Høringer

Offentlig høring av Kommisjonens forslag til tre forsterkede regelverk (ETS, innsatsfordelingsforordningen og skog- og arealbruksregelverket)

Klima- og miljødepartementet viser til forslagene til revidert klimaregelverk som ble lagt frem av EU-kommisjonen den 14. juli 2021 i "Fit for 55-pakken". Forslagene til endringer i kvotesystemet, innsatsfordelingsforordningen og skog- og arealbruksregelverket sendes med dette på høring til norske høringsinstanser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2021

Vår ref.: 21/2463

Klima- og miljødepartementet viser til forslagene til revidert klimaregelverk som ble lagt frem av EU-kommisjonen den 14. juli 2021 i "Fit for 55-pakken". Forslagene til endringer i kvotesystemet, innsatsfordelingsforordningen og skog- og arealbruksregelverket sendes med dette på høring til norske høringsinstanser.

Bakgrunn

I 2020 vedtok EU å øke sitt 2030-mål til et mål om å redusere netto klimagassutslipp med minst 55 prosent sammenlignet med 1990. EU-kommisjonen la onsdag 14. juli 2021 fram forslag til en pakke med regelverk kalt "Fit for 55" som skal hjelpe EU å nå det forsterkede klimamålet. Pakken inneholder forslag til endring av mange av EUs lover og regler på klima- og energifeltet, og er del av EUs grønne vekststrategi, Green Deal.

Liste over forslag i "Fit for 55"-pakken:

 • Kvotesystemet
 • Innsatsfordelingsforordningen
 • Skog- og arealbruksregelverket
 • CO2-grensejusteringsmekanisme (Carbon Border Adjustment Mechanism).
 • Energieffektivisering
 • Fornybar energi
 • Energiskattedirektivet
 • CO2-standarder for produsenter av personbiler og varebiler
 • Revisjon av direktivet for infrastruktur for alternative drivstoff
 • Fremme av alternativt drivstoff i maritim sektor (FuelEUMaritime)
 • Fremme av alternativt drivstoff i luftfarten (RefuelEUAviation)
 • Eit sosialfond for klimainnsats (Social Climate Fund)

I tillegg er det ventet at EU-kommisjonen til høsten vil legge fram forslag til revisjon av bygningsenergidirektivet, regelverk for å lette tilgangen for fornybare gasser i gassnettverket, og regelverk for reduksjon av metanutslipp i energisektoren.

Ansvaret for de enkelte regelverkene er fordelt mellom Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.

Alle forslagene er tilgjengelige på denne siden: Delivering the European Green Deal | European Commission (europa.eu)

Informasjon fra EU-kommisjonen om Fit for 55: European Green Deal: Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions | Mobility and Transport (europa.eu)

Norges klimaavtale med EU

Norge har et godt samarbeid med EU på klimaområdet og regjeringen har vært tydelig på at den ønsker å gjennomføre det norske klimamålet sammen med EU. Store deler av "Fit for 55"-pakken vil dermed være relevant for Norge. For at Norge skal kunne medvirke best mulig til utformingen av regelverket er det nødvendig å avklare mer detaljerte norske posisjoner.

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for de delene av "Fit for 55" som gjelder klimaregelverket, det vil si kvotesystemet, innsatsfordelingsforordningen og skog- og arealbruksregelverket.

Kvoteregelverket har vært en del av EØS-avtalen siden 2008. Endringer i kvoteregelverket er i utgangspunktet fremdeles relevant for Norge på grunn av det indre markedet. Så lenge Norge er med i EØS-avtalen vil norske virksomheter delta i kvotesystemet på linje med sine europeiske konkurrenter.

Innsatsfordelingsforordningen og skog og arealbruksregelverket er ikke innlemmet i EØS-avtalen på vanlig måte, men er i stedet basert på en frivillig avtale med EU. Oppdaterte versjoner av disse regelverkene blir gjeldende for Norge om vi viderefører klimaavtalen med EU.

Offentlig høring i Norge og frist

Klima- og miljødepartementet ber på denne bakgrunn om eventuelle synspunkter på EU-kommisjonens forslag til endringer i kvotesystemet, innsatsfordelingen og skog- og arealbruksregelverket. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Det gjelder følgende konkrete endringsforslag fra Kommisjonen:

Høringssvar sendes inn via et skjemaet nedenfor. Ved tekniske problemer kan høringssvar i stedet sendes til postmottak@kld.dep.no.

Fristen for å komme med innspill er onsdag 15. september 2021.

Klima- og miljødepartementet kommer tilbake til tidspunkt for et møte i EØS-referansegruppen, der departementet vil presentere Kommisjonens forslag til regelverk og åpne for spørsmål og direkte innspill fra berørte instanser.

Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet har til orientering allerede sendt sine regelverk på offentlig høring, se følgende lenker:

Med hilsen

Ingvild A Sæverud (e.f.)
Ekspedisjonssjef

Anne Gislerud
Avdelingsdirektør

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen under.

Departementene

Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)

Landbruksdirektoratet

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk polarinstitutt

Oljedirektoratet

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Sametinget

Enova SF

Havforskningsinstituttet

Innovasjon Norge

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning

Statkraft

Statnett SF

Statsbygg

Statskog SF

 

Akademikerne

Avfall Norge

Bjerknessenteret for klimaforskning

Byggenæringens landsforening

CICERO Senter for klimaforskning

Drivkraft Norge

Energi Norge

Europabevegelsen

Fellesforbundet

Forum for miljøteknologi

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Greenpeace

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

Industri Energi

Klagenemnda for miljøinformasjon

Kommunesektorens organisasjon (KS)

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Miljøagentene

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

Nei til EU

Nord universitet

Norges bondelag

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges skogeierforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk bioenergiforening (NoBio)

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk elbilforening

Norsk fjernvarme

Norsk industri

Norsk landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk skogbruksforening

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

OsloMet - storbyuniversitetet

Regelrådet

Regnskogfondet

Røde Kors

Rådgivende ingeniørers forening

SABIMA – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SINTEF

Spire - Utviklingsfondets ungdom

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Transportøkonomisk institutt

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ZERO - Zero Emission Resource Organisation