Ot.prp. nr. 17 (1996-97)

Om lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift

Til innholdsfortegnelse

4 Tidlegare vurderingar av regelverket for brukte varer

Meirverdiavgiftsregelverket for brukte varer har tidlegare vore vurdert fleire gonger. Nedanfor følgjer ein oversikt. Som det går fram av oversikten har dei same prinsipielle argumenta for ei endring av reglane blitt poengtert i ulike samanhengar.

4.1 St meld nr 54 (1984-85)

Spørsmålet om å innføre særlege reglar for omsetning av brukte varer mv blei vurdert i St meld nr 54 (1984-85) Om merverdiavgiftssystemet. Under pkt 9.4 er det blant anna uttalt:

«9.4.1

En hovedinnvending mot den någjeldende ordning har vært at den generelle avgiftsplikten for salg av varer i en viss utstrekning fører til «dobbeltbeskatning» for brukte varer.

Problemet oppstår når en vare som tidligere er blitt endelig belagt med merverdiavgift ved salg til forbruker, på ny kommer inn i det kommersielle kretsløp ved at forbrukeren selger den til en forhandler av brukte varer. I den prisen forhandleren betaler eieren vil det ligge en rest av merverdiavgift fra varens første kretsløp. Denne «merverdiavgift» har forhandleren ikke adgang til å fradragsføre. Den vil derfor gå inn i grunnlaget for beregning av utgående avgift av det vederlag som forhandleren krever når han videreselger varen.

Legger en utelukkende vekt på hensynet til å fjerne dobbeltbeskatningen kunne dette oppnås ved å holde brukthandelen helt utenfor merverdiavgiftsloven. En kjenner ikke til at noe annet land har innført et slikt avgiftsunntak. Som en har påvist i St. prp. nr. 1 (1981-82) om skatter og avgifter er det ved et slikt unntak en rekke ulemper, både av prinsipiell og praktisk art. Om dette vises nærmere til det som er anført i proposisjonen side 7-8.

Etter departementets mening er de grunner som kan anføres mot et avgiftsunntak fortsatt så tungtveiende at hensynet til dobbeltbeskatningen ikke bør tilsi innføring av en slik ordning.

Et annet argument mot den nåværende ordning og for et avgiftsunntak har vært hensynet til bedret ressurssirkulering. Dette hensynet er i seg selv både riktig og fornuftig, men konsekvensene av ensidig å tilgodese det i denne sammenheng, ville bli en uheldig særordning og en undergraving av merverdiavgiften som generelt system. Om dette vises for øvrig til det som er uttalt foran under kap. 8.3.

--------

9.4.3

Avgiftsunntak og særordninger av den type som beskrevet foran vil foruten ulemper av teknisk art også medføre reduserte avgiftsinntekter. Provenytapet av slike ordninger er vanskelig å anslå, idet dette vil avhenge av hvorledes ordningen i tilfelle ble utformet. Men en må regne med at tapet kan bli betydelig. En må i denne forbindelse også ta med i betraktning tap ved feiltolkning, unndragelser og omgåelser av bestemmelsene.

Finansdepartementet finner under henvisning til foranstående ikke å kunne tilrå endringer i nåværende ordning.»

4.2 NOU 1990:28 Avfallsminimering og gjenvinning

Temaet meirverdiavgift på brukte varer blei og omtalt i NOU 1990: 28 Avfallsminimering og gjenvinning. Under pkt 5.5.1 blir det blant anna uttalt:

«For omsetning av brukte gjenstander vil inngående avgift ikke kunne føres til fradrag når gjenstanden er innkjøpt fra en privatperson eller virksomhet som ikke er registreringspliktig. Dette innebærer en dobbelt avgiftsbelegging siden det er betalt merverdiavgift i siste omsetningsledd for gjenstanden tidligere. Det foreligger forskjellige muligheter for hvordan intensjonen om at det bare skal betales merverdiavgift av verdiøkningen i hvert ledd kan oppfylles. Slike løsninger vil oppheve diskrimineringen av omsetningen for brukte varer. Konsekvensene av en slik endring vil være bedret økonomi for gjenbruk, men bortfall av avgiftsmidler for staten. Endringen vil være i tråd med forslag som er til behandling i EF, kfr. forslag til endring av direktiv 77/388/EØF, «Særordninger vedrørende brukte gjenstander, kunst, antikviteter og samlerobjekter». Utvalget har ikke gått inn på kontrollproblemer eller administrative kostnader ved tiltaket. Utvalget går inn for at forslaget gis en rask vurdering.»

4.3 Dokument nr 8:11 (1995-96)

Stortingsrepresentantane Eva R. Finstad og Erna Solberg har i Dokument nr 8:11 (1995-96) gjort framlegg om endring av reglane for sal av kunst på auksjon slik at meirverdiavgift berre blir rekna av salæret. Framlegget blei behandla i komiteen 22. februar 1996. I Innst S nr 131 (1995-96) uttaler komiteen blant anna:

«Komiteen viser til at en hovedinnvending mot alminnelig avgiftsplikt på omsetning av brukte varer er at dette i en viss utstrekning fører til dobbeltbeskatning. Komiteen er enig med forslagsstillerene i at reglene for beregning av merverdiavgift ved kunstomsetning på auksjoner på denne bakgrunn har uheldige sider og bør endres slik Finansministeren har varslet i brev av 2. februar 1996.

Komiteen har merket seg at Finansdepartementet arbeider med et forslag om særlige merverdiavgiftsregler ved omsetning av brukte varer generelt, herunder kunst omsatt på auksjon. Komiteen har videre merket seg at departementet vil sende forslaget ut på høring om kort tid. Komiteen mener at forslaget i Dok. 8:11 bør inngå i Regjeringens videre behandling av saken som komiteen har merket seg vil bli fremmet for Stortinget så snart som råd er.»

Framlegget i Dokument 8:11 om å endre reglane for sal av kunst på auksjon slik at meirverdiavgifta berre blir rekna av salæret, blei lagt ved protokollen.

Til forsiden