NOU 2023: 29

Abort i Norge— Ny lov og bedre tjenester

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Aberg, A., Mitelman, F., Cantz, M. & Gehler, J. (1978). Cardiac puncture of fetus with Hurler’s disease avoiding abortion of unaffected co-twin. Lancet, 2(8097), 990-991. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(78)92550-3

ACOG. (2017). Committee Opinion No. 719 Summary: Multifetal Pregnancy Reduction. Obstet Gynecol, 130(3), 670-671. https://doi.org/10.1097/aog.0000000000002292

Aftenposten. (2021, 4. mai). Abortloven er god. Aftenposten, lederartikkel. https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/zgKayv/aftenposten-mener-abortloven-er-god

Alex, L. & Hammarstrom, A. (2004). Women’s experiences in connection with induced abortion – a feminist perspective. Scand J Caring Sci, 18(2), 160-168. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2004.00257.x

Andenæs, J. (1956). Hva er gjeldende norsk rett om abortus provocatus? Rt-1956-833. https://lovdata.no/pro/JUS/rt-1956-0833-art

Arnesen, H. S. (2023). Arbeidsdeling i hjemmet: Er likestilte par mer fornøyde? https://www.ssb.no/befolkning/barn-familier-og-husholdninger/artikler/arbeidsdeling-i-hjemmet-er-likestilte-par-mer-fornoyde

Austveg, B. (2017). Abort. En etisk argumentasjon. Humanist forlag

Bain, L. E. (2020). Mandatory pre-abortion counseling is a barrier to accessing safe abortion services. Pan Afr Med J, 35, 80. https://doi.org/10.11604/pamj.2020.35.80.22043

Baltzersen, E. (2023, 14. februar). Politikk og religion påvirker europeernes syn på abort. Masterbloggen, Kilden.

Baltzersen, E. S. (2022). Attitudes Towards Assisted Reproductive Technology (ART) and Abortion: Evidence from Europe [Master thesis, University of Oslo]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-98433

Barr, J. A. (2014). Tertullian’s Attitude towards the Human Foetus and Embryo [Doctor of Philosophy, The University of Queensland]. The University of Queensland.

Barstad, A. (2013). Hopning av dårlige levekår En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013 (Reports 2016/32, Issue. SSB). SSB. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/285523?_ts=1588ffd8b60

Bauer, E. E. (2019). Svangerskapets usikkerheter: Opplevelser av fosterdiagnostikk og selektiv abort [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. http://hdl.handle.net/10852/69611

Beauchamp, T. L. (1994). Principles of biomedical ethics / Tom L. Beauchamp, James F. Childress. Oxford University Press.

Bergsvik, J., Fauske, A. & Hart, R. K. (2020). Effects of policy on fertility: A systematic review of (quasi)experiments (Discussion Papers No. 922, February 2020). SSB. Effects of policy on fertility: A systematic review of (quasi)experiments (ssb.no)

Beriwal, S., Impey, L., Ioannou, C. (2020). Multifetal pregnancy reduction and selective termination. The Obstrerician and Gynaecologist, 22(4). https://doi.org/10.1111/tog.12690

Beta, J., Zhang, W., Geris, S., Kostiv, V. & Akolekar, R. (2019). Procedure‐related risk of miscarriage following chorionic villus sampling and amniocentesis. Ultrasound Obstet Gynecol, 54(4), 452-457. https://doi.org/10.1002/uog.20293

Bispemøtet. (2019, 15. februar). Samtalen om abort – et bidrag fra Bispemøtet. https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/samtalen-om-abort--et-bidrag-fra-bispemotet/

Bjørge, L., Hermanrud, M. S., Løkeland, M. & Oppegaard, K. S. (2023). Veileder i gynekologi – provosert abort. I Veileder i gynekologi. Norsk gynekologisk forening. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/provosert-abort/

Bondø, T.-H. (2015, 17. mars). Ga ekskjæreste abortpiller – risikerer syv års fengsel. VG. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JzOOR/ga-ekskjaereste-abortpiller-risikerer-syv-aars-fengsel

Boonin, D. (2002). A Defense of Abortion. Cambridge University Press.

Boonin, D. (2019). Beyond Roe: Why Abortion Should Be Legal – Even If the Fetus is a Person. Oxford University Press.

Borgan, E. (2021). Snart tar dette over for p-piller blant unge. forskning.no. https://www.forskning.no/barn-og-ungdom-seksualitet/snart-tar-dette-over-for-p-piller-blant-unge/1915939

Breimo, J. P. (2014). Koordinering og tilstedeværelse – om kjønnede forventninger til pårørende i rehabiliteringsprosesser. Coordinating and being present – on the gendered expectations of family members in rehabilitation processes, 38(3-4), 253-269. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1781-2014-03-04-05

Breivik, J.-K., Eriksen, T. H. (2006). Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Normalitet (Bd. 2). Universitetsforlaget.

Busch, S. V. (2023). Senabort – den usynlige sorgen. Humanist Forlag AS.

Campbell, O. (2021, 13. oktober). Abortion Remedies from a Medieval Catholic Nun(!). JSTOR Daily. https://daily.jstor.org/abortion-remedies-medieval-catholic-nun/

CEDAW (2006). Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, China. (U.N. Doc. CEDAW/C/CHN/CO/6 (2006)). https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw36/cc/CHINA_advance%20unedited.pdf

Center for reproductive rights. (2023). The Worlds Abortion Laws. https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/

Chelouche, T. (2007). Doctors, Pregnancy, Childbirth and Abortion during the Third Reich. Israel Medical Association Journal, 9(3): 202-206.

CHOP. (2023, 13. november). https://www.chop.edu/treatments/fetal-surgery-spina-bifida/about

Clemet, K., Halvorsen, K. & Aase, K. (1996). Abort – en debatt for 90-årene. Universitetsforlaget.

Committee, H. R. (1993). General Comment 22, Article 18 (Forty-eighth session, 1993). (U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 35 (1994)). http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom22.htm

Committee Opinion No. 719. (2017). Summary: Multifetal Pregnancy Reduction. Obstet Gynecol, 130(3), 670-671. https://doi.org/10.1097/aog.0000000000002292

Committee Opinion No. 719. (2017). Committee Opinion No. 719: Multifetal Pregnancy Reduction. Obstet Gynecol, 130(3), e158-e163. https://doi.org/10.1097/aog.0000000000002302

Committee, U. H. R. (2016). Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2324/2013, Mellet v. Ireland. https://juris.ohchr.org/casedetails/2152/en-US

Committee, U. H. R. (2019). International Covenant on Civil and Political Rights, General comment No. 36, Article 6: right to life. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/261/15/PDF/G1926115.pdf?OpenElement

Convention on the Rights of the Child. (2013). Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of China, adopted by the Committee at its sixty-fourth session (CRC/C/CHN/CO/3-4). https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww2.ohchr.org%2Fenglish%2Fbodies%2Fcrc%2Fdocs%2Fco%2Fcrc_c_chn_co_3-4.doc&wdOrigin=BROWSELINK

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. (2017). Concluding observations on the initial report of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (CRPD/C/GBR/CO/1). https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhspCUnZhK1jU66fLQJyHIkqMIT3RDaLiqzhH8tVNxhro6S657eVNwuqlzu0xvsQUehREyYEQD%2BldQaLP31QDpRcmG35KYFtgGyAN%2BaB7cyky7

Dahl, S. L., Vaksdal, R. H., Barra, M., Gamlund, E. & Solberg, C. T. (2019). Abort og fosterreduksjon: En etisk sammenligning. Etikk i praksis, (1), 89-111. https://doi.org/10.5324/eip.v13i1.3002

Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Augusti, E.-M. & Skauge, A. D. (2023). Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). https://www.nkvts.no/content/uploads/2023/03/NKVTS_Rapport_1_23_Omfang_vold_overgrep.pdf

de Beauvoir, S. & Parshley, H. M. (2010). The Second Sex. Random House.

De Bie, F. R., Kim, S. D., Bose, S. K., Nathanson, P., Partridge, E. A., Flake, A. W. & Feudtner, C. (2023). Ethics Considerations Regarding Artificial Womb Technology for the Fetonate. The American Journal of Bioethics, 23(5), 67-78. https://doi.org/10.1080/15265161.2022.2048738

Det etiske råd 2023: Provokeret abort: Hvor skal grænsen gå?. Udtalelse fra Det Etiske råd, Danmark, Nationalt Center for Etik, september 2023

DeMarco, D. (1984). The Roman Catholic Church and Abortion: An Historical Perspective – Part II. Catholic culture. https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=3362##

Dietrichson, S. (2021a). Vil det skal bli lettere å dele erfaringer med abort. Kilden. https://kjonnsforskning.no/nb/2021/06/vil-det-skal-bli-lettere-dele-erfaringer-med-abort

Dietrichson, S. (2021b). Vil det skal bli lettere å dele erfaringer med abort. Kilden. https://kjonnsforskning.no/nb/2021/06/vil-det-skal-bli-lettere-dele-erfaringer-med-abort

Difi. (2017). Fortsatt uavhengig? En kartlegging av uavhengige myndighetsorganer (Difi-rapport 2017: 13). https://dfo.no/sites/default/files/fagomr%C3%A5der/Rapporter/Rapporter-Difi/fortsatt_uavhengig._en_kartlegging_av_uavhengige_myndighetsorganer_difi_rapport_2017_13.pdf

Ditlefsen, H. & Rognaldsen, E. (2021, 5. mai). Ekskjæresten utsatte «Ingvild» for abortpress. NRK. https://www.nrk.no/sorlandet/ekskjaeresten-utsatte-_ingvild_-for-abortpress-1.15474347

Den norske legeforening. (2019, 2. april). Høringsuttalelse – endringer i abortloven. Rådet for legeetikk, Den norske legeforening.

Dolonen, K. A. (2021, 19. august). Jordmødre vil reservere seg om politikerne endrer abortloven. Sykepleien. https://sykepleien.no/2021/08/jordmodre-vil-reservere-seg-om-politikerne-endrer-abortloven

Døving, R. (2015). Bør mannen være part i abortloven? Nytt norsk tidsskrift, 32(1), 43-53. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3053-2015-01-05

Eggebø, T. M. (2020). Non-invasiv prenatal test (NIPT). Tidsskrift for Den norske legeforening, 140(9). https://doi.org/10.4045/tidsskr.20.0145

Eick, F., Vallersnes, O. M., Fjeld, H., Sørbye, I., Storkås, G., Ekrem, M., Børmer, M., Løberg, S. A., Ebbing, C., Voldner, N. & Dahl, C. (2022). Use of non-governmental maternity services and pregnancy outcomes among undocumented women: a cohort study from Norway. BMC Pregnancy and Childbirth, 22, 789. https://doi.org/10.1186/s12884-022-05112-0

Ekström, M.-M., Tiblad, E., Norman, M., Stephansson, O. & Granfors, M. (2023). Maternal, pregnancy and neonatal outcomes in triplet pregnancies in Sweden – a nationwide cohort study. Ups J Med Sci, 128(1), e9473. https://doi.org/10.48101/ujms.v128.9473

Elsakkers, M. J. (2010). Reading between the lines: Old Germanic and early Christian views on abortion [PhD thesis, University of Amsterdam]. https://hdl.handle.net/11245/1.327030

Elvbakken, K. T. (2001). Abortpolitikkens utfordringer (Bd. nr 35, desember 2001). Makt- og demokratiutredningen 1998-2003.

Elvbakken, K. T. (2021). Abortspørsmålets politiske historie. Scandinavian University Press. Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215042923-2021

Endestad, I. & Rønes, A. (2023, 9. januar). Begrepet «selvbestemt abort» må utvides. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/AP78Oz/begrepet-selvbestemt-abort-maa-utvides

Erichsen, B. C. (2017). Norske kvinners liv og kamp : 1850-2000 : Bind 1. Res publica.

Erikson, S. L. (2003). Post-diagnostic abortion in Germany: reproduction gone awry, again? Soc Sci Med, 56(9), 1987-2001. https://doi.org/10.1016/s0277-9536(02)00218-6

Eser, A. & Koch, H.-G. (2005). T.M.C. ASSER PRESS. https://www.asser.nl/asserpress/books/?rId=4330

ESHRE. (2013). Delivery rates are unaffected by a policy of transferring fewer embryos coupled with reimbursing six cycles of fertility treatment. European Society of Human Reproduction and Embryology. https://www.eshre.eu/Press-Room/Press-releases-2013/Policy-of-transferring-fewer-embryos

ESHRE. (2023). Number og embryos to transfer during IVF/ICSI. ESHRE Guideline of the European Society of Human Reproduction and Embryology https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Guidelines-in-development/Embryo-transfer

Eskild, A., Helgadottir, L.B., Jerve, F., Qvigstad E. Stray-Pedersen, S. Løset, Å. (2002): Provosert abort blant kvinner med fremmedkulturell bakgrunn i Oslo. Tidsskr Nor Lægeforen 2002 122: 1355-7

Eskild, A., Nesheim, B.-I., Busund, B., Vatten, L., Vangen, S. (2007), Childbearing or induced abortion: the impact of education and ethnic background. Population study of Norwegian and Pakistani women in Oslo, Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 86: 298-303. https://doi.org/10.1080/00016340601133780

Eskild, A. (2016). Foreldrepengene styrer re­produksjonen. Sykepleien. https://sykepleien.no/en/node/58866

European Court of Human Rights, P. U. (2023). Factsheet – Health. https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/fs_health_eng

Evans, M. I., Andriole, S. & Britt, D. W. (2014). Fetal reduction: 25 years’ experience. Fetal Diagn Ther, 35(2), 69-82. https://doi.org/10.1159/000357974

Evans, M. I., Fletcher, J. C., Zador, I. E., Newton, B. W., Quigg, M. H. & Struyk, C. D. (1988). Selective first-trimester termination in octuplet and quadruplet pregnancies: clinical and ethical issues. Obstet Gynecol, 71(3 Pt 1), 289-296.

Evans, M. I., Goldberg, J. D., Horenstein, J., Wapner, R. J., Ayoub, M. A., Stone, J., Lipitz, S., Achiron, R., Holzgreve, W., Brambati, B., Johnson, A., Johnson, M. P., Shalhoub, A. & Berkowitz, R. L. (1999). Selective termination for structural, chromosomal, and mendelian anomalies: international experience. Am J Obstet Gynecol, 181(4), 893-897. https://doi.org/10.1016/s0002-9378(99)70321-2

Feidal-Nilsen, A. & Klingenberg, C. (2022, 9. desember). De mest premature barna – Internasjonal praksis og etiske grunnprinsipper. Paidos. https://paidos.no/de-mest-premature-barna-internasjonal-praksis-og-etiske-grunnprinsipper/

Fiala, C., Agostini, A., Bombas, T., Lertxundi, R., Lubusky, M., Parachini, M. & Gemzell-Danielsson, K. (2022). Abortion: legislation and statistics in Europe. The European journal of contraception & reproductive health care, 27(4), 345. https://doi.org/10.1080/13625187.2022.2057469

Fielding, S. & Schaff E. A. (2004). Social context and the experience of a sample of U.S. women taking RU-486 (mifepristone) for early abortion. Qual Health Res. 14(5), 612-627. https://doi.org/10.1177/1049732304263677. PMID: 15107166.

Flatseth, M. (2009). Førende forestillinger i fosterpolitikken. En metaforanalyse av hvordan kvinne, foster og abort blir konstituert i stortingsdebatter om abort og fosterdiagnostikk. [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen]. Merethe_Flatseth_PhD_ALLKOPI_28_07_09_ (uib.no)

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler. (2022). Forskrift om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. (FOR-2022-06-02-977) Lovdata. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-08-24-2616

Forskningsrådet. (1999). Grenser for behandling av for tidlig fødte barn. Konsensuskonferanse. Norges forskningsråd.

Fox, K. & Donato, V. D. (2019). Abortion is a right in Italy. For many women, getting one is nearly impossible. CNN. https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/italy-abortion-intl/

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. (2023). Beskrivelse av trisomi 18. https://frambu.no/diagnosebeskrivelse/beskrivelse-av-diagnosen-trisomi-18/

Fredman, S. (2018). Comparative Human Rights Law. Oxford University Press.

Fredman, S. (2019). Comparative Human Rights Law. Oxford University Press, Incorporated. http://ebookcentral.proquest.com/lib/ngsso/detail.action?docID=5745823

Gambir, K., Kim, C., Necastro, K. A., Ganatra, B., Ngo, T. D. & Gambir, K. (2020). Self‐administered versus provider‐administered medical abortion. Cochrane Database Syst Rev, 2020(3), CD013181-CD013181. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013181.pub2

Giaever, Ø. (2005). Eugenic indication for abortion – a historical background. Tidsskrift for Den norske laegeforening, 125(24), 3472-3476.

Gillon, R. (2003). Ethics needs principles—four can encompass the rest—and respect for autonomy should be «first among equals». Journal of Medical Ethics, 29(5), 307-312.

Greasley, K. (2017). Arguments about Abortion: Personhood, Morality, and Law. Oxford University Press, Incorporated. http://ebookcentral.proquest.com/lib/ngsso/detail.action?docID=4832151

Grünfeld, B. & Nyfeministenes og Kvinnefrontens abortgruppe (1973). Selvbestemt abort – En kvinnerett. Pax forlag.

Gulbrandsen, P. (2000). Hva er galt ved selektiv abort? Tidsskrift for Den norske laegeforening, 120(9).

Gunnes, G. (2018, 17. november). Et kristent og feministisk ja til dagens abortlov. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/p68P9w/et-kristent-og-feministisk-ja-til-dagens-abortlov-gyrid-gunnes

Gupta, S., Nathan S. F., Feinberg, J., Chad, K. K. & Rebarber, A. (2015). Outcomes in twin pregnancies reduced to singleton pregnancies compared with ongoing twin pregnancies. Am J Obstet Gynecol, 213(4), 580.e1-5. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.06.018

Hack, K., Derks, J., Elias, S., Franx, A., Roos, E., Voerman, S., Bode, C., Koopman-Esseboom, C. & Visser, G. (2008). Increased perinatal mortality and morbidity in monochorionic versus dichorionic twin pregnancies: clinical implications of a large Dutch cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 115, 58-67. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2007.01556.x

Hagen, G. H. & Hage, C. Ø. (2011). Medisinstudenters holdninger til abort [Prosjektoppgave, Universitetet i Oslo]. Tidsskrift for Den norske legeforening, 131, 1768-1771. doi: 10.4045/tidsskr.10.1161

Halldén, B.-M., Christensson, K. & Olsson, P. (2009). Early abortion as narrated by young Swedish women. Scand J Caring Sci, 23(2), 243-250. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2008.00612.x

Halldén, B.-M., Kyllike Christensson, Pia Olsson. (2005). Meanings of being pregnant and having decided on abortion: young Swedish women’s experiences. Health Care Women Int, 26(9), 788-806). https://doi.org/10.1080/07399330500230961

Hansen, V. B., Holm, J. & Hansen, V. B. (2023). Avbrutt: fortellinger om abort (1. utg.). Res publica.

Harris, L. (2017). Old Ideas for a New Debate: Medieval and Modern Attitudes to Abortion. Medieval Feminist Forum, A Journal of Gender and Sexuality, 53(1), 131-149. https://doi.org/10.17077/1536-8742.2091

Hart, R. K. & Kravdal, Ø. (2020). Fallende fruktbarhet i Norge. Hva kan det skyldes og hva kan man gjøre med det hvis det oppfattes som et problem? Folkehelseinstituttet. Fallende fruktbarhet i Norge – FHI

Haugan, H. M., Bjørge, L. & Løkeland-Stai, M. (2023). Nemndabort 1979–2022 – hva har skjedd? Tidsskrift for Den norske legeforening, 143(14). https://doi.org/10.4045/tidsskr.23.0472

Heðinsdóttir, K. & Scott-Fordsmand, H. (2023). Abortpolitik: pragmatisme eller principper? https://ugeskriftet.dk/bfl/abortpolitik-pragmatisme-eller-principper

Heino, Anna, Gissler, Mika 2023: Aborter i Norden 2021. Statistikrapport 10/2033. THL, Finland, https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik-och-data/statistik-efter-amne/sexuell-och-reproduktiv-halsa/aborter/aborter-i-norden

Heinsen, L. L. (2022). The Moral Labour of Making Death. An Ethnography of Second-trimester Selective Abortion in Welfare State Denmark [Doktorgradsavhandling, Aalborg University]. doi:10.54337/aau532692968

Helgadóttir, L. B., Qvigstad, E., Melseth, E., Vangen, S., Eskild, A. (2006). Nemndbehandlede svangerskapsavbrudd i Oslo 2000–03. Tidsskr Nor Lægeforen, 126, 1744-1746.

Hellevik, P. & Øverlien, C. (2016). Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths. Scand J Public Health, 44(7), 702-708. https://doi.org/10.1177/1403494816657264

Helsedirektoratet. Rutineultralyd i svangerskapet – Kort om innholdet i ultralydundersøkelsen. Rutineultralyd i svangerskapet.pdf (helsedirektoratet.no)

Helsedirektoratet. (2013). Uavhengig ekspertgruppe for vurdering av svangerskapsavbrudd. Rapport. Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2015). Evaluering av bioteknologiloven 2015. Oppdatering om status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven. (IS-2360). Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/evaluering-av-bioteknologiloven/Evaluering%20av%20bioteknologiloven%202015.pdf/_/attachment/inline/5f6f0e0c-669c-479f-856b-34f2230deb96:ce7dcccfedd82e3199724e40bd70442f717aefc7/Evaluering%20av%20bioteknologiloven%202015.pdf

Helsedirektoratet. (2019). Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd. Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/abort-svangerskapsavbrudd-veileder-til-forskrift

Helsedirektoratet. (2020). Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem. Rapport oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet mars 2020. (IS-2895). Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/endring-i-fodepopulasjon-og-konsekvenser-for-bemanning-og-finansieringssystem/Rapport%20om%20f%C3%B8depopulasjonen.pdf/_/attachment/inline/3435df20-ea13-4d9f-99ed-f711d6ffbef0:51f3f1f4a94cd0893d94f09f3c7663d150ae61b0/Rapport%20om%20f%C3%B8depopulasjonen.pdf

Helsedirektoratet (2017) Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og Skolehelsetjenesten, oppdatert 2023

Helsedirektoratet. (2023a). Assistert befruktning statistikk. https://www.helsedirektoratet.no/tema/assistert-befruktning

Helsedirektoratet. (2023b). Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Helsedirektoratet. https://www.helsebiblioteket.no/innhold/nasjonal-faglig-retningslinje/svangerskapsomsorgen

Helsedirektoratet. (2023c). Kunnskapsinnhenting for Abortutvalget. Helsedirektoratets svar på oppdrag TTB2022-52 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet. (2023d). Til deg som vurderer abort. https://www.helsenorge.no/sex-og-samliv/abort/

Helsenorge. (2023). Fosterdiagnostikk. https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/fosterdiagnostikk/#morkakeprove

Hirvonen, E. (2017). Polish Abortion Tourism [Master’s thesis, Laurea University of Applied Sciences]. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/138222/thesis_Ewa_Hirvonen.pdf?sequence=1

Helse- og omsorgsdepartementet. (2006). Høringsuttalelse til Utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-Horing-utkast-til-endringer-i-lov-om-humanmedisinsk-bruk-av-bioteknologi-mm-bioteknologiloven/id421846/?showSvar=true&term=&page=1&isFilterOpen=true

Helse- og omsorgsdepartementet. (2017). Snakk om det! Strategi for seksuell helse 2017-2022. Helse- og omsorgsdepartementet. Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022) (regjeringen.no)

Helse- og omsorgsdepartementet (2019). Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2023. Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2023 – regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet. (2020). Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – informasjon og tilgjengelighet 2020-2024. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/59df2395e37f473b93e2da02db01f69c/hod-handlingsplan.pdf

Hofmann, B., Magelssen, M. & Oftestad, E. A. (2021). Hva vil vi med fosterdiagnostikken? fosterdiagnostikkens etikk (1. utgave). Cappelen Damm akademisk.

Hognert, H., Skjeldestad, F. E., Gemzell-Danielsson, K., Heikinheimo, O., Milsom, I., Lidegaard, Ø. & Lindh, I. (2018). Ecological study on the use of hormonal contraception, abortions and births among teenagers in the Nordic countries. BMJ Open, 8(10), e022473. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022473

Holm, S. (2008). The expressivist objection to prenatal diagnosis: can it be laid to rest? Journal of Medical Ethics, 34(1), 24-25.

Hugdal, G. M. (2021). The right choice and the free choice. An empirical ethical contribution to a Christian, feminist ethic of reproductive justice [Doktorgradsavhandling, MF vitenskapelig høyskole].

Høstmælingen, N., Kjørholt, E. S., Sandberg, K. & United, N. (2020). Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge (4. utgave.). Universitetsforlaget.

Haaland, M. E. S., Kjelsvik, M., Cetin, K., Gjengedal, E., Moland, K. M., Daltveit, A. K. & Bruvik, F. (2023). Kvinners erfaringer med abortnemnder. Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Haaland, T., Clausen, S. E. & Schei, B. (2005). Vold i parforhold – ulike perspektiver. Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge. http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Vold-i-parforhold-ulike-perspektiver

Guttmacher Institute. (2023, 14. november). Interactive Map: US Abortion Policies and Access After Roe. https://states.guttmacher.org/policies/minnesota/abortion-statistics

Johnsen, H. B. (2011). Religioners syn på abort? Hvilken betydning har denne kunnskap for norske leger? [Oppgave i profesjonsstudiet i Medisin, Universitetet i Oslo]. https://doi.org/https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29485/Prosjekt-H-B-Johnsen.pdf?sequence=3

Jones, D. A. (2004). The Soul of the Embryo: An Enquiry into the Status of the Human Embryo in the Christian Tradition. Continuum.

Judith, A. (2005). Parenthood and Intellectual Disability: Discourses on Birth Control and Parents with Intellectual Disabilities 1967–2003. Scandinavian journal of disability research, 7(3-4), 155-175. https://doi.org/10.1080/15017410500246103

Justad-Berg R.T., Eskild A., Strøm-Roum E.M. (2015): Characteristics of women with repeat termination of pregnancy: a study of all requests for pregnancy termination in Norway during 2007–2011. Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94: 1175–80

Kaczor, C. (2023). The Ethics of Abortion: Women’s Rights, Human Life, and the Question of Justice (3rd edition. utg.). Routledge.

Kamath, M. S., Mascarenhas, M., Kirubakaran, R. & Bhattacharya, S. (2020). Number of embryos for transfer following in vitro fertilisation or intra-cytoplasmic sperm injection. Cochrane Database Syst Rev, 8(8), Cd003416. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003416.pub5

King, A. (2022). I World History Encyclopedia. https://www.worldhistory.org/article/2054/family-planning-in-the-ancient-near-east/

Kitterød, R. H. & Teigen, M. (2021). Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering? CORE, Senter for likestilling. https://www.samfunnsforskning.no/core/publikasjoner/core-indikator-status/feminisme-og-holdninger-til-likestilling-tendenser-til-polarisering/flak/feminisme-og-holdninger-til-likestilling-tendenser-til-polarisering.pdf

Kjelsvik, M., Sekse, R. J. T., Moi, A. L., Aasen, E. M., Nortvedt, P. & Gjengedal, E. (2019). Beyond autonomy and care: Experiences of ambivalent abortion seekers. Nursing ethics, 26(7-8). https://doi.org/10.1177/0969733018819128

Kjelsvik, M., Tveit Sekse, R. J., Moi, A. L., Aasen, E. M. & Gjengedal, E. (2018). Walking on a tightrope—Caring for ambivalent women considering abortions in the first trimester. J Clin Nurs, 27(21-22), 4192-4202. https://doi.org/10.1111/jocn.14612

Kjølbro, J. F. & Kjølbro, J. F. (2023). Den Europæiske menneskerettighedskonvention : for praktikere (6. udgave. utg.). Djøf Forlag.

Klausen, A. O. (2016). Unge kvinner bruker prevensjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. https://tidsskriftet.no/2012/02/unge-kvinner-bruker-prevensjon

Kristensen, S. E., Kvist Ekelund, C., Sandager, P., Stener Jørgensen, F., Hoseth, E., Sperling, L., Zingenberg, H. J., Duelund Hjortshøj, T., Gadsbøll, K., Wright, A., Wright, D., McLennan, A., Sundberg, K. & Petersen, O. B. (2023). Triple trouble: uncovering the risks and benefits of early fetal reduction in trichorionic triplets in a large national Danish cohort study. Am J Obstet Gynecol. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.05.029

Kvinnemuseet. (2023). Fortiet. Aborthistorien 1902-1960. Kvinnemuseet. https://kvinnemuseet.no/fra1902

Lam, H. S., Wong, S. P. S., Liu, F. Y. B., Wong, H. L., Fok, T. F. & Ng, P. C. (2009). Attitudes Toward Neonatal Intensive Care Treatment of Preterm Infants With a High Risk of Developing Long-term Disabilities. Pediatrics, 123(6), 1501-1508. https://doi.org/10.1542/peds.2008-2061

Larsen, K. M. (2016). Utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet. Barne- og likestillingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/95190275f7d74d86800ab6a37f53f94a/utredning---det-strafferettslige-diskrimineringsvernet.pdf

Larsen, K. M. & Greve, T. (2023). Den europeiske menneskerettskommisjon. I K. M. Larsen (Red.), Store Norske Leksikon. https://snl.no/Den_europeiske_menneskerettskommisjon

Leuven. https://www.uzleuven.be/en/fetal-endoscopic-tracheal-occlusion

Lid, I. M. (2022, 29. desember). gap-modellen. I Store Norske Leksikon. https://snl.no/gap-modellen

Lilleeng, S. & Kringstad, K. (2023, 8. mai). Ein av tre abortar blir tatt etter bruk av prevensjon: – Dei er i sjokk. NRK. https://www.nrk.no/trondelag/sa-sikker-er-prevensjonen-eigentleg-_-ein-av-tre-abortar-i-noreg-blir-tatt-etter-bruk-av-prevensjon-1.16277373

Lippestad, J. W. & Halvorsen, T. (2021). Evaluering av tilskuddsordningen Stiftelsen Amathea (SINTEF Rapport; 2021:00334). SINTEF. https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/11250/2977795?show=full

Lorenz, J. M. (2012). Neurodevelopmental outcomes of twins. Semin Perinatol, 36(3), 201-212. https://doi.org/10.1053/j.semperi.2012.02.005

Lurås, S. I. & Jensen, K. T. (2022). Kvinners mentale helse etter en provosert abort – en scoping review. Sykepleien forskning. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.90993

Løkeland, M. (2015). Implementation of Medical Abortion in Norway 1998-2013 [Main thesis, The University of Bergen].

Løkeland, M., Akerkar, R. R., Askeland, O. M., Faugstad, L. A., Halvorsen, G. S., Heiberg-Andersen, R., Hornæs, M. T. & Juliusson, P. B. (2022). Rapport om svangerskapsavbrot 2021. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret). Folkehelseinstituttet. Abortregisteret:Rapport om svangerskapsavbrot 2021 (fhi.no)

Løkeland, M., Akerkar, Rupali Rajendra, Askeland, O. M., Halvorsen, G. S., Heiberg-Andersen, R., Hornæs, M. T., Juliusson, P. B. & Berg, A. (2023). Rapport om svangerskapsavbrot 2022. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret).

Mactier H, B. S., Johnston T, Lee-Davey C, Marlow N, Mulley K, Smith LK, To M, Wilkinson D; BAPM Working Group. (2020). Perinatal management of extreme preterm birth before 27 weeks of gestation: a framework for practice. Arch Dis Child Fetal Neonatal,105(3). https://doi.org/10.1136/archdischild-2019-318402

Magelssen, M. (2023). Livet og døden. Kristne perspektiver på bioetikk. Verbum Akademisk.

Magelssen, M., Pahle, A., Swensen, E. & Østborg, T. B. (2022). Etisk berøringsangst i fosterdiagnostikken. Tidsskrift for Den norske legeforening. https://doi.org/10.4045/tidsskr.22.0466

Magelssen, M. & Solberg, B. (2020). Abort og fosterdiagnostikk. I M. Magelssen, R. Førde, L. Lillemoen & R. Pedersen (Red.), Etikk i helsetjenesten (s. 139-149). Gyldendal.

Makenzius, M., Tydén, T., Darj, E. & Larsson, M. (2013). Autonomy and dependence – experiences of home abortion, contraception and prevention. Scand J Caring Sci, 27(3), 569-579. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.01068.x

Malt, E. A., Dahl, R. C., Ulvestad, I. H., Emilsen, N. M., Hansen, B., Cardenas, Y. E. G., Skøld, R. O., Thorsen, A. T. B. & Davidsen, E. M. M. (2013). Helse og sykdom hos voksne med Downs syndrom. Tidsskrift for Den norske legeforening, 133(3), 290-294. https://doi.org/10.4045/tidsskr.12.0390

Manchester, E. (2007). Locke on Bodily Rights and the Immorality of Abortion : A Neglected Liberal Perspective. https://www.uffl.org/vol16/manchester06.pdf

Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga — Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20222023/id2969572/

Michelsen, T., Bergøy, Ø., Ellingsen, L., Klingenberg, C., Lang, A., Morken, N.-H., Salvesen, K. Å., Sjøborg, Ragnhild Støen, R., Tingleff, T. (2022). Preterm fødsel. Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/preterm-fodsel/

Miscarriage Probability Chart. (2023). https://datayze.com/miscarriage-chart.php?mode=table

Morsing, E., Lundgren, P., Hård, A. L., Rakow, A., Hellström-Westas, L., Jacobson, L., Johnson, M., Nilsson, S., Smith, L. E. H., Sävman, K. & Hellström, A. (2022). Neurodevelopmental disorders and somatic diagnoses in a national cohort of children born before 24 weeks of gestation. Acta Paediatr, 111(6), 1167-1175. https://doi.org/10.1111/apa.16316

Mukkavaara, I., Öhrling, K. & Lindberg, I. (2012). Women’s experiences after an induced second trimester abortion. Midwifery, 28(5), e720-e725. https://doi.org/10.1016/j.midw.2011.07.011

Myklestul, H.-C., Skonnord, T., Brekke, M. (2020). Point-of-care ultrasound (POCUS) in Norwegian general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 38(2).

Nesheim, B.-I. (2021, 12. februar). Spontanabort. I Store medisinske leksikon https://sml.snl.no/spontan_abort

Nesheim, B.-I. (2022, 12. februar). Abort. I Store medisinske leksikon https://sml.snl.no/abort

NFOG. (2020). Nordisk lærebok i fødselshjelp. Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/opslag-og-vaerktoejer/laereboeger/obstetrics-gynecology/obstetrics/o-28-multiple-pregnancies/

NFOG. (2023). Obstetrics and Gynecology – online textbook for medical students. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/opslag-og-vaerktoejer/laereboeger/obstetrics-gynecology/

Norsk gynekologisk forening. (2023). Veileder i gynekologi. Norsk gynekologisk forening.

Nordberg, T. H., Pedersen, E. & Egeland, C. (2021). Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet, 38(3-4), 242-256. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04-06

NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg. Fra usynlig til verdsatt og inkludert. NOU 2011: 17 – regjeringen.no

NOU 2012: 15 Politikk for likestilling. NOU 2012: 15 – regjeringen.no

NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. (2016). NOU 2016: 13 – regjeringen.no

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). NOU 2019: 5 – regjeringen.no

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. NOU 2019: 14 – regjeringen.no

NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten – Forslag til reform av straffeloven kapittel 26 Straffelovrådets tredje utredning. NOU 2022: 21 – regjeringen.no

Nylenna, M. (2021). Fra lydighet til likeverd: pasientmedvirkning i et historisk og helsepolitisk perspektiv. Michael 2020(17). Supplement 24, 15-42.

OHCHR (2013). Third-party intervention concerning petition number ADI/ADPF 5581, Denial of abortion services and the prohibition of torture and cruel, inhuman and degrading treatment. https://www.ohchr.org/sites/default/files/AmicusBrazilFINAL.pdf

OHCHR (2018). Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WG/A_HRC_38_46_EN.pdf

Olsen, R. E. (2020). Feministisk meningsmakt i abortdiskursen [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Agder]. https://hdl.handle.net/11250/2839120

Parens, E. & Asch, A. (2000). Prenatal Testing and Disability Rights. Georgetown University Press.

Partridge, E. A., Davey, M. G., Hornick, M. A., McGovern, P. E., Mejaddam, A. Y., Vrecenak, J. D., Mesas-Burgos, C., Olive, A., Caskey, R. C., Weiland, T. R., Han, J., Schupper, A. J., Connelly, J. T., Dysart, K. C., Rychik, J., Hedrick, H. L., Peranteau, W. H. & Flake, A. W. (2017). An extra-uterine system to physiologically support the extreme premature lamb. Nature Communications, 8(1), 15112. https://doi.org/10.1038/ncomms15112

Paternotte, D. & Kuhar, R. (2018). Disentangling and Locating the «Global Right»: Anti-Gender Campaigns in Europe. Politics and Governance, 6(3), 6-19. https://doi.org/https://doi.org/10.17645/pag.v6i3.1557

Pay, A. S. D., Aabø, R. S., Økland, I., Janbu, T., Iversen, O.-E., Løkeland-Stai, M. (2018). Medikamentell abort hos avtalespesialist. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi: 10.4045/tidsskr.18.0041

Pedersen, E., Haraldsdottir Nordberg, T., Egeland, C., Tøge, A. G. & Holm Ingelsrud, M. (2021). Diskriminering av foreldre i arbeidslivet – Forekomst av og erfaringer med negativ forskjellsbehandling. (AFI-rapport 2021: 03). Arbeidsforskningsinstituttet. ODA Open Digital Archive: Diskriminering av foreldre i arbeidslivet – Forekomst av og erfaringer med negativ forskjellsbehandling (oslomet.no)

Peters, R. T. (2021). Listening to women. Examinining the Moral Wisdom of Women Who End Pregnancies. Journal of Religious Ethics, 49, 290-313. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jore.12352

Petersen, A. F. & Herrmann, J. R. (2021). Abortsamrådenes hemmelige liv: praksisanalyse af en Black Box forvaltning. Ugeskrift for retsvæsen, (38), 190-201.

Peterson, A. M. (2012). From Commonplace to Controversial: The Different Histories of Abortion in Europe and the United States. Origins: Current Events in Historical Perspective. https://origins.osu.edu/article/commonplace-controversial-different-histories-abortion-europe-and-united-states?language_content_entity=en.

Pharoah, P. O. (2006). Risk of cerebral palsy in multiple pregnancies. Clin Perinatol, 33(2), 301-313. https://doi.org/10.1016/j.clp.2006.03.017

Prop. 141 L (2021–2022). Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.). Prop. 141 L (2021–2022) (regjeringen.no)

Purdy, L. M. (1990). Are pregnant women fetal containers? Bioethics, 4(4), 273–291.

Rapp, R. (1999). Testing women, testing the fetus : the social impact of amniocentesis in America. Routledge.

Ravn, M. N. (2004). En kropp: To liv. Svangerskapet, fosteret og den gravide kroppen – en antropologisk analyse [Doktorgradsavhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet]. http://hdl.handle.net/11250/271311

Reed, R. (2021). Reclaiming Childbirth as a Rite of Passage: Weaving ancient wisdom with modern knowledge. Word Witch.

Risøy, S. M. (2009). Sårbar, suveren og ansvarlig : kvinners fortellinger om fosterdiagnostikk og selektiv abort [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen]. Sårbar, suveren og ansvarlig Endelig (uib.no)

Roe v. Wade (1973). 410 U.S. 113 (1973) (U.S. Supreme Court 1973).

Romanis, E. C. (2020). Is ‘viability’ viable? Abortion, conceptual confusion and the law in England and Wales and the United States. Journal of Law and the Biosciences, 7(1), lsaa059.

Romundstad, L. B. (2019). 40 år med assistert befruktning. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(2). https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0890

Rosa, I. D. & Omland, E. (2016, 18. februar). Foreldre får abortere bort frisk tvilling. NRK. https://www.nrk.no/norge/foreldre-far-abortere-bort-frisk-tvilling-1.12807901

Rønnestad, A. E., Stensvold, H. J., Knudsen, L. M. M. (2023). Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Årsrapport for 2022. Oslo universitetssykehus HF. https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/2023-08/%C3%85rsrapport%202022%20Nyf%C3%B8dtmedisinsk%20register.pdf

Røseth, I., Lyberg, A. M., Sommerseth, E., Sandvik, B. M. & Dahl. B. (2023). «Out of This World»: Norwegian Women’s Experiences of Medical Abortion Pain. J Multidiscip Healthc. 4(16), 889-898. https://doi.org/10.2147/JMDH.S399209

Salvesen, K. Å. (2023). Årsrapport 2022. Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin. https://forskningsprosjekter.ihelse.net/senter/rapport/NB-HMN-01/2022

Salvesen, K. Å. (2021, 3. mai). Antall aborter etter uke 18 vil bli halvert. I Aftenposten. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/86dwgW/antall-aborter-etter-uke-18-vil-bli-halvert%20(12.09.2023).

Saugstad, O. D. (2016, 26. februar). Fosterreduksjon åpner for ekstrem sortering. Morgenbladet. Fosterreduksjon åpner for ekstrem sortering – Morgenbladet

Sebghati, M. & Khalil, A. (2021). Reduction of multiple pregnancy: Counselling and techniques. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 70, 112-122. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2020.06.013

Sex og Samfunn 2022: Metodebok for seksuell helse. (eMetodebok) HYPERLINK "https://www.sexogsamfunn.no/klinikk-og-tilbud/for-helsepersonell/metodebok/" Metodebok for seksuell helse – Sex og samfunn

Sex og samfunn (2023). Årsmelding 2022 for Sex og samfunn. https://sexogsamfunn.no/wp-content/uploads/2023/04/Arsmelding-2022-digital-med-lenker.pdf

Sherwin, S. (1991). Abortion Through a Feminist Ethics Lens. Dialogue, 30(3), 327-334.

Siegel, R. (1992). Reasoning from the body: a historical perspective on abortion regulation and questions of equal protection. Stanford Law Rev, 44(2), 261-381.

Siegel, R. B. (2022, 2022). Equal protection in dobbs and beyond: How states protect life inside and outside of the abortion context. I Columbia Journal of Gender & Law. http://hdl.handle.net/20.500.13051/18292

Sindelar, R., Nakanishi, H., Stanford, A. H., Colaizy, T. T. & Klein, J. M. (2022). Respiratory management for extremely premature infants born at 22 to 23 weeks of gestation in proactive centers in Sweden, Japan, and USA. Semin Perinatol, 46(1), 151540. https://doi.org/10.1016/j.semperi.2021.151540

Singer, P. (2011). Practical Ethics. Cambridge University Press.

Sitras, V., Ulriksen, M., Benth, J. S. & Haugen, G. (2020). Gravide kvinners holdning til fosterdiagnostikk. Tidsskrift for Den norske legeforening, 140(14). https://doi.org/10.4045/tidsskr.20.0098

Skjeldestad, F. E. (1995). Induced abortion: Time trends and determinants. University of Trondheim. Tapir.

Skjeldestad, F. E. (2003). Personlige grunner for valg av svangerskapsavbrudd (Sintef rapport, STF78 A032504). Sintef. Resultat #1269084 – Personlige grunner for valg av svangerskapsavbrudd – Cristin

Skjeldestad, F. E., Bakken, I. J. (2003). Kvinners valg av svangerskapsavbrudd. Betydning av sivilstand, paritet og alder (Sintef rapport, A6365). Sintef. http://hdl.handle.net/11250/2467204

Skjeldestad, F. E., Norderhaug, I. N. (2008). Psykiske ettervirkninger etter svangerskapsavbrudd (Sintef rapport, ISSN 1504-9795). Sintef. Resultat #1269471 – Psykiske ettervirkninger etter svangerskapsavbrudd – Cristin

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. & Mossige, S. (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. I Vold i nære relasjoner (s. 13-29) (Books). Universitetsforlaget. https://doi.org/doi:10.18261/9788215032320-2019-01

Socialdepartementet (1974) Abortlag (1974:595) 1974-06-12. Sverige 1974

Solberg, B. (2022). Abortnemndenes mål og mening. Nytt norsk tidsskrift, (4), 317-328. https://doi.org/10.18261/nnt.39.4.5

Solli, T. (2021). Min kropp, mitt eller abortnemndas «valg»?: En antropologisk studie av kvinners opplevelser av abortnemnda [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. Solli-Tilla.pdf (uio.no)

Sommerseth, E. (2010). Uventet diagnostisk informasjon etter ultralyd i et ønsket svangerskap [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo]. Sammendrag (uio.no)

Sommerseth, E., Sandvik, B. M., Dahl, B., Røseth, I. & Lyberg, A. (2022). Kvinners erfaringer med helsetjenestetilbudet ved medikamentell abort. Sykepleien Forskning, 17(89883):e-89883. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.89883

Sommerseth, E. & Sundby, J. (2007). Kvinners erfaringer i møtet med abortnemnda ved sene svangerskapsbrudd. Sykepleien Forskning, 2(3):156-164. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2007.0054

SOU 1989:51 Den gravida kvinnan och fostret – två individer Om fosterdiagnostik Om sena aborter. Slutbetänkande av utredningen om det ofödda barnet. Statens offentlega utredningar 1989:51 Justitiedepartementet, Sverige

Steine, I. M., Winje, D., Nordhus, I. H., Milde, A. M., Bjorvatn, B., Grønli, J. & Pallesen, S. (2017). Hvorfor tar det så lang tid å fortelle om seksuelle overgrep? Tidsskrift for Norsk psykologforening. 55(2), 204-208.

Stensvold, A. (2015). A History of Pregnancy in Christianity, From Original Sin to Contemporary Abortion Debates. Routledge.

StimuLab. (2021). En av syv livshendelser – Alvorlig sykt barn – Barn og unge med sammensatte behov. https://static1.squarespace.com/static/6040eed65f712c4a621c911e/t/62163b392579d85b07bd7291/1645624132200/Sluttrapport+StimuLab+2021+-+Livshendelsen+Alvorlig+sykt+barn.pdf

Strand, A. M. R. (2016). Fosterdiagnostikk og relasjoner: Etisk analyse av argumentasjonslinjer i den offentlige diskusjonen om fosterdiagnostikk i Norge [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Agder]. http://hdl.handle.net/11250/2441579

Sundhedsstyrelsen. (2023). Sundhedsfaglige aspekter forbundet med at ændre abortgrænsen. Sundhedsstyrelsen. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2023/Abort/Sundhedsfaglige-aspekter-forbundet-med-at-aendre-abortgraensen.ashx

Sundhedsloven (2004) Afsnit VII Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion, Danmark

Svendsen, C. & Omland, E. (2014, 4. februar). Full forvirring i sykehus-Norge om fosterreduksjoner. NRK. https://www.nrk.no/norge/full-forvirring-i-sykehus-norge-1.11517584

Svendsen, M. (2021, 1. desember). Unge gynekologer vil bli kvitt abortnemndene – de eldre er uenige. NRK. https://www.nrk.no/trondelag/norsk-gynekologisk-forening-har-gjennomfort-ny-undersokelse-om-holdninger-til-abort-1.15751184

Svensson, J. (2010). Bioetikk i islam. I K. A. Jacobsen (Red.), Bioetikk i verdensreligionene (s. 125-128). Abstrakt forlag.

Syse, A. (1993). Abortloven: juss og verdier. Ad notam Gyldendal.

Syse, H. N. (2016). Hvor kristent skal Norge være? – bidrag til et arveoppgjør. Vårt land forlag.

Tannenbaum, J. & Jaworska, A. (2018). The Grounds of Moral Status. Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Thomson, J. J. (1971). A defense of abortion. Philosophy and Public Affairs, 1(1), 47-66.

Thomsen L.C.V. et al. (2023) Årsrapport for Medisinsk fødselsregister 2022. Svangerskap og fødsler i Norge. Folkehelseinstituttet, 2023

Thoresen, L. K. S. (2013). «Så full av nyanser og mangfold som livet selv». Legepraksis i møte med lovverket. En studie av informasjons- og veiledningsplikten i abortloven [Masteroppgave, Diakonhjemmet Høgskole]. https://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/bitstream/handle/11250/98521/Masteroppgave2013LivKjerstiSkjeggestadThoresen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Thoresen, S. (2014). Vold og voldtekt i Norge, En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv (Rapport 1/2014). Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. https://www.nkvts.no/content/uploads/2015/11/vold_og_voldtekt_i_norge.pdf

TiGrAb. (2022). Dansk Kvalitetsdatabase for Tidlig Graviditet og Abort Årsrapport 2021-2022. https://www.sundhed.dk/content/cms/67/4667_tigrab-aarsrapport-2021_22_offentlig.pdf

Tongue, Z. L. (2023). Human rights and foetal impairment grounds for abortion: Crowter v Secretary of State for Health and Social Care [2022] EWCA Civ 1559. Medical Law International, 23(3), 297-306. https://doi.org/10.1177/09685332231167103

UK Government. (1990). UK Government. Human Fertilisation and Embryology Act 1990. London: Her Majesty’s Stationery Office. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/

UNFPA. (2022). State of World Population 2022 – Seeing the unseen – The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy. UNFPA. https://wcaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/en_swp22_report-web_-_29_march_1.pdf

Unicef. (2007). Implementation handbook for the convention on the rights of the child. https://www.unicef.org/lac/media/22071/file/Implementation%20Handbook%20for%20the%20CRC.pdf

United Nations Human Rights. (2022, June 24). Joint web statement by UN Human rights experts on Supreme Court decision to strike down Roe v. Wade. https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/joint-web-statement-un-human-rights-experts-supreme-court-decision-strike-down

Ursin, L., Zarosa, Z., & Syltern, J. (2023). Hvilken betydning bør levedyktighet ha i abortspørsmålet? Tidsskriftet Michael, 4(20), 466-477. https://www.michaeljournal.no/article/2023/11/Hvilken%20betydning%20b%C3%B8r%20levedyktighet%20ha%20i%20abortsp%C3%B8rsm%C3%A5let%20(2)

van de Mheen, L., Everwijn, S. M., Haak, M. C., Manten, G. T., Zondervan, H. A., Knapen, M. F., Engels, M. A., Erwich, J. J., Coumans, A. B., van Vugt, J. M., Bilardo, C. M., van Pampus, M. G., de Groot, C. J., Mol, B. W. & Pajkrt, E. (2016). Outcome of Multifetal Pregnancy Reduction in Women with a Dichorionic Triamniotic Triplet Pregnancy to a Singleton Pregnancy: A Retrospective Nationwide Cohort Study. Fetal Diagn Ther, 40(2), 94-99. https://doi.org/10.1159/000441650

van de Mheen, L., Everwijn, S. M., Knapen, M. F., Haak, M. C., Engels, M. A., Manten, G. T., Zondervan, H. A., Wirjosoekarto, S. A., van Vugt, J. M., Erwich, J. J., Bilardo, C. M., van Pampus, M. G., de Groot, C. J., Mol, B. W. & Pajkrt, E. (2015). Pregnancy outcome after fetal reduction in women with a dichorionic twin pregnancy. Hum Reprod, 30(8), 1807-1812. https://doi.org/10.1093/humrep/dev132

van de Mheen, L., Everwijn, S. M., Knapen, M. F., Oepkes, D., Engels, M., Manten, G. T., Zondervan, H., Wirjosoekarto, S. A., van Vugt, J. M., Erwich, J. J., Nij Bijvank, S. W., Ravelli, A., Heemelaar, S., van Pampus, M. G., de Groot, C. J., Mol, B. W. & Pajkrt, E. (2014). The effectiveness of multifetal pregnancy reduction in trichorionic triplet gestation. Am J Obstet Gynecol, 211(5), 536.e531-536. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2014.04.023

Verdikommisjonen. (2001). Verdikommisjonens sluttrapport – Et brev om frihet. https://www.regjeringen.no/contentassets/4d482cb42bf543a881153e811ca58e44/verdikommisjonens-sluttrapport.pdf

VG. (1979, 30. januar). Gledelig om abort. VG.

WHO. (2022). Abortion care guideline. https://www.who.int/publications/i/item/9789240039483

Ørum, I. L. (2023). Hva med kjærestene? Tidsskrift for strafferett, 23(3), 184-207. https://doi.org/10.18261/strafferett.23.3.1

Lover, konvensjoner og rettsavgjørelser

32004R0883. (2004). I. https://lovdata.no/pro/NLX3/eu/32004r0883

32011L0024. (2011). I. https://lovdata.no/pro/NLX3/eu/32011l0024

Case of A, B and C v. Ireland (Norsk sammendrag), EMDN-2005-25579. (Menneskerettsdomstolen – Domstol (Storkammer) – Dom 2010). https://lovdata.no/pro/EMDN/avgjorelse/emdn-2005-25579-irlan

CASE OF P. AND S. v. POLAND, ECLI:CE:ECHR:2012:1030JUD005737508 (2012). https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214229

Case of R.R. v. POLAND (Norsk sammendrag), EMDN-2004-27617. (Menneskerettsdomstolen – Domstol (1. avdeling) – Dom 2011). https://lovdata.no/pro/EMDN/avgjorelse/emdn-2004-27617-polen

CASE OF S.F.K. v. RUSSIA, ECLI:CE:ECHR:2022:1011JUD000557812 (2022). https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219642

Case of TYSIAC v. POLAND (Norsk sammendrag), EMDN-2003-5410. (Menneskerettsdomstolen – Domstol (4. avdeling) – Dom 2007). https://lovdata.no/pro/EMDN/avgjorelse/emdn-2003-5410-polen

Charter of Fundamental Rights of the European Union[Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter].). I. https://lovdata.no/pro/CLX1/eu/12016p

Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner CETS 210. (2011). I Overenskomster med fremmede stater 2017, s. 372. https://lovdata.no/pro/TRAKTAT/traktat/2011-05-11-22

Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen, Helse- og omsorgsdepartementet (2015). https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2015-06-22-747

Forskrift om fastlegeordning i kommunene, Helse- og omsorgsdepartementet (2012). https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2012-08-29-842

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften), Helse- og omsorgsdepartementet (2001). https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2001-12-21-1483

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i register over svangerskapsavbrudd (abortregisterforskriften), Helse- og omsorgsdepartementet (2007). https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2007-12-14-1418

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket, Helse- og omsorgsdepartementet (2011). https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2011-12-16-1255

Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften), Helse- og omsorgsdepartementet (2001). https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2001-06-15-635

HR-2000-34-A – Rt-2000-1056 (231-2000), HR-2000-34-A – Rt-2000-1056 (231-2000) (Høyesterett – Dom. 2000). https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2000-34-a

HR-2000-35-A – Rt-2000-1066, HR-2000-35-A – Rt-2000-1066 (Høyesterett – Dom. 2000). https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2000-35-a

HR-2011-205-A – Rt-2011-111, HR-2011-205-A – Rt-2011-111 (Norges Høyesterett – Dom. 2011). https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2011-205-a

HR-2015-206-A – Rt-2015-93, HR-2015-206-A – Rt-2015-93 (Norges Høyesterett – Dom og kjennelse. 2015). https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2015-206-a

HR-2015-289-A – Rt-2015-155, HR-2015-289-A – Rt-2015-155 (Norges Høyesterett – Kjennelse. 2015). https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/hr-2015-289-a

HR-2016-2554-P, HR-2016-2554-P (Norges Høyesterett – Dom 2016). https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2016-2554-p

HR-2016-2591-A, HR-2016-2591-A (Norges Høyesterett – Dom 2016). https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2016-2591-a

HR-2018-2096-A, HR-2018-2096-A (Norges Høyesterett – Dom 2018). https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/hr-2018-2096-a

I-2011-4 Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. (2011). Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet. https://lovdata.no/pro/RDEP/rundskriv/i-2011-4

KNUDSEN v. NORWAY (Norsk sammendrag), EMDN-1984-11045. (Menneskerettsdomstolen – Kommisjon (2. kammer) – Avvisningsavgjørelse 1985). https://lovdata.no/pro/EMDN/avgjorelse/emdn-1984-11045-norge

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og menneskets verdighet i forbindelse med anvendelsen av biologi og medisin: Konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin – ETS nr. 164. (1997). I Overenskomster 2007 s 16. Helse- og sosialdepartementet. https://lovdata.no/pro/TRAKTAT/traktat/1997-04-04-1

Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. (2006). I Overenskomster med fremmede stater 2013, s. 9. Arbeids- og inkluderingsdepartementet / Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. https://lovdata.no/pro/TRAKTAT/traktat/2006-12-13-34

L.C. v. Peru, CEDAW-2009-22 (CEDAW/C/50/D/22/2009) (Komiteen for avskaffelse av diskriminering av kvinner 2011). https://lovdata.no/pro/UNHR/avgjorelse/cedaw-2009-22

Lov om alternativ behandling av sykdom mv, Helse- og omsorgsdepartementet (2003). https://lovdata.no/pro/NL/lov/2003-06-27-64

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), Justis- og beredskapsdepartementet (2018). https://lovdata.no/pro/NL/lov/2018-06-15-38

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Justis- og beredskapsdepartementet (1967). https://lovdata.no/pro/NL/lov/1967-02-10

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), Helse- og omsorgsdepartementet (1999). https://lovdata.no/pro/NL/lov/1999-07-02-64

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven), Helse- og omsorgsdepartementet (2014). https://lovdata.no/pro/NL/lov/2014-06-20-43

Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven), Helse- og omsorgsdepartementet (2003). https://lovdata.no/pro/NL/lov/2003-12-05-100

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), Helse- og omsorgsdepartementet (2011). https://lovdata.no/pro/NL/lov/2011-06-24-30

Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven), Helse- og omsorgsdepartementet (1992). https://lovdata.no/pro/NL/lov/1992-12-04-132

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven), Kultur- og likestillingsdepartementet (2017). https://lovdata.no/pro/NL/lov/2017-06-16-51

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), Helse- og omsorgsdepartementet (1999). https://lovdata.no/pro/NL/lov/1999-07-02-63

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven), Helse- og omsorgsdepartementet (1999). https://lovdata.no/pro/NL/lov/1999-07-02-61

Lov om straff (straffeloven), Justis- og beredskapsdepartementet (2005). https://lovdata.no/pro/NL/lov/2005-05-20-28

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven), Justis- og beredskapsdepartementet (1999). https://lovdata.no/pro/NL/lov/1999-05-21-30

Lov om svangerskapsavbrudd [abortloven], Helse- og omsorgsdepartementet (1975). https://lovdata.no/pro/NL/lov/1975-06-13-50

Lov om vergemål (vergemålsloven), Justis- og beredskapsdepartementet (2010). https://lovdata.no/pro/NL/lov/2010-03-26-9

Paton v. United Kingdom, (1981) 3 E.H.R.R. 408 (Den europeiske menneskrettskommisjonen 1981).

PICHON and SAJOUS v. FRANCE, ECLI:CE:ECHR:2001:1002DEC004985399 (2001). https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22644

Rt-1937-204, Rt-1937-204 (Høyesterett – dom. 1937). https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/rt-1937-204-43

Rt-1981-745, Rt-1981-745 (Høyesterett – dom 1981). https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/rt-1981-745-75b

Rt-1983-1004, Rt-1983-1004 (Høyesterett – dom 1983). https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/rt-1983-1004-91a

VO mot FRANKRIKE (Norsk sammendrag), EMDN-2000-53924 (Menneskerettsdomstolen – Domstol – Storkammer 2004). https://lovdata.no/pro/EMDN/avgjorelse/emdn-2000-53924-frank

Til forsiden