OBOS gis tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet

OBOS gis tillatelse til å opprette Hammersborg Holding AS med datterselskap Hammersborg Forsikring AS.

 

OBOS

Postboks 6666 St. Olavs plass

0129 Oslo

 

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/3655 FM AlB

22.12.2006

 

Hammersborg Forsikring AS - søknad om tillatelse til å etablere forsikringsselskap

 

Det vises til OBOS’ søknad 8. desember d.å. om tillatelse til etablering av forsikringsvirksomhet, samt til Kredittilsynets tilrådning til Finansdepartementet i brev 20. desember d.å.

 

1.              Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 første ledd godkjennes etableringen av Hammersborg Holding AS som morselskap i delkonsern, jf. § 2a-2 bokstav d, med datterselskapet Hammersborg Forsikring AS.

 

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 andre ledd gjøres det unntak fra lovens § 2a-11 første ledd om at morselskapet skal ha representantskap.

 

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før

·         Kredittilsynet har foretatt en vurdering i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 første ledd av styremedlemmene, daglig leder og andre som faktisk leder virksomheten.

·         Kredittilsynet har godkjent holdingselskapets vedtekter.

·         Det er innbetalt tilstrekkelig kapital i selskapet slik at kapitaldekningskrav og andre sikkerhets- og soliditetskrav er oppfylt, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 og § 2a-9.

·         Det er etablert en kontrollkomité, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 fjerde ledd, jf. punkt 4 nedenfor.

 

2.         Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1 gis Hammersborg Forsikring AS tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet og gjenforsikring innenfor skadeforsikring innenfor følgende forsikringsklasser, jf. forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 2:

1. Ulykke

2. Sykdom

8. Brann og naturskader

9. Annen skade på eiendom og eiendeler

13. Alminnelig ansvar

16. Diverse økonomiske tap

17. Utgifter til rettshjelp

 

Tillatelsen begrenses til å gjelde tegning av forsikring og gjenforsikring for Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS) med datterselskaper samt boligselskaper som OBOS med datterselskaper er forretningsfører for.

 

Styret i Hammersborg Forsikring AS skal ha en sammensetning i overensstemmelse med forsikringsloven § 5-1 første ledd, fjerde og femte punktum.

 

I henhold til forsikringsloven § 2-1 første ledd, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-3 godkjennes OBOS som eier av 100 prosent av aksjene Hammersborg Forsikring AS gjennom det mellomliggende holdingselskapet Hammersborg Holding AS.

 

Med hjemmel i forsikringsloven § 15-8 tredje ledd gjøres det unntak fra følgende bestemmelser i forsikringsloven:

·         § 2-1 første ledd siste punktum, slik at Hammersborg Forsikring AS i sin helhet kan eies av OBOS gjennom Hammersborg Holding AS.

·         § 3-5 bokstav b, jf. § 6-1 og § 6-2 for så vidt gjelder OBOS og de øvrige selskaper i konsernet.

 

Det presiseres at unntakene gitt med hjemmel i forsikringsloven § 15-8 tredje ledd er gitt på grunnlag av de særlige hensyn som gjør seg gjeldende for OBOS’ stilling som boligbyggelag, der hvert av de gitte unntak er vurdert konkret i forhold til OBOS’ virksomhet og organisasjon.

 

Tillatelsen til å drive forsikringsvirksomhet kan ikke tas i bruk før

·         Kredittilsynet har foretatt en vurdering i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 2-1 andre ledd av styremedlemmene, daglig leder og andre som faktisk leder virksomheten.

·         Kredittilsynet har godkjent forsikringsselskapets vedtekter.

·         Kredittilsynet har godkjent ansvarshavende aktuar.

·         Kredittilsynet har fått fremlagt protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Hammersborg Forsikring AS.

·         Aksjekapitalen i Hammersborg Forsikring AS på 60 millioner kroner er innbetalt.

·         Det er etablert en kontrollkomité, jf. forsikringsloven § 5-5 første ledd, jf. punkt 4 nedenfor.

·         Hammersborg Forsikring AS sørger for at det i avtaleforholdene med oppdragstakere sikres nødvendig grunnlag for informasjon, innsyn og tilsyn fra Kredittilsynet, tilsvarende som om forsikringsselskapet selv hadde drevet den utkontrakterte virksomhet.

 

3.         Med hjemmel i forsikringsloven § 5-1 tredje ledd siste punktum gis det tillatelse til at Hammersborg Holding AS og Hammersborg Forsikring AS kan ha identisk styre.

 

4.         Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 fjerde ledd siste punktum gis det samtykke til at Hammersborg Forsikring AS og Hammersborg Holding AS kan ha felles kontrollkomité.

 

5.         Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 andre ledd godkjennes endringen i organiseringen av finanskonsernet OBOS som følge av etableringen av Hammersborg Forsikring AS og Hammersborg Holding AS.

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

Gjenpart:      Kredittilsynet