Ot.prp. nr. 17 (1996-97)

Om lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift

Til innholdsfortegnelse

1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

I proposisjonen gjer Finansdepartementet blant anna framlegg om å innføre særlege reglar om lågare grunnlag for utrekning av meirverdiavgifta ved omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekt og antikvitetar. Det vil vere valfritt for vidareforhandlarar å nytte dei særlege reglane. Etter framlegget vil heimel for ordninga bli teke inn i nytt kapittel XVIa i meirverdiavgiftslova. Ordninga vil bli nærmare regulert i forskrifter.

Til forsiden