Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 26 (1998-99)

Om lov om endringer i konkurs- og pantelovgivningen m v

Til innholdsfortegnelse

Del 1
Proposisjonens hovedinnhold

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen foreslås en rekke endringer på konkurs- og gjeldsforhandlingsrettens område. I hovedsak dreier det seg om endringer i tre lover; konkursloven, dekningsloven og panteloven.

I konkurslovens første del om gjeldsforhandling foreslås en rekke prosessuelle endringer. Det erkjennes at gjeldsforhandlingsinstituttet i gjeldende lov av flere grunner ikke har fungert etter sine intensjoner. Siktemålet med endringene er i første rekke å forenkle og effektivisere gjeldsforhandlingsprosedyrene slik at det blir mer aktuelt å benytte instituttet i praksis. Grunntrekkene i gjeldende ordning foreslås likevel opprettholdt.

Endringene i konkurslovens andre del om konkurs utgjør hovedtyngden i proposisjonen. Det vises til at veksten i konkurstallene og de økte pantsettelsesmulighetene har skapt behov for endringer i konkursregelverket.

Det foreslås derfor en rekke prosessuelle endringer som særlig tar sikte på å forenkle og effektivisere bobehandlingsrutinene. Dette gjelder f eks reglene om prøving av anmeldte fordringer og om slutning og utlodning av dividende. De prosessuelle endringene innebærer i sum at bostyreren får en noe sterkere stilling på bekostning av andre boorganer. Det foreslås således at kreditorutvalg ikke lenger skal være obligatorisk i alle boer og en nedtoning av skiftesamlingens rolle under bobehandlingen. Langt på vei innebærer de foreslåtte forenklingene en lovfesting av tiltak som allerede i dag praktiseres i mange boer som følge av unntaksregelen om forenklet bobehandling i konkursloven § 141. Samtidig er det i lovforslaget lagt stor vekt på å sikre muligheten for en mer omfattende organisering av bobehandlingen i de tilfeller hvor dette er påkrevd.

Det foreslås videre en lovregulering av to praktisk viktige realisasjonsformer i konkurs: abandonering og overføring av boets eiendeler til panthaver. Det foreslås også en ny regel som på visse vilkår gir boet rett til å selge overbeheftede eiendeler med utslettende virkning for udekkede pantheftelser.

I proposisjonen gis en bred drøftelse av ivaretakelse av miljøhensyn i konkurs. I den sammenheng foreslås det en regel i konkursloven som pålegger bostyrer å gi melding til forurensningsmyndighetene dersom virksomheten etterlater seg et forurensningsproblem.

Det tas videre til orde for en fortsatt betydelig innsats i bekjempelsen av konkurskriminalitet og andre misligheter i forbindelse med konkurs. I den sammenheng foreslås ordningen med konkurskarantene opprettholdt. Det foreslås videre en plikt for skyldnerens regnskapsfører og revisor til å utlevere regnskapsmateriale til boet og ellers til å bistå boet med opplysninger om skyldnerens regnskaps- og forretningsførsel. En går også inn for å utvide bostyrerens plikt til å rapportere til påtalemyndigheten om mulige straffbare forhold i forbindelse med konkursen, og å oppstille en ny plikt for bostyreren til å varsle Kredittilsynet om eventuelle kritikkverdige forhold fra revisors side. Videre diskuteres problemene knyttet til de «tomme» innstillingsboene og mulige tiltak for å finansiere bobehandlingen i disse boene. Det tas i den forbindelse til orde for en økt bruk av de eksisterende offentlige garantiordningene for fortsatt bobehandling. Bl a foreslås at Justisdepartementets garantiordning utvides til også å omfatte utgifter til sivilrettslig forfølging (erstatnings- og omstøtelseskrav m v).

Departementet foreslår en endring i pantelovensom vil innføre et legalpant for konkursboet for å sikre midler til bobehandlingen og styrke mulighetene for å avdekke straffbare forhold og andre misligheter i forbindelse med konkurs. Dette legalpantet innebærer at konkursboet kan legge beslag på fem prosent av verdien av alle skyldnerens pantsatte eiendeler. Boet skal etter forslaget få tilgang til legalpantet enten gjennom det et salg av den pantsatte eiendelen innbringer, eller ved at panthaveren innløser boets legalpant.

I panteloven foreslås ellers en begrensning i adgangen til å avtale salgspant. Salgspant skal heretter være utelukket i alle varer bestemt for videresalg. For øvrig foreslås ingen innskrenkninger i dagens pantsettelsesadgang.

I dekningsloven foreslås en omfattende regulering av arbeidsavtalens stilling i konkurs. Disse spørsmålene har hittil ikke vært lovregulert. I dekningsloven foreslås også enkelte andre, mer tekniske endringer, bl a i kapittel 7 vedrørende uoppfylte kontrakters stilling under gjeldsforhandling. Det foreslås ingen endringer i dekningslovens regler om fortrinnsberettigede krav.

Til toppen
Til dokumentets forside