NOU 2022: 6

Nett i tide— – om utvikling av strømnettet

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Adams, S., Diamond, L., Esterl, T., Fröhlich, P., Ghotge, R., Hemm, R., . . . Yilm, S. (2021). Social License to Automate – Emerging Approaches to Demand Side Management. The User-Centred Energy Systems Technology Collaboration Programme. Hentet fra https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2982268

BKK Nett. (2022, 10. mai). Tilkoblinger i strømnettet. Hentet fra https://nett.bkk.no/produktdetaljer?productId=542931e0-ac89-480c-abd0-40e611d0967d&productTab=1

Bye, T., Bjørndal, M., Doorman, G., Kjølle, G., & Riis, C. (2010). Flere og riktigere priser – et mer effektivt kraftsystem. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/rapporter/2010_1130_flere_og_riktigere_priser_et_mer_effektivt_kraftsystem.pdf?id=2200911

Digin. (2022, 10. mai). Tilknytningssaker. Hentet fra https://diginenergi.no/hva-gjor-vi/tilknytningssaker/

Direktoratet for økonomistyring. (2018). Veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Hentet fra https://dfo.no/sites/default/files/fagomr%C3%A5der/Utredninger/Veileder-i-samfunnsokonomiske-analyser.pdf

DNV. (2021). Bransjenorm for nettilknytning. Hentet fra https://www.energinorge.no/contentassets/1ef5761077ac4501b149160896f8f558/bransjenorm-for-nettilknytning.pdf

DNV. (2021). Energy Transition Norway 2021 – A national forcast to 2050. Hentet fra https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-brosjyrer/energy-transition-norway-2021.pdf

Energi Norge. (2021, november). Investeringer i regionalt og lokalt distribusjonsnett 2020–2029 – Resultater fra spørreundersøkelse utført av Energi Norge. Upublisert internt dokument.

EY. (2021). Kartlegging og anbefalt regulering av nettselskapenes tidsbruk ved tilknytning av nye kunder (RME ekstern rapport nr. 4/2021). Hentet fra https://publikasjoner.nve.no/rme_eksternrapport/2021/rme_eksternrapport2021_04.pdf

Finansdepartementet. (2019). Rundskriv R-108/19 Statens prosjektmodell – Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_108_2019.pdf

Finansdepartementet. (2021). Rundskriv R-109/2021 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_109_2021.pdf

Gjerde, O., & Kjølle, G. (2012). Risk of Electricity Supply Interruptions. I P. Hokstad, I. B. Utne, & J. Vatn (Red.), Risk and Interdependencies in Critical Infrastructures – A guideline for Analysis (s. 109 – 125). London: Springer.

Grindvoll, I. T. (2015). Hva har skjedd med KS1 prosjektene? Status per mars 2015. Hentet fra https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262021752/Hva+har+skjedd+med+KS1-prosjektene_v5.pdf/dbafa650-5c15-43ab-a65c-c499bb79db3f

Høiem, K. W., Mathiesen, V., Sperstad, I. B., & Sæle, H. (2021). Mulighetsstudie om bruk av fleksibilitetsressurser hos nettselskap (Energi Norge rapport nr. 1/2021). Oslo: Energi Norge.

Kjølle, G. (2021, 23. september). Fleksibilitet i strømnettet: Hva er det og hvorfor trenger vi det? Hentet fra https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/fleksibilitet-i-stromnettet-hva-er-det-og-hvorfor-trenger-vi-det/

Kvalheim, E. V., Christensen, T., Samset, K., & Volden, G. H. (2015). Har regjeringen fått bedre beslutningsgrunnlag? Om effekten av å innføre konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) for store statlige investeringsprosjekter. Hentet fra https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262021752/4200+Regjeringens+beslutningsgrunnlag+sluttrapport.pdf/ff529615-f4c4-4b9d-a561-1d4790f7faea

LO, NHO, Fellesforbundet, IndustriEnergi, EL og IT Forbundet, . . . Nelfo. (2020). Felles energi- og industripolitisk plattform. Hentet fra https://www.nho.no/contentassets/67d09fd17be24b91be4c05147e8d4d20/rapport-felles-energi--og-industripolitisk-plattform-.pdf

Menon Economics. (2020). Forbedring av metode for vurdering av ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomiske analyser. (Menon-publikasjon nr. 62/2020). Hentet fra https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-62-Metode-ikke-prissatte.pdf.

Miljødirektoratet, Statens Vegvesen, Kystverket, NVE og Enova. (2020). Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030 (M-1625|2020). Hentet fra https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf

NOU 2015: 15 (2015). Sett pris på miljøet – rapport fra grønn skattekommisjon. Finansdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-15/id2465882/

NVE. (2003). Kabel som alternativ til luftledning (KTE-notat nr. 42/03). Hentet fra https://www.nve.no/media/2079/kabel-som-alternativ-til-luftledning.pdf

NVE. (2020). Norge har et betydelig potensial for forbrukerfleksibilitet i sektorene bygg, transport og industri (Faktaark nr. 7/2020). Hentet fra https://publikasjoner.nve.no/faktaark/2020/faktaark2020_07.pdf.

NVE. (2020). Veileder for utforming av søknader om konsesjon for nettanlegg (Veileder nr. 2/2020). Hentet fra http://publikasjoner.nve.no/veileder/2020/veileder2020_02.pdf

NVE. (2021). Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021 – 2040 – Forsterket klimapolitikk påvirker kraftprisene (NVE Rapport nr. 29/2021). Hentet fra https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_29.pdf.

NVE. (2021, 15. desember). Tiltak for å redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nettanlegg. Upublisert internt dokument.

NVE. (2021, 15. desember). Utredning om gebyr for konsesjonsbehandling. Upublisert internt dokument.

NVE. (2022). Norsk og Nordisk effektbalanse fram mot 2030 – Ved økt elektrifisering og øvrige endringer i kraftmarkedet (NVE Rapport nr. 20/2022). Hentet fra https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_20.pdf

NVE. (2022, 7. april). Forbrukerfleksibilitet og andre energibærere. Hentet fra https://www.nve.no/energi/energisystem/nett/kraftsystemutredninger/veiledningsmateriale/forbrukerfleksibilitet-og-andre-energibaerere/

NVE. (2022, 6. mai). Energieffektiviseringspotenisal i bygg. Hentet fra https://www.nve.no/energi/energisystem/energibruk-effektivisering-og-teknologier/energieffektivisering/

NVE. (2022, 10. mai). NVE varme. Hentet fra https://temakart.nve.no/tema/varme

Olje- og energidepartementet. (2008). Forslag til endringer av lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) [høringsnotat]. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/horinger/endringer-i-energiloven/horingsnotat---endringer-i-energiloven.pdf

Olje- og energidepartementet. (2009). Om lov om endringer i energiloven (Ot.prp. nr. 62 (2008–2009)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-62-2008-2009-/id554836/

Olje- og energidepartementet. (2012). Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet (Meld. St. 14 (2011–2012)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-14-20112012/id673807/

Olje- og energidepartementet. (2013). Veileder – konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring av store kraftledningssaker. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/veileder.pdf

Olje- og energidepartementet. (2016). Kraft til endring – energipolitikken mot 2030 (Meld. St. 25 (2015–2016)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20152016/id2482952/

Olje- og energidepartementet. (2021). Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser (Meld. St. 36 (2021–2021)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-36-20202021/id2860081/

Olje- og energidepartementet. (2021, 17. februar). Høring av energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-energieffektiviseringsdirektivet-artikkel-14.5/id2835098/?expand=horingssvar

Olje- og energidepartementet. (2022). Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser (Meld. St. 11 (2021–2022)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20212022/id2908056/

Oslo Economics / Asplan Viak. (2020). Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering av oppvarming og kjøling i Norge (NVE Ekstern rapport nr. 8/2020). Hentet fra https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2020/eksternrapport2020_08.pdf

Oslo Economics. (2022). Kabel som alternativ til luftledning (OE-rapport 2022-8). Oslo: Oslo Economics.

Oslo Economics. (2022). Konsesjonsprosesser i utvalgte land (OE-rapport 2022-9). Oslo: Oslo Economics.

Oslo Economics. (2022). Prosessanalyse: Utvikling av strømnettanlegg (OE-rapport 2022-19). Oslo: Oslo Economics.

Oslo Economics. (2022). Utredning av prissignaler for effektiv utnyttelse og utvikling av strømnettet. Oslo: Oslo Economics.

Prosess21. (2020). Kraftmarkedet – Prosess21 Ekspertgrupperapport. Hentet fra https://www.prosess21.no/contentassets/37807b8b744d4675b3cdd6aaf603e08d/nf_prosess21_ekspertgrupperapport_kraftmarkedet_def_131020.pdf

Reiten, E., Sørgård, L., & Bjella, K. (2014). Et bedre organisert strømnett. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer_2/rapport_et_bedre_organisert_stroemnett.pdf

Riksrevisjonen. (2014). Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi (Dokument 3:5 (2013–2014)). Oslo: Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen. (2018). Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. (Dokument 3:4 (2018-2019)). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2018-2019/myndighetenesarbeidredusereplanleggingstidenstoresamferdselsprosjekter.pdf.

Ritchie, H. (2021, 30. november). A number of countries have decoupled economic growth from energy use, even if we take offshored production into account. Hentet fra https://ourworldindata.org/energy-gdp-decoupling

RME. (2019). Oppsummeringsrapport: Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet og metode for å fastsette kostnadsnormer (RME Rapport Nr. 1/2019). Hentet fra https://publikasjoner.nve.no/rme_rapport/2019/rme_rapport2019_01.pdf

RME. (2021). Oppsummering og vurdering av høringsinnspill om fastsettelse av inntektsrammen til Statnett (RME Rapport Nr. 2/2021). Hentet fra https://publikasjoner.nve.no/rme_rapport/2021/rme_rapport2021_02.pdf

RME. (2022). Fordeling av støykvoter gjennom tilknytningsavtaler. Hentet fra https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/nettilknytning/fordeling-av-stoykvoter-gjennom-tilknytningsavtaler/

RME. (2022, 4. mai). Nøkkeltall for nettselskapene. Hentet fra https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/publikasjoner-og-data/data-og-nokkeltall/nokkeltall-for-nettselskapene/

RME. (2022, 10. mai). Økonomisk og teknisk rapportering. Hentet fra https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/%C3%B8konomisk-regulering-av-nettselskap/rapportering-av-data/%C3%B8konomisk-og-teknisk-rapportering/.

Ruud, Ø. A. (2015). På nett? Nettpolitikk, planlegging og konflikter om strømnett i Norge, Storbritannia og Sverige – Tiltak og virkemidler for mer bærekraftig nettutvikling. Trondheim: NINA, SINTEF.

Samset, K., & Volden, G. H. (2013). Statens prosjektmodell. Bedre kostnadsstyring. Erfaringer med de første investeringstiltakene som har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (Concept rapport nr. 35). Hentet fra https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262010703/Concept_rapport_nr_35.pdf

Skjølsvold, T. M. (2022, 18. februar). Et samfunnsfaglig blikk på norsk smartgridinnovasjon. Internt upublisert dokument.

Statistisk sentralbyrå. (2022). Statistikkbanken 12824: Elektrisitetsbalanse (MWh) 2010M01-2022M04. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/12824.

Statkraft. (2022, 18. mars). Mulige virkninger av krav om at netteier skal bygge nett som knytter ny kraftproduksjon til nettet. Upublisert internt dokument.

Statnett. (2018, 24. november). How we quantify power system reliability. Hentet fra https://datascience.statnett.no/2018/11/

Statnett. (2019, 13. desember). Statnetts driftspolicy – gjennomgang og presisering. Hentet fra https://www.statnett.no/globalassets/om-statnett/samarbeidsforum/2019-12-13----driftspolicy---orientering-til-samarbeidsforum.pdf

Statnett. (2020). Konseptvalgutredning Bergen og omland. Hentet fra https://www.statnett.no/contentassets/592897795a7745fda4a5981afcfcb32e/konseptvalgutredning-bergen-og-omland-2020.pdf

Statnett. (2020). Langsiktig markedsanalyse – Norden og Europa 2020–2050. Oslo: Statnett.

Statnett. (2020). Veileder: Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i kraftnettet. Upublisert internt dokument.

Statnett. (2021). Investeringsoversikt for nettutviklingsprosjekter 2021. Hentet fra https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.statnett.no%2Fglobalassets%2Ffor-aktorer-i-kraftsystemet%2Fplaner-og-analyser%2Fnup-2021%2Finvesteringsoversikt-for-nettutviklingsprosjekter-2021.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

Statnett. (2021). Nettutviklingsplan 2021. Hentet fra https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/nup-2021/nettutviklingsplan-2021.pdf

Statnett. (2021, 5. mars). Vedr. nettutvikling [brev til Olje- og energidepartementet]. Upublisert dokument.

Statnett. (2021, 25. juni). Eierskap og vedtekter. Hentet fra https://www.statnett.no/om-statnett/eierskap-og-vedtekter/.

Statnett. (2021, 22. september). Vedrørende nettutvikling og strømnettutvalget [brev til Strømnettutvalget]. Tilgjengelig fra https://stromnettutvalget.no/innspill/.

Statnett. (2021, 26. november). Statnetts innspill til Strømnettutvalget. Tilgjengelig fra https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/474/2022/02/Statnett-skriftlig-innspill.pdf.

Statnett. (2022, 3. februar). Orientering om status for arbeidet med områdeplaner [notat til Strømnettutvalget]. Tilgjengelig fra https://stromnettutvalget.no/innspill/.

Statnett. (2022, 4. februar). Statnetts interne grep for å øke tempoet i nettplanleggingen [notat til Strømnettutvalget]. Tilgjengelig fra https://stromnettutvalget.no/innspill/.

Statnett. (2022, 11. mai). Nok en ny forbruksrekord i Norge. Hentet fra https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2021/nok-en-ny-forbruksrekord-i-norge/

Statnett. (2022, 20. mai). Hvordan få nettilknytning. Hentet fra https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nettkapasitet-til-produksjon-og-forbruk/dette-er-tilknytningsprosessen/

Statnett. (2022, 20. mai). Retningslinjer for fos § 6 – Fastsettelse av handelskapasitet. Hentet fra https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/retningslinjer-fos/systemansvaret---retningslinjer-fos--6.pdf

Söder, L., Lund, P. D., Koduvere, H., Bolkesjø, T. F., Rossebø, G. H., Rosenlund-Soysal, E., . . . Blumberga, D. (2018). A review of demand side flexibility potensial in Northern Europe. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 91, 654–664. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.03.104

THEMA Consulting Group (2022). Forenklinger i konsesjonsprosessen ved små eksterne effekter. Tilgjengelig fra https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/474/2022/02/Energi-Norge-%E2%80%93-Rapport-om-forenklinger-i-konsesjonsprosessen.pdf

Volden, G. H., & Andresen, B. (2019). Ekstern kvalitetssikring av investeringsprosjekter istatlige foretak og statsaksjeselskaper (Concept arbeidsrapport 2019-7). Hentet fra https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262021752/Arbeidsrapport+2019-7+Prosjektmodeller+foretak+og+as.pdf/9d58ea7e-d420-042e-680f-9e664042e25a?t=1576505582186

von der Ferh, N.-H. M. (2010). Den økonomiske reguleringen av strømnettet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/2010-1018_nettregulering.pdf

Til forsiden