more-girls-choose-stem-careers.htm

OECD. (2020a). Coronavirus (COVID-19): SME policy responses.

OECD. (2020b). Infrastructure investment. I: OECD. Hentet fra https://data.oecd.org/transport/infrastructure-investment.htm

Olerud, K. (2019). grønt skifte. Hentet 05.02.2020 fra https://snl.no/gr%C3%B8nt_skifte

Olsvik, Ø. (2019). Norge fortsatt best i verden på lavt antibiotikabruk i oppdrett. Forskersonen. Hentet fra https://forskersonen.no/fisk-hav-og-fiske-kronikk/norge-fortsatt-best-i-verden-pa-lavt-antibiotikabruk-i-oppdrett/1575729

Onsager, K. (2018). Regional næringsutvikling og kommuneregionalt samarbeid – noen perspektiver og utfordringer. NIBR Notat 2018:102.

Onsager, K. (2019). Nærings- og distriktsutvikling- perspektiver, politikk/virkemidler og samhandling. NIBR- rapport 2019:7.

Oslo Economics. (2017). Evaluering av tilskuddsordning for bredbåndsutbygging i Norge.

Overvåg, K. (2009). Second Homes in Eastern Norway: From Marginal Land to Commodity NTNU.

Oxford Research. (2019). Gode næringskommuner i distriktene: Tre eksempler fra Sør- og Vestlandet

Perlic, B. & Albertsen, D. (2019). Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev (SSB-rapport 2019/31).

plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Produktivitetskommissionen. (2013). ANALYSERAPPORT 2

Prop. 1 LS (2019–2020). FOR BUDSJETTÅRET 2020 – Skatter, avgifter og toll 2020. Finansdepartementet.

Rakar, F. & Tallberg, P. (2013). Behövs regioner? REGLAB Sverige.

Rambøll. (2012). Evaluering av kommunale og regionale næringsfond. Rambøll Management Consulting.

Rambøll. (2014a). Følgeevaluering – sluttrapport boligetablering i distriktene.

Rambøll. (2014b). Gode eksempler boligstrategiske tiltak i distriktene.

Riksrevisjonen. (2007). Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge. Oslo: Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen. (2018). Undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker (Dokument 3:7 (2018–2019)).

Ringholm, T., Aarsæther, N., Nygaard, V. & Selle, P. (2009). Kommunen som samfunnsutvikler: En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling. Norut Tromsø.

Ruud, M. E., Schmidt, L., Sørlie, K., Skogheim, R. & Vestby, G. M. (2014). Boligpreferanser i distriktene. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)-rapport nr. 1/2014.

Rypestøl, J. O. (2018). Entrepreneurial innovativeness and growth ambitions in thick vs. thin regional innovation systems. NORCE Volume 30, 2018.

Røberg, K. I. K. (2014). Høgskolenes betydning for regional rekruttering til næringsrettede profesjonsyrker, HiOA Rapport 2014 nr. 7.

Rønning, L. (2009). Nyskapende praksis i kommunal næringsutvikling: teori og praksis i kjølvannet av «Kommuneprosjektet». Bodø: Nordlandsforskning.

Rørstad, K., Børing, P., Solberg, E. & Carlsten, T. C. (2019). NHOs kompetansebarometer 2019.

Samfunnsøkonomisk analyse. (2018). Evaluation of the regionally differentiated social security contributions in Norway (26-2018).

Sand, R., Steen, M., Carlsson, E. & Nilsen, S. K. (2010). Langtidseffekter av omstillingsprogram. Steinkjer: Trøndelag forskning og utvikling.

Serck-Hanssen, J. (1970). Optimal patterns of location Universitetet i Oslo, Amsterdam.

Serck-Hanssen, J. (1971). Subsidiering av kapital i utbyggingsområder. Statsøkonomisk tidsskrift, (Nr. 2), 139–1666.

Serck-Hanssen, J. (1975). Optimal labour subsidies in backward regions with surplus supply of labour. Swedish Journal of Economics, 99–120.

Serck-Hanssen, J. (1982). Om det teoretiske grunnlaget for distriktspolitikken. Sosialøkonomien, (5), 10–16.

SINTEF. (2019). Mobilisering, kapasitetsløft og dialog- forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION program på innovasjonssystemenes utvikling.

Skevik Grødem, A., Nielsen, R. A. & Strand, A. H. (2014). Unge mottakere av helserelaterte ytelser: Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET (Fafo-rapport 2014:37).

Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2015). Fjellbygd eller feriefjell? Fagbokforlaget.

Skårerhøgda, M. & Torp, C. (2012). Gründerånd blant innvandrere. Samfunnspeilet- SSB.

Smil, V. (2017). Energy and Civilization: A History. Cambridge, Massachusetts The MIT Press.

Solbakken, M. & Aune, M. (2018). Livskraftige lokalsamfunn: tilfeldig og planlagt? Distriktssenteret.

Solbakken, M. & Nordtug, H. (2019). Åre lykkes med å beholde nye innbyggere. Distriktssenteret.

Solheim, M. C. W. (2017). Innovation, Space and Diversity University of Stavanger.

Stamland, T., Rud, L. & Mjøs, A. (2008). Kapitaltilgangen for SMB i ulike deler av landet (SNF-rapport nr. 15/08).

Statistisk sentralbyrå. (2019a). Arbeidskraftsundersøkelsen: deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn, alder, arbeidsstyrkestatus, statistikkvariabel og år. I SSB 2019a tabell 09680.

Statistisk sentralbyrå. (2019b). Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal (Dokumentasjonsnotat).

Statistisk sentralbyrå. (2019c). Stadig fleire føretak nyttar sosiale medium. Hentet fra https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/stadig-fleire-foretak-nyttar-sosiale-medium

Statistisk sentralbyrå. (2020). Arbeidskraftundersøkelsen. I.

Syverson, C. (2011). What determines productivity? Journal of Economic literature, 49 (2), 326–365.

Søholt, S., Aasland, A., Onsager, K. & Vestby, G. M. (2012). «Derfor blir vi her»: innvandrere i Distrikts-Norge. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)-rapport nr. 5/2012.

Søholt, S., Tronstad, K. R. & Bjørnsen, H. M. (2014). Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv: en kunnskapsoppsummering. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Søholt, S., Tronstad, K. R. & Vestby, G. M. (2015). Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)-rapport nr. 20/2015.

Sønvisen, S. (2013). Hamarøymodellen: et boligpolitisk kinderegg for distriktene?

Sørdahl, P. B., Solås, A.-M., Kvalvik, I. & Hersoug, B. (2017). Hvordan planlegges kystsonen? Nofima.

Sørlie, K., Aure, M. & Langset, B. (2012). Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet. NIBR.

Sørvoll, J. & Løset, G. K. (2017). Samfunnsvirkninger av boligpolitikk. NOVA rapport 3/2017.

Teigen, H. (2019). Distriktspolitikkens historie i Norge. Norge: Cappelen Damm akademisk.

Teigen, H. & Lien, G. (2013). Kommunen som næringsutviklar: Kommunalt tiltaksarbeid (Innovative kommuner).

Telemarksforsking. (2020). Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner – en sammenstilling av erfaringer (TF-rapport nr. 546).

Tennøy, A., Tønnesen, A. & Øksenholt, K. V. (2015). Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum. Transportøkonomisk Institutt (TØI)-rapport nr. 1400/2015.

Thomas, C. J. & Bromley, R. D. F. (2003). Retail revitalization and small town centres: the contribution of shopping linkages. Applied Geography, 23.

Toftdahl, H. & Haavardsholm, O. (2019). Omsetningsutvikling i varehandel og tjenesteyting i et utvalg norske byer for perioden 2008–2018 (45/2019). Vista analyse.

Turtveit, L.-T. (2017). Filialer av utenlandske banker og kredittilbud (Nr. 3 2027). Norges Bank.

Tønnesen, A. & Knapskog, M. (2017). Bygdepakke Bø: Et forprosjekt om utvikling av klimavennlige og attraktive bygder. Transportøkonomisk Institutt (TØI)-rapport 1563/2017.

Tønnesen, M. (2018). Lavere befolkningsvekst framover. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-befolkningsvekst-framover

Ulstein, H., Skogstrøm, J. F., Holmen, R. B., Iversen, E. K., Høiseth-Gilje, K., Gulbrandsen, M. U. & Grünfeld, L. A. (2014). Investering i vei – blir næringslivet mer produktivt? (Menon publikasjon nr. 36/2013).

Vareide, K. (2012). Sårbar eller robust? En analyse av norske kommuners næringsmessige sårbarhet (1891-053X). Telemarksforsking.

Vareide, K. (2016). Attraktivitet, arbeidsplasser og verdiskaping. TF-notat nr 2/2016 : Telemarksforsking.

Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing).

Vareide, K. (2019). Næringsutvikling i distriktskommuner i 2030.

Vareide, K., Nyborg Storm, H., Svardal, S. & Groven, S. (2018). Suksessrike distriktskommuner anno 2018. Telemarksforsking.

Vareide, K., Svardal, S. & Miland, K. (2019). De gode hjelperne: Kommunenes samarbeidspartnere i næringsutvikling. Telemarksforsking.

Vestby, G. M. (2018). Fra sentrumsdød til sentrumsglød: følgeforsking av pilotprosjektet «Levende lokaler». By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) rapport nr. 1/2018.

Vestby, G. M., Bergsli, H., Langset, B. & Nygaard, M. O. (2016). Byene i Nordland som innovasjonssentra: kunnskapsgrunnlag for bypolitikk. By- og regionforskningsinstituttet NIBR-rapport nr. 2/2016.

VG. (2020). Skoletid! lederartikkel.

Vinsand, G. & Eidset, I. (2016). Landsomfattende rådmannsundersøkelse om kommunereformen. NIVI.

Weber, K. M. & Rohracher, H. (2012). Legitimizing research, technology and innovation policies for transformative change.

Østlandsforskning. (2002). Eierskapets betydning for bedrifter, destinasjoner og regioner

Til forsiden