Ot.prp. nr. 26 (2000-2001)

Om lov om endringer i inkassoloven

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Justisdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag med utgangspunkt i det vedtak Stortinget traff 15. juni 1999 i samband med vedtakelsen av finansavtaleloven (lov 25. juni 1999 nr. 46, jf. Ot. prp. nr. 41 (1998-99) og Innst. O. nr. 84 (1998-99). På bakgrunn av Stortingets vedtak ble Banklovkommisjonen bedt om å avgi en tilleggsutredning, kommisjonens utredning nr. 5, NOU 1999: 31 Oppkjøp og inndriving av fordringer m.v. Departementet foreslår på denne bakgrunn flere endringer i inkassoloven for å motvirke uheldige inkassoforhold og dermed bedre skyldnerens situasjon. For det første foreslår departementet å innføre krav til bevilling for virksomheter som driver oppkjøp og inndriving av forfalte pengekrav. Videre foreslås å innføre inkassobevilling for foretak i stedet for personlig inkassobevilling for rett til å drive inkassovirksomhet. Justisdepartement foreslår å utrede andre tiltak for å bedre skyldnerens rettsstilling i gjeldsforhold: klagenemnd for inkassosaker, reduksjon av inkassosalær som en kreditor kan kreve dekket av skyldneren og opplysningsplikt om vilkår for å søke om gjeldsordning. Hver for seg og samlet vil disse forslagene følge opp Stortingets ønske om å forhindre bruk av hardhendte innkrevingsmetoder i gjeldsforhold. På den annen side foreslår Justisdepartementet ikke å følge opp Banklovkommisjonens forslag om forkjøpsrett ved overdragelse av lånefordringer og om fortjenestebegrensninger ved inndriving av oppkjøpte fordringer og fremmedinkasso, som ble satt frem med utgangspunkt i Stortingets vedtak.

Til forsiden