Ot.prp. nr. 106 (2000-2001)

Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet fremmer med dette forslag til lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området. Formålet med lovforslaget er å sikre at norsk lovgivning er i samsvar med EØS-komiteens beslutning nr. 80/99 av 25. juni 1999 om endring av vedlegg VI om trygd til EØS-avtalen. Beslutningen innebærer at rådsdirektiv 98/49/EF om beskyttelse av rettighetene til supplerende pensjoner for arbeidstakere som flytter innenfor Fellesskapet, tas inn i EØS-avtalen. Stortinget ga sin tilslutning til dette 19. desember 2000. Direktivet og de tilsvarende EØS-reglene er et ledd i prosessen med å fjerne hindringer mot fri bevegelse av arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende innenfor EØS-området. Forslaget til norsk gjennomføringslov bygger på et utkast utarbeidet av Kredittilsynet.

Ut fra definisjonen av supplerende pensjonsordninger i EØS-reglene som svarer til Rådsdirektiv 98/49/EF er det lagt til grunn at dette bl.a. omfatter kommunale pensjonsordninger, skattefavoriserte private pensjonsordninger, andre private supplerende pensjonsordninger i pensjonskasse eller livselskap og andre private pensjonsordninger som ikke er fondsbaserte. Lovforslaget inneholder en bestemmelse som skal sikre at personer som fratrer en pensjonsordning skal sikres det samme vern for opptjente rettigheter uavhengig av om arbeidstaker forblir i Norge eller flytter til annen stat innen EØS. Bestemmelsen omfatter også andre ytelsesberettigede som ektefelle, registrert partner, samboer og barn. Lovforslaget inneholder videre bestemmelser om rettigheter for arbeidstakere ved midlertidig utestasjonering i andre EØS-stater og for grenseoverskridende utbetalinger. Det er også foreslått en bestemmelse for å sikre at det gis tilstrekkelige opplysninger om pensjonsrettigheter og valgmuligheter når en arbeidstaker flytter til annen EØS-stat.