Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 27. april 2023 med hjemmel i lov 11. mars 2022 nr. 8 om tollavgift (tollavgiftsloven) § 5-1 og § 5-4 og delegeringsvedtak 21. oktober 2022 nr. 1778.