Ot.prp. nr. 17 (1996-97)

Om lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift

Til innholdsfortegnelse

10 Når endringane skal ta til å gjelde

Departementet gjer framlegg om at endringane tek til å gjelde frå den tid Kongen fastset. Sjå nærmare omtale i kap 8.3.

Til forsiden