Om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet – Arbeids- og velferdsetaten og inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Innledning

Regjeringen la i Prop. 52 S (2019–2020) og Prop. 53 S (2019–2020) frem forslag om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet, for å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskaper og for å sikre inntektsgrunnlaget til arbeidstakere. I tillegg ble det foreslått akutte tiltak for andre grupper og sektorer, herunder helsevesenet, kommunene og de som nå permitteres.

I forbindelse med Stortingets behandling av proposisjonene er det politisk enighet om et bredt sett med økonomiske tiltak for å håndtere konsekvensene av virusutbruddet. Regjeringen ønsker å legge til rette for at enigheten kan følges opp på en effektiv og hensiktsmessig måte, slik at tiltakene kan virke raskt. Dette brevet tar opp konsekvensene av virusutbruddet for Arbeids- og velferdsetaten og inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Arbeids- og velferdsetaten

Nav har fått en stor økning i arbeidsoppgaver som følge av virusutbruddet. Inngangen på søknader om dagpenger og permisjonsvarsler har økt markert. Prognosene for den videre utviklingen er langt høyere enn situasjonen var under finanskrisen og oljekrisen. I første omgang har etaten håndtert det store trykket gjennom å nedprioritere noen oppgaver, omprioritere ressurser og bruke overtid. Gitt de regelverksendringene som følger av Stortingets vedtak, vil det fremover være store behov for systemutvikling, et behov som delvis må skje gjennom innleie av konsulenter, innkjøp av noe utstyr og bruk av intern fagkompetanse.

I foreløpige anslag til Arbeids- og sosialdepartementet har etaten anslått et merbehov til systemutvikling alene til over 200 mill. kroner. Disse anslagene ble utarbeidet før den politisk enigheten mellom partiene på Stortinget ble kjent. I tillegg må veksten av overtid dekkes inn, og på litt lengre sikt må det ansettes mange nye medarbeidere ettersom det ikke er bærekraftig over tid å basere seg på omprioritering fra andre viktige oppgaver og overtid alene. Merutgiftene til økte lønnskostnader er foreløpig ikke beregnet, men det må legges til grunn at behovene vil være betydelige.

Regjeringen mener Nav må tilføres tilstrekkelig med ressurser til å kunne gjennomføre tiltakene det nå er politisk enighet om. I første omgang vil det være hensiktsmessig å bevilge 200 mill. kroner til teknisk tilrettelegging for de nye midlertidige ordningene. Regjeringen anbefaler derfor at Stortinget fatter et bevilgningsvedtak hvor kap. 605, post 01 økes med 200 mill. kroner til teknisk tilrettelegging for de nye midlertidige ordningene. Videre anbefaler Regjeringen at Stortinget fatter vedtak som innebærer at etaten gis fullmakt til å overskride gjeldende bevilgning på kap. 605, post 01 for å dekke lønnskostnader til nødvendig overtid og nyansettelser som kan håndtere nye oppgaver ifb. Corona-utbruddet.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et oppdatert anslag og forslag til bevilgning for Navs driftsutgifter i 2020 ifb. Revidert nasjonalbudsjett 2020. NAV og ASD vurderer nå hvordan de midlertidige ordningene det nå er enighet om, kan organiseres med minst mulig systemutvikling, ev. også med bistand fra andre etater eller departementer. Det vil ikke bli lagt opp til en varig økning i driftsutgifter i Nav som følge av håndteringen av midlertidige tiltak.

Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det vises til den politiske enigheten på Stortinget om at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 pst. av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Det fremgår av den politiske enigheten at forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt Nav får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Behovet for teknisk tilrettelegging og justeringer i regelverk, samt hensynet til Navs kapasitet, tilsier at det vil ta noe tid før en slik ordning kommer på plass. På kort sikt, frem til ordningen kommer på plass, vil økonomisk sosialhjelp fra kommunene være den stønadsordningen som kan sikre en inntekt for selvstendige næringsdrivende og frilansere. Disse gruppene har som kjent i dag ikke rett til dagpenger, slik som arbeidstakere.

Økonomisk sosialhjelp er en strengt behovsprøvd ordning, der det i utgangspunktet stilles strenge krav til at søker bruker oppsparte midler mv. før stønad kan gis. Regjeringen er imidlertid innstilt på å legge frem forslag om å innføre en hjemmel i sosialtjenesteloven som pålegger kommunene å yte inntektssikring i disse situasjonene, samtidig som de får hjemmel til å se bort fra de vanlige kravene om å først bruke oppsparte midler mv. Kommunal sosialhjelp vil da fungere som en midlertidig inntektssikring frem til det tidspunktet Nav er i stand til å utbetale midler fra den nye ordningen som etableres.

Regjeringen legger opp til at kommunene refunderes for merutgifter til sosialhjelp som følge av dette, etter at den nye ordningen i Nav er kommet på plass. Videre er det lagt opp til å kompensere kommunenes merkostnader til administrasjon for økte utbetalinger av sosialhjelp. Denne må endelig fastsettes etter at den nye ordningen fra Nav er etablert, og må ses i sammenheng med kompensasjon av kommunenes øvrige merutgifter til håndtering av virusutbruddet.

Dersom det på Stortinget er politisk oppslutning om at selvstendig næringsdrivende og frilansere, inntil en ny ordning er på plass, bør ha tilgang til midlertidig inntektssikring gjennom økonomisk sosialhjelp, kan det anmodes om at regjeringen raskt kommer tilbake til Stortinget med et konkret forslag.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner