Høring - Open Government Partenership (OGP) – innspill til handlingsplan 5

Målet med Open Government Partnership (OGP) er at offentlig sektor og det sivile samfunnet skal samarbeide om å skape en åpnere og mer velfungerende og brukervennlig forvaltning. Kommunal- og distrikstdepartementet har ansvar for å lage OGPs handlingsplaner for Norge. Det er et mål at flest mulig skal få anledning til å komme med innspill til planen. I dette høringsbrevet kan du lese mer om OGP. Du innbys også til å komme med forslag til forpliktelser. Alle forslagene vil være offentlige, og de vil bli diskutert på en konferanse som er planlagt i september.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.08.2022

Vår ref.: 22/4554

Open Government Partnership - OGP – Ny handlingsplan

Norge er med i et internasjonalt nettverk kalt Open Government Partnership, forkortet OGP. Målet med OGP er at offentlig sektor og det sivile samfunnet skal samarbeide om å skape en åpnere og mer velfungerende og brukervennlig forvaltning. Du kan lese mer om OGP her.

Bakgrunn

Norge skal nå lage en ny handlingsplan. Denne skal vare fra 2023 til 2026. Planen skal inneholde konkrete forslag om hvordan Norges forvaltning kan bli åpnere og mer inkluderende. Innspill til en slik plan skal lages i et samarbeid mellom forvaltningen og innbyggerne. Derfor ønsker vi også forslag fra deg.

Regjeringen har foreslått seks områder, men også andre forslag kan spilles inn prosessen.

  1. Mer åpenhet om offentlige innkjøp
  2. Antikorrupsjon
  3. Aktiv offentlighet
  4. Tillit til forvaltningen
  5. Integritet og åpenhet i forvaltningen
  6. Klima og miljø
  7. Viderebruk av offentlige data

Vi har også fått forslag fra fire organisasjoner: Mediebedriftenes Landsforening, Tax Justice Norge, Publish What You Pay og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Alle disse forslagene finner du som vedlegg til dette brevet.

Før vi går videre med planen, ønsker vi flere innspill, både fra organiserte interesser og innbyggere. Vi ønsker også innspill fra kommuner og fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter.

Hvordan går du fram?

Vi ønsker tilbakemelding på de forslagene som regjeringen og de fire organisasjonene har foreslått. Du kan også fremme egne forslag. Beskriv kort målet med ditt forslag, og helst også hvordan du mener at dette målet kan nås. Tilbakemeldingene kan du sende til Kommunal- og distriktsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo eller som e-post til postmottak@kdd.dep.no innen 25. august 2022. 

 

Videre prosess

Alle nye forslag og kommentarer vil være offentlige, og de vil også bli lagt fram og diskutert på en konferanse vi planlegger i september. Konferansen vil være åpen for alle. Informasjon om denne vil bli lagt ut på våre hjemmesider i løpet av august.  

 

 

Med hilsen

 

Asgeir Fløtre (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Tom Arne Nygaard

utredningsleder

 

Dokumentet er elektronisk signert og har ikke håndskrevne signaturer