Offentleg høyring - endringar i kontantstøtteperioden

Barne- og familedepartementet sender forslag til endringar i kontantstøtteordninga på høyring.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 16.06.2023

Vår ref.: 23/1453

Barne- og familedepartementet sender forslag til endringar i kontantstøtteordninga på høyring. Departementet føreslår at kontantstøtta blir uendra dei fyrste sju månadene av støtteperioden og avviklast for dei fire siste månadene. Med denne endringa kan barn i alderen 13 til 19 månader, som ikkje nyttar barnehageplass med offentleg driftstilskot, få kontantstøtte. Barn i alderen 20 til 23 månader vil ikkje kunne få kontantstøtte. Forslaget inneber ein forkorta stønadsperiode samanhaldt med dagens ordning.

Departementet ber høyringsinstansane om innspel til forslaget. Frist for å sende inn høyringssvar er 16. juni 2023.

Les og svar på høyringa her: Høyringar - regjeringen.no

Høyringar er opne, og alle kan sende innspel til oss. Vi ber om at høyringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjema for høyringssvar på regjeringen.no

 

Med helsing

 

Ragnhild Savina Berg Astad (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Taran Grefberg

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Domstoladministrasjonen

Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Fagforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Folkehelseinstituttet

Foreldreutvalget for barnehager

Foreningen 2 Foreldre

Forsvarsdepartementet

Frischsenteret

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Handelshøyskolen BI

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

HR Norge

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juridisk rådgivning for kvinner

Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Mannsforum

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Nord universitet

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Studentorganisasjon

Norske kvinners sanitetsforening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

OsloMet - storbyuniversitetet

Private barnehagers landsforbund

Reform - Ressurssenter for menn

Regelrådet

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sivilombudsmannen

SMB Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

UIT - Norges arktiske universitetet

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund