Ny stykkprisforskrift

En ny forskrift om salær fra det offentlige til advo-kater etter faste satser (stykkpriser) er trådt i kraft. Forskriften innfører stykkpris i flere sakstyper, blant annet i fengslingssaker, tilståelsesdomsaker og for bistandsadvokat i hovedforhandlinger.

Endringer i reglene for beregning av advokatsalær – ny stykkprisforskrift

En ny forskrift om salær fra det offentlige til advokater etter faste satser (stykkpriser) trådte i kraft 1. januar. Forskriften avløser tidligere stykkprisforskrift av 2001 og innfører stykkpris i flere sakstyper, blant annet i fengslingssaker, tilståelsesdomsaker og for bistandsadvokat i hovedforhandlinger.

Les også: Spørsmål og svar om stykkprisforskriften

Departementet er av den oppfatning at det nye regelverket vil virke effektiviserende og forenklende både for advokater og salærfastsettende myndigheter, men har forståelse for at det i en overgangsperiode vil kunne ta noe tid å bli kjent med det nye regelverket. Endringene har også nødvendiggjort utarbeidelse av nytt salærskjema. Selv om det nye skjemaet er på totalt seks sider, er det normalt en mindre del det er nødvendig å fylle ut i den enkelte sak. I tillegg er skjemaet gjort selvkalkulerende. I sin helhet er departementets vedtatte regelverk betydelig forenklet i forhold til den utredning regelverket baserer seg på, jf. nedenfor.

De vesentligste endringene
De vesentligste endringene i forhold til tidligere stykkprisforskrift er følgende: Multiplikator for forsvarers bistand i enkelte hovedforhandlinger er noe redusert. I fengslingssaker er stykkpris innført i form av standard godtgjørelse for rettsmøter i fengslingssaker, basert på rettsmøters varighet og en standard godtgjørelse pr. dag i fengslingsperioden, kombinert med særskilt godtgjørelse for bistand i fengselsbesøk og politiavhør. Stykkpris er også innført i tilståelsesdomssaker og for bistandsadvokater i hovedforhandlinger. I sivile saker hvor advokatbistand er bekostet av det offentlige etter lov om fri retthjelp er det innført stykkpris i fylkesnemndssaker og for fengslingssaker etter utlendingsloven. Hele forskriften med kommentarer er inntatt i rundskriv G-13/05.

Standardisert godtgjørelse
En stykkprisordning vil nødvendigvis medføre at advokatene i enkelte saker vil få betalt for et høyere timeforbruk enn den tid som faktisk er medgått, mens stykkprissatsen i andre saker ikke vil kompensere fullt ut for det faktiske timeforbruk. Advokaten forutsettes å følge opp og avslutte oppdraget på vanlig måte, uavhengig av om timeforbruket i den aktuelle sak overstiger det timeantall som stykkprisen representerer.

Unntaksregler
I enkelte omfattende og arbeidskrevende saker vil stykkprissatsen ikke gi tilfredsstillende kompensasjon for det som må anses som rimelig og nødvendig arbeid i saken. Forskriften inneholder derfor unntaksregler som gir rett til betaling etter medgått tid. Forutsetningen for dette er at faktisk utført arbeid med saken overstiger fastsatt stykkpris med en viss størrelse og at advokaten i tillegg godtgjør at det foreligger særlige omstendigheter ved oppdraget som begrunner en slik timebruk.

Prosessen bak regelendringene
Den nye forskriften ble til ved at departementet våren 2004 sendte forespørsel til Oslo tingrett om domstolen i et halvt år kunne avse en dommer til å utrede eventuelle endringer og utvidelser av stykkprisordningen. Tingrettsdommer John I. Henriksen fikk i oppdrag å gjennomføre en slik utredning. Dommer Henriksens mandat gikk ut på å ”gjennomgå dagens regler for stykkprisbetaling for å vurdere om satsene treffer riktig. Videre om det er grunnlag for å innføre stykkpris i flere sakstyper.” John I. Henriksen har lang erfaring som advokat bla. innen strafferettsområdet og senere som dommer. En grundig utredning på ca. 85 sider ble overlevert departementet desember 2004.

Dommer Henriksens utredning ble sendt på høring 26. januar med høringsfrist 26. april. Departementet mottok høringsuttalelser fra en rekke høringsinstanser, herunder domstoler, departementer, fylkesmenn, politiet, Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977. Advokatforeningen og Forsvarergruppen ble også gitt anledning til å fremme sine synspunkter i møte med departementets daværende politiske ledelse 16. juni 2005. Departementet har i sin oppfølging av dommer Henriksens rapport tatt i betraktning innspill fra samtlige høringsinstanser. Advokatforeningens synspunkter er på en rekke punkter imøtekommet i ikke ubetydelig grad i forhold til de forslag som ble presentert i dommer Henriksens utredning. Departementet har i den forbindelse måttet ta hensyn til samtlige høringsinstanser og ikke kun høringsuttalelser fra advokatenes interesseorganisasjoner. Advokatene er helt/delvis imøtekommet på følgende punkter:

  • En høyere stykkpris for forsvarer i hovedforhandlinger i forhold til dommer Henriksens forslag.
  • Hvor forsvarer som bistår i lagmannsretten er ny i saken, gis tilsvarende stykkpris som for tingretten.
  • Større stykkpris i tilståelsessaker i forhold til dommer Henriksens forslag.
  • En større stykkpris i førstegangsfengslinger i forhold til dommer Henriksens forslag.
  • En større stykkpris ved besøk i fengslet hos siktede underlagt brev- og besøksforbud enn dommer Henriksens forslag.
  • Departementet har ikke ansett hovedforhandlinger med varighet over fem dager som egnet for stykkpris, i motsetning til dommer Henriksens forslag.
  • Det er ikke foretatt endringer i reglene om honorering for utsatte/avlyste rettsmøter og heller ikke innført avkortingsregler for eventuell senere hovedforhandling.

På bakgrunn av de innkomne høringsuttalelsene har departementet ikke funnet grunn til å imøtekomme Advokatforeningens syn når det gjelder honorar til bistandsadvokat i hovedforhandlinger og stykkpris i fylkesnemndssaker. Departementet har også innført nye regler for pauser i rettsmøter som fraviker fra dommer Henriksens forslag, men som ikke anses å være i strid med noen av de innkomne høringsuttalelsene.

”Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkpriser)” av 12.12.2005 nr. 1442 trådte i kraft 01.01.2006. Forslaget til ny stykkprisordning ble fremmet i Stortinget både av Bondevik II-regjeringen, jf. St. prp. nr. 1 (2005-2006) og av Stoltenberg II-regjeringen, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006). Stortinget har godkjent den nye stykkprisordningen ved B.innst.S. nr. 4 (2005-2005) og vedtak i Stortinget 1. desember 2005. Justiskomiteen ber samtidig departementet følge utviklingen nøye slik at rettssikkerheten ivaretas. Den nye stykkprisforkriften ble på bakgrunn av Stortingets vedtak endelig vedtatt av Justisdepartementet 12. desember 2005.