Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2006

DEPARTEMENTER:

Alle departementer

DIREKTORATER:

Vegdirektoratet

Kystverket

Politidirektoratet

Sosial og helsedirektoratet

ØVRIGE:

Alle kommuner

Akershus fylkeskommune

Aktiv Kapital AS

Alpinanleggenes Landsforbund

Asplan Viak AS

Aust-Agder fylkeskommune

Autodata AS

Avinor

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Bilbransjeforbundet

Bransjeutvalget for bilbergere (BUB)

Buskerud fylkeskommune

Byggenæringens Landsforening

CALE AS

Carpark AS

Center Park AS

Cowi AS

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Direktoratet for naturforvaltning

Easy Park ASA

Elbil Norge AS

Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg

EuroPark AS

Fagforbundet

Falck Redning AS

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens hovedorganisasjon

Finnmark fylkeskommune

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsikringsklagekontoret

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Huseiernes Landsforbund

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Institutt for bygg, anlegg og transport

Interpark AS

Intrum Justitia AS

Jernbaneverket

Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Automobilklub

Konkurransetilsynet

Kredinor

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes Forening

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

MC-rådet

Motorførernes Avholdsforbund

Motorsykkelimportørenes Forening

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

NMCU

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Automobil-forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilutleieforbund

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Caravanbransjeforbund

Norges Caravanprodusenters og -importørers Forening

Norges Forsikringsforbund

Norges Handelsstands Forbund

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges ingeniørorganisasjon - NITO

Norges Juristforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Lensmanns- og politilederlag

Norges Motorsykkelbransje-Forbund

Norges Motorsykkelforbund

NSB

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Speditørforbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norges Velforbund

NORPARK

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Caravan Club

Norsk Havneforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Trafikksikkerhetsforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

Norske Skogindustrier ASA

Nor Tronic AS

NSB Hovedadministrasjonen

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Oppland fylkeskommune

Opplysningsrådet for transportfag

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Oslo lufthavn AS

Oslo Sporveier

Parkerings-compagniet Norge AS

Politiembetsmennenes Landsforening

Politiets fellesforbund

Politihøgskolen

Post- og teletilsynet

Posten SDS AS

Rambøll Norge AS

Regjeringsadvokatembetet

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Riksadvokatembetet

Rikstrygdeverket

Rogaland fylkeskommune

Security Park AS

SINTEF

Skandinavisk Trafikksenter AS

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Statens byggteknisk etat

Statens Helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens naturforvaltningsråd

Statens råd for funksjonshemmede

Statkraft

Statsskog Finnmark

Statsskog Troms

Statstjenestemannsforbundet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Swarco AS

Svea Finans AS

Syklistenes Landsforening

Sysselmannen på Svalbard

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Teknologibedriftenes Landsforening TBL

Telemark fylkeskommune

Trafikkforsikringsforeningen

Trafikkforum AS

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Troms fylkeskommune

Trygg Trafikk

Utdanningsforbundet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Viking Redningstjeneste

Yrkestrafikkforbundet

Østfold fylkeskommune