NOU 2022: 6

Nett i tide— – om utvikling av strømnettet

Til innholdsfortegnelse

15 Lov- og forskriftsforslag

Nedenfor følger lov- og forskriftsendringer som utvalget foreslår. Endringene fra gjeldende rett er markert i kursiv.

15.1 Energiloven1

I kapittel 8.10 foreslår utvalget endringer i dispensasjonsadgangen for tilknytningsplikten for forbruk.

§ 3-4. (Anleggskonsesjonærens plikt til å tilknytte uttakskunder)

Den som gis anleggskonsesjon etter § 3-1 for nettanlegg, har plikt til å tilknytte nye anlegg for uttak av elektrisk energi og om nødvendig investere i nettanlegg. Den samme plikten gjelder ved forbruksøkninger som medfører behov for investeringer i nett. Plikten til å foreta nødvendige investeringer i nettanlegg etter denne bestemmelsen gjelder alle konsesjonærer der tilknytningen utløser et investeringsbehov.

Departementet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for uttakskunder.

Reguleringsmyndigheten skal ved enkeltvedtak

  • a. fastsette eller godkjenne vilkår for tilknytning av anlegg, eller

  • b. fastsette eller godkjenne metoder for å fastsette vilkår som nevnt i bokstav a.

15.2 NEM-forskriften2

I kapittel 7.4.1 foreslår utvalget endringer i NEM-forskriften om tilknytningsprosessen.

§ 3-2. Anleggskonsesjonærens plikt til å tilknytte uttakskunder

Tilknytningsplikten etter energiloven § 3-4 gjelder for den som har konsesjon for nettanlegg hvor nye uttakskunder mest rasjonelt kan tilknyttes, eller en forbruksøkning kan gjennomføres. Hvis tilknytningen medfører behov for investeringer i overliggende nettanlegg, gjelder tilknytningsplikten tilsvarende for konsesjonærer for slikt nett.

Tilknytningsplikten gjelder nødvendig nettkapasitet som sikrer at det er driftsmessig forsvarlig å koble til nye uttakskunder eller tillate forbruksøkningen.

Et nettselskap og en uttakskunde kan inngå avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruket. Det skal ikke gis kompensasjon til uttakskunden ved inngåelse av slik avtale eller ved utkobling eller begrensning i forbruket i henhold til avtalen.

Tilknytningsplikten omfatter om nødvendig en plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i nye nettanlegg uten ugrunnet opphold. Konsesjonæren plikter å legge frem en forsvarlig og veiledende tidsplan for nettilknytningen. Departementet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon jf. energiloven § 3-4 annet ledd, fra tilknytnings- og investeringsplikten for uttakskunder.

Konsesjonærer skal forelegge for Reguleringsmyndigheten for energi et utkast til vilkår og metoder for tilknytning til og bruk av nettet til forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning er ikke nødvendig dersom konsesjonæren anvender vilkår og betingelser som er godkjent og publisert av Reguleringsmyndigheten for energi.

Reguleringsmyndigheten for energi skal ved enkeltvedtak jf. energiloven § 3-4 tredje ledd, fastsette eller godkjenne vilkår for tilknytning av anlegg eller metoder for å fastsette slike vilkår.

Ny § 3-4 Utfyllende plikter for anleggskonsesjonæren til å tilknytte nettkunder etter §§ 3-2 og 3-3

Anleggskonsesjonæren som omtalt i §§ 3-2 og 3-3 skal, basert på bestilling fra nettkunde, uten ugrunnet opphold gi svar på om det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte omsøkt uttak eller anlegg for produksjon av elektrisk energi til eksisterende nett. Hvis svaret er avhengig av forhold hos andre konsesjonærer, gjelder plikten til å svare uten ugrunnet opphold også de andre konsesjonærene. Anleggskonsesjonæren med tilknytningsplikt skal innhente svar fra andre konsesjonærer. Vurderingen av om det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte omsøkt uttak eller anlegg for produksjonsanlegg av elektrisk energi, skal dokumenteres av konsesjonæren, og gjøres tilgjengelig på forespørsel.

Dersom tilknytning er driftsmessig forsvarlig og nettkunden ønsker tilknytning, skal nettkunden, uten ugrunnet opphold, få tilbud om nettavtale.

Dersom tilknytning ikke er driftsmessig forsvarlig og det må gjennomføres videre utredninger og søkes konsesjon for nettiltak, skal nettkunden uten ugrunnet opphold få tilbud om utredningsavtale.

15.3 Forskrift om ekstern kvalitetssikring3

I kapittel 11.8.5 foreslår utvalget at ansvaret for den eksterne kvalitetssikringen skal flyttes fra nettselskapet til departementet.

§ 2. Ekstern kvalitetssikring og departementets uttalelse

Planlegger av nye, store kraftledningsanlegg skal utarbeide en konseptvalgutredning som redegjør for behov og alternative konsepter. Departementet skal sørge for en ekstern kvalitetssikring av behov og konseptvalg. Departementet skal avgi en uttalelse om behov og konseptvalg basert på konseptvalgutredningen og den eksterne kvalitetssikringen

15.4 Merknader til bestemmelsene

15.4.1 Energiloven

Til § 3-4 annet ledd

Ved bestemmelsen endres ordlyden i § 3-4 annet ledd, slik at dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for uttakskunder kan gis i særlige tilfeller. Med denne endringen vil dispensasjonsadgangen utvides fra å være en svært snever unntaksregel ved ekstraordinære tilfeller, til å være anvendelig i flere tilfeller. Spørsmålet om tiltaket er samfunnsmessig rasjonelt vil være sentralt i vurderingen av om det foreligger et særlig tilfelle. Dispensasjon kan særlig være aktuelt i situasjoner hvor samfunnets samlede kostnader klart overstiger samfunnets samlede nytte ved nettiltaket. I denne vurderingen inngår også ikke-prissatte virkninger (herunder natur- og miljøverdier). Endringen vil medføre at departementet i større grad enn i dag kan vektlegge blant annet hensynet til natur og miljø i dispensasjonsvurderingen.

15.4.2 NEM-forskriften

Til § 3-2 fjerde ledd siste punktum

Bestemmelsens nye fjerde ledd, siste punktum regulerer departementets dispensasjonsadgang slik at den tilsvarer ordlyden i forslaget til ny § 3-4 annet ledd. Se merknaden til denne bestemmelsen i kapittel 15.4.1.

Til ny § 3-4

Ved denne nye bestemmelsen blir anleggskonsesjonæren pålagt å gi svar uten ugrunnet opphold på om det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte omsøkt uttak eller produksjonsanlegg til eksisterende nett. Svaret skal gis uten ugrunnet opphold fra tidspunktet uttakskunden bestiller tilknytning. Hvis svaret er avhengig av forhold hos andre konsesjonærer, gjelder plikten til å svare uten ugrunnet opphold også de andre konsesjonærene. Videre pålegger bestemmelsen konsesjonæren med tilknytningsplikt, å innhente svar fra andre konsesjonærer. Bestemmelsen fastslår videre at anleggskonsesjonærens vurdering av driftsmessig forsvarlighet skal dokumenteres og på forespørsel gjøres tilgjengelig.

Bestemmelsens andre ledd regulerer nettkundens rett til tilbud om nettavtale uten ugrunnet opphold, dersom tilknytningen er driftsmessig forsvarlig.

Bestemmelsens siste ledd gir nettkunden rett til tilbud om utredningsavtale uten ugrunnet opphold dersom tilknytningen ikke er driftsmessig forsvarlig og det må gjennomføres videre utredninger og søkes konsesjon for nettiltak.

15.4.3 Forskrift om ekstern kvalitetssikring

Til § 2

Med denne bestemmelsen flyttes ansvaret for den eksterne kvalitetssikringen fra nettselskapet til departementet.

Fotnoter

1.

Lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.

2.

Forskrift 24. oktober 2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet.

3.

Forskrift 21. juni 2013 om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven.
Til forsiden