Ot.prp. nr. 17 (1996-97)

Om lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finans- og tolldepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift i samsvar med eit framlagt forslag.

Tilråding frå Finans- og tolldepartementet ligg ved.

Til forsiden