Ot.prp. nr. 11 (1996-97)

Oppfølging av nytt skattesystem for rederiselskaper

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Departementet legger i denne proposisjonen frem forslag til lovendringer om utfyllende og presiserende regler til det nye skattesystemet for aksjeselskaper som driver rederivirksomhet. Forslagene er en oppfølgning av Stortingets vedtak om å innføre et nytt skattesystem for rederiselskaper med virkning fra inntektsåret 1996 (lovvedtak av 28. juni 1996 og Stortingets vedtak av 21. juni 1996).

Etter departementets forslag til endringer og presiseringer kan utkast til nytt skattesystem for skipseiende aksjeselskaper sammenfattes i disse hovedpunktene:

 • Aksjeselskap som utelukkende eier skip og finansaktiva fritas fra skatteplikt på alminnelig inntekt, men inntekten skal beskattes på selskapets hånd ved utdeling av utbytte til aksjonærene.

 • Gevinst ved realisasjon av aksjer i selskapet er skattepliktig.

 • Bare aksjeselskap stiftet og registert i henhold til norsk lovgivning kan kreve ligning etter særreglene.

 • Aksjeselskap som omfattes av ordningen kan eie skip direkte eller gjennom deltakerlignet selskap, NOKUS-selskap eller annet aksjeselskap.

 • Selskapets virksomhet begrenses til å eie skip som omfattes av dagens regler om sjømannsfradrag, jf skatteloven § 44 syttende ledd.

 • Selskapet kan ikke drive virksomhet som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven.

 • Selskapet kan ikke ha ansatte. Tjenester vedrørende driften av selskapet og dets skip må kjøpes fra annet foretak.

 • Selskapets renteutgifter fordeles forholdsmessig mellom realkapital og finanskapital.

 • Selskapets netto finansinntekt (herunder valutagevinster og tap på fordringer og gjeld) beskattes løpende som alminnelig inntekt.

 • Selskap som har lavere renteutgifter enn det som tilsvarer halvparten av selskapets totalkapital multiplisert med en normrente, skal inntektsføre differansen som finansinntekt.

 • Selskapet skal svare en årlig tonnasjeskatt til staten, beregnet på grunnlag av nettotonnasjen av det enkelte skip.

 • Eksisterende virksomhet som ikke oppfyller vilkårene, kan omorganisere virksomheten skattefritt etter de alminnelige regler om skattefri omorganisering.

 • Dersom selskapet bryter vilkårene eller krever ligning etter ordinære regler, skal det foretas et inntektsoppgjør pr 1. januar i det inntektsåret selskapet trer ut av ordningen. Ubeskattet inntekt eller tap ved uttreden føres på gevinst- og tapskonto.

 • Reglene om konsernbidrag og aksjonærbidrag gjelder ikke for selskap som omfattes av ordningen.

 • Selskap som omfattes av ordningen skal lignes ved Sentralskattekontoret for storbedrifter til og med det inntektsår selskapet trer ut av ordningen.

 • Avskrivningssatsen for skip reduseres til 14 pst.

 • Underskudd i NOKUS-selskap som eier skip mv som omfattes av forslaget kan ikke kreves fradratt i andre inntekter, men fremføres i senere overskudd fra samme selskap.

 • Reglene gjelder fra og med inntektsåret 1996.

Til forsiden