Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 26 (2000-2001)

Om lov om endringer i inkassoloven

Om lov om endringer i inkassoloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget