NTP 2025-2036: Invitasjon til møte 12. september 2023 i samordningsgruppen for NTP - med referat

Invitasjon fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet til møte i samordningsgruppen for NTP og referat fra møtet.